Μετάβαση στο περιεχόμενο

44 files

 1. e-Άδειες: Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών

  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017.
  Η απόφαση Ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών ενημερωμένη με τις τροποποιήσεις μέχρι την 23-10-18

  724 downloads

  2 comments

  Ενημερώθηκε

 2. Παρακράτηση 20% αμοιβών ελεγκτών δόμησης

  Οδηγίες ΑΑΔΕ για παρακράτηση 20% αμοιβών ελεγκτών δόμησης.

  180 downloads

  3 comments

  Υποβλήθηκε

 3. Προδιαγραφές οινοποιείων για την έκδοση βεβαιώσεων καταλληλότητας

  Προδιαγραφές οινοποιείων για την έκδοση βεβαιώσεων καταλληλότητας (με βάση τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 852/2004 και της εθνικής νομοθεσίας)

  98 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 4. Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) (ΦΕΚ 3119/B/31-07-2018)

  Υ.Α. 12868/18 (ΦΕΚ 3119 Β΄, 31-07-2018): Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών

  340 downloads

  2 comments

  Ενημερώθηκε

 5. Έκδοση ηλεκτρονικών αδειών (ΦΕΚ 3136/Β/31-07-2018)

  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 - Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017.
  Έκδοση πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (όπως οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων μικρής κλίμακας, εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών κ.λπ), καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων που συνοδεύουν τα παραπάνω δικαιολογητικά.
   

  428 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 6. Εγκύκλιος για άδεια δόμησης σε ρυμοτομούμενα διατηρητέα ή νεότερα μνημεία

  Χορήγηση άδειας δόμησης σε ρυμοτομούμενα ή μη οικοδομήσιμα οικόπεδα – γήπεδα για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης / ανακαίνισης κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα (ν.4067/12) ή νεώτερα μνημεία (ν.3028/02)

  128 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 7. Μαθηματικό Ποινολόγιο Ελεγκτών Δόμησης

  Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 4030/2011 και συγκεκριμένα της παρ. 2 αυτού, οι διοικητικές κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στους Ελεγκτές Δόμησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατόπιν εξέτασης των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν στην πράξη βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (Τ.Ε.Δ.Κ., πρώην Ε.Υ.Ε.Δ.Ε.Ν.) του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.), μετά από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του ν. 4030/2011.

  200 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 8. Πίνακας νομοθεσίας για τουριστικά καταλύματα (Από ΕΟΤ Θεσσαλονίκης)

  Ενας συγκεντρωτικός πίνακας που περιέχει τα πρόσφατα ΦΕΚ για διάφορες κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων ( τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες).Από ΕΟΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  418 downloads

  5 comments

  Ενημερώθηκε

 9. Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων ΚΥΑ 16228-2017 & Αιτήσεις κλπ

  Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017 η Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 16228/2017
  και
  μια προσπάθεια μετατροπής των αιτήσεων κλπ σε επεξεργάσιμη μορφή
  και
  Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις N.4442 ΦΕΚ 230/Α'/7-12-2016
  και
  Βεβαίωση Εγκατάστασης και Γνωστοποίηση Word

  947 downloads

  3 comments

  Ενημερώθηκε

 10. Διευκρινίσεις για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταβολής εισφορών & κρατήσεων για την έκδοση έγκρισης - άδειας δόμησης

  Εγκύκλιος 226/10-02-2017 - Διευκρινίσεις σχετικά µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του αρθ. 3 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/25-11-2011)

  236 downloads

  2 comments

  Υποβλήθηκε

 11. Εγκύκλιος 159641 - Κατασκευή κτισμάτων στέγασης αντλητικών εγκαταστάσεων και υδατοδεξαμενών

  Εγκύκλιος 159641-18/11/1986 - Κατασκευή κτισμάτων στέγασης αντλητικών εγκαταστάσεων και υδατοδεξαμενών

  259 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 12. Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας

  Ο ν. 4387/2016 όπως ισχύει σήμερα.

  588 downloads

  2 comments

  Ενημερώθηκε

 13. N.4442/2016 ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016 - Aπλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρήσεων

  Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

  382 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 14. Χρήσιμα "αλιεύματα" φορολογικού έτους 2015

  Χρήσιμα "αλιεύματα" φορολογίας φορολογικού έτους 2015 από το Internet

  488 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 15. Παρατάσεις

  Στο διάγραμμα του αρχείου απεικονίζονται όλες οι μέχρι τώρα νομοθετημένες παρατάσεις :
   
  1 - ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (άνω μισό της σελίδας)
  2 - ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ή ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (κάτω μισό της σελίδας).
   
  Επίσης, επισυνάπτονται τα σχετικά αποσπάσματα των νόμων κάθε παράτασης ... χρονολογικά ...

  408 downloads

  9 comments

  Υποβλήθηκε

 16. Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών κατά την οικοδομική άδεια

  Απο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ:
   
  ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3
  ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ (ΣΕΠΤ-2013)
   
  Περιεχει:
  1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΣΗ – ΑΝΑΛΗΨΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
  2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
  3. Η ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  4. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
  5. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
  6. ΛΗΞΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  7. Η ΤΕΛΙΚΩΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  8. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Σ ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΣΑ ΔΑΠΑΝΗ . .
   
  www.sadas-pea.gr Σεπτεμ

  427 downloads

  1 comment

  Ενημερώθηκε

 17. Περί ΕΕΜΚ

  Ένας συγκεντρωτικός πίνακας για τις ΕΕΜΚ. Για να μην ταλαιπωρούμαστε μ' αυτές ...

  504 downloads

  19 comments

  Ενημερώθηκε

 18. Προδιαγραφές & κριτήρια για κατάταξη ξενοδοχείων σε αστέρια (ΥΑ 216 & ΥΑ 219)

  Το αρχείο περιλαμβάνει:
   
  - ΥΑ 216 ΦΕΚ 10/Β/09-01-2015 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.
   
  - ΥΑ 219 ΦΕΚ 14/Β/12-01-2015 Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων & διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα

  1.037 downloads

  0 comments

  Ενημερώθηκε

 19. Ανάλωση Κεφαλαίου Τεκμήρια 1995-2014

  1)Αρχείο που περιέχει τα τεκμήρια των χρήσεων 1995 έως 2014 για την διευκόλυνση σύνταξης του πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου.
  (αρχείο: ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ__1995___2014.pdf)
  2) Ενα πολύ κατατοπιστικό
  με αναλυτικό παράδειγμα για την συμπλήρωση του πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου.

  425 downloads

  6 comments

  Ενημερώθηκε

 20. Ανασύσταση Φακέλου

  Υπάρχουν εντός του φόρουμ όλα αυτά, ας υπάρχουν και εδώ μαζεμένα.

  1.892 downloads

  12 comments

  Υποβλήθηκε

 21. Δικαιολογητικά για έγκριση και άδεια δόμησης

  Δικαιολογητικά για έγκριση και άδεια δόμησης

  915 downloads

  7 comments

  Ενημερώθηκε

 22. Υποχρέωση υποβολής Η/Μ μελετών

  Υποχρέωση υποβολής Η/Μ μελετών

  691 downloads

  2 comments

  Ενημερώθηκε

 23. Εγκύκλιος ΑΠ 38283 - Έκδοση Άδειας Δόμησης για αλλαγή χρήσης

  Εγκύκλιος ΑΠ 38283 - Έκδοση Άδειας Δόμησης για αλλαγή χρήσης
   
  Η συζήτηση γίνεται στο θέμα: Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
   
  Αν βρεθεί το κείμενο από την Διαύγεια ενημερώστε ώστε να προσθέσουμε εκείνο το αρχείο.

  2.409 downloads

  9 comments

  Υποβλήθηκε

 24. Σχέδιο νέου φορολογικού 2013

  Το νέο φορολογικό όπως κατατέθηκε στη Βουλή κι όποιος αντέχει το διαβάζει.

  128 downloads

  2 comments

  Ενημερώθηκε

 25. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 212/2008 (Αλλαγή χρήσης σε ρυμοτομούμενα ακίνητα)

  Γνωμοδότηση 212/2008 ΝΣΚ περί άδειας αλλαγής χρήσης σε ρυμοτομούμενο ακίνητο.

  266 downloads

  4 comments

  Ενημερώθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.