Jump to content

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν.4014/201​1 έως 31/01/2013-Νέες νομοθετικέ​ς ρυθμίσεις


Recommended Posts

[troll] Aφου τα έργα τα ελέγχουν ιδιωτες μηχανικοί ως ελεγκτές δόμησης, γιατί να υποβάλλουμε τους φακέλους σε δημόσια υπηρεσία ?

να γίνει ιδιωτική υπηρεσία η ΥΔΟΜ, να συνυπογράφουμε τις μελέτες με τους ελεγκτές δόμησης έτσι ώστε να γίνονται οι μελέτες όπως θα θέλει ο ελεγκτης πριν μας ελεγξει, να επιβλέπουμε το έργο παρέα με τον ελεγκτή δόμησης και έτσι και θα προχωράει το έργο χωρίς άγχος και θα έχουμε δουλίτσα.

Edited by Paul_Mix
Link to post
Share on other sites
  • Replies 367
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν.4014/2011 (Έκδοση Υ.Α) - Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις:   Ο ν.4014/11 τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο 2011 και μεταξύ άλλων θεμάτων προβλέπει την ρύθμιση αυθαιρέτων σε

Βγήκε το "30%"   ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012, άρθρο 14   είδηση & link: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=487227

Ίσως πρέπει να αναφέρουμε και εμείς στους πελάτες μας οτι αν αποπληρώσουν μέχρι 23/12/12 το 70% της αμοιβής μας θα τους κάνουμε έκπτωση 10% μπας και φιλοτιμηθεί κανένας να μας πληρώσει....ίσως έκπτωση

θαχουμε δουλιτσα.........ο πνευματικος μου , μου τοπε....!!!

 

με αυτα που ακουω εχω λαλησει και το θεμα ειναι οτι τα βλεπουν και οι πελατες και αντε να τους ηρεμησεις.....

Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι τελικά δόθηκε παράταση στην πληρωμή των προστίμων του 3843/10 ή ΘΑ δοθεί μέσω νομοθετικής ρύθμισης?

Link to post
Share on other sites

Πάντως άλλος συνάδελφος με παρέπεμψε στο ΦΕΚ Β 2622/2012,....στη σελίδα 5 του pdf αναφέρει τα εξής χωρίς να γίνεται αναφορά στον 3843...

 

Αριθμ. 45605 (4)

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της

παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 7 του

Ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου

και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημο−

νίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012» (ΦΕΚ Α΄ 40).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδει−

οδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαι−

ρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλο−

ντος» (ΦΕΚ Α΄ 209), όπως ισχύει.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ

98/Α΄/22.04.2005).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ46/06.07.2012 απόφαση Πρωθυ−

πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β΄/09.07.2012)».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−

τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιο−

λογητικών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της

παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) έως και

31.01.2013.

2. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιο−

λογητικών που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της

παρ. 3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόμου έως και

30.06.2013.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Link to post
Share on other sites

Από την διατύπωση ισχύει μόνο για το 4014 και όχι για τον 3843, δεδομένου ότι οι δόσεις έχουν ήδη υπολογιστεί και εκδοθεί από την Πολεοδομία

(και δεν γίνεται μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος ώστε ο επαναυπολογισμός να ήταν εφικτός)

 

Εξάλλου, το λέει και στην διατύπωση:

- Για όσους πολίτες επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή του προστίμου διατηρείται η έκπτωση 20% στο συνολικό ποσό του. Για όσους πολίτες επιλέξουν να καταβάλουν το 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως την 31η/01/2013 (σε παλιές και νέες δηλώσεις), παρέχεται έκπτωση 10% στο συνολικό ποσό. Αναστέλλεται μέχρι 31/01/2013 η απένταξη από τις ρυθμίσεις του νόμου καθώς και οι προσαυξήσεις για δηλώσεις που παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

· Επιτρέπεται η διενέργεια οιασδήποτε δικαιοπραξίας καθώς και η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, αλλά ενός ποσοστού 30 % αυτού μέχρι 31/01/2013 (παλαιών και νέων δηλώσεων).

· Δίνεται η δυνατότητα περαίωσης μέχρι 31/01/2013 με αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού όλων των εντάξεων που έγιναν με τον ν.3843/10 (τακτοποίηση Η/Χ και αλλαγών χρήσης) ανεξαρτήτως του ποσού του προστίμου που έχει καταβληθεί έως σήμερα.

 

Συνεπώς δίνεται η δυνατότητα μόνο περαίωσης για 3843 μέχρι 31/01/2013 και όχι και έκπτωσης.

 

 

 

 

 

 

Μήπως μπορεί να μου πει κάποιος σε ποιο ΦΕΚ το λέει αυτό; Για την έκπτωση 10%..??????

Link to post
Share on other sites

Ακόμα δεν έχει εκδοθεί το ανάλογο ΦΕΚ..Περιμένουμε..

Link to post
Share on other sites

Δηλαδή, σήμερα ήταν η τελευταία μέρα πληρωμής των προστίμων του 3843/10, για κτίρια με χρήση κατοικίας?

 

(προβοκατόρικη ερώτηση)

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.