Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Recommended Posts

Άρθρο 12

Ποσοστό κάλυψης

 

1.

α) Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της επιφάνειάς του. Στην περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται κάλυψη 120 τ.μ. το μέγιστο ποσοστό κάλυψης προσαυξάνεται έως τα 120 τ.μ. εφόσον η κάλυψη δεν υπερβαίνει το 70% του οικοπέδου και το ισχύον ποσοστό κάλυψης.

 

β) Κατά την αναθεώρηση, επέκταση ή έγκριση ρυμοτομικών σχεδίων ή τροποποίηση των όρων δόμησης περιοχής μπορεί να καθορίζονται διαγράμματα κάλυψης ανεξαρτήτως ποσοστού, σε ολόκληρη ή σε τμήμα της σχετικής περιοχής, εφόσον αιτιολογούνται από την αντίστοιχη μελέτη της περιοχής.

 

γ) Σε οικόπεδο, με περισσότερα από ένα πρόσωπα σε κοινόχρηστους χώρους, όπου τυχόν ισχύουν διαφορετικά ποσοστά κάλυψης, εφαρμόζεται σαν ποσοστό κάλυψης του όλου οικοπέδου ο αριθμητικός μέσος των ποσοστών κάλυψης.

 

δ) Ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου αφήνεται σε επαφή, με ένα ή περισσότερα όρια του οικοπέδου, έχει διαστάσεις τουλάχιστον δ ή Δ και πρέπει να είναι προσπελάσιμος από τους χώρους κοινής χρήσης του κτιρίου.

 

2.

Σε συνιδιόκτητα οικόπεδα με κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του ν. 1024/1971 (Α΄ 232) και έχει εκδοθεί άδεια πριν από τη μεταβολή γενικών ή ειδικών διατάξεων που αφορούν την επιτρεπόμενη κάλυψη, προκειμένου για έκδοση άδειας δόμησης ο κάθε συνιδιοκτήτης χρησιμοποιεί το ποσοστό κάλυψης που του αναλογεί σύμφωνα με την επιτρεπόμενη κάλυψη που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης.

 

3.

Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου: προσμετράται η επιφάνεια που ορίζεται από τις προβολές των περιγραμμάτων όλων των κτιρίων, όπως αυτά ορίζονται από τους κλειστούς και τους στεγασμένους χώρους των κτιρίων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5β του άρθρου 11 και από τους ανοικτούς ημιυπαίθριους χώρους, πάνω σε οριζόντιο επίπεδο.

 

4.

Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου δεν προσμετρώνται οι επιφάνειες των ορθών προβολών σε οριζόντιο επίπεδο:

 

α. Τμημάτων του ακάλυπτου χώρου που εισέχουν στο κτίριο, ανεξάρτητα από το πλάτος και το βάθος τους, ακόμη και εάν περιλαμβάνουν φέρον στοιχείο.

 

β. Ανοιχτών εξωστών.

 

γ. Χώρων και κατασκευών που αναφέρονται στις περιπτώσεις ζ΄, ιγ΄, ιθ΄, κ΄, κα΄, κβ΄, κε΄, κστ΄, κη΄, της παραγράφου 6 του άρθρου 11.

 

δ. Χώρων και κατασκευών όπως ορίζονται στα άρθρα 16 και 17 με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά.

 

ε. Αίθριων και οποιασδήποτε μορφής διαμπερών ανοιγμάτων του κτιρίου, κάθετων ή οριζόντιων ή και με τεθλασμένες ή καμπύλες διαδρομές, ανεξαιρέτως διαστάσεων και εφόσον η στάθμη τους αρχίζει από το τελικά διαμορφωμένο έδαφος.

 

στ. Το 50% της επιφάνειας των υπόσκαφων κτιρίων ή τμήματος κτιρίων για χρήση κατοικίας και το 20% για άλλες χρήσεις. Σε περίπτωση κατασκευής υπόσκαφου κτιρίου το ποσοστό κάλυψης δύναται να αυξάνεται, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 70%.

 

ζ. Η επιφάνεια της στοάς όταν κατασκευάζεται χωρίς υποστυλώματα και χωρίς την κατασκευή ορόφου πάνω από την επιφάνεια αυτή.

 

 

* * * * * * * * * *

 

Άρθρο 17

Κατασκευές και φυτεύσεις στους

ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις

 

1. Για την κατασκευή κάθε εργασίας δόμησης και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία μέτρα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

2.

α. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα 2/3 του πρέπει να παραμένει χωρίς επίστρωση και να φυτεύεται, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Στον υπολογισμό της φύτευσης συμμετέχουν οι ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και οι πισίνες σε ποσοστό 50% της επιφάνειάς τους. Οι πέργκολες εφόσον είναι ασκεπείς και προορίζονται για στήριξη φυτών μπορούν να κατασκευάζονται στην επιφάνεια του χώρου φύτευσης, χωρίς περιορισμό διαστάσεων και θέσης.

 

β. Τα προκήπια είναι υποχρεωτικοί ακάλυπτοι.

 

γ. Το αίθριο συμμετέχει στον υπολογισμό του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου.

 

δ. Η επιφάνεια κάθε διαμπερούς ανοίγματος που φυτεύεται στο επίπεδο εδάφους, συμμετέχει στον υπολογισμό της φύτευσης.

 

ε. Όλοι οι υποχρεωτικοί ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου πρέπει να προσαρμόζονται στη μορφολογία του εδάφους του οικοδομικού τετραγώνου.

 

στ. Ειδικά για πρατήρια υγρών καυσίμων ο υποχρεωτικός χώρος φύτευσης ορίζεται στο 1/4 του αναφερόμενου στην παράγραφο 2α.

 

3.

Στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου ή γηπέδου επιτρέπονται οι παρακάτω διαμορφώσεις:

 

α) Η τροποποίηση της φυσικής στάθμης του εδάφους των ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου μόνο για τη διευκόλυνση της φυσικής απορροής ομβρίων και μέχρι στάθμης ±1,00 μ. από το φυσικό έδαφος, εκτός των περιπτώσεων που εγκρίνονται από Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. Σε περίπτωση εκσκαφής ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου με κλίση μεγαλύτερη του 20%, η στάθμη του φυσικού εδάφους μπορεί να υποβιβαστεί τεχνητά έως 2,00 μ.. Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, για κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος και σημασίας επιτρέπονται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

 

β) Η επίχωση μέχρι τη στάθμη του πεζοδρομίου τμήματος του χώρου μεταξύ της πρόσοψης του κτιρίου και της ρυμοτομικής γραμμής ή η κατασκευή γεφυρωτής προσπέλασης στο κτίριο, σε πλάτος όσο απαιτείται από τη χρήση του κτιρίου για οικόπεδα με κλίση άνω του 17%.

 

γ) Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες, πεζούλια, βεράντες, φυτεύσεις, cours anglaises συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/3 της όψης στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους 1,20 μ., μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων κ.λπ..

 

4.

Μέσα στις ελάχιστες αποστάσεις Δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου επιτρέπονται στεγασμένοι ανελκυστήρες οχημάτων, σκίαστρα, προστεγάσματα, αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 16, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.

Οι κλίμακες κινδύνου μπορεί να τοποθετούνται μέσα στις ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις του υποχρεωτικά ακάλυπτου χώρου και σε απόσταση τουλάχιστον 1,00 μ. από τα όρια του οικοπέδου, εφόσον δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή τους σε άλλη θέση.

 

5.

Επιτρέπεται η στέγαση κολυμβητικών δεξαμενών ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. και της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. με πέργκολες που καλύπτονται με ελαφρά εύκαμπτα υλικά ή με αρθρωτές κινούμενες κατασκευές.

 

6.

Κάτω από την οριστική στάθμη του εδάφους των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου ή γηπέδου, επιτρέπονται:

 

α) Η κατασκευή δεξαμενών αποχέτευσης, νερού, υγρών και αερίων καυσίμων, αποθήκης συσσωρευτών φωτοβολταϊκών συστημάτων, δικτύων για την εξυπηρέτηση του κτιρίου και των απαραιτήτων για τη λειτουργία ασκεπούς πισίνας εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

β) Η επέκταση υπογείων ορόφων με τις χρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 11:

Για οικόπεδα εμβαδού έως και 300 τ.μ. επιτρέπεται έως τα όρια του οικοπέδου. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης που δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη.

Σε οικόπεδα εμβαδού από 300 τ.μ. έως 600 τ.μ. επιτρέπεται επέκταση των υπογείων έξω από το περίγραμμα της κάλυψης του κτιρίου σε ποσοστό έως και 50% του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης που δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη, σε ποσοστό έως και 30% του συνόλου των απαιτούμενων θέσεων.

Σε περίπτωση που στα οικόπεδα αυτά δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης στον πρώτο υπόγειο όροφο, μπορεί να επεκτείνονται όλοι οι υπόγειοι όροφοι έως και 80% του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης που δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη, σε ποσοστό έως και 15% του συνόλου των απαιτούμενων θέσεων.

Σε οικόπεδα εμβαδού άνω των 600 τ.μ. επιτρέπεται επέκταση των υπογείων έξω από το περίγραμμα της κάλυψης του κτιρίου σε ποσοστό έως και 50% του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται εξαγορά θέσεων στάθμευσης.

Σε κάθε περίπτωση πάνω από το χώρο της επέκτασης υπογείου δημιουργείται φύτευση με ελάχιστο πάχος εδάφους 40 εκ..

 

γ) Εντός και εκτός περιγράμματος κτιρίων και κάτω από την οριστική στάθμη εδάφους (υπόγειοι χώροι και ακάλυπτοι χώροι) επιτρέπονται υδατοδεξαμενές, πισίνες σε επαφή με δομικά στοιχεία και με τα όρια του οικοπέδου.

 

7.

Επί των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου και εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, επιτρέπονται οι παρακάτω κατασκευές:

 

α) Πέργκολες με προσωρινά σκίαστρα.

 

β) Στοιχεία εξυπηρέτησης (πάγκοι, τραπέζια), άθλησης και παιχνιδότοπων.

 

γ) Σκάλες ή κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) καθόδου προς τους υπόγειους χώρους ή μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.

 

δ) Ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και πισίνες.

 

ε) Συστοιχία επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

 

στ) Δεξαμενή αερίου καυσίμου, όπως και αποθήκη συσσωρευτών φωτοβολταϊκών συστημάτων εφόσον δεν μπορεί να είναι υπόγειες.

 

ζ) Καπνοδόχοι.

 

η) Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, καθώς και αντιθορυβικών συστημάτων, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

 

θ) Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, και κλιματιστικών σε παραδοσιακούς οικισμούς ή διατηρητέα κτίρια, ύστερα από έγκριση του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου ή του αρμόδιου φορέα, ως προς την ένταξή τους στο χώρο.

 

ι) Κινητά ή μόνιμα προστεγάσματα με μέγιστο πλάτος προεξοχής 1/2 Δ.

 

ια) Στέγαστρα σε οποιαδήποτε θέση και εφόσον αυτά αναπτύσσονται εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων μπορούν να κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/4 Δ ή δ.

 

ιβ) Οι εγκαταστάσεις των πρατηρίων, οι δεξαμενές, οι αντλίες διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων και τα στέγαστρά τους, στις θέσεις που εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το σύνολο των κατασκευών των περιπτώσεων α΄ και ια΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει το εμβαδόν της επιτρεπόμενης κάλυψης.

 

8.

Τα προκήπια διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, περιλαμβάνουν πάντοτε δένδρα, φυτά ή και υδάτινες κατασκευές σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.

 

Α. Κάτω από την επιφάνειά τους επιτρέπονται:

 

α. Εγκαταστάσεις των οργανισμών κοινής ωφέλειας.

 

β. Δεξαμενές νερού, δεξαμενές λυμάτων και δίκτυα για την εξυπηρέτηση του κτιρίου.

 

γ. Δεξαμενές υγρών και αεριών καυσίμων πρατηρίων καυσίμων σε αποστάσεις που ορίζονται από τους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς.

 

δ. Διαπλατύνσεις των θεμελίων, έως 0,30 μ. έξω από τις εγκεκριμένες οικοδομικές γραμμές, εφόσον το πάνω μέρος τους βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο από 2,50 μέτρα από την οριστική στάθμη του κοινόχρηστου χώρου στη συγκεκριμένη θέση.

 

ε. Υποσταθμός ηλεκτρικού ρεύματος που κατασκευάζεται από τη ΔΕΗ σε απόσταση 2,00 μ. από τη ρυμοτομική γραμμή και με στάθμη της πλάκας επικάλυψης 1,00 μ. τουλάχιστον κάτω από τη στάθμη της οδού και του πέριξ εδάφους.

 

ζ. Ανοιχτός χώρος στάθμευσης ή υπόσκαφος σε οικόπεδα ή γήπεδα με κλίση τουλάχιστον 20% με προϋπόθεση την υποχρεωτική ύπαρξη φυτεμένης επιφάνειας στην οροφή του.

 

Β. Στην επιφάνειά τους επιτρέπονται εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση:

 

α) Οι κατασκευές των περιπτώσεων α΄, δ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄ της παραγράφου 7 χωρίς προϋποθέσεις μέγιστου πλάτους και πάντοτε έως το όριο της ρυμοτομικής γραμμής.

 

β) Υπαίθριες σκάλες όταν τηρούνται ταυτόχρονα οι προϋποθέσεις ότι εξυπηρετούν όροφο που η στάθμη του δαπέδου του δεν υπέρκειται από την οριστική (φυσική ή τεχνητή) στάθμη του εδάφους περισσότερο από 1,80 μ. και δεν προεξέχουν από την οικοδομική γραμμή περισσότερο από το ένα τέταρτο του πλάτους του προκηπίου.

 

γ) Στοιχεία διευκόλυνσης της μετακίνησης ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.

 

δ) Στέγαστρα για την εξυπηρέτηση πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων μετά από έγκριση φορέα και Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής έως το όριο της ρυμοτομικής γραμμής. Τα στέγαστρα μπορούν να προεξέχουν της οικοδομικής γραμμής έως πλάτους 1/10Π και όχι περισσότερο των 2,00 μ. όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική γραμμή. Σε κάθε περίπτωση το ύψος του στεγάστρου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5,00 μέτρα από τη στάθμη του πεζοδρομίου.

 

9.

Περιφράγματα

 

α) Τα οικόπεδα οριοθετούνται με σταθερούς οριοδείκτες ή με περιφράγματα. Επιτρέπεται η περίφραξη των αρτίων οικοπέδων και γηπέδων και των μη ρυμοτομούμενων τμημάτων των μη αρτίων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων, που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές. Επιτρέπεται η περίφραξη μη αρτίων γηπέδων με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα.

 

β) Τα περιφράγματα τοποθετούνται είτε κατά μήκος των ορίων των ομόρων οικοπέδων είτε στο πρόσωπο αυτών. Όλα τα περιφράγματα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου εντός του οικοπέδου.

 

γ) Τα περιφράγματα του οικοπέδου ή γηπέδου σε κανένα σημείο δεν μπορεί να έχουν ύψος μεγαλύτερο από 3,00 μ. και το συμπαγές τμήμα τους μεγαλύτερο από 1,50 μ.. Τα αυλόθυρα – πορτασιές για την είσοδο πεζών και οχημάτων που κατασκευάζονται σε συνέχεια της περίφραξης έχουν μέγιστο ύψος 2,50 μ. και μπορεί να αποτελούνται από συμπαγή στοιχεία. Αφετηρία μέτρησης των υψών είναι η υψηλότερη από τις οριστικές στάθμες του εδάφους εκατέρωθεν του περιφράγματος. Για τα περιφράγματα που βρίσκονται στο πρόσωπο του οικοπέδου, τα παραπάνω ύψη μετρούνται από τη στάθμη του πεζοδρομίου.

Επιτρέπεται παρέκκλιση των παραπάνω διατάξεων όσον αφορά την κατασκευή συμπαγούς περιφράγματος έως ύψους 3,00 μ., σε ειδικές περιπτώσεις, ή σε παραδοσιακούς οικισμούς, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

 

δ) Αν το φυσικό έδαφος στη ρυμοτομική γραμμή είναι υψηλότερο από τη στάθμη του πεζοδρομίου από 1,00 μ. έως 2,50 μ., το περίφραγμα μπορεί να κατασκευαστεί συμπαγές έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους.

Αν από τη στάθμη του πεζοδρομίου έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους στη ρυμοτομική γραμμή υπάρχει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 2,50 μ., το συμπαγές τμήμα του περιφράγματος μπορεί να έχει ύψος έως 2,50 μ. και το έδαφος κλιμακώνεται έτσι ώστε κάθε κλιμάκωση να έχει ύψος έως 2,50 μ. και πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ..

 

ε) Στα οικόπεδα και γήπεδα, στα οποία ανεγείρονται ειδικά κτίρια, επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου από άποψη λειτουργίας του συγκεκριμένου κτιρίου φορέα να κατασκευάζεται συμπαγές περίφραγμα, με ύψος μεγαλύτερο από 3,00 μ., εφόσον απαιτείται από λόγους ασφάλειας ή λειτουργίας.

 

στ) Οι ιδιοκτησίες που καθορίζονται με κάθετη σύσταση ιδιοκτησίας, περιφράσονται μόνον στα όρια του οικοπέδου ή του γηπέδου.

 

 

 

 

 

συμπληρωματικά ή ερμηνευτικά

 

*

 

*

 

*

 

 

Το αρχικό κείμενο, θα ενημερώνεται με ότι αλλαγές, συμπληρώσεις ή αντικαταστάσεις ή καταργήσεις υπάρξουν στο μέλλον.

 

Η κάθε νέα διαφοροποίηση θα διατηρεί το ίδιο χρώμα γραμμάτων και όσα αλλάξουν θα παίρνουν άλλο χρώμα για να μπορεί να υπάρχει μια πλήρη εποπτική εικόνα.

 

Επιπλέον στο αρχικό κείμενο θα τοποθετηθούν και όσα συμπληρωματικά ή ερμηνευτικά υπάρξουν σχετικά με το άρθρο 12 από επίσημους φορείς.

 

Θα είναι φροντίδα της αρμοδίας κάθε φορά συντονιστικής ομάδας η ενημέρωση του αρχικού κειμένου και θα φροντίζει όσο είναι εφικτό να αξιοποιεί τις επισημάνσεις σας στην ανάπτυξη του παρόντος θέματος.

Θα είναι εμφανή η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης του αρχικού θέματος.

 Αρχικό ΦΕΚ - Τελευταία ενημέρωση 12 Απριλίου 2012

DidonisEdited by Didonis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα,

 

Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση.

 

Σε γωνιακό οικόπεδο που βρίσκεται σε κεκλιμένο επίπεδο θέλω να φτιάξω ανοιχτή κλίμακα που να ενώνει το δρόμο με τον ακαλυπτο χώρο. Θα πρέπει να βγάλω άδεια δόμησης για διαμόρωση περιβάλλοντος χώρου - καασκευή ανοιχτής κλίμακας .

Η σκάλα δεν θα μετράει στη δόμηση και στην κάλυψη . Σωστά?

Επίσης, εχω κάποιο περιορισμό όσον αφορά την απόσταση από το πλάγιο όριο ή η κλίμακα μπορεί να κολλήσει στο πλάγιο όριο ?

 

Ποια είναι η άποψή σας?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και άλλη μία ερώτηση.

 

Για κατασκευή πέργκολας πλέον δεν χρειάζεται ούτε άδεια δόμησης , ούτε έγκριση εργασιών , μόνο αυτή την ενημέρωση (48 ώρες πριν). Σωστά το κατάλαβα?

 

Και αν η πέργκολα στηρίζεται σε υποστηλώματα? Το ίδιο ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

η αλήθεια είναι ότι δεν ορίζεται κάποιο συγκεκριμένο υλικό για την πέργκολα στον ΝΟΚ. Από προηγούμενη εμπειρία κανονισμών γνωρίζουμε ότι με ΕΕΜΚ μπορούσαμε να έχουμε ξύλινη πέργκολα. Υποστηλώματα φυσικά και μπορούμε να έχουμε, αλλιώς πως θα δημιουργηθεί μια πέργκολα; Πάντως το λογικό, σύμφωνα πάντα με προηγούμενη εμπειρία κανονισμόυ, είναι η έγγραφη γνωστοποίηση να αφορά ξύλινη πέργκολα και όχι κατασκευασμένη από μπετόν. Θα το ξεκαθαρίσουν ελπίζουμε σε κάποια εγκύκλιο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δηλάδή αν είναι κατασκευασμένη από μπετόν θα θέλει άδεια δόμήσης?

 

Ο ορισμός στο άρθρο 2 παράγραφος 60 , δεν κάνει διάκριση στο υλικό κατασκευής. Ίσως να μη χρειάζεται.

 

Επίσης, υπάρχει θέμα αν η πέργκολα ακουμπάει στη μία της πλευρά σε τοίχο κατοικίας?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Διάβασε το β) της προηγούμενης εμπειρίας που λέει και ο Παύλος...

 

Μάλλον δεν την γλυτώνεις την άδεια αφού θες να "ακουμπήσεις" κιόλας...

 

004fr.jpg

 

Uploaded with ImageShack.us

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ .

θα πάω να ρωτήσω και στην πολεοδομία μήπως άλλαξε η κατάσταση με τον ΝΟΚ. και θα ενημερώσω αν μαθω κάτι νέο.

 

Κανενα σχόλιο για το #2 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα,

 

Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση.

 

Σε γωνιακό οικόπεδο που βρίσκεται σε κεκλιμένο επίπεδο θέλω να φτιάξω ανοιχτή κλίμακα που να ενώνει το δρόμο με τον ακαλυπτο χώρο. Θα πρέπει να βγάλω άδεια δόμησης για διαμόρωση περιβάλλοντος χώρου - καασκευή ανοιχτής κλίμακας .

Η σκάλα δεν θα μετράει στη δόμηση και στην κάλυψη . Σωστά?

Επίσης, εχω κάποιο περιορισμό όσον αφορά την απόσταση από το πλάγιο όριο ή η κλίμακα μπορεί να κολλήσει στο πλάγιο όριο ?

 

Ποια είναι η άποψή σας?

 

Στο άρθρο 4 του ΝΟΚ αναφέρεται ότι απαιτείται άδεια δόμησης για εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.Παρακάτω στη παράγραφο 3 ι αναφέρεται ότι, επιτρέπονται, με έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών, "μικρές διαμορφώσεις εδάφους από πέτρα μέχρι +- 0.50 μ. οπότε δε σε καλύπτει κάτι τέτοιο. Διαφαίνεται από τα παραπάνω ότι απαιτείται άδεια δόμησης για κατασκευή κλίμακας.

 

Ανοιχτά κλιμακοστάσια δεν προσμετρούν στο ΣΔ μέχρι 2 τον αριθμό και εφόσον εξυπηρετούν στάθμη εώς +7.50 μ απο την οριστικά διαμορφωμένη στάθμη.Στη κάλυψη προσμετρούν.

Για το τι επιτρέπεται να κατασκευαστεί στις ελάχιστες αποστάσεις Δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου δες το άρθρο 16. παρ 4.

Ανοιχτή κλίμακα δεν βλέπω να αναφέρεται ότι μπορεί να είναι σε αυτή την απόσταση.Μόνο για κλίμακες κινδύνου μιλάει (1 μ. από τα όρια εφόσον κ αυτες δεν μπορούν να τοποθετηθούν αλλού.

 

Το οικόπεδό σου έχει προκήπιο? Αν ναι, δες περιορισμό του άρθ. 17 παρ. Β-β. για κατασκευή κλίμακας.

Δες επίσης την δυνατότητα γεφυρωτής προσπέλασης για οικόπεδα με κλίση >17% όπως περιγράφεται στο 17 3 β. μήπως σου δώσει κάποια εναλλακτική λύση.

Edited by Pavlos33

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ για την απάντηση,

 

Η ανοιχτή κλίμακα που θέλω να φτιάξω δεν ενώνει την οριστική στάθμη με κάποιο όροφο. Ενώνει το δρόμο με τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.Δηλαδη΄, προσβαση στον ακάλυπτο από δευτερεύουσα είσοδο.  Για αυτό λέω μήπως θεωρηθεί η σκάλα μέρος της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

 

Με τον παλιό ΓΟΚ επιτρεπόταν να φτιάξεις ανοιχτή κλίμακα στα όρια του οικοπέδου. Τώρα άλλαξε αυτό?

 

Δυστυχώς, δεν έχω προκήπιο. .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Απο τη διαμόρφωση της ερώτησής σου καταλαβαίνω ότι υπάρχει ήδη κτήριο στο οικόπεδο και θέλεις να κατασκευάσεις τη σκάλα μετά.

Οι σκάλες στον ακάλυπτο χώρο (ανεξαρτήτως Δ ή δ και όχι πάνω ή κάτω απ' αυτόν) καλύπτονται από το άρθρο 17, παρ. 3.

Άρα κατασκευάζονται στον ακάλυπτο και δεν μετράνε στην κάλυψη ή τη δόμηση.

Οι κατασκευές στην παρ. 4 (εντός Δ ή δ) αφορούν σε κατασκευές που εξαρτώνται από το κτήριο και είναι πάνω από τη διαμόρφωση του ακαλύπτου.

Αν και δεν προκύπτει σαφώς, νομίζω ότι ο μόνος περιορισμός που έχεις είναι να μην τροποποιείται το φυσικό έδαφος πάνω από +/-1,00 μ.

Ως προς την άδεια για την κατασκευή της σε υπάρχουσα οικοδομή, δεν αναφέρεται σαφώς αλλά, μάλλον ανήκει στις περιπτώσεις ενημέρωσης της ΥΔ και όπως λέει ο νόμος (άρθρο 4, παρ. 3) μπορεί να προστεθεί η περίπτωση μετά με ΠΔ.

Βέβαια, υπάρχει και η περίπτωση (το ΙΚΑ να ζητήσει) να ενταχθούν στις άδειες μικρής κλίμακας ... ή και στις άδειες δόμησης ακόμη ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.