Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
krisna

Τρόπος ακύρωσης Ο.Α. σε ισχύ

Recommended Posts

Τέτοια ώρα που είναι

δεν βλέπω και μπροστά μου..

 σου παραθέτω τα παρακάτω.. σχετικά

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ                                 Εν Αθήναις τη 25.11.1975

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Ε9/α                                                               Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. Ε.37

Αριθμ.Πρωτ. Ε. οικ. 33168/12928                                                                                        

ΘΕΜΑ: Ποινική δίωξις μελετητών Τεχνικών διά ψευδή δήλωσιν και εξαπάτησιν Διοικήσεως.

Αφορμήν λαβόντες εξ επανειλημμένων καταγγελιών υποβολής αναληθούς τοπογραφικού διαγράμματος διά την έκδοσιν αδείας οικοδομής, γνωρίζομεν υμίν ότι η εκ μέρους των ελευθέρων επαγγελματιών μελετητών και ιδιοκτητών υποβολή ανακριβών στοιχείων, εις βαθμόν υπερβαίνοντα τα επιτρεπτά συνήθη μικροσφάλματα μετρήσεως, αποτελεί δήλωσιν μη ανταποκρινομένην προς την αλήθειαν, με αποτέλεσμα την χορήγησιν αντικανονικής αδείας, την βάσει ταύτης ανέγερσιν αυθαιρέτων κατασκευών και την εν συνεχεία ανάγκην κατεδαφίσεως τούτων και δημιουργίαν κοινωνικών προβλημάτων.

Διά τους ως άνω λόγους, δέον όπως, οσάκις διαπιστούται υφ’ υμών υποβολή τοιούτων αναληθών στοιχείων δυναμένων να επισύρουν την ακύρωσιν της αδείας, οι υπεύθυνοι μελετηταί και ιδιοκτήται διώκονται πάραυτα ποινικώς διά ψευδή δήλωσιν ενώπιον Δημοσίας Αρχής και εξαπάτησιν ταύτης (σχετ. άρθρον 458 Π.Κ.).

Η ως άνω δίωξις δέον όπως διενεργήται δι’ απ’ ευθείας καταγγελίας της οικείας Υπηρεσίας Πολεοδομίας προς τον αρμόδιον Εισαγγελέα.

ΥΠΟΥΡΓΙΟ ΠΕ.ΧΩ.-Δ.Ε.                                                    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 58

Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β                                                                    Αθήνα 11.7.1989

Αριθ. πρωτ. 38550                                                                                         

ΘΕΜΑ :         Η αναθεώρηση τοπογραφικού διαγράμματος δεν αποτελεί νέα άδεια εφ’ όσον δεν αλλάζει το περίγραμμα του κτιρίου.

            Σας στέλνουμε για να λάβετε γνώση, τις 60/89 και 349/89 γνωμοδοτήσεις της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου μας, τις οποίες και αποδεχόμαστε.

            Σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις αυτές, η αναθεώρηση ισχύουσας άδειας ως προς το τοπογραφικό διάγραμμα (μεγαλύτερο οικόπεδο και κτίσματα που αρχικά δεν είχαν εμφανισθεί) δεν αποτελεί νέα άδεια, εφ’ όσον δεν γίνεται αλλαγή στο περίγραμμα του κτιρίου (για το οποίο εκδόθηκε αρχικά η άδεια) τη χρήση και τον όγκο του και εφ’ όσον τα υπάρχοντα κτίσματα που δείχνονται στο νέο τοπογραφικό είναι νόμιμα ή κατά το άρθρο 22 του Ν. 1577/85 δύνανται να νομιμοποιηθούν ή να εξαιρεθούν από την κατεδάφιση με τις διατάξεις του Ν. 1512/85. εδώ εννοείται φαντάζομαι και με τον 4178

Ο Υπουργός

Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.-Δ.Ε.                                                  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 1989

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                      Αριθ. Γνωμ. 60

Αριθμ. Πρωτ. 1873/1988                                                                   

            Επί του αριθ. πρωτ. 71092/13.12.1988 ερωτήματός σας σχετικά με το αν η αναθεώρηση οικοδ. αδείας εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις της αναστολής, παρατηρούμε τα ακόλουθα :

            Ι.          Κατά το δεδομένο ιστορικό με την 10311/Π-477/1.6.1987 απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής αποφασίσθηκε αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών για ένα χρόνο για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, όταν η χρήση αυτή υπερβαίνει το 25% των λοιπών χρήσεων του κτιρίου στο Ν. Ψυχικό. Η παραπάνω αναστολή παρατάθηκε για ένα ακόμη εξάμηνο με την 15194/Π-677/7.7.1988 απόφαση του ίδιου Νομάρχη. Στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1.6.1988 και 7.7.1988 ζητήθηκε και εκδόθηκε η 1701/88 άδεια 4/όροφης οικοδομής καταστημάτων σε οικόπεδο κατά κανόνα άρτιο.

            Μετά την έκδοση της άδειας αυτής διαπιστώθηκε ότι το οικόπεδο ήταν στην πραγματικότητα κατα πολύ μεγαλύτερο και ότι στο τμήμα του που δεν εμφανίσθηκε αρχικά υπήρχαν και άλλα κτίσματα. Κατά πληροφορίες δε από την Δ.Π.Α.Α. η χρήση των κτισμάτων αυτών είναι επίσης επαγγελματική και δεν είναι γνωστό αν όλα είναι ή όχι νόμιμα.

            Ο ενδιαφερόμενος ζητάει σήμερα αναθεώρηση της 1701/88 αδείας με νέο τοπογραφικό διάγραμμα, όπου εμφανίζονται όλα τα κτίσματα χωρίς καμμία τροποποίηση των σχεδίων του υπό ανέγερση κτιρίου, με το αιτιολογικό ότι αυτή δεν αποτελεί νέα άδεια για να εμπίπτει στην απαγόρευση της αναστολής. Ενόψει του ιστορικού αυτού της υποθέσεως τίθεται το ερώτημα αν η αναθεώρηση θεωρείται νέα άδεια οπότε εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις της αναστολής ή δεν θεωρείται νέα άδεια, διότι δεν τροποποιείται η αρχιτεκτονική, η στατική και η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του υπό ανέγερση κτιρίου.

            ΙΙ.        Η παραγρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 1577/1985 «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού» με την οποία προστέθηκε η παραγρ. 4 στο άρθρο 12 του ν. 651/1977 στην περιπτ. β’ ορίζει ότι «Η επιβολή αναστολής οικοδομικών εργασιών σε περιοχή εντός σχεδίου δεν έχει εφαρμογή σε ισχύουσες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι την ημέρα που αρχίζει να ισχύει η αναστολή αυτής. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, θα πρέπει να δεχθούμε κατά την άποψή μας ότι η επιβολή αναστολής οικοδομικών εργασιών δεν έχει εφαρμογή σε ισχύουσες οικοδομικές άδειες, έστω και αν μεταγενέστερα κατά τον χρόνο ισχύος της αναστολής γίνεται αναθεώρησή τους, εφόσον βέβαια με την αναθεώρηση αυτή δεν αλλάζει το περιτύπωμα της οικοδομής ή η χρήση αυτού, δεν επέρχεται αύξηση του συντελεστού δόμησης, του όγκου του κτιρίου, της καλυπτόμενης επιφάνειας ή του αριθμού ορόφων. Η ευρεία αυτή ερμηνεία της διατάξεως, έχουμε τη γνώμη ότι ανταποτίνεται και στο σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε αυτή που αποβλέπει στο να μη θιγούν οι οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν κατά το  προ της επιβολής της αναστολής χρονικό διάστημα εφόσον βέβαια όπως αναφέρθηκε με την αναθεώρησή του κατά τον χρόνο πλέον ισχύος της αναστολής δεν επέρχεται αλλαγή στο περιτύπωμα της οικοδομής, στη χρήση της, στον συντελεστή δόμησης, στην καλυπτόμενη επιφάνεια, αριθμού ορόφων κ.λπ. και γενικά δεν τροποποιείται η αρχιτεκτονική, η στατική και η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του υπό ανέγερση κτιρίου.

            Με βάση την ερμηνεία αυτής της επιμάχου διατάξεως στην προκειμένη περίπτωση που ζητείται η αναθεώρηση της 1701/88 οικοδομικής αδείας με την υποβολή νέου τοπογραφικού για το λόγο ότι το οικόπεδο ήταν στην πραγματικότητα κατά πολύ μεγαλύτερο, φρονούμε ότι είναι κατά νόμο δυνατή η αναθεώρηση αυτή, εφόσον βέβαια δεν αλλάζει το περιτύπωμα της οικοδομής, ούτε η χρήση της, δεν γίνεται καμμία τροποποίηση των σχεδίων κατά τα ανωτέρω και με την προϋπόθεση ότι τα κτίσματα που εμφανίζονται στο νέο τοπογραφικό είναι νόμιμα.

Ο Πάρεδρος Διοίκησης

ΣΠ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ

Edited by ΚΑΝΑ
  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα,

 

κατ' αρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω, για την βοήθειά σας γιατί πραγματικά έχω χάσει τον ύπνο μου αυτό τον καιρό.

 

Μετά και τα παραπάνω που διάβασα και σε συνάρτηση και με το άρθρο 4 παρ. 6 του ΝΟΚ:

 

6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα απόέκδοση ή αναθεώρηση τηςάδειαςδόμησης

Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση τηςπαραπάνω άδειας δόμησης η κατασκευή παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα.

Πρόστιμο αυθαίτερης κατασκευής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόμησης που βρίσκεται σε ισχύ εφόσον τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής όγκου.

 

Θεωρώ ότι είναι δυνατόν να κάνω αναθεώρηση της άδειας ως προς το τοπογραφικό και τις  μελέτες (αρχιτεκτονική, παθητική, ενεργητική) σε συνδυασμό με τον 4178, όπου τμήματα του κτιρίου θα πάνε προς νομιμοποίηση. Σκέφτομαι η διπλάσια αλλαγή χρήσης να δηλωθεί στην αναθεώρηση όπως είναι η υφιστάμενη κατάσταση για να μπορεί να ελεχθεί κι από ελεγκτή δόμησης.

 

Ίσως το σωστότερο θα ήταν να δηλωθεί ο επιπλέον χώρος της αλλαγής χρήσης ως αυθαίρετος κ να υπαχθεί στον 4178 (σημειωτέον δεν περιλαμβάνεται στην δήλωση του 4014 απ΄ότι μου έχει πει ο συνάδελφος)

 

Άλλωστε και τι άλλο θα μπορούσε να γίνει όταν ο 4178 σου δίνει την κατεύθυνση της νομιμοποίησης των σύννομων τμημάτων?? Ναι μεν έχουμε μία ανοιχτή άδεια αλλά το θεωρώ πολύ πιθανό να γίνεται μ' αυτό τον τρόπο.

 

Ήδη έχω βρει στην διαύγεια αρκετές περιπτώσεις ανά την Ελλάδα που έχουν κάνει 4014 και αναθεώρηση τοπογραφικού σε ανοικτές άδειες.

 

Μ' αυτόν τον τρόπο βέβαια πάντα θα υπάρχει το αρχικό τοπογραφικό αλλά ....λέω προς θα αναγνωριστεί η...μεταμέλεια και η ορθή δήλωση/αδειοδότηση της υφιστάμενης κατάστασης. Τουλάχιστον έτσι δεν θα κινδυνεύω από ανάκληση, αυτοψία, πιθανό υποχρεωτικό έλεγχο κ καταγγελία από ελεγκτή δόμησης.

 

Ίσως κινδυνεύω στο μέλλον από μερική ανάκληση της άδειας. Πάντως είναι μεγάλο πρόβλημα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα,

 

κατ' αρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω, για την βοήθειά σας γιατί πραγματικά έχω χάσει τον ύπνο μου αυτό τον καιρό.

 

Μετά και τα παραπάνω που διάβασα και σε συνάρτηση και με το άρθρο 4 παρ. 6 του ΝΟΚ:

 

6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα απόέκδοση ή αναθεώρηση τηςάδειαςδόμησης

Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση τηςπαραπάνω άδειας δόμησης η κατασκευή παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα.

Πρόστιμο αυθαίτερης κατασκευής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόμησης που βρίσκεται σε ισχύ εφόσον τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής όγκου.

 

Θεωρώ ότι είναι δυνατόν να κάνω αναθεώρηση της άδειας ως προς το τοπογραφικό και τις  μελέτες (αρχιτεκτονική, παθητική, ενεργητική) σε συνδυασμό με τον 4178, όπου τμήματα του κτιρίου θα πάνε προς νομιμοποίηση. Σκέφτομαι η διπλάσια αλλαγή χρήσης να δηλωθεί στην αναθεώρηση όπως είναι η υφιστάμενη κατάσταση για να μπορεί να ελεχθεί κι από ελεγκτή δόμησης.

 

Ίσως το σωστότερο θα ήταν να δηλωθεί ο επιπλέον χώρος της αλλαγής χρήσης ως αυθαίρετος κ να υπαχθεί στον 4178 (σημειωτέον δεν περιλαμβάνεται στην δήλωση του 4014 απ΄ότι μου έχει πει ο συνάδελφος)

 

με το δεύτερο κόκκινο (αν έχεις τις προϋποθέσεις του 4178 και μόνο παράβολο) 

αποκαθιστάς το πρώτο κόκκινο (που δεν το πληρούσες πριν-καθότι είχες αυθ αλλαγή χρήσης)

οπότε πλέον μπορείς να πας για αναθεώρηση χωρίς λοιπά πρόστιμα 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα, έχω μία μάλλον περίεργη περίπτωση. Έχω οικοδομική άδεια που εκδόθηκε το 2014, για ισόγεια κατοικία, εκτός σχεδίου. Μετά τον πρώτο έλεγχο του ελεγκτή δόμησης, ο πελάτης αποφασίζει ότι θέλει να μεγαλώσει το κτίριο, περίπου 10μ2. Υπόλοιπο δόμησης έχουμε. οπότε αλλάζουμε τα καλούπια και τα σίδερα και σκυροδετούμε. Σε εκείνη την φάση είχα ρωτήσει στην Υπ. Δ. και μου είχαν πει ότι θα κάνω αναθεώρηση της αδείας εφόσον έχω υπόλοιπα. Τώρα μου απάντησαν ότι θα κάνω νομιμοποίηση για τα πρόσθετα τ.μ.. Τελικά μπορώ να πάω με αναθεώρηση αδείας ή πρέπει να κάνει άδεια νομιμοποίησης? Παρακαλώ όποιος γνωρίζει κάτι να βοηθήσει καθώς έχω ψιλοχαθεί με τις απαντήσεις της Υπ. Δομ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Υπάρχουν 2 περιπτώσεις

1. Εφόσον τα επί πλέον  10τ.μ  δεν τα κατασκεύασες, (δηλ δεν έκανες  ούτε καν τη θεμελίωση τους)

σταματάς τις εργασίες και ζητάς αναθεώρηση 

Αφού πάρεις την άδεια αναθεώρησης ξεκινάς τη θεμελίωση και ξανακαλείς Ε.Δ για β' έλεγχο της θεμελίωσης

 

2. Αν κατασκεύασες έστω και την θεμελίωση των 10τ.μ τότε ζητάς τη νομιμοποίηση των 10τ.μ

πληρώνοντας πρώτα για αυτά, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 26 Ν 4178 (0,3*ΤΖ)

 

Όλα αυτά της 2ης περίπτωσης , γιατί από τη στιγμή που ο Ε.Δ διαπιστώνει μια αυθαιρεσία

(στην περίπτωσή σου, αυτής  της θεμελίωσης) τα πρόστιμα επιβάλλονται θεωρώντας, ότι το αυθαίρετο είναι ολοκληρωμένο

Δηλαδή εν ολίγοις καταργήθηκαν τα στάδια εργασιών των αυθαιρέτων που αλλιώς αν ίσχυαν θα ήταν 30%

και το πρόστιμο (0,3*0,3*Τ.Ζ)

  • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το καθ'υπέρβαση τμήμα των 10τμ έχει σκυροδετηθεί και έχουν γίνει μέχρι και τα σοβατίσματα, όπως σε όλο το σπίτι δλδ. Επίσης έχουμε και αλλαγές στα κουφώματα ( μετακίνηση και αλλαγή διαστάσεων) καθώς επίσης και στη στέγη (ύψος και μορφή). Οπότε από ότι καταλαβαίνω θα βάλω μία άδεια αναθεώρησης για τα κουφώματα και την στέγη, και νομιμοποίησης για τα 10 τμ. Και όλα αυτά σε μία άδεια. Τα λέω καλά ή κάπου χάνω κάτι?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σωστά!!

(τίτλος: αναθεώρηση της ...α.ε.δ και α.δ και νομ/ση τμήματος με το άρθρο ..ΝΟΚ)

 

Αλλά θα έχεις και άλλα προβλήματα 

Όπως

με τον πίνακα ΙΚΑ -(σχετικά δες την νέα διάταξη)

με τις αμοιβές μελέτης και επίβλεψης του αυθαιρέτου τμήματος των 10τ.μ

και με τα ποσοστα αναθεώρησης στις  αμοιβές μελέτης και επίβλεψης της αρχικής

 

Γενικά δεν υπάρχει ένας σαφής μπούσουλας επί της διαδικασίας και

όλα πηγαίνουν σύμφωνα με την εμπειρία και την αντίληψη του φορολ υπαλλήλου

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλησπέρα, έχω μια περίπτωση κτιρίου στην οποία η τελευταία άδεια έχει στηριχτεί σε λανθασμένες παραδοχές για να το πω επιεικώς. Η προτελευταία άδεια του κτιρίου είναι ok. Η ερώτηση είναι η εξής: η ανάκληση αδείας είναι απλή διαδικασία ή θα προκύψουν ευθύνες για τον προηγούμενο μηχανικό (κάτι που δε θα ήθελα σε καμία περίπτωση)? Το ιδανικό για μένα θα ήταν (αν γίνεται) να ανακαλέσω την τελευταία άδεια και με μια αλλαγή επιβλέποντα να υλοποιήσω την προτελευταία. ευχαριστώ

Edited by Roy_Hobbs

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα Συνάδελφοι 

Σε οικοδομική άδεια του 2005 έγινε αναθεώρηση το 2006. έπειτα από καταγγελία εφαρμόστηκε απόφαση εφετείου του 2013 η οποία λέει καθαρά ότι ακυρώνεται η υπ'αριθμ..... αναθεώρηση της υπ'αριθμ. οικοδομικής άδειας. Άρα ισχύει η αρχική οικοδομική άδεια (χωρίς την αναθεώρηση) ή ακυρώνεται εξολοκλήρου η οικ. άδεια?

Επίσης στην αρχική άδεια του 2005 το οικόπεδο επιφανείας 1500 μ2 εντός οικισμού προ του 23 με όριο αρτιότητας 2000 μ2 τέμνεται από το όριο του οικισμού και προκύπτει 1200 μ2 εντός και 300 μ2 εκτός οικισμού. Στο τοπογραφικό διάγραμμα και στο διάγραμμα κάλυψης της αρχικής έχει αναφερθεί αυτός ο διαχωρισμός. Το οικόπεδο είναι άρτιο κατά παρέκκλιση λόγω παλιότερου συμβολαίου. Η επιτρεπόμενη δόμηση (που έχει υπολογιστεί στο διάγραμμα κάλυψης έχει γίνει βάσει του ενιαίου οικοπέδου (άθροισμα εντός + εκτός) και το κτίσμα έχει τοποθετηθεί στο τμήμα εντός οικισμού. Ο υπολογισμός της επιτρεπόμενης δόμησης είναι σωστός ή έπρεπε να γίνει μόνο για το τμήμα εντός οικισμού?

Επίσης εφόσον έχει διοικητική πράξη (οικ. άδεια του 2005 δηλαδή πέρα της 10 ετίας) εγώ ελέγχω τα μεγέθη βάσει αυτής οπότε τα θεωρώ νόμιμα? ή πρέπει να ελέγξω και την ορθότητα της οικ. άδειας?

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.