Jump to content

gvarth

Core Members
 • Content Count

  1,887
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  21

Files posted by gvarth

 1. Συστάσεις για προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε κτίρια

  Συστάσεις για προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε κτίρια
   
  http://www.oasp.gr/node/150

  234 downloads

  1 comment

  Updated

 2. Προϋπολογισμός για έργα επισκευών οδών

  Πρόκειται για συνοπτικό και on-line προϋπολογισμό εργασιών επισκευής φθαρμένων - κατεστραμμένων οδοστρωμάτων .
  Έχει γίνει και δημιουργία νέων άρθρων για αναβιβασμό - καταβιβασμό φρεατίων καθώς και για επισκευή φθορών οδοστρώματος για "μέση φθορά" διαστάσεων 2 χ 1 μ και 15 εκατοστά βάθος .
   
  Το άρθρο για τον αναβιβασμό - καταβιβασμό φρεατίων μπορεί να είναι όπως περιγράφεται παρακάτω :
   
  Για την ανύψωση ή καταβιβασμό ενός τεμαχίου καλύμματος στομίου φρεατίου υπονόμων (ομβρίων-ακαθάρτων κ.λ.π.) για την προσαρμογή της στέψεώς του στην νέα υψομετρική θέση της οδού ή πεζοδρομίου δηλ. αφαίρεση του καλύμματος και πλαισίου εγκιβωτισμού της χυτοσιδηράς βάσης, αποσύνθεση του σκυροδέματος όπου χρειάζεται ενδεχόμενη νέα σκυροδέτηση με μπετόν C 16/20 μέχρι την στάθμη του νέου στομίου και πλήρη επανατοποθέτηση του καλύμματος στην οριστική θέση. Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά επί τόπου του έργου.
   
  Τιμή ενός τεμαχίου : 180 Euro (χωρίς η τιμή να προκύπτει με ανάλυση)
   
   
  Μια σκέψη για το άρθρο επισκευών οδών , μπορεί να έχει την μορφή :
   
  Για την πλήρη κατασκευή (εργασία και υλικά) , επισκευής παλαιού ασφαλτικού
  οδοστρώματος δι' ασφαλτομίγματος εξ' ασφαλτικού διαλύματος γαλακτώματος και
  αδρανών υλικών παραγόμενων εκ καθαρών υγιών λίθων ασβεστολιθικού λατομείου
  παρασκευαζόμενου δι' αναμικτήρος σκυροδέματος , εκτελουμένη κατά τα οριζόμενα
  στις σχετικές ΕΤΕΠ καθώς και τους όρους δημοπράτησης μετά της δαπάνης προμήθειας
  επί τόπου του έργου απάντων των απαιτουμένων υλικών (αδρανή υλικά , ασφαλτικό
  γαλάκτωμα , καθαρό πετρέλαιο κλπ) , τη διάνοιξη λάκκων , την κατακορύφωση παρειών με χρήση ασφαλτοκόπτη, τον καθαρισμό των λάκκων και την αποκομιδή των άχρηστων και περιττών υλικών , μαζί με τη μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση , συμπεριλαβανομένης και της σταλίας του αυτοκινήτου , την συμπύκνωση του πυθμένα των λάκκων με εξυγείανση της βάσης συπυκνωμένου πάχους 10 εκατοστών , την παρασκευή ασφαλτικών διαλυμάτων ή ασφαλτικού γαλακτώματος , την προεπάλειψη του πυθμένα, και των παρειών δι' ασφαλτικού διαλύματος ή ασφαλτικού
  γαλακτώματος , την διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος συμπυκνωμένου 5
  εκατοστών και τη διάστρωση στεγνών ψηφίδων επί της τελικής επιφανείας , μετά της
  μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση από τη θέση προμήθειας ή παραγωγής , όλων των
  απαραίτητων υλικών έως τη θέση επούλωσης των λάκκων .
  Στην τιμή συμπεριλαβάνεται και η εργασία για την πλήρη αποκατάσταση της
  λακκούβας δι' ασφαλτομίγματος , και στην περίπτωση που απαιτείται καθαίρεση
  σκυροδέματος για τη διάνοιξη και τον καθαρισμό του λάκκου.
   
  Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπιεσμένου ασφαλτομίγματος (μ3)
   
  Υλικά - Προετοιμασία υπόβασης και βάσης :
   
  Υποβ οδοστρ. μεταβ.παχ Υ{ 0,40 * (Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Γ01.1+ 4,80) }= X1
  Βάση οδοστρ. μεταβ.παχ Υ{ 0,20 * (Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Γ02.1 + 4,80)}= X2
  Ασφαλτ.προεπαλ. Υ{ 1,00 * Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ03}= X3
  Ασφαλτ.συγκολ.επαλ Υ{ 1,00 * Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ04}= X4
  Ασφαλτ.ισοπ.στρώση 5 cm Υ{ 1,00 * (Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ07+ 0,24) }= X5
  Ασφαλτ.στρώση.κυκλοφ Υ{ 1,00 * (Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ08.Α + 0,24) }= X6
   
  Ασφαλτοκόπτης Υ{ 4,00 * Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ01}= X7
  Κόστος finisher προσαυξημένο με κόστη καθαρισμού λάκου, προσκόμισης
  μικροϋλικών και εξυγείανσης του πυθμένα του
   
   
  ΗΔ Υ{ 1,09 * Τ.Δ\427 }= X8
  Εργασία
  Εργ (001) h Υ{ 0,234* Τ.001 }= X9
  Βοηθ (002) h Υ{ 0,40* Τ.002 }= Χ10
  --------------------------
  Αθροισμα Σ{ X1,X10}
   
   
  Πιστεύω να βοηθήσει τους συναδέλφους που προετοιμάζουν - συντάσσουν αντίστοιχες μελέτες .
   
  Τα άρθρα έχουν προετοιμαστεί με το πρόγραμμα eCM Προκοστολόγηση .

  305 downloads

  0 comments

  Updated

 3. On-Line Διατομές κοιλοδοκών

  Πίνακες με γεωμετρικά χαρακτηριστικά από διατομές κοιλοδοκών με βάση
  την διαθεσιμότητα στην Ευρωπαϊκή αγορά. .
   
  Οι πίνακες με τα δεδομένα των διατομών μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή
  συμβατή με το Microsoft Excel .

  521 downloads

  0 comments

  Updated

 4. On-Line Βάρη οπλισμών

  Απλό on-line εργαλείο με εύχρηστο πίνακα βάρους οπλισμού ανά διάμετρο .
  Εύκολη πινακοποιημένη διαχείριση . Δυνατότητα αποθήκευσης του πίνακα σε
  μορφή συμβατή με το Microsoft Excel .

  454 downloads

  1 comment

  Updated

 5. Προδιαγραφές για την τήρηση πληροφοριακού συστήματος για τα πολεοδοµικά δεδοµένα της χώρας

  Υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ.Ταγαρά με ημερομηνία 20/01/2015 η απόφαση σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και την διαδικασία επικαιροποίησης και τήρησης του κεντρικού τπληροφοριακού συστήµατος για τα πολεοδοµικά δεδοµένα της χώρας.

  192 downloads

  0 comments

  Submitted

 6. Άρθρα για ανακατασκευές - αναπλάσεις

  Απλό υπόδειγμα σε Microsoft Excel 2007 ή νεώτερο, το οποίο έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τους συναδέλφους που προσπαθούν να στήσουν μια απλή μελέτη με άρθρα δημοσίων έργων .
   
  Το υπόδειγμα αφορά αναπλάσεις - ανακατασκευές πεζοδρομίων και οδών . Για απλότητα , συμπεριλήφθηκαν κάποια χαρακτηριστικά άρθρα . Μπορούν να προστεθούν κι' άλλα όπως επίσης και να τροποποιηθούν (με ευθύνη του καθενός από μας) , οι τύποι που οδηγούν στις τελικές ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
   
  Πιστεύω να βοηθήσει , έστω σαν μια απλή αναφορά , τους συναδέλφους .

  537 downloads

  2 comments

  Submitted

 7. Excel Gantt Chart

  Απλό πρότυπο σε Excel 2007 ή νεώτερο με σκοπό την δημιουργία του διαγράμματος Gantt .
  Περισσότερα υποδείγματα καθώς και σχολιασμό - τεκμηρίωση , θα βρείτε εδώ .
  Προστέθηκε νέο πρότυπο (έκδοση 1.0.1) 2/12/2014
  Προστέθηκε υπόδειγμα σε PowerPoint 2007 (18/2/2015)

  5,210 downloads

  9 comments

  Updated

 8. Export Layer Data

  Πρόκειται για μια απλή εφαρμογή η οποία "τρέχει" μέσα στο Autocad και εξάγει σε φύλλο εργασίας του Excel πληροφορίες για τα Layers που έχουν οριστεί στο σχέδιο .
   
  H απλή αυτή εφαρμογή τρέχει με Alt-F8 και στη συνέχεια πατώντας το RUN ενώ βρισκόμαστε στο σχέδιο.
   
  Είναι απαραίτητο :
   
  - Το Autocad να είναι εγκατεστημένο καθώς και η VBA για την αντίστοιχη έκδοση του Autocad που
  χρησιμοποιούμε. Περισσότερες πληροφορίες για τα αρχεία που πρέπει να "κατέβουν¨"
  υπάρχουν εδώ .
   
  - Να γίνει αποδοχή των μακροεντολών στη VBA του Autocad
   
  - Το Excel να είναι ανοικτό σε κενό φύλλο εργασίας

  146 downloads

  0 comments

  Updated

 9. Λεπτομέρειες συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών

  Ενδεικτικές λεπτομέρειες σύνδεσης δοκών IPE στον κορφιά καθώς και λεπτομέρεια σύνδεσης στύλου με δοκούς, αντιανέμιου συνδέσμου στέγης, στήριξης τεγίδας και στήριξης στύλου σε μηκίδα.
   
  Συμβατές με Autocad 2007+ καθώς και με Intellicad.

  1,202 downloads

  4 comments

  Submitted

 10. ΣΑΥ-ΦΑΥ για οικοδομικά έργα

  Έντυπα ΣΑΥ - ΦΑΥ σε μορφή Word 2003 για οικοδομικά - κτιριακά έργα.
   
  Ενημερωμένο - Απρίλιος 2013

  8,460 downloads

  59 comments

  Updated

 11. Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ

  Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και επιτηδευµατίες . Τροποποίηση των ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012 και ΠΟΛ 1073/2004 - Κατάργηση των ΑΥΟ ΠΟΛ 1016/2010 και 1108/2010.

  301 downloads

  1 comment

  Updated

 12. Block με δένδρα και θάμνους (σε κάτοψη και όψη)

  Ενδεικτικά block με δένδρα και θάμνους (σε κάτοψη και όψη)
   
  Autocad 2007+ , Intellicad κ.λ.π.

  2,060 downloads

  6 comments

  Submitted

 13. N.2946/01 - Περί υπαίθριας διαφήμισης

  Το ΦΕΚ 224/Α'/8-10-2001 που περιέχει τον Ν.2946/01 περί υπαίθριας διαφήμισης,

  168 downloads

  0 comments

  Submitted

 14. Cad Templates

  Πρότυπα (templates) για αυτοματοποιημένη σχεδίαση στο Autocad.
   
  Έκδοση 2007 ή νεώτερο.

  1,593 downloads

  12 comments

  Submitted

 15. Hatch patterns για σκυρόδεμα - ειδικά πλακόστρωτα - κεραμίδι

  Hatch Patterns για σκυρόδεμα , υφή ξύλου , περίεργα και ασυνήθιστα πλακόστρωτα κτιρίων κ.λ.π.
   
  Συμβατά με Autocad 2007+ ή και με Intellicad/BricsCad/zwCad ...
   
  Δείτε κάποια από αυτά εδώ και διαβάστε λεπτομέρειες για το πως θα τα χρησιμοποιήσετε.
   
  Με βάση τη χρήσιμη συμβουλή του συναδέλφου Directionless , στο ZwCAD, κάντε copy και paste στο /Program Files/ZWcad/Patterns/.
   
  ______________________________________
   
  25 / 1 / 2013 - New :
   
  Τα αρχεία part-1.zip και part-2.zip υποστηρίζονται από το Autocad 2004 ή και πιο πρόσφατα .

  6,003 downloads

  10 comments

  Updated

 16. Σύμβολα τοπογραφικού χάρτη

  Σύμβολα τοπογραφικού χάρτη . Αναφέρεται σε αμερικάνικα πρότυπα .
   
  Λεπτομέρειες υπάρχουν εδώ .

  1,926 downloads

  2 comments

  Submitted

 17. Σύμβολα για το Βορρά

  Διάφορα σύμβολα για την ένδειξη του Βορρά σε μορφή *.dwg
  για Autocad 2007 + , Intellicad , Progecad κ.λ.π.

  1,996 downloads

  15 comments

  Updated

 18. Πρότυπα για στατικό σχέδιο - 1:50 - Χαρτί Α0

  Πρότυπα για στατικό σχέδιο σε χαρτί Α0 με πινακίδα σχεδίου (για κλίμακα 1:50) , έτοιμα block στατικών λεπτομερειών και παραδοχών τα οποία εύκολα τροποποιούνται από κάποιον που γνωρίζει τα βασικά στο Autocad - Intellicad - BricsCad κ.λ.π.
   
  Πιστεύω να διευκολύνει

  975 downloads

  5 comments

  Updated

 19. Πρότυπα για στατικό σχέδιο - 1:50 - Χαρτί Α1

  Πρότυπα για στατικό σχέδιο σε χαρτί Α1 με πινακίδα σχεδίου (για κλίμακα 1:50) , έτοιμα block στατικών λεπτομερειών και παραδοχών τα οποία εύκολα τροποποιούνται από κάποιον που γνωρίζει τα βασικά στο Autocad - Intellicad - BricsCad κ.λ.π.
   
  Πιστεύω να διευκολύνει

  913 downloads

  1 comment

  Submitted

 20. Διάφορα block για το Autocad

  Διάφορα block για Autocad - Intellicad - BricsCad κ.λ.π.
   
  Περιλαμβάνει δένδρα - φυτά σε κάτοψη και όψη καθώς και ανθρώπινες φιγούρες .

  2,118 downloads

  11 comments

  Updated

 21. Μέσα ατομικής προστασίας

  Προδιαγραφές μέσων ατομικής προστασίας .

  655 downloads

  4 comments

  Updated

 22. Ράβδοι Οπλισμού

  Απλό φύλλο Excel για καταγραφή ράβδων σιδηρού οπλισμού καθώς και υπολογισμό συνολικού οπλισμού .
  Κάποιος που γνωρίζει από Excel μπορεί να προσθέσει νέες γραμμές και να καταγράψει ακόμη περισσότερα δεδομένα καθώς και να υπολογίσει τα συνολικά εμβαδά σιδηρού οπλισμού .
  Δεν γίνονται έλεγχοι εγκυρότητας ράβδων ή πλήθους ράβδων.
   
  Νέα έκδοση - 2/3/2015 -
  - Προστέθηκαν δυνατότητες μετατροπής τετραγωνικών εκατοστών οπλισμού σε ισοδύναμο πλήθος ράβδων .
  - Προστέθηκαν έλεγχοι στρογγυλοποίησης

  1,128 downloads

  11 comments

  Updated

 23. Κατακλίσεις

  Απλό προγραμματάκι - utility για την δημιουργία απλών κατακλίσεων και ενδεικτικών τομών σε στατικά σχέδια. Στην παρούσα έκδοση παράγει ΜΟΝΟ έναν τύπο ενδεικτικής τομής .
   
  Πρέπει να είναι ενεργοποιημένες οι μακροεντολές και το Autocad να τρέχει ταυτόχρονα και να είναι ανοικτό σε κενό αρχείο .
   
  Με το που θα δοθούν οι γεωμετρικές παράμετροι , πατείστε το κουμπί πάνω αριστερά και αυτόματα θα σχεδιαστεί στο Autocad η ενδεικτική τομή με βάση τα γεωμετρικά δεδομένα που εισήχθηκαν .
   
  Το προγραμματάκι είναι κάτι απλό και ο κώδικας VBA στο Excel είναι ανοικτός σε όλα τα μέλη για επεκτάσεις - τροποποιήσεις .
   
  Αν θέλετε να δώσετε ιδέα για παραμετροποίηση κάποιας άλλης κατάκλισης , στείλτε e-mail στο [email protected] και θα βοηθήσω για να κάνετε τις όποιες τροποποιήσεις ή σε πρώτη ευκαιρία θα φτιάξω σχετικό παράδειγμα και θα το ανεβάσω στα downloads .

  298 downloads

  3 comments

  Updated

 24. Steel Sections

  Διατομές σιδηροδοκών με χρήσιμα γεωμετρικά και αδρανειακά στοιχεία.
   
  Σε μορφή συμβατή με το Excel 2003/2007 καθώς και με Open Office/Libre Office Calc .

  909 downloads

  6 comments

  Updated

 25. Euronorm 19-57 - IPE Steel Beams

  Euronorm 19-57 - IPE Steel Beams
   
  To PDF που θα κατεβάσετε , εκτός από τον πίνακα με τις διατομές IPE , περιέχει και συνδέσμους για να κατεβάσετε και άλλες κατηγορίες διατομών , π.χ. UPN , IPN , Z , RHS , CHS κ.λ.π.
   
  Επίσης περιέχει και πίνακες διατομών με βάση ξένα πρότυπα (π.χ. τα αμερικάνικα)
   
  Φυσικά οι πίνακες περιέχουν γεωμετρικά αλλά και αδρανειακά στοιχεία των υπ' όψη διατομών .
   
  Τους εν λόγω πίνακες θα τους βρείτε εδώ .
   
  Αντίστοιχους πίνακες πρότυπων διατομών θα βρείτε μεταξύ άλλων εδώ και εδώ .

  271 downloads

  2 comments

  Submitted

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.