Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  ΕΦΚΑ: Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών

  Στη δημοσιότητα δόθηκε η Αριθμ. Δ.15/Δ΄/12061/293/2018 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».

   

  Σύμφωνα με την παρούσα, δεδομένου ότι η εν λόγω απόφαση αφορά στη διαδικασία επιστροφής χρηματικών ποσών που έχουν καταβληθεί στον φορέα αχρεωστήτως, αποφασίζεται:

   

  Άρθρο 1

  1. Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές.

   

  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές ή εάν ύστερα από τον συμψηφισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Κατ΄ εξαίρεση το προς επιστροφή χρηματικό ποσό επιστρέφεται εντόκως έπειτα από αμετάκλητη απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου (κ.δ. της 26.6/10.7.1944, ΦΕΚ 139, Α΄), εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη δικαστική απόφαση

   

  2. Ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία, και για τα οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους.

   

  Κατ΄ εξαίρεση δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου ασφάλισης λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης.

   

  3. Ο συμψηφισμός ή η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών αφορά σε χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ του κλάδου κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ, καθώς και για χρηματικά ποσά που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως από τον ΕΦΚΑ υπέρ του ΕΤΕΑΕΠ, του ΕΟΠΥΥ, του ΟΑΕΔ, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές.

   

  Άρθρο 2

  Για τον συμψηφισμό ή την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών:

   

  α) σε περίπτωση μισθωτών ασφαλισμένων, υποβάλλεται σχετικό αίτημα από τον δικαιούχο, ασφαλισμένο ή/και εργοδότη, των αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών

   

  β) σε περίπτωση ελευθέρων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων ή αγροτών, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά επιστρέφονται στους ανωτέρω δικαιούχους, κατόπιν αίτησης, μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας διαδικασίας εκκαθάρισης που προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 14 και 15 της αριθ. οικ. 61502/3399/30-12-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4330, Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 25599/1453/2-6-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1942, Β΄), και της αριθ. οικ. 61501/3398/30-12-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4330, Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 25598/1452/2-6-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1977, Β΄).

   

  Οι ανωτέρω δικαιούχοι μπορούν, με αίτηση τους που υποβάλλεται εντός διμήνου από την ημερομηνία κοινοποίησης στους ασφαλισμένους της ως άνω προβλεπόμενης διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών, να ζητήσουν να παραμείνει το προς επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν χρηματικό ποσό στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο, συμψηφιζόμενο με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές

   

  Άρθρο 3

  1. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών, της οποίας οι όροι τηρούνται, το προς επιστροφή χρηματικό ποσό συμψηφίζεται με τις τρέχουσες δόσεις της ρύθμισης.

   

  2. Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές υπέρ τρίτων φορέων που συνεισπράττονται από τον ΕΦΚΑ επιστρέφονται από αυτόν, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας και βαρύνουν τον αντίστοιχο φορέα υπέρ του οποίου έγινε η είσπραξη.

   

  Άρθρο 4

  Τα προβλεπόμενα από τα ανωτέρω άρθρα έχουν εφαρμογή:

   

  α) σε περιπτώσεις που προκύπτει επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί ή θα γεννηθεί μετά την 1/1/2017,

   

  β) σε εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που έχουν υποβληθεί στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικούς οργανισμούς, εξαιρουμένου του Δημοσίου, μέχρι 31/12/2016, βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, και η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί μέχρι 31/12/2016.

   

  Πηγή: https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=209229&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook


  Κουφώματα Europa - Εξοικονομώ-Αυτονομώ

  User Feedback

  Recommended Comments

  Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει σε τι ποσά αναφέρεται η παραπάνω απόφαση;

  πχ. οι διαφορές που θα προκύψουν από τον επανυπολογισμό των εισφορών με βάση το σωστό έτος αναφοράς* εντάσσονται στο παραπάνω; Γιατί μέχρι τώρα μας έλεγαν ότι θα γινόταν ο συμψηφισμός στα επόμενα ειδοποιητήρια...

   

  *το 2017 πληρώσαμε εισφορές με βάση το εισόδημα του 2015 και κάποια στιγμή θα πρέπει να υπολογιστούν οι σωστές, με βάση το εισόδημα του 2016.

  Link to comment
  Share on other sites

  όλο αυτό το κατεβατό με τα άρθρα και τις παραγράφους

  για όσους πλήρωσαν περισσότερα απ' όσα έπρεπε

  σημαίνει

   

  "σας τα αρπάξαμε εσκεμμένως και δεν θα τα επιστρέψουμε αλλά θα τα συμψηφίσουμε με νέα χρέη που θα σας δημιουργήσουμε και αν δεν βγαίνει ο λογαριασμός ίσως σας τα επιστρέψουμε ατόκως (φυσικά ατόκως, τι περιμένατε?)".

   

  προφανώς για να μην μπορούν να τα επιστρέψουν

  τα χρήματα δεν υπάρχουν πια, τα φάγανε σε άλλα κόλπα

  Link to comment
  Share on other sites

  Εχω εγώ ένα παράδειγμα δικό μου.

  Αρχές 2017 η διαδικασία ένταξης στα άρθρα περι "μπλοκακίων" οριστικοποιήθηκε αρχες Απριλίου αν θυμάμαι. Κάποια στιγμή και ενώ έληγε η προθεσμία για τη δόση του Ιανουαρίου, την πλήρωσα αλλά μετά εντάχθηκα από τον εργοδότη μου στο άρθρο περί μπλοκακίων (παρ. 9, αρ. 39, Ν. 4387/16 για την ακρίβεια) και μου πλήρωσε τις εισφορές από τον Ιανουάριο. Έτσι έμεινε μέσα μια δόση να πηγαίνει καροτσάκι από μήνα σε μήνα και ακόμα και σήμερα φαίνεται ως υπολοιπο. Ελεγαν "κάποια στιγμή θα γίνει εκκαθάριση και θα επιστραφούν τα υπόλοιπα", δόθηκαν και IBAN από εμάς αλλά ποτέ δεν έγινε τιποτε. Τωρα λένε ότι πρέπει να πάω να κάνω αυτοπροσώπως αίτηση εγω για να τα πάρω.

  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.