Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
d1m1tr1s

Άδεια αρτοποιείου

Recommended Posts

Θέλω να κάνω κάποειες ερωτήσεις για την έκδοση αδείας αρτοποιείου.

 

1) Απάιτούνται συγκεκριμένα τετραγωνικά για τον χώρο πώλησης, το εργαστήριο, τα αποδυτήρια κ.τ.λ.;

 

2) Αν απαιτούνται αυτό έχει σχέση με την παραγωγή του αρτοποιείου, δηλ. αν π.χ. έχει παραγωγή 1000κιλά ψωμί τη μέρα;

 

3) Ποιοι χώροι απαιτούνται να υπάρχουν (εργαστήριο, χώρος πώλησης, φούρνος, αποδυτήρια κ.τ.λ);

 

Ελπίζω κάποιος να μπορεί να απαντήσει. Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προβλέπεται κάποιο ελάχιστο εμβαδόν, επομένως και για αρτοποιείο. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες για αρτοποιείο, αλλά σίγουρα η υπηρεσία στην οποία πρέπει να απευθυνθείς είναι το υγειονομικό και πιο συγκεκριμένα οι υπάλληλοι που βγαίνουν στις αυτοψίες.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Από την τρισάθλια υπηρεσία ΝΟΜΟΣ του ΤΕΕ/Κόκκαλη:

 

ΠΔ 369/1992: Αδεια ίδρυσης-λειτουργίας αρτοποιείων κλπ. ΒΛ. Ν.3526/2007

 

Αρθρο 1

 

Τα απαιτούμενα για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

αρτοποιείων, πρατηρίων άρτου, αμιγών κλιβάνων έψησης και

κουλουροποιίας δικαιολογητικά είναι:

 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια Νομαρχιακή υπηρεσία

του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, στην οποία

αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης, που πρόκειται να

ιδρυθεί το συγκεκριμένο κατάστημα (δήμος ή κοινότητα, συνοικία, οδός,

αριθμός). Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τα κατωτέρω

δικαιολογητικά.

 

2. Ακριβές αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ακινήτου ή σε

περίπτωση μίσθωσης αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης θεωρημένο και

κατατεθεθμένο στην αρμόδια Οικονομική Εφορία.

 

Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από τον

κανονισμό της πολυκατοικίας στις περιπτώσεις που το συγκεκριμένο

κατάστημα ευρίσκεται σε ισόγειο χώρο πολυκατοικίας.

 

Σε περίπτωση που φορέας της επιχείρησης είναι νομικό πρόσωπο

απαιτείται και θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού του νομικού

προσώπου.

 

3. Βεβαίωση της οικείας Νομαρχιακής Υπηρεσίας πολεοδομίας "περί

καταλληλότητας του οικήματος" που θα χρησιμοποιηθεί για αρτοποιείο,

αμιγή κλίβανο έψησης και κουλουροποιίας, εφόσον η άδεια οικοδομής δεν

εκδόθηκε αποκλειστικά για το συγκεκριμένο κατάστημα.

 

4. Βεβαίωση της οικείας Νομαρχιακής υπηρεσίας του Υπουργείου

Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, από την οποία θα προκύπτει ότι

πληρούνται, σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχεδιάγραμμα, οι όροι και

προυποθέσεις που αφορούν τους χώρους αρτοποιείων, πρατηρίων άρτου,

αμιγών κλιβάνων έψησης και κουλουροποιίας.

 

Οι απαιτούμενοι ιδιαίτεροι χώροι για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

αρτοποιείου, πρατηρίου άρτου, αμιγούς κλιβάνου έψησης και

κουλουροποιίας είναι οι χώροι:

 

α) του ζυμωτηρίου,

β) του κλιβάνου και της εκκλιβανίσεως,

γ) της αποθήκης στερεών καυσίμων,

δ) της τροφοδότησης στερεών καυσίμων,

ε) της αποθήκης αλεύρων,

στ) της εμπορίας άρτου (πρατηρίου),

ζ) των αποδυτηρίων,

η) του πλυντηρίου σκευών,

θ) του W.C.

 

Τα πρατήρια άρτου εκ των ανωτέρω χώρων διαθέτουν τους υπό στοιχεία

(στ) και (θ) τοιούτους.

 

Η αποθήκη στερεών καυσίμων και ο χώρος τροφοδότησης καυσίμων δεν

είναι απαραίτητο να υπάρχουν εφ` όσον ο αρτοκλίβανος είναι

ηλεκτροθερμαινόμενος ή εμμέσου θέρμανσης κυκλοθερμικός και λειτουργεί

με υγρά ή αέρια καύσιμα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να

πληρούνται τα αναφερόμενα στην από 28.6.91 Κοινή Απόφαση των Υπουργών

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Δημοσίας Τάξεως "Περί Λήψης

μέτρων πυροπροστασίας σ` εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των

επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών

προιόντων (ΦΕΚ 578/Β/1991).

 

Τα προααφερόμενα καταστήματα που βρίσκονται σε Δήμους ή Κοινότητες

με επιβαρυμένο περιβάλλον, από άποψη ρύπανσης απαγορεύετια να

χρησιμοποιούν Μαζούτ.

 

Οι τοίχοι και οι όροφοι των προαναφερομένων καταστημάτων πρέπει να

είναι κατάλληλα ηχομονωμένοι και θερμομονωμένοι, ώστε να αποφεύγονται

οι οχλήσεις και δυσμενείς επιπτώσεις στους περιοίκους.

 

Η αποθήκη αλεύρων πρέπει να βρίσκεται στον ισόγειο χώρο, εκτός αν

υπάρχουν μηχανικά μέσα ανυψώσεως των αλεύρων, οπότε μπορεί να

ευρίσκεται εις υπέρ το ισόγειο χώρο.

 

Η βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Βιομηχανίας πρέπει να αναφέρει

επιπροσθέτως:

 

α. Τον αριθμό και τον τύπο των κλιβάνων (αμέσου ή εμέσου θέρμανσης

κυκλοθερμικός - ηλεκτροθερμαινόμενος).

 

β. Τις υπόλοιπες μηχανικές εγκαταστάσεις και

 

γ. Το είδος της χρησιμοποιούμενης καυσίμου ύλης.

 

***************************************************************

 

ΥΑ 390/1993: Καθορισμός εμβαδού χώρων Αρτοποιείων ΒΛ. Ν.3526/2007

 

Ορίζουμε, για την προστασια της Δημόσιας Υγείας και της Υγείας των

εργαζομένων αναφορικά με το εμβαδόν χώρων αρτοποιείου τα εξής:

 

Για τις περιφέρειες τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης συμπεριλαμβανομένων

των Δήμων ή Κοινοτήτων Αχαρνών, Δροσιάς, Αγίου Στεφάνου και Βάρης, τέως

Δήμου Θεσσαλονίκης και Πατρών, καθώς και σε Δήμους με πληθυσμό από

40.000 κατοίκων και άνω, οι απαιτούμενοι ελάχιστοι χώροι επιφανείας

καθορίζονται εφεξής ως ακολούθως:

 

Ο χώρος του ζυμωτηρίου έχει επιφάνεια 67 τ.μ., ο χώρος του πρατηρίου

άρτου 42 τ.μ., ο χώρος κλιβάνου και θερμοθάλαμος 11 τ.μ., ο χώρος

εκκλιβάνισης 13 τ.μ., η αποθήκη αλεύρων 33 τ.μ., η αποθήκη καυσίμων 5

τ.μ., ο χώρος αποδυτηρίων 15 τ.μ., το πλυντήριο σκευών 7 τ.μ., το

αποχωρητήριο και ο προθάλαμος αποχωρητηρίου 7 τ.μ.

 

Το ύψος χώρου εργασιών και αποθήκης αλεύρου δέον να ειναι 4 μέτρα διά

δε τα αποδυτήρια, πλυντήρια και αποχωρητήρια όχι μικρότερο των 2,40

μέτρων. Για πόλεις κάτω των 40.000 κατοίκων οι αναφερόμενοι χώροι

μειώνονται κατά το 25% των προαναφερομένων τα ύψη των χώρων εργασίας σε

3,40 μέτρα τα βοηθητικά (αποδυτήρια, πλυντήρια, αποχωρητήρια) σε 2,20

μέτρα. Για τις κωμοπόλεις και χωρία κάτω των 10.000 κατοίκων οι χώροι

μειώνονται κατά 40% των αρχικώς οριζομένων για τις πόλεις από 40.000

κατοίκους και άνω.

 

Τα εφεξής ιδρυόμενα πρατήρια άρτου υποχρεούνται πλέον του

προβλεπόμενου χώρου και των λοιπών προϋποθέσεων από το άρθρο 15 του Ν.

726/77 από το οποιο διετηρήθησαν το άρθρο 1 και η παράγραφος β να έχουν

αποχωρητήριο 2 τ.μ. τουλάχιστον και προθάλαμο αποχωρητηρίου 1 τ.μ..

Διακίνηση και πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων και αρτοπαρασκευασμάτων από

ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία και κάθε άλλου είδους καταστήματα ειδών

διατροφής γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα προαναφερόμενα καταστήματα

θα διαμορφώσουν χώρο ίσο με των πρατηρίων άρτου αναλόγως διαμορφωμένο

και διαχωρισμένο ώστε τα προϊόντα αρτοποιίας να μην εχουν καμία επαφή

με τα λοιπά προϊόντα του καταστήματος. Οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις

δεν υποχρεούνται να διαθέτουν ιδιαίτερο αποχωρητήριο στο χώρο πωλήσεως

των ανωτέρω προϊόντων, πρέπει όμως να είναι εφοδιασμένες με άδεια

ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίου άρτου σύμφωνα με τις διατάξεις της

σχετικής με τα πρατήρια άρτου Νομοθεσίας.

 

Για τη μεταφορά των προϊόντων αρτοποϊίας από το αρτοποιείο ή

εργοστάσιο παραγωγής άρτου σε καταστήματα πωλήσεως τούτων (πρατήρια

άρτου) ή σε εστιατόρια, ιδρύματα κ.λπ. θα χρησιμοποιούνται οχήματα με

κατάλληλο αμάξωμα, κλειστό από όλες τις πλευρές του ώστε το εσωτερικό

του να εξασφαλίζεται από τον κονιορτό και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις,

διατηρούμενο καθαρό. Τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά

για τη μεταφορά των προϊόντων αρτοποιίας, στο εξωτερικό των οποίων θα

αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης που εξυπηρετούν. Για τη χρήση

των ανωτέρω οχημάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερη άδεια. Προ της μεταφοράς

τα προϊόντα αρτοποϊίας συσκευάζονται στο χώρο παραγωγής όπως ορίζει το

Π.Δ.369/92 (ΦΕΚ 186 Α`/2.12.1992).

 

Της παρούσης ρυθμίσεως για διακίνηση και πώληση άρτου,

αρτοσκευασμάτων και αρτοπαρασκευασμάτων εξαιρούνται ρητά όσα από τα

προαναφερόμενα προϊόντα διατίθενται στον καταναλωτή σε αεροστεγή

συσκευασία από τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών υλικά

συσκευασίας και ως εκ τούτου δεν αναλίσκονται εντός 24ώρου από την

ημερομηνία παρασκευής.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 50 του Υγειονομικού

Κανονισμού (υπ` αριθμ. Αιβ/8577/1983 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας,

Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων).

  • Upvote 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Θέτω ένα πρόβλημα. Έχω μια άδεια στην οποία το ισόγειο του κτιρίου φαίνεται ως φούρνος. Ο ιδιοκτήτης όμως αντί για φούρνο έκανε διαμέρισμα. Η έκδοση της άδειας έγινε το 2001 και τώρα για δικούς του λόγους θέλει να δείξει την αλλαγή χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? και πως υπολογίζεται η αμοιβή?

Share this post


Link to post
Share on other sites

γνωρίζει κάποιος συνάδελφος ποιες είναι οι προυποθέσεις και ποια είναι τα απαραιτητα δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας φούρνου?υπάρχει σε ενα χωριο ενας φούρνος που λειτουργεί από το 61 (ισογειο καταστημα + οροφος με παρασκευαστηριο)...στην πραγματικότητα ολα γίνονται στο ισογειο ...εγινε τώρα καταγγελια απο γειτονικο πρατηριο αρτου(ανταγωνιστης κοινως)...και για κακη μας τυχη ο κουμπαρος του δουλευει στο αρμοδιο τμημα στη νομαρχια...και κατι κουλα θελει τωρα για να ανανεωσει την αδεια(ενα αναβατοριο που να συνδεει τους οροφους...ενω εχει σκαλες)ειναι δυνατον στο κτιριο του 61 ν αρχισεις να κοβεις και να ζοριζεις??ε οχι μαλλον!!

αν γνωρίζετε κατι για τις προυποθέσεις λειτουργίας περισσότερο...θα ήταν σουπερ!!ευχαριστω!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Με βάση τον 3526/07 σωστά στον ζητάει αν η αποθήκη αλεύρων είναι σε άλλο όροφο από το ζυμωτήριο.

β) Εντός του ενιαίου χώρου του κτιρίου, όπως προσδιορίζεται στις περιπτώσεις β΄, στ΄ και ια΄ του άρθρου 1, περιλαμβάνονται τα εξής διαμερίσματα και χώροι: ζυμωτήριο, πρατήριο άρτου ή αποθήκη άρτου, αποθήκη αλεύρων, κλίβανος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και θερμοθάλαμος με χώρο εκκλιβάνισης, αποθήκη στερεών καυσίμων, όπου απαιτείται, αποδυτήριο, αποχωρητήριο, και λουτρό εργαζομένων. Ειδικότερα, τα διαμερίσματα και οι χώροι του ζυμωτηρίου, του πρατηρίου άρτου ή της αποθήκης άρτου, της αποθήκης αλεύρων και του κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και θερμοθαλάμου με χώρο εκκλιβάνισης, δεν επιτρέπεται να αποτελούν διαμερίσματα ή χώρους υπογείου. Αν τα διαμερίσματα του ζυμωτηρίου και της αποθήκης αλεύρων βρίσκονται σε διαφορετικούς ορόφους, απαιτείται η εγκατάσταση αναβατορίου, ανελκυστήρα φορτίων ή άλλων μηχανικών μέσων για τη μεταφορά των αλεύρων. Ο κλίβανος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας-θερμοθάλαμος με τον χώρο εκκλιβάνισης μπορεί να αποτελούν συνέχεια του διαμερίσματος του ζυμωτηρίου. Στη περίπτωση αυτή, ο χώρος που καταλαμβάνει ο θερμοθάλαμος, αποτελεί χώρο του ζυμωτηρίου.

Αλλά έχει ισχύ για αρτοποιεία που υπάρχουν από το 1961?

Βέβαια στην περίπτωση που έχει ισχύ, δεν απαιτεί σώνει και καλά αναβατόριο αλλά οποιδήποτε μηχανικό μέσο. Μπορείς δηλαδή να κατασκευάσεις κάτι στην σκάλα που να μεταφέρει μηχανικά τα άλευρα στο ζυμωτήριο.

Ή να υπάρχει στον ίδιο όροφο το ζυμωτήριο και η αποθήκη αλέυρων, οπότε δεν απαιτεί αναβατόριο.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

στην περίπτωση που η αποθήκη αλεύρων βρίσκεται σε άλλο επίπεδο από το ζυμωτήριο, απαιτούνται για τη μεταφοράτους μηχανικά μέσα. εκτός από το αναβατόριο μπορεί να τοποθετηθεί σύστημα κόσκινο με κοχλία που μεταφέρει τα άλευρα, χωρίς να χρειαστεί να κοπεί πλάκα, με μια τρύπα διαμέτρου περίπου είκοσι εκατοστών

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλησπέρα σας συνάδελφοι.

 

Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν για μια δεξαμενή αερίων καυσίμων χρειάζεται οικοδομική άδεια (μάλλον ναι; )

Επίσης αν μπορεί να βρίσκεται αυτή η δεξαμενή εντός οικισμού.

Πρόκειται για αρτοποιείο. Σε ποιους νόμους αναφέρονται αυτά;

 

Και κατι ακόμα αν γνωρίζετε....

Το αρτοποιείο είναι επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης. Με την προσθήκη της δεξαμενής αλλάζει κάτι ή παραμένει όπως έχει;

Ρωτάω γιατί η χρήση γης επιτρεπεται μόνο για αυτή τη κατηγορία.

Τι αδεια θα βγάλει ; Μάλλον όχι απαλλακτικό ετσι;

 

Αυτό που με ενδιαφέρει είναι τι δικαιολογητικά χρειάζονται για τη διεύθυνση ανάπτυξης...

 

Ευχαριστώ .

Καλό σας βραδυ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεξαμενή υγραερίου πάνω από 200KGr σημαίνει ότι πρέπει να βγάλεις κανονικά άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός αν δεχτούν διαφορετικά στην υπηρεσία ανάπτυξης στην νομαρχία.

Νόμος 3325/2005

http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-law/getFile/%CE%9D+3325+2005.pdf?bodyId=468018

 

Άρθρο 5 - Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

2) Από τις απαλλαγές του παρόντος άρθρου εξαιρούνται:

δ) Οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίου υπό πίεση άνω των 200KGr.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για τον χώρο πλύσεως σκευών, ξέρει κάποιος αν απαιτείται να υπάρχει λάντζα, και αν ναι με πόσες γούρνες;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.