Jump to content

Θεώρηση Οικοδομικής Άδειας για Ηλεκτροδότηση


Recommended Posts

Καλησπέρα,

γνωστός μου ζήτησε να θεωρήσει την οικοδομική άδεια σε Πολεοδομία ώστε να την καταθέσει στην εφορία ώστε να ζητήσει ηλεκτροδότηση από ΔΕΗ κατόπιν. 

Όμως η πολεοδομία τον ενημέρωσε ότι δεν θεωρείται ποια η άδεια για ηλεκτροδότηση.

Ισχύει αυτό και σε ποιο νόμο βασίζεται;

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 118
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

η θεώρηση ηλ/σης απο ΥΔΟΜ χρειάζεται απλά από 1-1-14 δεν απαιτείται ΕΚΚΟ και ούτε η διαδικασία μέσω ΔΟΥ

Δηλ πηγαίνεις απευθείας στη ΔΕΗ (με το θεωρημένο στέλεχος Ο.Α και το σχέδιο ηλεκτροτεχνίτη εγκ/τη θεωρημένο από τον τοπικό σύλλογό του)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Δεν υποβάλεις τιμολόγια με ΕΚΚΟ στην εφορία για ηλεκτροδότηση αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δε θα κόβει ο ιδιοκτήτης τιμολόγια για την κατασκευή του έργου.Απλώς δε θα τα στέλνει στην εφορία. Η ΥΔΟΜ θεωρεί το φύλλο αδείας για τη ΔΕΗ μόνο και όχι και για τη ΔΟΥ όπως παλιότερα.

Edited by Manolis gon
Link to comment
Share on other sites

Καλά εννοείται ότι θα κόβει! Είναι όμως μία λιγότερη δουλειά για μένα!

 

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Καλησπέρα,

γνωρίζει κανείς να με διαφωτίσει από πού προκύπτει ότι για θεώρηση της Άδειας Δόμησης (εκδοθείσα με ΝΟΚ που περιλαμβάνει και μελέτη ΚΕΝΑΚ) για ηλεκτροδότηση για τη ΔΕΗ απαιτείται ΠΕΑ? 

Η οικοδομή έχει ολοκληρωθεί, ο τελικός έλεγχος έχει γίνει - θετικός- και ο αρμόδιος υπάλληλος προκειμένου να εκδώσει το ΠΕΚ για το οποίο έκανα αίτηση ως επιβλέπουσα μου ζητάει ΠΕΑ. Διαφώνησα με τη διαδικασία καταρχήν γιατί: α) στο ΦΕΚ 57/2014 για τη διαδικασία ελέγχων δόμησης λέει: (άρθρο 2 παρ. 5)

...α) Εάν δεν διαπιστωθούν παραβάσεις, το Πόρισμα συντάσσεται από τον Ελεγκτή Δόμησης εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΕΥΕΔ και στην οικεία ΥΔΟΜ, η οποία ενημερώνει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών τον κύριο του έργου και τον επιβλέποντα μηχανικό. Στην περίπτωση τελικού ελέγχου, η ΥΔΟΜ εκδίδει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4030/2011, που αποστέλλεται στον κύριο του έργου και στον γενικό επιβλέποντα μηχανικό.

και κατά δεύτερον γιατί, για το ΠΕΚ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4030/2011 γράφει επίσης (παρ. 11 & 12)

...11. Οι επιβλέποντες μηχανικοί σφραγίζουν το πιστοποιητικό πληρότητας που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) και διενεργείται η τελευταία αυτοψία. Μετά την τελευταία αυτοψία, εκδίδεται από την Υ.ΔΟΜ. το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) και ενημερώνεται ηλεκτρονικά η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ο κύριος του έργου για να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις.

12. Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής, για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση στην Υ.ΔΟΜ., η οποία ελέγχει τα αποδεικτικά κατάθεσης αμοιβών και κρατήσεων των επιβλέψεων των μηχανικών και θεωρεί την άδεια δόμησης.

 

Πού καθορίζονται τα δικαιολογητικά για τη θεώρηση της Άδειας Δόμησης πέρα από αυτά που αναγράφονται στην παρ. 12? Αναφέρομαι στα κτίρια για τα οποία έχουν εκδοθεί με Άδειες Δόμησης με τον ΝΟΚ και τον 4030/11, όχι για παλιά με Οικ. Άδειες. Δε γράφει πουθενά για βεβαίωση υδραυλικού εγκαταστάτη, για έγκριση Φ.Α. (φυσικά και έχει, αφού απαιτούνταν η σχετική μελέτη για την έκδοση Άδειας), για ΠΕΑ (υπόψιν ότι η οικοδομή είναι αυτοτελής, δεν έχουν συσταθεί οριζόντιες ιδιοκτησίες, δεν είναι εργολαβία και δε μεταβιβάζεται), για βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο, για βεβαίωση μη οφειλής από την ΔΕΥΑ, για βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού και του δικτύου ύδρευσης από τη ΔΕΥΑ....

Έχω στείλει ερώτημα στο ΥΠΕΚΑ για ενημέρωση και αναμένω.

Επίσης μίλησα και με το γραφείο των επιθεωρητών δόμησης -τους πήρα τηλέφωνο επειδή το ΠΕΚ αναφέρεται στο ΦΕΚ για τους ελεγκτές δόμησης, δεν ήξερα αν είναι οι αρμόδιοι να απαντήσουν - και μου είπαν ότι για την έκδοση ΠΕΚ καταχρηστικώς μου ζητούν ΠΕΑ και ότι κακώς έκανα αίτηση για την έκδοσή του διότι ήταν υποχρέωση της οικείας ΥΔΟΜ να το εκδώσει από μόνη της.

Link to comment
Share on other sites

Ο ΚΕΝΑΚ ορίζει πως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής κτηρίου πρέπει να εκδοθεί ΠΕΑ και το κτήριο να είναι τουλάχιστον στην κατηγορία Β, αλλιώς θεωρείται αυθαίρετο.

 

Μήπως για αυτό στο ζητούσαν;

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Ο ΚΕΝΑΚ το ορίζει, το ξέρω, αλλά στο Νόμο 4030/11 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις." δε λέει κάτι τέτοιο στή σαφέστατη παράγραφο 12 που μιλάει για σύνδεση με δίκτυα. Δεν έχω βρει πουθενά διατάξεις που να καθορίζουν τι απαιτείται για να μπει αυτή η σφραγίδα για τη ΔΕΗ στο στέλεχος της Άδειας. Επίσης, δεν εφαρμόζεται ακόμα ο 3843/10 για την ταυτότητα κτιρίου. Νομίζω ότι ο 4030 που λέγεται ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ έγινε για να αντικαταστήσει κάτι παλιό, και εφόσον τώρα περιλαμβάνεται τέτοια διάταξη για τη σύνδεση με τα δίκτυα ΚΩ πρέπει να ισχύει ως έχει, ως αυτονόητη. Η παράγραφος 12 είναι ξεκάθαρη, το ΠΕΚ είναι για τα Δίκτυα Κ.Ω. 

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μου έδωσαν στην πολεοδομία το ίδιο τευχάκι με τις υ.δ. μηχ/κων και ιδιοκτήτη με αυτό που ίσχυε για τις παλιές άδειες, για ρεύμα χωρίς αυτοψία. Τώρα έχουν αλλάξει οι διαδικασίες, έχουν έρθει οι ελεγκτές δόμησης, έχουν συσταθεί οι ΥΔΟΜ, η ΕΥΕΔ, γίνονται αυτοψίες και μου ζητάνε πάλι κάτι άλλο, δικό τους. Αντί να απλοποιείται η διαδικασία σύμφωνα με τον 4030/11, οι ίδιοι οι υπάλληλοι τα μπερδεύουν ακόμα πιο πολύ. 

Θα ήθελα να βρω τις διατάξεις που να αναφέρονται στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να μπει αυτή η σφραγίδα για τη ΔΕΗ στο στέλεχος, γιατί νομίζω ότι ζητούνται πλέον εκ του περισσού κάποια πράγματα.

Ευχαριστώ για την απάντηση!

Link to comment
Share on other sites

Εδώ παραθέτω έναν σύνδεσμο από έγγραφο του ΥΠΕΚΑ σε απάντηση για τη σύνδεση των κτιρίων με τα δίκτυα ΚΩ όπου αναφέρει ρητά ότι για εργασίες μετά τις 1/3/2012 (που υπόκεινται δηλαδή στο καθεστώς των ελέγχων δόμησης του Ν. 4030/11), για την Οριστική σύνδεση  ιισχύουν αυτά της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249 Α’).

Πιστεύω ότι έχει παραβλεφθεί τελείως αυτό το θέμα, και ότι παρόλο που έχουμε τους ελέγχους δόμησης, οι ΥΔΟΜ ζητούν τη διαδικασία για ρευματοδότηση χωρίς αυτοψία. 

 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=cAOQF6iocTM%3D&tabid=777&language=el-GR

 

Και κάτι τελευταίο! Στο έγγραφο αυτό γίνεται σαφής διαχωρισμός στην επίκληση της εγκυκλίου 61/85 (αυτή που καθόριζε όλα αυτά τα δικαιολογητικά) μόνο για την εργοταξιακή παροχή, όχι για την οριστική.

Edited by yiota79
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Εχει μπλεξει συνταξιουχος συναδελφος στην εξης παρανοικη διαδιακσια:

Μετα τη συνταξιοδοτηση εργο που ειχε την επιβλεψη ολοκληρωθηκε. Για θεωρηση της αδειας για ηλεκτροδοτηση (αδεια ςκδοθεισα με τον παλιο τροπο) η πολεοδομια ζηταει αμοιβη φεμ τσμεδε

Την αμοιβη δεχεται να ειναι και μηδενικη οπως και στην πραξη ετσι θα ειναι γιατι ο ιδιοκτητης ειναι στενος συγγενης.

Το ΤΕΕ δεν δεχςται μηδενικη και απαιτει εστω ενα ευρω.

Η εφορια δεν δεχεται ο συνταξιουχος να πληρωσει 0,10 € ΦΕΜ (Αλλες το δεχονται και μαλιστα θεωρουν και ενα φυλο ΑΠΥ)

Η πολεοδομια αν υπαρχει αμοιβη 1 ευρω απαιτει ΦΕΜ 0,10€ το οποιο δεν δεχεται η εφορια να εισπραξει.

Με λιγα λογια ρευμα αυτος δεν παιρνει.

Εχει συμβει σε καποιον κατι αντιστοιχο και πως το λυσατε αν το λυσατε;

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.