Μετάβαση στο περιεχόμενο

29 files

 1. ΣΑΥ-ΦΑΥ Ικριωμάτων

  Μια πρώτη απόπειρα γιατί αρκετοί συνάδελφοι, και κυρίως νέοι, ψάχνουν κάτι αντίστοιχο. Όσοι μπορούν ας το αναπτύξουν έτσι ώστε να έχουμε κάτι αξιοπρεπές όλοι.

  2.133 downloads

  11 comments

  Υποβλήθηκε

 2. Αίτηση επιστροφής Εγγυητικών Επιστολών

  Επιστροφή εγγυητικών επιστολών
   
  Σύμφωνα με οτ υπ' αριθμόν 41825 / 09-06-2016 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. της Διεύθυνσης Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας Τμήμα Χορήγησης Εγγυητικών επιστολών :
   
  «Όταν η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών γίνεται από τον πιστούχο μας, φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, κοινοπραξία κλπ και όχι από τον φορέα που απευθύνεται η εγγυητική επιστολή, τότε να συμπληρώνεται η αίτηση επιστροφής που σας επισυνάπτουμε».
   
  ».

  137 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 3. Έντυπα Δημοσίων Έργων

  Όλα τα έντυπα για τις μελέτες και έργα και πρότυπα έντυπα από πληρωμένη εργασία του ΥΠΟΙΚ.

  1.238 downloads

  2 comments

  Ενημερώθηκε

 4. Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας

  Το τυπικό Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας για τα τεχνικά έργα από την ιστοσελίδα του Κ.Ε.Π.Ε.Κ.

  1.232 downloads

  8 comments

  Ενημερώθηκε

 5. Έντυπα ελέγχων βιομηχανιών τροφίμων

  Τα έντυπα ελέγχων όπως τα δίνει διαθέσιμα ο ΕΦΕΤ στην ιστοσελίδα του ΕΔΩ και ΕΔΩ. Επειδή κάποια link δεν λειτουργούν σωστά στην επίσημη σελίδα του ΕΦΕΤ τα ανεβάζω και εδώ.

  133 downloads

  0 comments

  Ενημερώθηκε

 6. Υπολογισμος Τοκων Υπερημερίας

  Υπολογισμός τόκων υπερημερίας

  498 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 7. Μέσα ατομικής προστασίας

  Προδιαγραφές μέσων ατομικής προστασίας .

  576 downloads

  3 comments

  Ενημερώθηκε

 8. Τυπική μορφή ΠΠΕ για δημόσιο οικοδομικό έργο

  Τυπική μορφή ΠΠΕ για δημόσιο οικοδομικό έργο

  696 downloads

  5 comments

  Υποβλήθηκε

 9. Υγιεινή και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα

  Από σεμινάριο του ΤΕΕ ΤΚΜ

  1.251 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 10. Προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας σε εργοτάξια οικοδομικών έργων

  Προσπάθεια συγκέντρωσης μέτρων ασφαλείας για μικρά και μεγάλα εργοτάξια οικοδομικών έργων.
   
  Είναι σε μορφή MS Word ώστε να μπορεί κάποιος να κάνει παρεμβάσεις κατά βούληση

  908 downloads

  8 comments

  Υποβλήθηκε

 11. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων για ασφαλτικά

  Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) για ασφαλτικά έργα.
   
  Αρκετά αναλυτική και περιεκτική.

  229 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 12. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων για κονιάματα και επιχρίσματα

  Υπόδειγμα Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΣΥ για περιφερειακά έργα) , για κονιάματα και επιχρίσματα.

  217 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 13. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων για μονώσεις

  Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων για μονώσεις.
   
  Αρκετά χρήσιμη και περιεκτική.
   
  Πρότυπο για περιφερειακά έργα. Από το Site του Υπουργείου Οικονομικών.

  236 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 14. ΤΣΥ_Υδρογεωτρήσεις

  Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων για υδρογεωτρήσεις .
   
  Την είχα "αλιεύσει" πριν καιρό από το site του Υπουργείου Οικονομικών

  126 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 15. ΤΣΥ Οδοποιϊας

  Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων για έργα οδοποιϊας .
   
  Ανάλογα με την συνθετότητα / πολυπλοκότητα του έργου μπορούν να υπάρχουν ή να απουσιάζουν κάποια κεφάλαια της συγκεκριμένης συγγραφής υποχρεώσεων.
   
  Μέχρι πριν λίγο καιρό υπήρχε στο www.ggde.gr

  300 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 16. SAY-FAY

  Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) για έργα δημοτικά έργα οδοποιϊας.
   
  Ενδεικτικό. Τροποποιείστε το ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων σας.

  2.392 downloads

  11 comments

  Υποβλήθηκε

 17. Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) - 2ο Τρίμηνο 2012

  Περιλαμβάνει τα παρακάτω:
   
  (ΑΤΑΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων ΑΤΑΕ
  (ΑΤΕΟ) (νέο) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας ΑΤΕΟ(N)
  (ΑΤΕΠ) Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου ΑΤΕΠ
  (ΑΤΗΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων ΑΤΗΕ
  (ΑΤΛΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων ΑΤΛΕ
  (ΑΤΟΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων ΑΤΟΕ
  (ΑΤΥΕ) Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων ΑΤΥΕ
   
  Κατεβάστε τις ενημερωμένες εκδόσεις ή παλαιότερες από εδώ: http://www.sate.gr/html/timologia.aspx?&menuID=11&pID=0

  1.938 downloads

  2 comments

  Υποβλήθηκε

 18. Πρωτόκολλο υπολογισμού Αξίας Ασφάλτου

  Πρωτόκολλο υπολογισμού Αξίας Ασφάλτου, με βάση τις εγκυκλίους 11 & 21 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

  387 downloads

  4 comments

  Ενημερώθηκε

 19. Αίτηση εγγυητικής επιστολής

  Αίτηση εγγυητικής επιστολής του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σε μορφή .xls

  298 downloads

  2 comments

  Ενημερώθηκε

 20. ΣΑΥ-ΦΑΥ

  ΣΑΥ και ΦΑΥ σε αρχείο .xls και σε αρχείο .doc

  6.299 downloads

  35 comments

  Ενημερώθηκε

 21. Εγγραφή στους Πιστωτικούς Καταλόγους ΕΕ.pdf

  Αίτηση και δελτίο προς συμπλήρωση για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών από το ΕΤΑΑ/Τομείς Μηχανικών
   
  D:\Data\PublicWorks\00_General\Εγγραφή στους Πιστωτικούς Καταλόγους ΕΕ.pdf

  107 downloads

  0 comments

  Ενημερώθηκε

 22. Υπόδειγμα ΕΕ Τράπεζας για Πρόσθετη Ασφάλεια ΕΕ

  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Τράπεζας για Πρόσθετη Ασφάλεια Εγγυητικής Επιστολής του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

  120 downloads

  0 comments

  Ενημερώθηκε

 23. Αίτηση Εγγυητικής Επιστολής

  Έντυπο για την έκδοση εγγυητικής επιστολής από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σε pdf.

  266 downloads

  1 comment

  Ενημερώθηκε

 24. Οριστική παραλαβή

  Μετά από ένα χρόνο από την τελική επιμέτρηση των εργασιών μπορεί να γίνει η οριστική παραλαβή του έργου.

  459 downloads

  2 comments

  Ενημερώθηκε

 25. Εγγραφή Μ.Ε.Κ. (Τ.Ε.Ι.)

  Εγγραφή Μ.Ε.Κ. (Τ.Ε.Ι.)

  269 downloads

  3 comments

  Υποβλήθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.