Jump to content

Οικοδομικά απόβλητα στις οικοδομικές άδειες


Recommended Posts

Σύμφωνα με κάποιο νέο νόμου στην πολεδομία μου ζητάνε πλέον μαζί με την κατάθεση του φακέλου της έγκρισης δόμησης κάποιου είδους μελέτη (δεν γνωρίζω αν έχει τη μορφή μελέτης ακριβώς) για την ποσότητα των μπαζών που θα προκύψουν από τις εκσκαφές για την οικοδομή που θα σηκώσω και αν θα τα χρησιμοποιήσω στο ίδιο οικόπεδο. Διαφορετικά λέει αν προκύπτουν πλεονάζοντα θα πρέπει να δηλώσω εξαρχής που θα τα αποθέσω και να καταθέσω μάλιστα και εγγυητική! 

 

Το έχει αντιμετωπίσει κάποιος συνάδελφος?

Link to comment
Share on other sites

...νέο νόμου στην πολεδομία...

ο οποίος Νόμος είναι ???

Link to comment
Share on other sites

Πρόκειται για την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β). Εκείνο που σου ζητάνε είναι μια Τεχνική Έκθεση για την διαχείριση των ΑΕΚΚ  (Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις)

 

Η υποχρέωση ισχύει για περιοχές όπου λειτουργούν αδειοδοτημένες επιχειρήσεις ανακύκλωσης αλλά πολλές ΥΔΟΜ το ζητάνε και χωρίς να υπάρχουν.

 

Συνήθως αποδεικνύεις ότι τα προϊόντα εκσκαφών που θα παραχθούν είναι λιγότερα από αυτά που χρειάζεσαι για τις επιχώσεις και καθάρισες.

Link to comment
Share on other sites

άρα έχουμε ΚΥΑ η οποία έχει και κάποια τροποποίηση στον 4030.
 
 
δίνω και ένα λίνκ που μπορεί να φανεί χρήσιμο ή πιθανά να υπάρχουν κι άλλα σχετικά που δεν αναζήτησα.
Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 - Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
 

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (αρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής - Εξαιρέσεις : (αρθ. 2)
 • Ορισμοί (απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ΑΕΚΚ, αδρανή απόβλητα, οικοδομικές εργασίες, έργα τεχνικών υποδομών, πρόληψη, διαχείριση υλικών για οικοδομικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών, διαχείριση ΑΕΚΚ, εναλλακτική διαχείριση, σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασία, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας, αξιοποίηση, διάθεση, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, προϊόν δομικών κατασκευών, οικονομικοί παράγοντες, διαχειριστές ΑΕΚΚ, αρμόδια αρχή) : (αρθ. 3)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση υλικών για οικοδομικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών : (άρθ. 4 )
 • Γενικές κατευθύνσεις προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ : (άρθ. 5)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ : (άρθ. 6)
 • Υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ : (άρθ. 7)
 • Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ : (άρθ. 8 )
 • Πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης (ΠΕΔ) : (άρθ. 9)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τη συλλογή και μεταφορά των ΑΕΚΚ : (άρθ. 10)
 • Όροι και προϋποθέσεις για την επεξεργασία και αξιοποίηση των ΑΕΚΚ : (άρθ. 11)
 • Ποσοτικοί στόχοι για τη συλλογή – αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις : (άρθ. 12)
 • Ενημέρωση διαχειριστών και κοινού : (άρθ. 13)
 • Υποβολή εκθέσεων και πληροφόρηση : (άρθ. 14)
 • Έλεγχοι : (άρθ. 15)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 16)
 • Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαμβανομένου χώματος εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες), σύμφωνα με το κεφ. 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων : (παράρτ. Ι)
 • Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων ατομικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης : (παράρτ. ΙΙ Α)
 • Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης : (παράρτ. ΙΙ Β)

Τροποποιήθηκε από :

Σχετικό έγγραφο:

 • Αρ. Πρωτ. Δ17α/50/2/ΦΝ 444.1/27.3.2013 «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β)»
 • Αρ. Πρωτ. οικ. 4834/25.1.2013 «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β)»

Πλήρη Κείμενα
icon_pdf.gif ΦΕΚ 1312Β_10 (Μέγεθος: 348 Kb)
 
 
 
πηγή εδώ

 

Edited by Didonis
 • Upvote 4
Link to comment
Share on other sites

η αλήθεια είναι ότι η σχετική ΚΥΑ ήταν "κοιμωμένη" ως προς τα ιδιωτικά έργα και αφυπνίσθη με ερώτημα της ΥΔΟΜ Αργυρουπόλεως στις 11/3/16 και απάντηση στις 21/4

σαφώς όμως πλέον ΔΕΝ μπορείς να καλέσεις Ελεγκτή Δόμησης αν δεν έχεις ΣΔΑ (έτσι, επειδή η γραφειοκρατία συνεχώς μειώνεται....)

 

υπόδειγμα δεν υπάρχει o Didonis έχει βάλει την αναφορά στο νόμο σε spoiler

 

τώρα

αφ' ενός μπορείς για τα προϊόντα εκσκαφής σε φ.ε. (φυσικό έδαφος) να δηλώσεις ότι θα επαναχρησιμοποιηθούν αλλά μόνο αν δεν έχεις διαμόρφωση περ.χώρου ή υπόγειο

όμως σου λέει και για τα απόβλητα που δημιουργούνται και κατά την κατασκευή (από φθορές, μπάζα, συσκευασίες κλπ.) 

εκεί μπορείς να ισχυριστείς ότι δεν έχεις απόβλητα αλλά... έχεις την ευθύνη

 

αλλιώς θέλεις προμέτρηση - εκτίμηση για τα απόβλητα

και μέσα σε όλα έχεις και την εγγυητική επιστολή για 0,2% επί εκσκαφών + 0,5% επί του προϋπολογισμού του έργου

Edited by imhotep
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Σύμφωνα με κάποιο νέο νόμου στην πολεδομία μου ζητάνε πλέον μαζί με την κατάθεση του φακέλου της έγκρισης δόμησης κάποιου είδους μελέτη (δεν γνωρίζω αν έχει τη μορφή μελέτης ακριβώς) για την ποσότητα των μπαζών που θα προκύψουν από τις εκσκαφές για την οικοδομή που θα σηκώσω και αν θα τα χρησιμοποιήσω στο ίδιο οικόπεδο. Διαφορετικά λέει αν προκύπτουν πλεονάζοντα θα πρέπει να δηλώσω εξαρχής που θα τα αποθέσω και να καταθέσω μάλιστα και εγγυητική! 

 

Το έχει αντιμετωπίσει κάποιος συνάδελφος?

μας ενημέρωσαν πρόσφατα και εμάς εδώ από το γραφείο δόμησης με την ΦΕΚ 1312 Β /24-8-2010 αφού φίλος εδώ με χωματουργικά και σύζυγο συνάδελφο ΠΜ άνοιξε επιχείρηση διαχείρισης ΑΕΚΚ  Μέχρι τώρα δεν χρειάστηκε αλλά πριν λίγες ώρες μου ανάθεσαν μια επισκευή παλαιάς κατοικίας προ 55  στην οποία θα προηγηθεί άδεια κατεδάφισης κάποιων προσθηκών μεταγενέστερων που ρυθμίστηκαν με Ν 4178  Το μόνο που θα κάνω είναι να συνεργαστώ με τον φίλο για τα αναγραφόμενα στο ΦΕΚ ο οποίος μάλλον έκανε κίνηση ματ και θα ενισχύσει τα εισοδήματά του με την επένδυση που έκανε 

Edited by GEORGE MICHEAL
Link to comment
Share on other sites

Εχω εγώ το ΣΔΑ σε ηλεκτρονική μορφή. Δεν ξέρω πως να το ανεβάσω. Εαν θέλει κάποιος να του το στείλω σε pm και μετά να το ανεβάσει στο forum.

 • Thanks 1
 • Upvote 6
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.