Μετάβαση στο περιεχόμενο
kan62

Δημόσια Διαβούλευση: Έλεγχος και διαφάνεια στην παραγωγή δημόσιων και ιδιωτικών έργων

Recommended Posts

To Υπουργείο Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

«Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις»

Ο Υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγωγής δημοσίων και ιδωτικών τεχνικών έργων και υποδομών της χώρας και τη θεσμοθέτηση διαδικασιών κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας αυτών επί του σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την Δευτέρα 17-10-2016 .

Πηγή: http://www.opengov.gr/yme/?p=3781

 

Παραθέτω ένα απόσπασμα (άρθρο 9, παρ. 12), για να γίνει αντιληπτή η ποιότητα και οι στόχοι του κειμένου του σχεδίου του νόμου :

θ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Mητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων εγγράφεται μόνο στα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων ή μόνο στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων αντίστοιχα.
Οι υπό στοιχεία στ΄, ζ, η΄, θ΄ ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής, που προβλέπονται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 21 του παρόντος.

Edited by kan62

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites
Μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων,«Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις».

 

Το σχέδιο νόμου αποσκοπεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση χρόνιων αδυναμιών, παθογενειών και στρεβλώσεων του συστήματος ανάπτυξης των ιδιωτικών και δημοσίων έργων που είχαν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας των έργων και των υπηρεσιών, την έλλειψη διαφάνειας ως προς την παραγωγή και εκτέλεσή τους, την αλόγιστη κατασπατάληση δημόσιων πόρων, την άσκοπη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις διαδικασιών, αλλά και την ανεξέλεγκτη φοροδιαφυγή και διαφυγή ασφαλιστικών εισφορών.

 

 Με το νέο νομοσχέδιο, επιχειρείται επίσης, ο εξορθολογισμός του συστήματος παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων: Με τη δημιουργία μηχανισμών διαφανούς ελέγχου, παρακολούθησης και αντικειμενικής αξιολόγησης από την Πολιτεία όλων των τεχνικών, ποιοτικών και οικονομικών παραμέτρων και συντελεστών ανάπτυξης και υλοποίησης των έργων. Με την άρση των διαχωρισμών μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων έργων ως προς τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες. Με τη θέσπιση αντικειμενικών και ενιαίων προτύπων προδιαγραφών και κανονισμών για την ανάθεση, εκτέλεση, λειτουργία και έλεγχο των έργων.

 

Με την εγκαθίδρυση αντικειμενικών συστημάτων υπολογισμού του κόστους, του προϋπολογισμού των έργων και των αναπροσαρμογών τους, σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς, αλλά και με την αναβάθμιση των φορέων και των διαδικασιών επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από την υλοποίηση των έργων.

 

Για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων προβλέπεται η εισαγωγή, ανάπτυξη και χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων που διασυνδέονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με ηλεκτρονικές εφαρμογές άλλων φορέων και υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, καθιερώνονται συγκεκριμένες προδιαγραφές δομών λειτουργίας των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών τεχνικού αντικειμένου.

 

Οι προς ψήφιση μεταρρυθμιστικές και εκσυγχρονιστικές διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου θα θεμελιώσουν ένα σοβαρό στρατηγικό σχεδιασμό και ένα ιεραρχημένο πρόγραμμα δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών.

Ενα υγιές, οικονομικά εξορθολογισμένο και χρονικά ευέλικτο σύστημα παραγωγής τους, που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τεχνικών έργων και των τεχνικών υπηρεσιών.

 

Ειδικότερα, προτείνεται η σύσταση και τήρηση στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενός ηλεκτρονικού συστήματος, ως μηχανισμού κεντρικής εποπτείας όλων των δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων - Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.).

 

Το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα, θα εφαρμόζεται από το στάδιο προγραμματισμού τους μέχρι την οριστική παραλαβή τους και θα διευκολύνει την ενημέρωση της Πολιτείας, μεταξύ άλλων, για τη φάση στην οποία ανά πάσα στιγμή βρίσκεται κάθε έργο, για τους συντελεστές που εμπλέκονται στην υλοποίησή του, για το χρονικό προγραμματισμό υλοποίησής του, για την πορεία εξέλιξης και ωρίμανσής του, για το κόστος και τις τυχόν αναπροσαρμογές αυτού.

 

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διαφάνεια ως προς τις διαδικασίες παραγωγής των τεχνικών έργων και υποδομών και η ποιοτική θωράκισή τους, ενώ διευκολύνεται η αντιμετώπιση των εκτεταμένων σήμερα φαινομένων της αυθαίρετης δόμησης και της φοροδιαφυγής.

 

Δημιουργείται ένα αξιόπιστο συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, της επαγγελματικής δραστηριότητας όλων των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων, δημόσιων και ιδιωτικών, ακόμη και εκείνων για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν η τήρηση μητρώων, όπως τεχνίτες, εργατοτεχνικό προσωπικό, δημόσιοι υπάλληλοι κ.α με τη σύσταση και τήρηση στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ηλεκτρονικού μητρώου συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (Μ.Η.Τ.Ε.).

 

Στη βάση αυτού του συστήματος αξιολογείται αντικειμενικά και βεβαιώνεται από την Πολιτεία έγκυρα η τεχνική ικανότητα και η καταλληλόλητα των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το σύνηθες πλέον φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας και της ανάμειξης στη διαδικασία παραγωγής τεχνικών έργων προσώπων μη ειδικευμένων και ακατάλληλων.

 

Εξαλείφονται οι άσκοπες και χρονοβόρες διαδικασίες λειτουργίας των έως σήμερα γραφειοκρατικών μητρώων, μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του συστήματος των ηλεκτρονικών μητρώων του παρόντος με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές άλλων φορέων και υπηρεσιών.

 

Αντιμετωπίζεται έτσι, το φαινόμενο των ψευδών στελεχώσεων των τεχνικών εταιριών από μηχανικούς. Διευκολύνεται η διακρίβωση της πραγματικής απασχόλησης κάθε μηχανικού σε κάθε έργο από την οποία προκύπτει και το ανεκτέλεστο έργων που τον βαρύνει και συνακόλουθα η αντικειμενική αδυναμία του για την ανάληψη νέων έργων, διασφαλίζοντας τη δίκαιη κατανομή αντικειμένου μεταξύ των μηχανικών.

 


Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

θ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Mητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων εγγράφεται μόνο στα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων ή μόνο στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων αντίστοιχα.

Οι υπό στοιχεία στ΄, ζ, η΄, θ΄ ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής, που προβλέπονται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 21 του παρόντος.

 

Αυτό δε διαφέρει σαν φιλοσοφία απ' όσα ισχύουν και σήμερα. Μπορεί κάποιος να είναι μελετητής και κατασκευαστής ιδιωτικών έργων, αλλά μόνο μελετητής ή μόνο κατασκευαστής δημοσίων. Αλλά θα καθορίζονται κάποια κριτήρια βάση του Π.Δ. που λέει ότι θα βγει.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Όταν σημείωνα για την ποιότητα και τους στόχους αυτό εννοούσα ...

Νομοσχέδιο που θέλει αμέσως εγκύκλιο για να ερμηνευτεί (θα μπορούσαν να γράψουν μπορεί ή δύναται να εγγράφεται) και δεν ξέρεις ποιός έχει δικαίωμα να εγγραφεί που, γιατί δε βγήκε το ΠΔ !

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Να πω την αλήθεια δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα το πόιντ του νομοσχεδίου?

Κάπου το πάει σαν την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτων σε ανάλογη ηλεκτρονική ταυτότητα κάθε δομικού έργου??

Δημοσίου και ιδιωτικού???

μεγέθους ????

Edited by Didonis

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Τα πάντα όλα, όμως ο κύριος στόχος προς το παρόν είναι με τα κόκκινα :

 

3.Το Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των τεχνικών έργων, σε όλα τα στάδια προγραμματισμού και υλοποίησής τους, διασυνδέεται λειτουργικά ιδίως: α) με την ηλεκτρονική εφαρμογή του τρόπου έκδοσης αδειών δόμησης του ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α΄249), από την οποία αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία για τα κτιριακά έργα, δημόσια και ιδιωτικά, β) με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του άρθρου 37 του Ν.4412/2016 (Α΄147)γ) με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ Α΄62), δ) με την εφαρμογή Ηλεκτρονικoύ Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων του άρθρου 3 του παρόντος, ε) με την εφαρμογή Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδοτήσεων του άρθρου 4 του παρόντος, στ) με την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού μητρώου συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.) του άρθρου 9 του παρόντος, ζ) με το σύστημα αμοιβών και το μητρώο μελών του Τ.Ε.Ε., η) με το πρόγραμμα Διαύγεια θ) με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ι) με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (σύστημα TAXIS) και ια) με τα συστήματα των φορέων που τα μέλη τους, εγγράφονται στα μητρώα του άρθρου 9 του παρόντος.

 

Σε μιά άλλη χώρα ή σε μιά άλλη εποχή (που σίγουρα δε θα είμαι εδώ για να τα δώ) ...

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Θετική εξέλιξη για τα ιδιωτικά έργα. Μιλώντας με μηχανικό που έχει συνταξιοδοτηθεί μου είχε αναφέρει ότι η σύσταση μητρώων μελετητών και κατασκευαστών ιδιωτικών είναι αίτημα του κλάδου των μηχανικών εδώ και 30 χρόνια. 

Εύχομαι να μπει μια τάξη και στα ιδιωτικά για το ποιος κάνει τι και να εξαλειφθούν σιγά σιγά οι "μηχανικοί τα κάνω όλα και σε καλές τιμές". 

Ένα γρήγορο διάβασμα που του έριξα, μου κέντρισε το ενδιαφέρον το σημείο με τη σύνταξη των προϋπολογισμών με τις τιμές που περιγράφει και την σύνδεση του με φορολογικούς μηχανισμούς. 

Σε γενικές γραμμές πάντως, και αυτό το νομοσχέδιο αναφέρει πλήθος Π.Δ. που πρέπει να ψηφιστούν για αν εφαρμοστεί στο σύνολο του, που σημαίνει διαιώνιση των εκατοντάδων μεταβατικών καταστάσεων που βιώνει το επάγγελμα μας και άρα υποβάθμιση της ποιότητας εργασίας μας. Τέλος, δε βλέπω να μειώνεται πουθενά και η γραφειοκρατία. Αντιθέτως αυξάνεται. Ένα βήμα εμπρός και 2 πίσω δηλαδή όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια.

Edited by TomA

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Σε κάθε περίπτωση, αυξάνεται τόσο πολύ ο όγκος δουλειάς που θα είναι δύσκολο έως αδύνατο να μπορει να ανταποκριθεί στο σύνολο ενος έργου ενας απλός Ε.Ε. μηχανικός χωρίς υπαλλήλους.

 

Επίσης είναι πλέον τόσες οι ευθύνες και οι εργατοώρες που θα απαιτούνται, που δεν χωράει έκπτωση στην τιμή.

 

Ελπίζω ταυτόχρονα να υπάρξει και αποσαφήνιση επαγγελματικών δικαιωμάτων & υποχρέωση πιστοποίησης συνεργείων που θα φέρουν συνευθύνη για το κομμάτι που τους αναλογεί.

 

Για να δούμε....αλλάζουν γενικώς όλα.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.