Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
ΚΑΝΑ

Συμβούλια Πολ/κών Θεμάτων και Αμφ/εων και ένσταση κατά αυθαιρέτου-Διαδικασίες

Recommended Posts

Παραθέτω με σειρά, 

 

1.) Γίνετε έκθεση αυθαιρέτου. 

2.) Γίνεται ένταση επί της έκθεσης 

3.) Πριν εξεταστεί η ένταση προσκομίζεται υπαγωγή 

4.) Επειδή όμως έχει γίνει η ένταση όλος ο φάκελος προωθείται στο ΣΥΠΟΘΑ για να αποφασίσει για την διαγραφή των προστίμων 

Εκεί διαπιστώνω πως όλοι οι συντελεστές είναι λάθος (πριν  83 αντί του ορθού πριν το 2011, κύρια και μοναδική αντί για άλλη κατοικία και άλλα πολλά, σχεδόν παντού είναι άλλα αντί άλλων). 

Εισηγούμαι πως αυτό δεν είναι στις αρμοδιότητες του ΣΥΠΟΘΑ καθότι στην ουσία δεν εξετάζουμε την προσφυγή αλλά την έκθεση αυθαιρέτου. Απορρίπτεται από την ΥΔΟΜ.

Στο ερώτημα μου, τι θα έκαναν αν δεν γινόταν ένσταση (το υπ' αριθμ. 2 χρονολογικά) δε μου απάντησαν τίποτα. Προφανώς τότε θα έπρεπε να λάβουν θέση επί της έκθεσης και δε θα μπορούσαν να την στείλουν στο ΣΥΠΟΘΑ.

Έχουν τι δικαίωμα όμως.... αυτό είναι το ερώτημα.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μηχανολόγοι Μηχανικοί βιομηχανικού και κτιριακού σχεδιασμού (BIM/CAD)

Πολλά λάθη από την ΥΔΟΜ

αλλά μένω μόνο σ' αυτό

 

Από πότε η ΥΔΟΜ από κρινόμενες 

μεταβλήθηκαν σε κρίνουσες του κατά νόμου κριτή τους!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παραθέτω με σειρά, 

 

 

Εισηγούμαι πως αυτό δεν είναι στις αρμοδιότητες του ΣΥΠΟΘΑ καθότι στην ουσία δεν εξετάζουμε την προσφυγή αλλά την έκθεση αυθαιρέτου. Απορρίπτεται από την ΥΔΟΜ.

 

Χριστόφορε

πως απορρίφθηκε από την ΥΔΟΜ?

Δηλ έκανε ένσταση η ΥΔΟΜ στην δική σας απόφαση?

Που το βρήκε αυτό το δικαίωμα της?

 

Η μόνη ορθή απόφαση της ΥΔΟΜ σας κατά την γνώμη μου

ήταν να προσφύγει ο Δήμος με εισήγηση της (της ΥΔΟΜ) 

στο Δ.Εφετείο όπου εκεί  θα κρίνονταν όλα! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Άλλη περίπτωση

 

Η ΥΔΟΜ έγραψε πελάτη μου κατόπιν καταγγελίας 

 

Η ΥΔΟΜ συνέταξε την έκθεση 21-7-16

την παραλάβαμε στις 6-8-16

Υποβάλαμε στην ΥΔΟΜ την ρύθμιση 4178 στις  5-9-16

Η ΥΔΟΜ γράφει τις παρατηρήσεις- αντιρρήσεις στον τρόπο ρύθμισης στις 15-9-16

αλλά τις ταχυδρομεί στις 20-9-16

εμείς τις παραλάβαμε 22-9-16

 

Στις 22-9-16 η ΥΔΟΜ βεβαιώνει και τα πρόστιμα στην ΔΟΥ

Στις 19-10-16 υποβάλαμε ένσταση στο ΣΥΠΟΘΑ

(επί των παρατηρήσεων ΥΔΟΜ που παραλάβαμε στις 22-9-16)

Η ΥΔΟΜ δέχεται την ένσταση και την αποστέλλει στο ΣΥΠΟΘΑ στις 24-10-12

 

Αρνείται όμως να αναστείλει  τα βεβαιωμένα πρόστιμα  

 

Που και ποιος κάνει λάθος!

Share this post


Link to post
Share on other sites

παίδες μπορεί κάποιος να απαντήσει στο παραπάνω 

Α.Σας παραθέτω το άρθ 26 του Ν 4178/13

Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης μη δηλούμενων κατασκευών/χρήσεων

1.     Για νέες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις, (προφανώς εννοεί μετά την 27-8-11)

καθώς και για τις περιπτώσεις (προφανώς εννοεί τα πριν την 28-7-11)που

 δεν υποβληθεί δήλωση ή (εγώ υπέβαλα δήλωση και την πήγα  πριν περάσουν 30 ημ από την παραλαβή της εκθεσης)

αν δεν περατωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 21 (επειδή στη δήλωση που πήγα φαίνεται η εφ’ απαξ πληρωμή που μπορεί να γίνει μέχρι 7-2-17 -δείτε άρθρο 21 – έχω την γνώμη ότι μέχρι τότε 7-2-17-η ΥΔΟΜ δεν μπορεί να μου βεβαιώσει τα πρόστιμα)  ή

 δεν δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος

εφαρμόζονται οι ισχύουσες, περί αυθαιρέτων, διατάξεις για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την επαναφορά της χρήσης που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια, τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται υπολογίζονται ως εξής:

 Εγκ 3 Παρ. 1 : Μετά την ισχύ του ν. 4178/13 οι ΥΔΟΜ εφαρμόζουν τις διατάξεις του ν. 4178/13 περί αυθαιρέτων για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης (οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, π.χ. δάσος, αιγιαλό, παραλία κ.λ.π.) που δεν έχει υποβληθεί δήλωση ή δεν περατωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή δεν δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος ανεξαρτήτως τυχόν ενεργειών ή διοικητικών πράξεων άλλων υπηρεσιών ή φορέων.

 

 

Β.Σας παραθέτω επίσης το άρθρο 21 του ίδιου νόμου

 

Εγκ 3 Οι προθεσμίες πληρωμών, εκπτώσεων και προσαυξήσεων ορίζονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 2254/30-8-2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής (ΦΕΚ 2184 Β’/5-9-2013).

 

Καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου – προθεσμίες

1. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως ημερομηνία υπαγωγής νοείται η ημερομηνία καταβολής του σχετικού παραβόλου, ως αυτή παρουσιάζεται δια της ηλεκτρονικής διαδικασίας στο πληροφοριακό σύστημα.

2. Το πρόστιμο καταβάλλεται ως εξής:

α) Σε περίπτωση υπαγωγής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας εκατόν δύο (102) μηνών ή δεκαεπτά (17`) εξαμήνων από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

β) Σε περίπτωση υπαγωγής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δευτέρου εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών ή δεκατεσσάρων (14) εξαμήνων από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του δευτέρου εξαμήνου.

γ) Σε περίπτωση υπαγωγής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) μηνών ή δέκα (10) εξαμήνων από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του τρίτου εξαμήνου.

3. Σε κάθε περίπτωση ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των πενήντα (50) ευρώ και ως ελάχιστη εξαμηνιαία δόση το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

4. Μέχρι τη λήξη της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του εξαμήνου εξοφλείται το συνολικό ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου του εξαμήνου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνολικού ποσού του εξαμήνου τότε το ανεξόφλητο ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

5. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου εκάστης των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου (δηλ 7-8-17), παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ποσού του προστίμου.

6. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου εκάστης των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μια ερώτηση για τα μέλη του φόρουμ, αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος.

Εχω ενα αυθαίρετο ξενοδοχείο (δεν λειτούργησε ποτέ ως τέτοιο νόμιμα) το οποίο ο ιδιοκτήτης ζητά την τακτοποίηση του ως άλλη κατοικία (τέτοια χρήση είχε στην Ο.Α.), για να λειτουργήσει ως ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Η ΥΔΟΜ εχει εκδόσει έκθεση αυτοψίας το 1991 και το 2003 και αναφέρει την κατασκευή ως αυθαίρετο ξενοδοχείο.

Έγινε η υπαγωγή στον ν.4178 και προσκομίσθηκαν τα στοιχεία στην ΥΔΟΜ, η οποία ανακάλεσε την αίτηση της Υπαγωγής στον νόμο με την δικαιολογία ότι δεν ταυτίζεται η χρήση της δήλωσης με την χρήση της έκθεσης αυτοψίας.

Η ερώτηση μου είναι η εξής:

Είναι η έκθεση αυτοψίας υπεράνω πάσης άλλης γνώμης;

Δικαιολογείται η πράξη της ΥΔΟΜ με αυτή την αιτιολόγηση;

Είναι δυνατόν να γίνει προσφυγή στο ΣΥΠΟΘΑ ωστε να ακυρωθεί η απόφαση ανάκλησης και να γίνει επιτρεπτή η υπαγωγή του ακινήτου με την χρήση της Κατοικίας;

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Κατά  το παράρτημα Α' του Ν 4495 και 4178 "είδος χρήσης: αφορά το είδος της υφιστάμενης χρήσης στις αυθαίρετες κατασκευές ή στη χρήση με βάση την Ο.Α"

2. Αν μετά την ένταξη στον 4495/17 ή 4178/13 ζητάς και την διαγραφή των προστίμων των εκθ αυτοψίας 1991 και 2003 τότε η χρήση πρέπει να συμφωνεί με αυτή των εκθέσεων αυτοψίας [γιατί βάσει 3 εγκυκλίων η ΥΔΟΜ στις δηλώσεις ένταξης ελέγχει: α) τη χρήση β) το εμβαδό γ) την περιγραφή και δ)τις τυχόν απαγορεύσεις]

Κρίσιμες για την περίπτωση σου είναι οι απαντήσεις σου στα ερωτήματα

1. τότε (1991 & 2003) είχαν υποβληθεί ενστάσεις-αντιρρήσεις για τη χρήση του αυθαιρέτου ως ξενοδοχείου?

ή

2. δεν  υποβλήθηκαν γιατί τα πρόστιμα έτσι και αλλιώς ΤΟΤΕ ήταν τα ίδια είτε ως αυθ ξενοδοχείο είτε ως αυθ κατοικία? 

Προσφυγή στο ΣΥΠΟΘΑ δικαιούσαι και μπορείς να κάνεις 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Θεωρώ τελείως άκυρο τον λόγο που επικαλείται η ΥΔΟΜ για ανάκληση. Το ΣΥΠΟΘΑ δηλαδή το δέχτηκε και ανακάλεσε τη δήλωση;;

Η διαδικασία δεν γνωρίζω δυστυχώς ποια είναι αλλά σίγουρα να κάνεις ένσταση.

Αφενός, πολύ σωστά τα πρόστιμα της πολεοδομίας θα ήταν ακριβως τα ίδια ανεξαρτήτως χρήσης, αφετέρου και στο παράρτημα του 4495 σου λέει ότι επιλέγεις "άλλη κατοικία" για κτίρια κατοικίας σύμφωνα με την οικοδομική άδεια τα οποία λειτουργούν ως τουριστικές εγκαταστάσεις.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Υπηρξε ενσταση ως προς την χρηση μετα την εκθεση αυτοψιας η οποια απορριφθηκε,  οποτε δεν μπορει να την επικαλεστει κατα την γνωμη μου. 

Θεωρω ομως οτι βαση παραρτηματος μπορει να ζητηθει τακτοποιηση με χρηση αλλης κατοικιας (οπως ΟΑ) ,  χωρις να ζητηθει διαγραφη προστιμου με βαση τις εκθεσεις. Ουτως ωστε να μπορεσει να λειτουργησει με την μορφη ενοικιαζομενων δωματιων. 

Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
Παρακαλώ διαβάστε τους
 Κανόνες Συμμετοχής
Ευχαριστώ, danaikaterina

Edited by mvarvantos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.