Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
ΚΑΝΑ

Ισχύς και αναθεώρηση Ο.Α με τον Ν.4030

Recommended Posts

Συνάδελφοι
Τι ισχύει για την περίπτωση που έληξε η Ο.Α και ο Φ.Ο είναι ημιτελής ή δεν έγιναν καθόλου οικ εργασίες;

Προσέξτε τις διαφορές παρακάτω
Το προηγούμενο διάταγμα προέβλεπε στο άρθ 6
3. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται για την παράταση της ισχύος της μετά από αυτοψία με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας, έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής, η άδεια αναθεωρείται για αόριστο χρόνο, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 1577/1985 )(ΓΟΚ).
β) Αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έγιναν οικοδομικές εργασίες ή δεν έχει περατωθεί πλήρως ο φέρων οργανισμός της οικοδομής η άδεια αναθεωρείται για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία λήξης της.

Ο Ν4030 στο Άρθρο 6 έχει μόνο αυτάΙσχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση

4. Η άδεια δόμησης αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και κατόπιν αυτοψίας:
α. Για τέσσερα έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.
β. Για τέσσερα έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας, έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.
γ. Για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της, έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι υποχρεωτική.

Δηλαδή στην πράξη η Ο.Α ισχύει μόνο μια 4/ετία για αυτές τις περιπτώσεις;

Edited by Engineer

Share this post


Link to post
Share on other sites

Την αναθεωρείς για τέσσερα ακόμη χρόνια απο την ημερομηνία λήξης, αλλά με τους ισχύοντες όρους δόμησης την στιγμή της αναθεώρησης

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ναι συνάδελφε αυτό το καταλαβαίνω

 

Είναι όμως λογικό αυτό ειδικά στην περίπτωση ΗΜΕΤΕΛΟΥΣ νομίμου κτίσματος;

 

Υπέθεσε π.χ μείωση κάλυψης ΘΑ ΓΚΡΕΜΙΣΩ για να τελειώσω;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για μένα συνάδελφε ΚΑΝΑ έχεις δίκιο, υπάρχει πρόβλημα .

Ο νέος νόμος σε υποχρεώνει αν θες να κατοχυρώσεις την επ' αόριστο ισχύ της άδειας ,θα πρέπει να έχεις ολοκληρώσει

και τις όψεις ( απορία εδώ ? επιχρίσματα + χρωματισμοί+ κουφώματα :sad: )εντός της πρώτης 4ετίας ,

για να μην κινδυνεύεις σε περίπτωση αλλαγής των όρων δόμησης.

Παράδειγμα : στην 1η 4ετία κάνεις μπετά και αναθεωρείς για άλλα 4 χρόνια με το καθεστώς που εκδόθηκε.

στην 2η 4ετία δεν υπάρχουν χρήματα για αποπεράτωση και των όψεων

και εν τω μεταξύ ο τότε ....Σηφουνάκης απαγορεύει τελείως την δόμηση στην περιοχή !!!

Με ποιό καθεστώς και πως αποπερατώνεις τότε την οικοδομή ? :mrgreen:

Edited by venezia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σωστοί οι προβληματισμοί και συμφωνώ.

Να θέσω και την άλλη άποψη, πόσες παρατημένες μισοτελειωμένες οικοδομές υπάρχουν; αποτελούν εστία κινδύνου και ασχήμια για το περιβάλλον;

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τόσο με τις νέες, όσο και με τις προϋσχύουσες διατάξεις, η αναθεώρηση για παράταση χρόνου ισχύος, αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο Φ.Ο. πρεπει να γίνεται με τους κατά τον χρόνο της αναθεώρησης όρους δόμησης όσον αφορά στο τμήμα που δεν έχει αποπερατωμένο Φ.Ο. - Δεν άλλαξε τίποτα σε αυτό.

Εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2831/00 (από την παρ. 2 του οποίου προκύπτουν και όσα αναφέρω παραπάνω).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Φίλε Armenopoule

Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 Ν 2831/2000 αφορά οικοδομικές άδειες για τις οποίες έχει εφαρμογή η παράγραφος 1 του ιδίου άρθρου

Η παράγραφος 1 όμως αναφέρεται σε περιπτώσεις που αλλάζουν γενικά οι όροι δόμησης ή οι κανονισμοί

 

 

Δες Ν 2831/2000 Άρθρο 26

Εφαρμογή Προϊσχυουσών Διατάξεων

1. Όταν μετά την ισχύ του παρόντος νόμου τροποποιούνται οι γενικές ή ειδικές πολεοδομικές διατάξεις ή οι κανονισμοί που ισχύουν σε περιοχές εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή σε οικισμούς γενικά ή σε εκτός σχεδίου περιοχές με την επιφύλαξη του άρθρου 4, εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις, εάν πριν από τη θέσπιση τους :

α) είχε εκδοθεί και εξακολουθεί να ισχύει νόμιμη άδεια οικοδομής,

β) είχε υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία αίτηση για την έκδοση ή την αναθεώρηση άδειας οικοδομής με όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις,

γ) είχε εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα μέσα στην τελευταία τριετία και ισχύει μελέτη ειδικού κτιρίου σχετική με τη λειτουργικότητά του με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις,

δ) είχε υποβληθεί στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία μέσα στο τελευταίο έτος αίτηση με πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη η οποία προβλέπεται από σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση άδειας οικοδομής,

ε) είχε προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του ν. 716 / 1977 (ΦΕΚ 295 ΑΔ).

Στις παραπάνω περιπτώσεις β, γ, δ και ε οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο εάν η οικοδομική άδεια εκδοθεί ή αναθεωρηθεί σε διάστημα το πολύ ενός έτους από την ισχύ των νέων διατάξεων. Αν με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του Σ.Χ.Ο.Π. του νομού διαπιστωθεί ότι η καθυστέρηση έκδοσης της άδειας οφείλεται αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία ή στον αρμόδιο φορέα, επιτρέπεται να παραταθεί η προθεσμία ανάλογα με την καθυστέρηση το πολύ για ένα έτος ακόμα. Αν για την έκδοση της οικοδομικής άδειας είναι αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία δήμου ή κοινότητας, τότε για τα παραπάνω εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνωμοδότηση του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π.

Κατά τη μεταβολή των διατάξεων μπορεί να προβλέπεται η εξαίρεση μιάς ή περισσοτέρων από τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και των επομένων παραγράφων 2 και 3.

2. Οι οικοδομικές άδειες για τις οποίες έχει εφαρμογή η παράγραφος 1 επιτρέπεται να αναθεωρούνται μέσα στο χρόνο ισχύος τους, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις μόνον εφόσον δεν γίνεται αύξηση του συντελεστή δόμησης που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια ή του συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης ή αλλαγή χρήσης του κτιρίου, εφόσον η αλλαγή χρήσης αντίκειται στις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο της αναθεώρησης.

Μετά τη λήξη της ισχύος τους επιτρέπεται να αναθεωρούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις για το τμήμα του κτιρίου στο οποίο έχει περατωθεί μέσα στο χρόνο ισχύος τους ο φέρων οργανισμός.

Για το υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου η αναθεώρηση γίνεται με τους νέους όρους δόμησης.

Κάθε μεταγενέστερη προσθήκη γίνεται με τους νέους όρους και περιορισμούς δόμησης.

3. Εάν πριν τη θέσπιση των νέων όρων και περιορισμών δόμησης προηγήθηκαν αλλεπάλληλες συνεχείς αναστολές οικοδομικών εργασιών, η παράγραφος 1 έχει εφαρμογή μόνον εφόσον η αίτηση για την έκδοση της σχετικής πράξης έχει υποβληθεί πριν από την επιβολή της πρώτης αναστολής.

4. Η επιβολή αναστολής οικοδομικών εργασιών σε περιοχή εντός σχεδίου προκειμένου να τροποποιηθούν οι όροι και περιορισμοί δόμησης δεν έχει εφαρμογή σε ισχύουσες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι την ημέρα που αρχίζει η αναστολή αυτή.

5. Σε οικόπεδο που έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια πριν τη μεταβολή γενικών ή ειδικών διατάξεων που αφορούν στην επιτρεπόμενη κάλυψη και που κατά το χρόνο έκδοσης είχε ήδη συσταθεί διηρημένη ιδιοκτησία κατά τις διατάξεις του ν.1024/1971 (ΦΕΚ 232 ΑΔ), ο ή οι συνιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ποσοστό της νέας επιτρεπόμενης κατά το αναλογούν σε αυτούς ποσοστό συνιδιοκτησίας

Το τι θα γίνεται όμως σχετικά με την αναθεώρηση ο.α μετά την λήξη της ισχύς της (α’ 4/ετία) όταν ισχύουν αθροιστικά τα παρακάτω ανά περίπτωση;;

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

  1. Πρόκειται για «άδεια δόμησης» που εκδόθηκε μετά την ισχύ του άρθ 45 Ν 4030
  2. Δεν έγινε έναρξη εργασιών ή δεν ολοκληρώθηκε ο Φ.Ο
  3. Δεν άλλαξε κανένας κανονισμός ή δεν άλλαξαν οι όροι δόμησης μετά το χρόνο έκδοσής της

2Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

  1. Πρόκειται για οικ άδεια που εκδόθηκε πριν την ισχύ του άρθ 45 Ν 4030
  2. Δεν έγινε έναρξη εργασιών ή δεν ολοκληρώθηκε ο Φ.Ο
  3. Δεν άλλαξε κανένας κανονισμός ή δεν άλλαξαν οι όροι δόμησης μετά το χρόνο έκδοσή της

Υπάρχει ή δεν υπάρχει κενό;;

 

 

Αντίθετα προβλέπεται η περαιτέρω τύχη της ο.α μετά την λήξη της στην 2η περίπτωση σύμφωνα με το μέχρι πρόσφατα ισχύον καθεστώς ως εξής:

α. Αν δεν άλλαξαν οι όροι δόμησης ή κάποιος κανονισμός

η αναθεώρηση γίνεται με το Π.Δ. ΤΗΣ 8/13.7.1993 (ΦΕΚ 795 Δ΄) και το άρθρο 6 «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών.»

( Το παρόν Π.Δ., το οποίο είχε καταργηθεί με την παρ.15, άρθρου 23 του Ν.3212/2003 (ΦΕΚ 308Α’), καθώς και οι λοιπές διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν θέματα έκδοσης και εκτέλεσης οικοδομικών αδειών εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με την παρ.2, άρθρου 22 του Ν.3399/13/17.10.2005 (ΦΕΚ 255Α΄). )

 

3. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται για την παράταση της ισχύος της μετά από αυτοψία με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας, έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής, η άδεια αναθεωρείται για αόριστο χρόνο, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 1577/1985 )(ΓΟΚ).

β) Αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έγιναν οικοδομικές εργασίες ή δεν έχει περατωθεί πλήρως ο φέρων οργανισμός της οικοδομής η άδεια αναθεωρείται για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία λήξης της

γ) Αν μέχρι της λήξης της ισχύος της αναθεώρησης, κατά τα ανωτέρω έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου.

 

Ή

β. Αν άλλαξαν οι όροι δόμησης ή κάποιος κανονισμός η αναθεώρηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ 2 Ν 2831/2000 όπως πολύ ορθά αναφέρεις και εσύ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Φίλτατε ΚΑΝΑ, σε αυτή την χώρα σχεδόν κάθε μέρα αλλαζει και κάποια πολεοδομική διάταξη, πόσο μάλλον σε διάστημα 4ετίας. Πάντοτε συνεπώς έχει εφαρμογή το άρθρο 26 του 2831....... μια ζωή σε μεταβατικό στάδιο 6 μηνών ζει ο μηχανικός. Πάντως επιμένω ότι και πριν με τους αρχικούς όρους δόμησης έπαιρνες αναθεώρηση μόνο για το τμήμα που είναι αποπερατωμένος ο σκελετός. Το τραβηγμένο παράδειγμα του #3 που αναφέρεις, προϋποθέτει να είναι ημιτελείς ο σκελετός του ισογείου, γεγονός πολύ δύσκολο (διότι αν μειωθεί η κάληψη και έχω αποπερατωμένο ισόγειο, πηγαίνω στο νόμιμο περίγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 23).

 

Όπως και να έχει το πράγμα θα δοθούν άλλα 3 έτη στις παλιές άδειες (δηλαδή θα ισχύσουν για 7 αντί για 4 προκειμένου να ολοκληρώσουν σκελετό και να κατοχυρώσουν όρους δόμησης)

 

Γενικά όμως, τα πράγματα προβλέπονται να γίνουν πολύ χειρότερα... στα σχέδια του υπουργείου είναι να λήξουν όλες οι άδειες που έχου ήδη αναθεωρηθεί επ'αόριστον μέχρι το τέλος του 2014 εφόσον έως τότε δεν ολοκληρώσουν όψεις και στέγη.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αγαπητέ armenopoule

 

και κάτι άλλο πολύ σημαντικό

ποιός θεωρείται κανονισμός κατά την γνώμη σου;

 

κατά την δική μου

ΓΟΚ ή ΝΟΚ

κτιριοδομικός

ΚΕΝΑΚ

Αντισεισμικός

θερμομόνωσης

πυροπροστασίας

και τόσοι άλλοι αποχέτευσης κλπ

Δηλαδή αν αλλάξει ο ΓΟΚ σε ΚΟΚ οι άδειες μετά την α' 4/ετία δεν θα αναθεωρούνται

 

Υ.Γ

 

Και το χειρότερο είναι ότι το άρθρο 26 παρ 2 ΓΟΚ/2000 αναφέρεται σε τροποποιήσεις κανονισμών και όχι σε επιβολή νέων κανονισμών

Μα εδώ κάθε μέρα και ένας από τους παραπάνω κανονισμούς τροποποιείται

 

 

Νομίζω ότι με αυτά.. και με αυτά, πάμε σε χάος

Όχι μόνο η γραφειοκρατία δεν θα μειώνεται αλλά αντίθετα συνεχώς θα αυξάνεται

Edited by ΚΑΝΑ
  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Είναι όμως λογικό αυτό ειδικά στην περίπτωση ΗΜΕΤΕΛΟΥΣ νομίμου κτίσματος;

 

Εγώ είμαι, μάλλον, σε καλύτερη θέση. Μου ήρθε πελάτης για αυθαίρετο και μέσα σε όλα με ρωτάει το εξής:

"Έχω ο.α. πριν από 4 χρόνια, η οποία λήγει σε 1-2 μήνες. Στο οικόπεδο δεν έχει γίνει το παραμικρό."

 

Άρα, σύμφωνα με τον 4030 πλέον, η ο.α. θα αναθεωρηθεί μετά την λήξη της (???), για 4 χρόνια από την ημερομήνια λήξης της, αλλά θα πρέπει να ελεχθούν όλες οι μελέτες ώστε να είναι σύμφωνες με τις τωρινές ισχύουσες διατάξεις (ΓΟΚ και όχι ΝΟΚ ακόμη).

 

Σωστά?

Edited by architect_duth

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.