Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Οδηγός: Γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης -καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

  Τι είναι η Γνωστοποίηση : 

  • Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητάς του και για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με αυτήν.
  • Πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να εγκαταστήσει ή να λειτουργήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη θέση και αποτελεί προϋπόθεση εγκατάστασης ή λειτουργίας αυτής αντίστοιχα. Από την υποβολή της γνωστοποίησης ξεκινά άμεσα η εγκατάσταση ή η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη άδεια. Αυτό ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες ή τις ενέργειες, για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης
  • Προϋποθέτει ότι ο χώρος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί όλες τις χωροταξικές ή τεχνικές απαιτήσεις και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.)

  Με βάση την υπουργική Απόφαση 16228/2017 (ΦΕΚ Β 1723/18-5-2017), η γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος αφορά τα παρακάτω είδη επιχειρήσεων:

  • Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους & πρόχειρου γεύματος (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κλπ).
  • Επιχειρήσεις διάθεσης τροφίμων & ποτών (παντοπωλεία, πρατήρια άρτου, ζαχαροπλαστεία κλπ).
  • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (κομμωτήρια, περιποίηση χεριών κλπ).
  • Μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών.
  • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων.
  • Τουριστικά καταλύματα & κολυμβητικές δεξαμενές εντός αυτών.
  • Κέντρα αποθήκευσης & διανομής
  • Θέατρα & Κινηματογράφοι

  Ο επιχειρηματίας γνωστοποιεί (δεν υπάρχει, πλέον ο όρος Άδεια Λειτουργίας), την δραστηριότητα του στον Δήμο μέσα από την ιστοσελίδα www.notifybusiness.gov.gr «…αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας» (άρθρο 6, παρ.3 του Ν.4442/2016). Επίσης, έχει την υποχρέωση να πληροί όλους τους όρους της κείμενης πολεοδομικής, υγειονομικής και πυροσβεστικής νομοθεσίας, ενώ ελέγχεται εκ των υστέρων για το αν όντως τους πληροί. Αν δεν τους πληροί επιβάλλονται πρόστιμα. Ο φορέας που επιθυμεί να υποβάλει γνωστοποίηση εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών που χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet).

  Στη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης, δηλώνεται το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης (άρθρο 2 Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ 23 Ιουνίου 2017 Φ.Ε.Κ.2161/2017 τ. β’).

  Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης από τον ενδιαφερόμενο είναι απαραίτητη η βεβαίωση της παρ.2 του  άρθρου 28 του Ν.4442/2016 με την οποία θα εξασφαλίζεται ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για τον σκοπό αυτό κατατίθενται η αίτηση και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 16228/2017(ΦΕΚ 1723/18.5.17, τ. Β)

   

  ΝΕΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

   1. Άρθρο 80 & 285 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Τ.Α/2006) « Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων»

   2. Ν 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Τ.Α/2016) 

  3. ΚΥΑ 16228/2017 ΦΕΚ 1723/Τ.Β/2017)

   4. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ 23 Ιουνίου 2017 Φ.Ε.Κ.2161/2017 τ. Β’)

   5. Αριθμ. Οικ. 61167/07 (ΦΕΚ 2438 Β/28-12-2007) Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

  6. Εγκύκλιος µε αρ. πρ. Φ15/οικ.62588/754/02-06-2017.

  Βήμα 1ο) Βεβαίωση εγκατάστασης επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος από τον Δήμο

  Η αίτηση για την χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση της επιχείρησης σε συγκεκριμένη τοποθεσία από τον Δήμο στον οποίο θα εδρεύσει η επιχείρηση απαιτεί τα κάτωθι:

  • Συμπλήρωση σχετικής αιτήσεως (παράρτημα Α, της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης)
  • Σε περίπτωση που το ακίνητο, εγκατάσταση, έδρας της επιχείρησης, βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως, απαιτείται, διάγραμμα της περιοχής (Απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης όπως οικισμός, οδός αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο). Αρκούν οι συντεταγμένες από GOOGLE MAPS για ένα σημείο εντός της εγκατάστασης.
  • Σε περίπτωση που το ακίνητο, εγκατάσταση, έδρας της επιχείρησης, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, απαιτείται, τοπογραφικό διάγραμμα με προσανατολισμό και συντεταγμένες, σε κλίμακα 1:5.000 από διπλωματούχο μηχανικό.
  • Σε περίπτωση που η εγκατάσταση, ακίνητο έδρας της επιχείρησης είναι συστατικό οριζόντιας ιδιοκτησίας (π.χ. Πολυκατοικίας) τότε:
  • Αν υπάρχει κανονισμός οριζοντίου ιδιοκτησίας με βάση τον οποίον δεν απαγορεύονται οι χρήσεις, δραστηριότητες της επιχείρησης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, νομίμου εκπρόσωπου της επιχείρησης που να το επιβεβαιώνει.
  • Αν δεν υπάρχει κανονισμός οριζοντίου ιδιοκτησίας απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου όπου θα επιβεβαιώνεται πως δεν υφίσταται κανονισμός.

  Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κοινοποιεί προς τις λοιπές αρμόδιες αρχές προκειμένου να διερευνηθεί το κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης εγκατάστασης (έλεγχος χρήσεων γης κλπ).

  Παράβολο και δημοτκή ενημερότητα

  Ο ενδιαφερόμενος ετοιμάζει το κατάστημα και πριν τη γνωστοποίηση, θα πρέπει να έχει εκδώσει: 

  α. Το παράβολο όπως προβλέπεται Αριθμ. Οικ. 61167/07 (ΦΕΚ 2438 Β/28-12-2007) . Αιτιολογία «Παράβολο για Εγκατάσταση, ΑΦΜ/Επωνυμία Υπόχρεου και τη Διεύθυνση που αυτό αφορά». 

  β. Τη βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο (δημοτική ενημερότητα) από την Ταμειακή Υπηρεσία

  Βήμα 2ο) Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

  Από τις 6/6/2017, η αδειοδότηση των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και συναφών δραστηριοτήτων αδειοδοτούνται πλέον μέσω της γνωστοποίησης, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr, ενώ από την υποβολή της ξεκινά άμεσα η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς άλλη διαδικασία έγκρισης ή άδειας λειτουργίας. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης η γνωστοποίηση λαμβάνει αύξοντα μοναδικό αριθμό και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικό υποβολής.

  Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία του εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο.

  Η γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών κοινοποιείται, στην οικεία υπηρεσία δόμησης, την υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Ελληνική Αστυνομία. Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν γνωστοποίηση ή μεταβολή της, εντός της χωρικής του αρμοδιότητας.

  Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων

  Καταργείται πλέον η έκδοση ξεχωριστής άδειας χρήσης μουσικών οργάνων. Ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί σε ειδικό πεδίο της γνωστοποίησης τη χρήση μουσικής, με προσδιορισμό της μέγιστης Α – ηχοστάθμης, του χώρου κ.τ.λ. Εάν η γνωστοποίηση ή η μεταβολή αφορά μόνο στη μουσική, ο Δήμος κοινοποιεί τη γνωστοποίηση μόνο στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας και στην Ελληνική Αστυνομία. Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο χώρο της εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών τεχνική έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

  Για τη χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο με μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης της χρήσης μουσικής ούτε της άδειας της προηγούμενης παραγράφου.

  Τήρηση αρχείου εγκατάστασης του καταστήματος (σύμφωνα με το άρθρο 4 – ΚΥΑ 16228 – ΦΕΚ 1723/18.05.2017) 

  Κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας του καταστήματος, θα πρέπει να τηρούνται στον φάκελο που θα βρίσκεται στην εγκατάσταση του καταστήματος τα ακόλουθα έγγραφα, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει σε όλες τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου: 

  Στοιχεία φακέλου 

  Α) Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης με συνημμένο απλό αντίγραφο του σώματος της γνωστοποίησης 

  Β) Σχεδιάγραμμα του καταστήματος σε κλίμακα με βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου 

  Γ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως

   Δ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας 

  Ε) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήματος). 

  ΣΤ) Το προβλεπόμενο παράβολο ή φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης Ζ) Την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει Η) Την άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει 

  Θ) Τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου, εφόσον απαιτείται 

  I) Την άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει 

  *Κ) Εφόσον το κατάστημα είναι επιχείρηση τροφίμων ή ποτών κατά την έννοια της Υγειονομικής Νομοθεσίας θα πρέπει να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης

   *Λ) Εφόσον το κατάστημα είναι κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. κομμωτήριο – κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών - ποδιών, γραφείο τελετών, εργαστήριο δερματοστιξίας, κ.λπ.) θα πρέπει, να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του 

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Ο επιχειρηματίας, σε συνεργασία με τον μηχανικό του, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην τήρηση των όρων λειτουργίας της επιχείρησης, γιατί σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, ή έλλειψη των εγγράφων που πρέπει να φυλάσσονται στο φάκελο του καταστήματος θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο ή να αλλάξει το κατάστημα.


  Πηγή: https://www.michanikosapps.gr/blog/5274

  User Feedback

  Recommended Comments

  Πέρα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν πρέπει ο υπεύθυνος του καταστήματος να έχει κάνει και κάποια σεμινάρια από τον ΕΦΕΤ ;

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.