Jump to content
ilias

[ΑΡΘΡΟ 094 - Ν. 4495/17] Κυρώσεις αυθαιρέτων κατασκευών μετά την 28.07.2011

Recommended Posts

δεν είναι σαφές ότι και το πρόστιμο διατήρησης ισούται με ότι υπογράμμισα 

γιατί η διατύπωση είναι:

β) Αν ο ιδιοκτήτης προβεί σε νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου ανέγερσης της έκθεσης αυτοψίας και πρόστιμο διατήρησης. 

ενώ αν ο νομοθέτης ήθελε να συμπεριλάβει και το 20% του προστίμου  διατήρησης τότε άλλη θα ήταν η διατύπωση όπως: 

β) Αν ο ιδιοκτήτης προβεί σε νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου ανέγερσης και διατήρησης της έκθεσης αυτοψίας 

Συνάδελφε ΚΑΝΑ, το ίδιο υποστηρίζω και συγνώμη που το διατύπωσα με δυσνόητο τρόπο. Το σκεπτικό μου είναι ακριβώς αυτό που αναλύει παραπάνω ο συνάδελφος dimitris GM.

 Στο πρώτο μέρος του  #18 κάνω υπόθεση εργασίας (από σχόλιο μου:  «αν ο χαρακτηρισμός που αναφέρετε…..»),  λέγοντας ότι αν θεωρήσουμε σαν πρόστιμο ανέγερσης  το Χ = 20% της Αα, τότε σύμφωνα με το νόμο, το διατήρησης θα είναι  50% του Χ δηλαδή 10% της Αα. Στο δεύτερο μέρος του σχολίου εξηγώ  ότι το 20% της Αα, ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ σαν πρόστιμο ανέγερσης (όπως εσείς το περιγράφετε), όπως μου προκύπτει από την  περιγραφή της παρ. 3.β) του άρθρου 94, αλλά απλά σαν «πρόστιμο».  Συνέπεια του τελευταίου είναι ότι το διατήρησης της παρ. 3.β) του άρθρου 94, είναι το 50% της Αα (τουλάχιστον αυτό θεωρώ πιθανότερο). Υποθέτω ότι η μη μείωση του προστίμου διατήρησης αποσκοπεί στο να επισπεύσει ο ιδιοκτήτης την διαδικασία αφού θα το υποστεί στο ακέραιο,  για το προβλεφθέν χρονικό διάστημα. Θα μπορούσα απλά να προτείνω το παρακάτω, που αφορά το δικό σας σχόλιο:

1. πρόστιμο ανέγερσης το 20%  της Αντ Αξίας και

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι έχω μία περίπτωση με μία αποθήκη 6μ² και 2,00μ ύψος, κατασκευασμένη το 2015, που σύμφωνα με το Ν4495 είναι πολεοδομική παράβαση.

Επειδή θα υποβληθεί αίτηση στον Ν4495 για άλλε αυθαιρεσίες, έχετε καταλάβει τι πρέπει να κάνω με αυτήν την αποθήκη?

Το μόνο που έχω καταλάβει είναι πως πληρώνει 1000€ πρόστιμο και 20% διατήρησης ή αν το κατεδαφίσει μέσα σε 4 μήνες πληρώνει μόνο 200€.

Το θέμα είναι, 4 μήνες από πότε?

Εγώ τι θα δηλώσω στον ν4495?

Κάπου θα πρέπει να αναφερθώ αλλά που και πως??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ο Δημήτρης λέει κάπου ότι το άρθρο είναι σαφέστατο 

Εγώ το θεωρώ ως  το πιο δυσνόητο!

 

γιατί δεν το πας με αυτό (κάνοντας αίτηση στην ΥΔΟΜ)

 

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω:

α) Αν ο ιδιοκτήτης, με υπεύθυνη δήλωση στο Τοπικό Παρατηρητήριο, ενημερώσει ότι θα προβεί αυτοβούλως στην κατεδάφιση – αποκατάσταση της αυθαιρεσίας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη σύνταξη της έκθεσης αυτοψίας, το Τοπικό Παρατηρητήριο ορίζει ελεγκτή δόμησης για τη διαπίστωση της κατεδάφισης – αποκατάστασης της αυθαιρεσίας και επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Εξαιρούνται πρόχειρες ή προσωρινές κατασκευές, καθώς και λυόμενες κατασκευές, ως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 75,74 και 45 αντίστοιχα του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, για τις οποίες η διαδικασία οικειοθελούς κατεδάφισης/απομάκρυνσης εφαρμόζεται μόνο μία φορά στο ίδιο ακίνητο. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται κανονικά τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.   

Share this post


Link to post
Share on other sites
H αυθαιρεσία που αναφέρομαι ανήκει στην  ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 81.
ζ) οι εργασίες και κατασκευές της Κατηγορίας 3 της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 96 που δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις του άρθρου 30 και της παραγράφου 2 του άρθρου 29.

 

 

Και το άρθρο 94§4 αναφέρει

4. Για τις πολεοδομικές παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81 οι κυρώσεις είναι μόνο διοικητικές και ειδικότερα:
δ) το πρόστιμο ανέγερσης για τις πολεοδομικές παραβάσεις των περιπτώσεων ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 81, ανέρχεται σε χίλια (1000) ευρώ ανά περίπτωση πολεοδομικής παράβαση. Το πρόστιμο διατήρησης των ανωτέρω περιπτώσεων ανέρχεται στο είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου ανέγερσης ετησίως, με δυνατότητα εφ’ άπαξ καταβολής ποσού διπλάσιου του προστίμου ανέγερσης για την οριστική διατήρησή τους.
Αν ο υπόχρεος συμμορφωθεί με τις πολεοδομικές διατάξεις και αποκαταστήσει την πολεοδομική παράβαση με την απομάκρυνση της χρήσης ή την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή εκδώσει την προβλεπόμενη οικοδομική άδεια όπου επιτρέπεται, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη διαπίστωσή της δεν επιβάλλεται πρόστιμο διατήρησης και το πρόστιμο ανέγερσης περιορίζεται στο ελάχιστο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

 

 

Δηλαδή αναφέρονται στην διαπίστωση από το παρατηρητήριο...

 

Όμως εγώ που θα κάνω δήλωση Ν4495, δεν θα πρέπει να δηλώσω και αυτήν την κατασκευή ως αυθαίρετο που είναι μετά το 2011 και άρα δεν τακτοποιείται? Θα έχει αυτό καμμία επίπτωση στο χρόνο των 4 μηνών?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αφού η κατασκευή έγινε μετά το 2011 προφανώς δεν μπορείς να τη δηλώσεις στον Ν.4495 προς τακτοποίηση.

Αν θα κάνεις δήλωση στο οικόπεδο για άλλες αυθαιρεσίες, απλώς θα αναφέρεις ότι υπάρχει και αυτή η αυθαίρετη κατασκευή η οποία δεν τακτοποιείται λόγω κατασκευής μετά το 2011 και θα τη δείχνεις στα σχέδιά σου.

Μετά θα ακολουθηθεί η διαδικασία προστίμων ανέγερσης/διατήρησης και κατεδάφισης σύμφωνα με ότι ισχύει για κατασκευές μετά το 2011. Υποθέτω αυτοκαταγγείλεσαι για να έρθουν για αυτοψία (?) και μεσα σε 4 μήνες το ρίχνεις και πληρώνεις 200 ευρώ. Δυστυχώς το διαδικαστικό θέμα δεν το γνωρίζω.

Το σίγουρο είναι ότι μέχρι να φύγει η αποθήκη δεν δίνεις βεβαίωση.

(ΥΓ πριν μπεις σε όλη αυτή τη διαδικασία πραγματικα χωρίς λόγο για μια παλιαποθήκη πήγαινε ξανά να επιβεβαιώσεις ότι όντως υπάρχει γιατί είχε πολύ δυνατούς αέρηδες τις τελευταίες μέρες..)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σωστά Κατερίνα!

Και εγώ ασχολήθηκα σε μια περίπτωση με αυτό το άρθρο

και δεν μπορούσα να βγάλω σαφές συμπέρασμα επί των δικών μου ενεργειών και της ΥΔΟΜ

 

Εσάς  πως σας φαίνεται?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.

Δυστυχώς είναι αδύνατο να μην φανεί στις φωτογραφίες που πρέπει να υποβάλλω... :(

 

Αυτό το διαδικαστικό είναι κάτι που δεν μπορώ να διευκρινίσω, ούτε από τον ν4495 ούτε από την ΥΔΟΜ!!! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα συνάδελφοι, 

Σε υφιστάμενη κτηνοτροφική εγκατάσταση με οικοδομική άδεια, ο ιδιοκτήτης έκανε κάποιες αυθαίρετες προσθήκες. Πέραν των αυθαιρεσιών που μπορούν να τακτοποιηθούν (πριν το 2011) υπάρχει και ένα SILO το οποίο κατασκευάστηκε μετά το 2011.Για τον υπολογισμό του προστίμου ανέγερσης και διατήρησης, έτσι ώστε να προχωρήσει έπειτα σε έκδοση Ο.Α., προσπαθώντας να υπολογίσω το πρόστιμο δε βρήκα στον πίνακα Αναλυτικού Προϋπολογισμού τιμές για SILO. Ο ιδιοκτήτης έχει ένα τιμολόγιο αγοράς αλλά όπως μου είπε,είναι εικονικό και αρκετά χαμηλό σε σχέση με τις τιμές αγοράς. Τι θα κάνατε εσείς στη θέση μου, θα στηριζόσασταν σε αυτό το τιμολόγιο κι αν όχι θα παίρνατε αράδα προσφορές από εταιρείες για να βρείτε τιμές σιλό?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα συνάδελφοι, 

Σε υφιστάμενη κτηνοτροφική εγκατάσταση με οικοδομική άδεια, ο ιδιοκτήτης έκανε κάποιες αυθαίρετες προσθήκες. Πέραν των αυθαιρεσιών που μπορούν να τακτοποιηθούν (πριν το 2011) υπάρχει και ένα SILO το οποίο κατασκευάστηκε μετά το 2011.Για τον υπολογισμό του προστίμου ανέγερσης και διατήρησης, έτσι ώστε να προχωρήσει έπειτα σε έκδοση Ο.Α., προσπαθώντας να υπολογίσω το πρόστιμο δε βρήκα στον πίνακα Αναλυτικού Προϋπολογισμού τιμές για SILO. Ο ιδιοκτήτης έχει ένα τιμολόγιο αγοράς αλλά όπως μου είπε,είναι εικονικό και αρκετά χαμηλό σε σχέση με τις τιμές αγοράς. Τι θα κάνατε εσείς στη θέση μου, θα στηριζόσασταν σε αυτό το τιμολόγιο κι αν όχι θα παίρνατε αράδα προσφορές από εταιρείες για να βρείτε τιμές σιλό?

Ή μήπως θα υπολογιστεί το πρόστιμο με επιφάνειαΧΤ.Ζ? Στην Πολεοδομια δεν έχουν συναντήσει κατι τέτοιο μου είπαν και δεν είναι σίγουροι πως να υπολογιστεί το πρόστιμο, σαν επιφάνεια δηλαδή ή με αναλυτικό. Έχει κάποιος συνάδελφος ανάλογη περίπτωση?

Share this post


Link to post
Share on other sites

μπορείς και να το πας ως επιφάνεια στάβλου Χ τιμή κτηνοτροφικών μονάδων 

αλλά και βάσει τιμολογίου (δεν έχει σχέση η χαμηλή τιμή)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.