Jump to content

Υπεύθυνη δήλωση υδραυλικού


Recommended Posts

Βαρδάρη, θα σε συμβούλευα να μην πας κόντρα σε συλλόγους υδραυλικών ή ηλεκτρολόγων...
Αυτοί οι σύλλογοι ξέρουν να προασπίζουν τα κοινά συμφέροντα των μελών τους...

Link to comment
Share on other sites

Π.Δ. 38/91 Παρ. 4.2.3

 

 

4.2.3. Εκτέλεση της εγκατάστασης: 

Η εκτέλεση της εγκατάστασης ορίζεται στην παράγραφο 2.4. και περιλαμβάνει εκτός των άλλων: 

 

- Τη σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης προς την αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία που εξέδωσε την άδεια ότι η εγκατάσταση εκτελέστηκε σύμφωνα με τη μελέτη που κατατέθηκε σ’ αυτή, με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις, όπως επίσης και ότι τηρήθηκαν οι κανόνες της Τέχνης. 

- Στην υπεύθυνη δήλωση αυτή, επίσης θα αναγράφονται όλα τα ονόματα αυτών που εργάστηκαν στο έργο μαζί με τον αριθμό και την τάξη της επαγγελματικής τους άδειας. 

- Η δήλωση αυτή, για να γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία στην οποία απευθύνεται θα πρέπει: 

- να θεωρείται και να βεβαιώνεται η ακρίβεια των αναφερομένων σ’ αυτήν από τον επιβλέποντα της εφαρμογή της μελέτης του έργου. 

- να έχει κατατεθεί αποδεδειγμένα στο επαγγελματικό σωματείο που καλύπτει τον κλάδο. 

- Η σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μπορεί να εκτελεστεί μόνο αν βεβαιωθεί από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, ότι κατατέθηκε σ’ αυτήν η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση. 

Link to comment
Share on other sites

Σα να χεις δίκιο…

 

Παράρτημα Β

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών

Η υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης συντάσσεται από τον αρχιτεχνίτη υδραυλικό, από τον εργοδηγό υδραυ−

λικό ή από τον έχοντα προς τούτο το δικαίωμα. Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα εξής:

(α) Τα στοιχεία του εργοδηγού υδραυλικού ή του αρχιτεχνίτη υδραυλικού ή του έχοντος προς τούτο το δικαί−

ωμα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ), ο αριθμός και η περιγραφή της επαγγελματικής του άδειας

ή της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και η εκδούσα αρχή.

(β) Η διεύθυνση και η περιγραφή της υδραυλικής εγκατάστασης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η αναγραφή

των υλικών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιήθηκαν και, όπου απαιτείται, οι αντίστοιχες προδιαγραφές.

(γ) Τα στοιχεία του μελετητή (όταν απαιτείται μελέτη).

(δ) Οι κανονισμοί σύμφωνα με τους οποίους έγινε η εγκατάσταση.

(ε) Η τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος.

(στ) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του κτηρίου, του οικοπέδου ή γηπέδου στο οποίο εκτελέστηκαν οι εγκαταστά−

σεις ή του διαχειριστή αν πρόκειται για κοινόχρηστο κτίριο ή οικόπεδο.

(ζ) Η εγγύηση καλής λειτουργίας και η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.

(η) Τα στοιχεία του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσής του.

Εάν χρησιμοποιήθηκε συνεργείο πρέπει επίσης να αναφέρονται τα ονόματα των φυσικών προσώπων που εργά−

στηκαν στο έργο ως τεχνίτες ή αρχιτεχνίτες, με τον αριθμό της βεβαίωσης καταχώρησης ή της επαγγελματικής

τους άδειας αντίστοιχα, καθώς και ο αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Η δήλωση αυτή πρέπει να θεωρηθεί και από τον τοπικό σύλλογο των υδραυλικών? Το προβλέπει αυτό η νομοθεσία? Αν όχι, τότε γιατί το απαιτούνε αυτό από τις πολεοδομίες?

Τη δήλωση που έκανα για το σπίτι μου δεν τη θεώρησε κανείς.

 

Έβαλα τη σφραγίδα μου και την υπογραφή μου και την πήραν στην πολεοδομία Καπανδριτίου. (Ιούνιο 2012)

Link to comment
Share on other sites

tasxan,.....................- να έχει κατατεθεί αποδεδειγμένα στο επαγγελματικό σωματείο που καλύπτει τον κλάδο.

 

Εδώ ακριβώς έγκειται και η ένστασή μου.

'Ενας επαγγελματικός σύλλογος-σωματείο, τι είναι και πως προσδιορίζεται νομικά, όταν είναι απαραίτητη προυπόθεση η θεώρηση της Υ.Δ. υδρ/κού από αυτό το σωματείο, προκειμένου να ''τρέξουν'' στη συνέχεια διοικητικές πράξεις της δημόσιας διοίκησης?

Υπάρχει καθιερωμένο ωράριο λειτουργίας του σωματείου, υπάρχει ο κατάλληλος χώρος στέγασης του σωματείου ή αυτός μπορεί να στεγαστεί και κάτω από μια ακάλυπτη σκάλα?

Τιμολόγιο-απόδειξη των υπηρεσιών θεώρησης της ΥΔ, δίνεται ή πάει με το μάτι και κατά περίπτωση? Ποιός νόμος τα διέπει όλα αυτά?

'Ετσι όπως είναι χύμα η διαμορφωμένη κατάσταση σήμερα, απλά προσθέτει άλλη μια γραφειοκρατική τρέλλα στις πλάτες του μηχανικού και των πολιτών. 

Link to comment
Share on other sites

  • 7 years later...

Έχω δημιουργήσει το αρχείο σε doc για μηχανικούς. Για διπλωματούχους δεν χρειάζεται σφραγίδα απο ΤΕΕ ενώ απο μηχανικούς τεχνολογικού τομέα χρειάζεται σφραγίδα απο ΕΕΤΕΜ. 

YPEUTHYNH DHLWSH MHXANIKOY YDRAYLIKWN.doc

Edited by jimevi13
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.