Jump to content

12.3 Έντυπα - Αιτήσεις

72 files

 1. Αιτιολογική και τεχνική έκθεση κατεδάφισης δηλωθέντων αυθαιρέτων

  σε συνέχεια  αυτού
  Ανεβάζω ως ένα άλλο γενικό δείγμα  εκθέσεως κατεδάφισης -αποκατάστασης αυθαιρέτων που απαιτείται να υποβάλλεται κατά την έκδοση πράξεων έγκρισης εργασιών κατεδάφισης.
  Αφορά κατεδάφιση-αποκατάσταση  μικρής έκτασης αυθαιρέτων του άρθρου 106 Ν.4495/17 με χειρονακτική μέθοδο

  365 downloads

  3 comments

  Updated

 2. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Λοιπών Απαιτούμενων Εγκρίσεων

  Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Λοιπών Απαιτούμενων Εγκρίσεων
  Ενδεικτικά και προφανώς όχι περιοριστικά, οι εγκρίσεις που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης, είναι:
  Έγκριση Σ.Α. / Σ.Α. Αιγαίου Έγκριση ΚΕ.Σ.Α. / Κ.Ε.Σ.Α.Α. / ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ. Έγκριση ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. / ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Αιγαίου / ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Μακεδονίας – Θράκης Έγκριση ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Έγκριση Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων Έγκριση Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Έγκριση Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων Έγκριση Εφορείας Αρχαιοτήτων....... Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας Έγκριση οριοθέτησης υδατορέματος Έγκριση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Έγκριση ΔΕΗ για απόσταση από καλώδια Υψηλής Τάσης Έγκριση ΔΕΔΔΗΕ δέσμευσης χώρου για υποσταθμό (Υ/Σ) ή απαλλακτικό αυτού Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

  573 downloads

  4 comments

  Submitted

 3. Κατηγορίες οικοδομικών αδειών

  Πίνακας κατηγοριών οικοδομικών αδειών 

  1,334 downloads

  14 comments

  Submitted

 4. Τεχνική Έκθεση & Σχέδιο Περίφραξης εκ λιθοδομής για ΕΕΜΚ

  1) Τεχνική Έκθεση Περίφραξης εκ λιθοδομής
  2) Σχέδιο - Λεπτομέρειες κατασκευής περίφραξης εκ λιθοδομής.
  (Δυστυχώς το σχέδιο δεν το έχω σε πιο δόκιμη-εύχρηστη μορφή)
  Επίσης με κάθε επιφύλαξη κατόπιν υποδείξεως του συναδέλφου analysis παρακάτω (υπό μορφή ερωτήματος) στην ΕΕΜΚ δεν πρέπει να γίνεται χρήση σκυροδέματος. Αν κάποιος το επιβεβαιώνει με βάση τη νομοθεσία ας μου στείλει το σχετικό με pm να το προσθέσω στα σχόλια ως  "Για χρήση σε ΕΕΜΚ στην περιγραφή πρέπει να αφαιρέσουμε τα μέρη που αφορούν στο σκυρόδεμα σύμφωνα με ????????"
  Ενδεικτικά επίσης:
  Για Περίφραξη από ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΔΟΜΗ μπορεί να γίνει αντικατάσταση του "πρέποντος" τμήματος της έκθεσης με το παρακάτω:
  "Οι τσιμεντόλιθοι που θα τοποθετούνται θα είναι προσεγμένοι έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή όψη και θα είναι αρμολογημένοι. Η στέψη του τοίχου θα κατασκευαστεί από oπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0.15 μ."
  Για Περίφραξη από ΠΕΤΡΑ, μπορεί να γίνει αντικατάσταση του "πρέποντος" τμήματος της έκθεσης με το παρακάτω:
  "Η πέτρα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι από τη γύρω περιοχή όπου κατασκευάζεται το έργο. Ο τοίχος θα έχει πάχος ......μ. ή και μεγαλύτερο. Οι όψεις δεν θα είναι αρμολογημένες αλλά οι πέτρες που θα τοποθετούνται θα είναι προσεγμένες έτσι ώστε, να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή όψη. Το κονίαμα το οποίο θα είναι μεγάλης περιεκτικότητας τσιμέντου θα τοποθετείται στο μέσον του τοίχου για να μην είναι κατά το δυνατό ορατό από τους αρμούς."
  Για Περίφραξη από ΠΕΤΡΙΝΟ ΤΟΙΧΟ π.χ. ΣΕ ΝΗΣΙ ή ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, μπορεί να γίνει αντικατάσταση του "πρέποντος" τμήματος της έκθεσης με το παρακάτω:
  "Η πέτρα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι από την Μύκονο και ο τοίχος θα έχει πάχος .....μ. Στο επάνω μέρος ο τοίχος θα καταλήγει σε τριγωνικό σαμάρι κατασκευασμένο από πέτρα και επιχρισμένο. Τελικά το σαμάρι θα βαφεί με άσπρο χρώμα. Οι όψεις του τοίχου δεν θα είναι αρμολογημένες, αλλά οι πέτρες που θα τοποθετούνται θα είναι προσεγμένες έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή όψη και να είναι απόλυτα σύμφωνη με την Μυκονιάτικη τεχνοτροπία. Το κονίαμα το οποίο θα είναι μεγάλης περιεκτικότητας τσιμέντου θα τοποθετείται στο μέσον του τοίχου, έτσι ώστε να μην είναι κατά το δυνατό ορατό από τους αρμούς."
  Για Περίφραξη από ΞΥΛΟ, μπορεί να γίνει αντικατάσταση του "πρέποντος" τμήματος της έκθεσης με το παρακάτω:
  "Οι ορθοστάτες θα είναι από καδρόνια 10Χ10 πακτωμένα σε βάσεις από σκυρόδεμα 250 χλγρ. θα έχουν δύο τραβέρσες 5Χ7 και επάνω σε αυτά θα καρφωθούν πήχεις 5Χ3,5. Θα γίνουν σε κάθε περίπτωση απαραίτητη εργασία εκσκαφής και η επανεπίχωση πάκτωσης των ορθοστατών, όπως και η βαφή των ξύλων με δύο στρώσεις μίνιου."

  955 downloads

  8 comments

  Updated

 5. Έντυπο Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας ενημερωμένο με Ν.4546/18

  Επικαιροποιημένο έντυπο Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας με βάση τον ν.4546/18
  Παραθέτω και τα άρθρα  των τροποποιήσεων με ***
  (* Σ.Σ. Οι περιπτ.κδ και περιπτ.κε αντικαθίστανται και τίθενται ως αντικατεστάθησαν με την παρ.19.γ
  Αρθ-34 του Ν-4546/18 ΦΕΚ-101/Α/12-6-18.
  ** Σ.Σ. Η περιπτ.κθ αντικαθίσταται και τίθεται ως αντικατεστάθη με την παρ.19.δ Αρθ-34 του
  Ν-4546/18 ΦΕΚ-101/Α/12-6-18.
  *** Σ.Σ. Η εντός "..." φράση προσετέθη στην περιπτ.λα με την παρ.19.ε Αρθ-34 του
  Ν-4546/18 ΦΕΚ-101/Α/12-6-18.
  **** Σ.Σ. Οι εντός "..." περιπτ.λγ, περιπτ.λδ και περιπτ.λε προσετέθησαν με την παρ.19.στ Αρθ-34 του
  Ν-4546/18 ΦΕΚ-101/Α/12-6-18.
  ***** Σ.Σ. Τα εντός "...." εδάφια προσετέθησαν με την παρ.19.ζ Αρθ-34 του Ν-4546/18
  Δομική Πληροφορική http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dom_body.php?dprms=bWFpbF9r...
  3 di 6 26/06/2018, 19:33
  ΦΕΚ-101/Α/12-6-18.
  Σ.Σ. Όπως διευκρινίζεται το ζήτημα της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας με την
  Εγκ-1/17 η ανωτέρω παρ.2, αφορά μόνο στο ουσιαστικό περιεχόμενο αυτών.
  Η διαδικασία της ΕΕΜΚ, μέχρι τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος
  (παρ.1 του Αρθ-33) θα γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στην Αποφ-55174/13.
  Σ.Σ. Προς επίρρωση της ερμηνείας της Εγκ-1/17 και για να εναρμονιστεί αυτή
  νομοθετικά, αντικατεστάθη, με την παρ.1 Αρθ-30 του Ν-4513/18 ΦΕΚ-9/Α/23-1-18,
  η μεταβατική διάταξη της παρ.1 Αρθ-50 του παρόντος και πλέον ορίζεται ότι οι
  διοικητικές πράξεις του παρόντος άρθρου, μέχρι την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών
  υπηρεσιών του Αρθ-33, θα εκδίδονται με βάση τις διαδικασίες που ίσχυαν προ της
  δημοσίευσης του παρόντος, εξαιρουμένης της έκδοσης Ο.Α. όπου θα υποβάλλονται
  τα δικαιολογητικά του Αρθ-40.
  Επίσης, με το Αρθ-51 του παρόντος, όπως τροποποιήθηκε παρ.26 Αρθ-34 του
  Ν-4546/18 ΦΕΚ-101/Α/12-6-18, ορίζεται ότι η παρ.2 Αρθ-4 του Ν-4067/12 για την
  ΕΕΜΚ, θα καταργηθεί μετά την έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
  του Αρθ-33 του Ν-4495/18)__
  Πηγή:  τροποποιήσεων *** : domiki.gr

  3,354 downloads

  23 comments

  Updated

 6. Όροι ατομικής σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης

  Όροι ατομικής σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης

  190 downloads

  0 comments

  Updated

 7. E3 & E3 υποπίνακες & Ε3 φορολογική αναμόρφωση - δήλωση αποδοθέντων-παρακρατηθέντων φόρων

  Το πλήρες έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2017
   
  1) Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα - Έντυπο Ε3
  2) Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα - Έντυπο Ε3 - Υποπίνακες
  3) Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης & δήλωση αποδοθέντων-παρακρατηθέντων φόρων
  4) Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017. (ΠΟΛ 1072/2017)
  5) Παραδείγματα Ε3 - ΔΗΛΕΔ (από το βιβλιαράκι της Φορολογικής Επιθεώρησης 5ου/2018)

  326 downloads

  2 comments

  Updated

 8. Έντυπο ΕΕΜΚ N.4495-17 A3

  ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Ν 4495 /2017 - Α3

  2,028 downloads

  11 comments

  Updated

 9. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας ν.4495/17

  Επικαιροποιημένο έντυπο Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας με βάση τον ν.4495/17
  - τρέχουσες σχετικές εργασίες (όπως αναφέρονται στο αρ.29)
  - μικρές αλλαγές στα συννημένα και στα ονόματα των εντύπων
   
  Το έγγραφο βγήκε σε 5 σελίδες, λόγω της αύξησης των περιπτώσεων ΕΕΜΚ και δεν χωράει στο παλιό διπλωμένο Α3. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα σε ΥΔΟΜ.
  Αν μου πουν κάτι να αλλάξω, έχει κάποιος συνάδελφος αντίστοιχη ενημέρωση, το διορθώνω.
   
  Αυτά.... μέχρι να μας βγάλουν τυπικό έντυπο.
  Πήγα μια φορά στην ΥΔΟΜ και μου είπαν ότι θέλει τουλάχιστον εθνόσημο και να βγαίνει σε Α3. Οπότε τα πρόστεσα. Ελπίζω να τους κάνει.
   
  v.4.0 το έκανα Α3 και πέρασα και τις αλλαγές που θέλανε στην ΥΔΟΜ

  4,765 downloads

  5 comments

  Updated

 10. Σχέδιο Διαχείρησης Αποβλήτων

  To αρχείο ΣΔΑ-ΑΕΚΚ, για τις άδειες. Από κάπου το είχα βρει και εγώ και το ξανανεβάζω εδώ.

  887 downloads

  0 comments

  Submitted

 11. Δελτίο καταγραφής για βεβ. χώρου κύριας χρήσης

  Ένας συνοπτικός πίνακας με πράγματα προς έλεγχο για την ΒΧΚΧ.
  Δεν χοράγανε όλες οι περιπτώσεις και αριθμοί του κτιριοδομικού, οπότε καλό είναι να τον έχουμε μαζί μας.
  Έχω βάλει κενά κουτάκια για συμπλήρωση λόγω πιθανών ειδικών προδιαγραφών από την χρήση.
   
  Δεν έχω βάλει κουτάκια για τις απαιτήσεις κατά την κατασκευή και την μελέτη. Θεωρώ ότι καλούμαστε να ελέγξουμε αν τηρήθηκαν οι μελέτες και όχι αν έγιναν καλά.
   
  Ότι σχόλια για βελτίωση καλοδεχούμενα φυσικά. Βοηθάνε όλους μας.

  697 downloads

  0 comments

  Updated

 12. ΠΕΑ - Ιδιωτικό Συμφωνητικό

  Τυποποίηση συγγραφής ιδιωτικού συμφωνητικού για έκδοση ΠΕΑ , όλα σε μία σελίδα Α4, αλλαγή μόνο στοιχείων πελάτη.

  989 downloads

  3 comments

  Updated

 13. Εντυπα ΙΚΑ για Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας (ΕΕΜΚ)

  Εντυπα ΙΚΑ για Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας (ΕΕΜΚ).
   
  1) Πρόσθεσα ένα ακόμα αρχείο "8.Τεχνική Εκθεση I.K.A" που μου έστειλε ο φίλος vagelis_lam

  10,793 downloads

  24 comments

  Updated

 14. Εντυπα Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Ετους 2016

  Εντυπα Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Ετους 2016

  179 downloads

  0 comments

  Updated

 15. ΕΦΚΑ -Προμήθειες Τραπεζών την 19-2-2017

  ΕΦΚΑ - Προμήθειες Τραπεζών την 19-2-2017

  1,514 downloads

  2 comments

  Submitted

 16. Έντυπο για πληρωμή ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΗΣ excel

  Είναι σε excel το έντυπο πληρωμής υπερ ΕΜΠ 0.5 τοις χιλίοις επί προϋπολογισμού φορολογικών και 1 τοις εκατό επί της ΝΟΜΙΜΗΣ αμοιβής.
   
  Ελπίζω να καταφέρουμε να καταργηθεί , ο κωδικός αν κάποιος θέλει να το πειράξει είναι το 10.

  1,117 downloads

  8 comments

  Updated

 17. Σημείωμα κατάθεσης εισφορών για την έκδοση Άδειας Δόμησης

  Σημείωμα κατάθεσης εισφορών για την έκδοση Άδειας Δόμησης

  1,400 downloads

  4 comments

  Updated

 18. Έντυπο ΤΣΜΕΔΕ Αττικής

  Έντυπο για κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ της τράπεζας Αττικής σε excel.
   
  υ.γ. Είναι μια πρώτη προσπάθεια σε VB

  538 downloads

  11 comments

  Updated

 19. Έντυπο για ΕΕΜΚ απο ΥΔΟΜ. Αγ. Παρασκευής

  Διαφέρει από το κλασσικό έγγραφο σε ένα πινακάκι που έχουν προσθέσει πάνω αριστερά για τον έλεγχο αυθαιρέτων από το τμήμα κατασκευών.

  394 downloads

  0 comments

  Updated

 20. 0 comments

  Updated

 21. Οδηγίες: Τι γράφουμε σε κάθε στήλη στην Φόρμα Υποβολής Καταστάσεων συμφωνητικών.

  Οδηγίες: Τι γράφουμε σε κάθε στήλη, τι είναι υποχρεωτικό, τι όχι, κλπ

  1,232 downloads

  8 comments

  Updated

 22. Περιοδική ΦΠΑ 2015 Αντιστοίχιση Κωδικών με παλαιού τύπου

  Αφορά στην νέα Περιοδική ΦΠΑ 2015 με συσχέτιση των νέων κωδικών με τους παλαιούς

  600 downloads

  3 comments

  Updated

 23. 'Εγγραφη ενημέρωση παράτασης ισχύος άδειας δόμησης - Ο.Α.

  Πρόκειται για το έντυπο έγγραφης ενημέρωσης για παράταση ισχύος Ο.Α (μορφή αρχείοy .xls) σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.26 του ν.4315/2014, με οδηγίες συμπλήρωσης.

  662 downloads

  7 comments

  Updated

 24. Ένσημα ΙΚΑ

  Η απόφαση του ΙΚΑ για το νέο τρόπο υπολογισμού των ημερομισθίων στα ιδιωτικά έργα.
   
  Ανέβηκε σε δύο φορμάτ αρχείων, PDF DOC. Υπάρχουν και σε νέα
   
  Συμπεριλαμβάνονται και τα νέα έντυπα μέσα στην απόφαση.
   
  Επίσης ανεβάζω και τους πίνακες σε αυτόνομα αρχεία προς διευκόλυνση των συναδέλφων.

  6,079 downloads

  16 comments

  Updated

 25. Δήλωση στατικής επάρκειας δυο μηχανικών

  Δήλωση στατικής απάρκειας δύο μηχανικών σε μορφή .doc σύμφωνα με το υπόδειγμα του εγχειριδίου χρήσης για τους αξιολογητές κτιριακών δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  917 downloads

  2 comments

  Updated

 • Download Statistics

  • Files
   1,403
  • Comments
   10,630
  • Reviews
   6,492

  Latest File
  By panos.kampoukos

  49    0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.