Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Όλη η απόφαση για τη χρηματοδότηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων • Πόροι • Διαδικασίες • Υλοποίηση

  Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στο "Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ)".

  Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά όλη την απόφαση, όπως την παρουσιάζει το B2Green:

  Άρθρο 1
  ΟΡΙΣΜΟΙ

  Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

  1. Έργο ΤΧΣ: το σύνολο των διαδικασιών, όπως αυτές ορίζονται στην ΥΠΕΝ 27016/2017 απόφαση «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών ΤΧΣ του ν. 4447/2016» (Β’ 1975), από την ενιαία ανάθεση κύριας μελέτης και των απαιτούμενων κατά περίπτωση υποστηρικτικών μελετών μέχρι και την έκδοση του π.δ. ΤΧΣ και Περιβαλλοντικών Όρων.

  2. Πράξη ΤΧΣ: το σύνολο των διαδικασιών, όπως αυτές ορίζονται στην ΥΠΕΝ 27016/2017 απόφαση «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών ΤΧΣ του ν. 4447/2016» (Β’ 1975), από την ενιαία ανάθεση κύριας μελέτης και των απαιτούμενων κατά περίπτωση υποστηρικτικών μελετών μέχρι και την παραλαβή και έγκριση των μελετών, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιάμεσων εγκρίσεων.B2Green

  Άρθρο 2 
  ΣΤΟΧΟΙ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  1. Βασικός στόχος του Προγράμματος ΤΧΣ είναι η ταχεία εκπόνηση και έγκριση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων για το σύνολο της χώρας, που θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και εδαφική οργάνωση σε επίπεδο πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

  2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4447/2016, καθώς και του ν. 3852/2010.

  3. Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2019-2024, με δυνατότητα παράτασης.

  Άρθρο 3
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  1. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού καθώς και οι συμπράξεις αυτών.

  2. Πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος είναι όλη η χώρα

  Άρθρο 4
  ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη τη διάρκεια εφαρμογής του θα ανέλθει μέχρι του ποσού των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ.

  2. Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ και Δ) και αποπληρώνονται από πόρους του εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

  3. Η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης των δανείων γίνεται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΕΝ, σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

  Άρθρο 5 
  ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

  1. Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος ΤΧΣ ορίζεται το Πράσινο Ταμείο (εφεξής Φορέας Διαχείρισης), το οποίο αναλαμβάνει την τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη της υλοποίησής του, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παρ. 2. Για το σκοπό αυτό, το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ που είναι, σύμφωνα με τον οργανισμό του ΥΠΕΝ, θεσμικά αρμόδια υπηρεσία για τη χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών του πολεοδομικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο και με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ ως αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ.

  2. Για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και την εποπτεία της προόδου του προγράμματος, καθώς και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης της επόμενης παραγράφου, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) συμμετέχουν:

  - Ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως Πρόεδρος της ΕπΠα,0

  - Η Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, ως μέλος,

  - Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως μέλος,

  - Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος,

  - Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, ως μέλος.

  Τα μέλη ορίζουν τους αναπληρωτές τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τον φορέα τους.

  Ως γραμματέας της ΕπΠα ορίζεται υπηρεσιακό στέλεχος προερχόμενο από το Φορέα Διαχείρισης

  Η ΕπΠα συγκαλείται τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο με πρόσκληση του Προέδρου της. Οι αποφάσεις της ΕπΠα λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της ΕπΠα. Επείγοντα θέματα, μπορούν να προταθούν από τον Πρόεδρο στα μέλη της ΕπΠα με γραπτή διαδικασία.

  Η ΕπΠα μπορεί να συνεδριάζει και με ειδική σύνθεση, με συμμετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπροσώπων και άλλων συναρμοδίων Υπουργείων ή φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανάλογα με το αντικείμενο της συνεδρίασης, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της. Ο Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος διανέμει (ηλεκτρονικά) τις αποφάσεις της συνεδρίασης της ΕπΠα εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης, στους αρμόδιους φορείς προκειμένου να λάβουν γνώση.

  Αρμοδιότητες της ΕπΠα είναι:

  α) Συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς και προγραμματίζει τις ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος (προσκλήσεις, ημερίδες, δημοσιότητα κ.λπ.).

  β) Εγκρίνει τις προσκλήσεις, μετά από εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης.

  γ) Εγκρίνει τον κατάλογο των θετικά αξιολογημένων προς ένταξη πράξεων.

  δ) Παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη του Προγράμματος και εγκρίνει τις Εκθέσεις Προόδου και τις Τελικές Εκθέσεις.

  ε) Αποφασίζει για την απένταξη πράξεων από το Πρόγραμμα.

  4. Αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης είναι:

  α) Η υποστήριξη της ΕπΠα, για τη διαχείριση του Προγράμματος, σύμφωνα με την παρούσα.

  β) Η προετοιμασία των προσκλήσεων και η μέριμνα για την υποβολή τους προς έγκριση στην ΕπΠα, η έκδοση και δημοσιοποίησή τους.

  γ) Η σύνταξη των αναγκαίων υποδειγμάτων (Τεχνικά Δελτία Πράξης -ΤΔΠ-, Δελτίο Ελέγχου Εκπλήρωσης Κριτηρίων Επιλογής, Δελτίο Παρακολούθησης Φυσικού - Οικονομικού αντικειμένου κ.λπ.) για την αξιολόγηση, ένταξη, παρακολούθηση και ολοκλήρωση των πράξεων του Προγράμματος.

  δ) Η δημιουργία διακριτής ιστοσελίδας, συνδεδεμένης στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ, του Πράσινου Ταμείου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να διασφαλίζεται η δημοσιότητα του Προγράμματος, η επικοινωνία με τους δικαιούχους και η διαφάνεια της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος

  ε) Η συγκέντρωση των αιτημάτων των δικαιούχων για την ένταξη πράξεων στο Πρόγραμμα, τα οποία υποβάλλονται στο Φορέα Διαχείρισης με συνημμένα τα Τεχνικά Δελτία Πράξης (ΤΔΠ) και τα συνοδευτικά έγγραφα που ζητούνται από την πρόσκληση.

  στ) Η παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του Προγράμματος προς τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης των πράξεων του και τους δικαιούχους.

  ζ) Ο έλεγχος της πληρότητας και αρτιότητας των αιτημάτων που κατατίθενται από τους δικαιούχους για ένταξη των πράξεων στο Πρόγραμμα, η αξιολόγηση τους με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στις προσκλήσεις και η υποβολή στην ΕπΠα του καταλόγου των θετικά αξιολογημένων προτάσεων προς ένταξη.

  η) Η έκδοση αποφάσεων ένταξης.

  θ) Η συγκέντρωση των Δελτίων Παρακολούθησης της υλοποίησης των πράξεων που συντάσσονται από τους δικαιούχους και η σύνταξη συνολικών αναφορών προόδου προς την ΕπΠα.

  ι) Η μέριμνα για την παραγωγή ή/και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και οι χρηματορροές των πράξεων.

  ια) Η σύνταξη των εκθέσεων παρακολούθησης και ολοκλήρωσης των πράξεων και του Προγράμματος και η υποβολή τους στην ΕπΠα.

  ιβ) Η εισήγηση για την πιθανή απένταξη πράξεων από το Πρόγραμμα.

  Άρθρο 6 
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

  1. Στις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα, που εκδίδονται από το Πράσινο Ταμείο με την έγκριση της ΕπΠα, εξειδικεύονται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα έντυπα και δικαιολογητικά που απαιτούνται (Τεχνικά Δελτία Πράξεων, αποφάσεις συλλογικών οργάνων κ.λπ.), η ανάλυση των κριτηρίων επιλογής, η προτεραιοποίηση των αναγκών, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

  2. Τα αιτήματα ένταξης των δράσεων στο Πρόγραμμα υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους στο Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την πρόσκληση.

  3. Οι φορείς που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια αναθέτουσας αρχής για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών, κατά το άρθρο 44 του ν. 4412/2016, στο αίτημα για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα, οφείλουν να προβλέπουν την ανάληψη των καθηκόντων της αναθέτουσας αρχής από τεχνική υπηρεσία άλλου φορέα. Το αίτημα θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα. Στην απόφαση ένταξης για τα αιτήματα αυτά θα υπάρχει σχετική πρόβλεψη.B2Green

  4. Η υποβολή των αιτημάτων από τους δικαιούχους για την ένταξη στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται με αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων τους, οι οποίες λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης τον δικαιούχο για τη συνομολόγηση του επενδυτικού δανείου. Στις αποφάσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 8 της παρούσας. Επίσης πρέπει να ορίζεται η τεχνική υπηρεσία άλλου φορέα, που αναλαμβάνει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου

  5. Η απόφαση ένταξης πράξης στο Πρόγραμμα εκδίδεται από το Πράσινο Ταμείο και στηρίζεται στην αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά προσδιορίζονται στις προσκλήσεις.

  6. Ως χρόνος εκπόνησης της πράξης ορίζεται το διάστημα από την ενιαία ανάθεση της κύριας μελέτης και των απαιτούμενων κατά περίπτωση υποστηρικτικών μελετών, μέχρι την παραλαβή και έγκριση των μελετών, όπως αυτό ορίζεται στο π.δ. 90/2018 (Α’ 162) και στην απόφαση ΥΠΕΝ 27016/2017 «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων του ν. 4447/2016» (Β’ 1975). Ο χρόνος από την παραλαβή και έγκριση των μελετών μέχρι την έκδοση του ΠΔ ΤΧΣ και Περιβαλλοντικών Όρων, που εκδίδεται με ευθύνη του ΥΠΕΝ, ορίζεται ως ολοκλήρωση του έργου ΤΧΣ και παρακολουθείται από την ΕπΠα.

  7. Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται από τον Φορέα Διαχείρισης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό του Συμβούλιο η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησής του.

  Άρθρο 7
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
  Σ

  1. Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση των μελετών, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν

  2. Η υλοποίηση των πράξεων που εγκρίνονται για χρηματοδότηση ακολουθεί τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασίες.

  3. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του δικαιούχου ή του φορέα που έχει αναλάβει καθήκοντα βάσει της παρ. 3 του άρθρου 6.

  4. Ο Φορέας Διαχείρισης δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης της πράξης προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος και η παρακολούθηση της ομαλής προόδου των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων.

  5. Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης έργου ΤΧΣ, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, δεν δύναται να υπερβαίνει τους 46 μήνες από την ημερομηνία της ενιαίας ανάθεσης μελετών.

  6. Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης πράξης ΤΧΣ, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, δεν δύναται να υπερβαίνει τους 34 μήνες από την ημερομηνία της ενιαίας ανάθεσης μελετών.

  Άρθρο 8 
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

  1. Με τη σύναψη της δανειακής σύμβαση μεταξύ του δικαιούχου φορέα και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συνομολογείται επενδυτικό δάνειο στο ποσό της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΠ και Δ, ενώ το τελικό ποσό δανειοδότησης περιορίζεται με πρόσθετη πράξη στο ποσό της προσκομιζόμενης από τον δικαιούχο σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης. Το επιτόκιο, η έναρξη εξυπηρέτησης, η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, η απόδοση του προϊόντος δανείου και λοιποί όροι χορήγησης καθώς και τα έξοδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου στην απόφαση έγκρισης του δανείου και δεν μπορούν να υπερβαίνουν αυτά που ισχύουν στα αντίστοιχα έργα του προγράμματος συγχρηματοδότησης ΕΤΕπ-ΤΠΔ. Κατά το στάδιο σύναψης των δανείων του ΤΠ και Δ με την ΕΤΕπ ζητείται από το ΤΠ και Δ η συμβουλευτική γνώμη του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Δ.Δ.Η.Χ.) για τους όρους δανεισμού.

  2. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτημα εκταμίευσης του δανείου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση μέρους ή όλου του δανείου που αφορά σε δαπάνες των εγκεκριμένων πράξεών τους, ως ακολούθως:

  α) Με την υπογραφή της σύμβασης ενιαίας ανάθεσης της κύριας μελέτης και των απαιτούμενων κατά περίπτωση υποστηρικτικών μελετών αποδίδεται στον δικαιούχο Ο.Τ.Α. ποσό ίσο με την προβλεπόμενη προκαταβολή, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ως δικαιολογητικό της εκταμίευσης χρησιμοποιείται η υπογεγραμμένη σύμβαση ανάθεσης με την επισήμανση της προκαταβολής που προβλέπεται για τον ανάδοχο.

  β) Με την υποβολή από τον δικαιούχο κάθε εγκεκριμένου λογαριασμού/πιστοποίησης και τιμολογίου, θεωρημένα από τα αρμόδια όργανα και κάθε άλλου δικαιολογητικού που αφορά στην παραλαβή και έγκριση κάθε σταδίου της μελέτης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αποδίδεται το αναλογούν ποσό.

  3. Για τις πληρωμές απαιτούνται ως δικαιολογητικά της εκταμίευσης τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινής υπουργικής απόφασης, αναλογικά εφαρμοζόμενο.

  4. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να ζητά πρόσθετα δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τις εκταμιεύσεις του προϊόντος του δανείου προς τους δικαιούχους.

  5. Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων σύμφωνα με τις συνομολογηθείσες δανειακές συμβάσεις γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με μεταφορά ποσών σε λογαριασμό που συστήνεται για τον σκοπό αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η πληρωμή των ποσών που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πραγματοποιείται ανά εξάμηνο από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ μετά από αίτημα του Πράσινου Ταμείου και με βάση αναλυτικά στοιχεία των οφειλόμενων δόσεων που αποστέλλονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η πληρωμή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινής υπουργικής απόφασης από την ανωτέρω Διεύθυνση του ΥΠΕΝ. Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων με βάση την συνομολογηθείσα δανειακή σύμβαση δικαιούχου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τις εγκεκριμένες πράξεις του Προγράμματος δεν βαρύνει τον δικαιούχο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων 7α και 7β του παρόντος άρθρου.

  6. Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω του ΠΔΕ, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δύναται να περιλαμβάνει ποσά για πρόωρη εξόφληση, ακόμα και εντός της περιόδου χάρητος, μέρους ή/και του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε δημοσιονομικές δυνατότητες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

  7. Στις κάτωθι περιπτώσεις δικαιούχων που:

  α) δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του προγράμματος, όπως αυτό διαπιστώνεται από τον Φορέα Διαχείρισης, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή ελεγκτικά όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

  β) η πράξη ΤΧΣ δεν έχει ολοκληρωθεί σε 34 μήνες, όπως ορίζεται στο άρθρο 7, παρ. 6,η πράξη απεντάσσεται, μετά από εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης και έγκριση της ΕπΠα, και κοινοποιείται στο ΤΠ και Δ και στο ΥΠΕΝ, η δανειακή σύμβαση καταγγέλλεται, η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων παύει να χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το Π.Δ.Ε. για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών του. Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιείται ο όρος της δανειακής σύμβασης περί εκχώρησης των μελλοντικών εσόδων του για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών του.

  Τα ποσά των δανειακών υποχρεώσεων, που έχουν πληρωθεί από το ΠΔΕ, μετά την απένταξη του έργου, αποδίδονται από το ΤΠ και Δ στο ΠΔΕ ως έσοδο ή συμψηφίζονται με υποχρεώσεις άλλων δανείων

  8. Στην περίπτωση ολοκλήρωσης της πράξης ΤΧΣ, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10, παρ. 1, αλλά μη έκδοσης του ΠΔ ΤΧΣ και των Περιβαλλοντικών Όρων εντός των προθεσμιών του άρθρου 7, παρ.5, η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων εξακολουθεί να χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ.

  Άρθρο 9
  ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΙ

  1. Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν σε ετήσια βάση τυποποιημένα δελτία παρακολούθησης για την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεών τους και τα αποστέλλουν στον Φορέα Διαχείρισης.

  2. Ο Φορέας Διαχείρισης επεξεργάζεται τις εκθέσεις και υποβάλλει συγκεντρωτική έκθεση προόδου προς την ΕπΠα. Ο Φορέας Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους φορείς υλοποίησης πρόσθετες διευκρινίσεις ή λοιπές πληροφορίες, προκειμένου να αποκτά σαφή εικόνα για την πορεία υλοποίησης των πράξεων

  3. Η ΕπΠα, με βάση τις συγκεντρωτικές εκθέσεις, εισηγείται μέτρα για την εύρυθμη εξέλιξη της υλοποίησης των έργων του Προγράμματος, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 7.

  4. Πέραν των θεσμοθετημένων ελέγχων των δαπανών του Δημοσίου, ο Φορέας Διαχείρισης δύναται να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ή στοχευμένους ελέγχους των έργων προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης.

  Άρθρο 10 
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

  1. Ως ολοκληρωμένη ορίζεται η πράξη ΤΧΣ για την οποία έχει δοθεί η έγκριση των μελετών, εντός της προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 7.

  2. Το έργο ΤΧΣ θεωρείται ολοκληρωμένο με την έκδοση του σχετικού ΠΔ ΤΧΣ και Περιβαλλοντικών Όρων εντός της προθεσμίας της παρ. 5 του άρθρου 7.

  3. Μετά την ολοκλήρωση των πράξεων, δηλαδή την παραλαβή και έγκριση των μελετών, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος, που αποστέλλεται στον Φορέα Διαχείρισης.

  4. Ο Φορέας Διαχείρισης επεξεργάζεται τις εκθέσεις κλεισίματος διενεργώντας, όταν απαιτείται, έλεγχο για την επαλήθευση των στοιχείων των πράξεων και εφόσον πληρούνται οι όροι ένταξης ο δικαιούχος αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του δανείου.

  5. Στη βάση των εκθέσεων κλεισίματος των πράξεων καθώς και των πορισμάτων των πιθανών ελέγχων, και μετά την έκδοση του σχετικού π.δ., ο Φορέας Διαχείρισης εισηγείται την τελική έκθεση των έργων, προς την ΕπΠα. Η ΕπΠα εγκρίνει την τελική έκθεση και αυτή αποστέλλεται στο ΤΠ και Δ.

  Άρθρο 11
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

  2. Ο πρώτος κύκλος υποβολής προτάσεων για την ένταξη πράξεων στο Πρόγραμμα αρχίζει μέσω αντίστοιχης πρόσκλησης.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ  User Feedback


  Για τους μελετητές των ΤΧΣ δεν αναφέρει κάτι..εμπειρία, πτυχίο κατηγορίας κλπ...

  Edited by getsakna

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.