Jump to content

Aποστάσεις οικοδομών από εθνικές - επαρχιακές - κύριες κοινοτικές οδούς


Recommended Posts

Σε κατά παρέκλιση άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα του αθρ.2ΙΙβ του ΠΔ 85 (πχ για προ του 62 με Π=10,Β=15,Ε=750) ισχύουν οι αποστάσεις που προβλέπονται για την τοποθέτηση της οικοδομής από τον άξονα οδού ή μόνο τα πλευρικά όρια?έτσι όπως το ερμηνεύω ισχύουν μόνο τα πλευρικά αλλίως χάνεται η οικοδομισιμότητα κατά την έννοια της παρέκλισης.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

συνάδελφε

λάθος η ερμηνεία σου

η απόσταση απο τον άξονα-το όριο-το οριο απαλλοτρίωσης

αφορά ασφάλεια υπεραστικής συγκοινωνίας-κυκλοφορίας και εφαρμόζεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

αν τώρα δεν αφήνει χώρο για οικοδομή απλά συνάδελφε gzin χάσαμε!!!!

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Σε κατά παρέκλιση άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα του αθρ.2ΙΙβ του ΠΔ 85 (πχ για προ του 62 με Π=10,Β=15,Ε=750) ισχύουν οι αποστάσεις που προβλέπονται για την τοποθέτηση της οικοδομής από τον άξονα οδού ή μόνο τα πλευρικά όρια?έτσι όπως το ερμηνεύω ισχύουν μόνο τα πλευρικά αλλίως χάνεται η οικοδομισιμότητα κατά την έννοια της παρέκλισης.

 

Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να έχεις διαφορετικές αποστάσεις από τα όρια σου, αναλόγως σχήματος γηπέδου και εμβαδού, η απόσταση από τον άξονα δεν αλλάζει. Μπορεί να έχεις π.χ. 5μ απόσταση από δύο πλευρές και 2,5μ από την πίσω. Ψάξτο πρίν το παρατήσεις!

Link to comment
Share on other sites

βολεύει...(νομίζω έχει ξανασυζητηθεί πάντως)

 

 

Εγκ-34844/5574/104/86 . Εγκ-104/86. Ε-104/86.

(ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) [ ΙΣΧΥΕΙ από 27-4-86 ]

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Αρθρον-1 του ΠΔ/24-5-85 ΦΕΚ-270/Δ/85

(Κατά παρέκκλιση αρτιότητα εκτός σχεδίου γηπέδων,

αναγνώριση δημοτικών, κοινοτικών και μοναδικών οδών, αποστάσεις κτισμάτων,

ελάχιστες πλάγιες αποστάσεις, τήρηση αποστάσεων από δασικές εκτάσεις)

 

ε αφορμή διάφορα ερωτήματα που μας γίνονται σχετικά με την εφαρμογή του Αρθ-1 του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ ) σας διευκρινίζουμε τα εξής:

(Σ.Σ Βλέπε
(ΔΟΚΚ)

Διευκρινήσεις σχετικά με τους κοινόχρηστους δρόμους

για την εφαρμογή της διάταξης του Αρθ-1 παρ.1α του

ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85), όπως ισχύει μετά την

τροποποίηση του από το Αρθ-10 παρ.1 του Ν-3212/03,

εφαρμογή διατάξεων για την απαίτηση προσώπου, όπως

επίσης και το
(Διεύθυνση

Νομοθετικού Έργου) Διευκρινίσεις σχετικά με την ερμηνεία

και την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ.2β του

Αρθ-1 του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85) (Αναγνώριση

οδών σε κυριότερες ή μοναδικές, παρεκκλίσεις αρτιότητας

παροδίων οικοπέδων) και το
(ΔΟΚΚ)

Διευκρίνιση για την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της

παρ.2β του Αρθ-1 του ΠΔ/24-5-85 "Τροποποίηση των

όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων

εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των

ορίων νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών"

(ΦΕΚ-270/Δ/85) (αναγνώριση οδών (δρόμων) σε

κυριότερες ή μοναδικές, παρεκκλίσεις αρτιότητας παρόδιων

οικοπέδων)

1. Για να θεωρηθούν κατά παρέκκλιση άρτια τα επί οδών γήπεδα (Παρ.2β) θα πρέπει να είχαν πρόσωπο στις οδούς κατά τη δημοσίευση του ΠΔ/24-5-85 και ΟΧΙ κατά τον προγενέστερο χρόνο δημιουργίας τους όπως προέκυπτε από τις προϊσχύουσες διαφορετικές ως προς το σημείο αυτό διατάξεις του ΠΔ/6-10-78 οι οποίες είχαν ερμηνευθεί με την Εγκ-45/84 .

2. Για να ελεγχθεί η κατά παρέκκλιση αρτιότητα γηπέδων που βλέπουν σε Δημοτικούς ή Κοινοτικούς δρόμους, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της Παρ.2β απαιτείται η προηγούμενη αναγνώρισή τους από το Νομάρχη όχι μόνο για τους κυριώτερους (όπως προέβλεπε η αντίστοιχη διάταξη του ΠΔ/6-10-78 αλλά και για τους μοναδικούς.

Η ανωτέρω απόφαση είναι σκόπιμο να αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ - παρόλο που η διάταξη δεν το αναφέρει ρητά - για κατοχύρωση δικαιωμάτων των πολιτών.

3. Για να είναι κατά παρέκκλιση άρτια τα γήπεδα που προέρχονται από τεμαχισμό λόγω διανοίξεως Διεθνών, Εθνικών ή Επαρχιακών οδών (σημειώνουμε όχι Κοινοτικών) ή λόγω απαλλοτριώσεων (Παρ.2γ) θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις.

α) το αρχικό γήπεδο να ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο (κατά κανόνα ή παρέκκλιση) μέχρι τη διάνοιξη της οδού ή την απαλλοτρίωση.

β) τα νέα γήπεδα που θα προκύψουν λόγω αποζημειώσεως ή τεμαχισμού του αρχικού, να έχουν και τη θέση (πχ. εντός ζώνης ή επί οδού) και το μέγεθος (ή και τις ελάχιστες διαστάσεις προσώπου βάθους αν είναι επί οδού που απαιτεί η αντίστοιχη περίπτωση κατά παρέκκλιση αρτιότητας (Παρ. 2α ή 2β εδάφια αα, ββ, γγ, δδ) η οποία καθορίζεται ανάλογα με τη θέση τους σε συνδυασμό με το χρόνο δημιουργίας του αρχικού γηπέδου. Σημειώνουμε ότι ο χρόνος της απαλλοτριώσεως ή της διανοίξεως της οδού δεν ενδιαφέρει (τουλάχιστον ως προς την υπαγωγή των νέων γηπέδων σε κάποια από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις κατά παρέκκλιση αρτιότητας) αφού αυτή μπορεί να γίνει και μελλοντικά - ενδιαφέρει μόνο για την εξακρίβωση του ότι μέχρι τότε το αρχικό γήπεδο ήταν άρτιο.

4. Ανάλογα με την προηγούμενη παράγραφο ισχύουν και για τις περιπτώσεις γηπέδων που προέρχονται από αναδασμούς (Παρ.2δ).

5. Για τις αποστάσεις κτισμάτων από τα όρια σε κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα (Παρ.5β) ισχύουν τα εξής:

α) Για όσα γήπεδα δημιουργήθηκαν μετά την ισχύ του ΠΔ/6-10-78 (περ.δδ της Παρ.2β) δεν προβλέπεται από το εδάφιο ββ της Παρ.5β δυνατότητα τηρήσεως αποστάσεων μικροτέρων από 15.00 μέτρα αφού για τα γήπεδα αυτά η σχετική διάταξη του ΠΔ/6-10-78 απαιτούσε τήρηση ελάχιστη αποστάσεων 15.00 μ. Επισημαίνουμε τη μόνη δυνατότητα παρεκκλίσεως από τα ανωτέρω (Παρ.5β εδάφιο α) που δίνει δυνατότητα τηρήσεως - υπό προϋποθέσεις - τηρήσεως αποστάσεως 7.50 μέτρων για κατοικίες σε όσα γήπεδα δημιουργήθηκαν μέχρι 15-4-81

β. Οι ελάχιστες αποστάσεις εξαρτώνται όχι μόνον από την περίπτωση της κατά παρέκκλιση αρτιότητας (Παρ.2β περιπτώσεις αα, ββ και γγ) αλλά επίσης και από το πρόσωπο ή το βάθος τους.

'Ετσι σε γήπεδο που υπήρχε στις 12-11-62 ενδέχεται να προκύψει ελάχιστη πλάγια απόσταση 2,50 μέτρων αν το πρόσωπο του (π είναι 10 μ. <ή= Π < 20 μ. (ή 5.00 μ. αν έχει πρόσωπο 20 μ. <ή= π < 45 μ. ή ακόμη και 15,00 μέτρα αν έχει πρόσωπο π > 45 μ.) ενώ η ελάχιστη οπίσθια απόσταση μπορεί να προκύψει 2,50 μ. αν έχει βάθος (β) 15 μ. <ή= β < 35 μ. (ή 5,00 μ. αν έχει βάθος 35 μ. <ή= β < 50 μ. ή ακόμη και 15 μ. αν έχει βάθος >ή= 50 μ.). Δηλαδή ενδέχεται για το ίδιο γήπεδο να προκύψουν ελάχιστες πλάγιες αποστάσεις διαφορετικές από τις οπίσθιες.

γ) Σημειώνουμε εξάλλου ότι στην περίπτωση κατοικιών ορίζονται σύμφωνα με την Παρ.2 του
αποστάσεις αλλά με επιφύλαξη των διατάξεων της Παρ.5β του
,που σημαίνει ότι οι αποστάσεις του Αρθ-6 ισχύουν μόνον εάν από την Παρ.5β του Αρθ-1 δεν προκύπτει υποχρέωση για τήρηση μεγαλύτερων αποστάσεων.

6. Η τήρηση αποστάσεων από δασικές εκτάσεις κλπ. (Παρ.5γ) αποτελεί επί πλέον υποχρέωση των οικοδομούντων και όχι δικαίωμα τηρήσεως αποστάσεων από τα όρια μικρότερων των 15,00 μ. όταν από την Παρ.5α προκύπτει ανάλογη υποχρέωση.

7. 'Οπως προκύπτει από το περιεχόμενο της Εγκυκλίου μας αυτής, μετά την ισχύ του ΠΔ/24-5-85 θεωρείται καταργηθείσα η Εγκ-45/84 (Αρ.πρωτ.22621/4841/21-3-84).

  • Upvote 1
  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

Έχω ένα γήπεδο 3800τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση, επί κοινοτικής οδού.

Υπάρχει μία ασάφεια όσον αφορά την απόσταση του κτιρίου (κατοικία) από την κοινοτική οδό.

Το διάταγμα της εκτός σχεδίου δόμησης αναφέρεται στις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις που μπορεί να είναι 5 μέτρα. Τι γίνεται όμως με την απόσταση από την κοινοτική οδό;

Κρατάμε και εκεί τα 5 μέτρα ή εκεί η απόσταση είναι τα 15 μέτρα;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Link to comment
Share on other sites

Ρε παιδιά αυτά ισχύουν που αναφέρονται στην Δομική Πληροφορική? Επειδή για εναν επαρχιακό που με ενδιαφέρει σε νησί διάβασα πως πρέπει να απέχει τουλαχιστον 3 μέτρα απο τα όρια του δρόμου. Το ίδιο μου είπε και η Πολεοδομία Πειραιά, αλλά και αυτοί τα διάβαζαν απο φάκελο της Δομικής Πληροφορικής.

 

Ένας μηχανικός όμως μου είπε, (το οποίο και μόλις επιβεβαίωα απο το Βιβλίο Εκτός σχεδίου Δόμηση) πως το ακίνητο πρεπει να απέχει τουλάχιστον 15 μέτρα από τον άξονα του δρόμου.

 

Τελικά τι ισχύει, και κάθε πότε αλλάζουν αυτά?

Link to comment
Share on other sites

Oπως έχουμε ξαναπει σε άλλες συζητήσεις , οι αποστάσεις του

ΠΔ 209 της 24-6 / 15-7-1998 (ΦΕΚ 169 Α') το οποίο τιτλοφορείται "Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας" είναι υποχρεωτικές ως ελάχιστες και κατισχύουν οποιονδήποτε άλλων μικροτέρων αποστάσεων που καθορίζονται από διατάξεις περί οικισμών , εκτός σχεδίου κλπ.

 

Οι αποστάσεις αυτές έκτοτε δεν έχουν τροποποιηθεί με καμμία διάταξη.

 

Από κει και πέρα στο ΦΕΚ αυτό υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις ανάλογα την κατηγορία του δρόμου , εντός-εκτός οικισμού , νησιά κλπ. , οπότε anchelos αν πάρεις στα χέρια σου το πλήρες κείμενο του Δ/τος θα βρεις πράγματι διάφορετικές αποστάσεις κατά περίπτωση.

 

Και για να ολοκληρώσουμε το θέμα , υπάρχει και η ΑΠΟΦ. ΔΜΕΟ/ε/Ο/907 της 6/20-8-1996 (ΦΕΚ 715 Β') η οποία καθορίζει και σε ποια τμήματα διασταυρώσεων τέτοιων οδών με άλλες οδούς κατώτερης κατηγορίας διατηρείται ο χαρακτήρας τους.

Link to comment
Share on other sites

...οι αποστάσεις του

ΠΔ 209 της 24-6 / 15-7-1998 (ΦΕΚ 169 Α') το οποίο τιτλοφορείται "Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας" είναι υποχρεωτικές ως ελάχιστες και κατισχύουν οποιονδήποτε άλλων μικροτέρων αποστάσεων που καθορίζονται από διατάξεις περί οικισμών , εκτός σχεδίου κλπ.

 

Υπερισχύει δλδ του 270/Δ/85?

 

Επειδή σε εκείνο αναφέρεται πως για τα εκτός σχεδίου/εκτός οικισμού (πέριπτωση που με ενδιαφέρει) πρεπει για δευτερέυον επαρχιακά, ή επαρχιακούς νησιών πλην κρήτης κτλ να απέχει 15 μέτρα από τον άξονα του δρόμου.

 

Το 209/98 αναφέρει την ίδια πρόταση για την προκειμένη περίπτωση, μόνο που αντί για 15 μέτρα από τον άξονα, λέει 3 μέτρα από τα όρια του δρόμου.

 

Και έσυ τώρα μου λες πως περισχύει η περίπτωση αυτή. Μάκαρι άλλωστε μιας και είναι πιο ευνοική. Αν και στην περίπτωση μου απέχει 2.5-2.6 μέτρα.

 

Να τ'αφήσω? :P

Link to comment
Share on other sites

Πρώτον , δεν πρόσεξες την διατύπωση "είναι υποχρεωτικές ως ελάχιστες και κατισχύουν οποιονδήποτε άλλων μικροτέρων αποστάσεων¨".

 

Δεύτερον , σου πρότεινα για να κάνεις σωστά τη δουλειά σου να πάρεις και να διαβάσεις το πλήρες κείμενο του Δ/τος. Η απάντηση σου βρίσκεται στο Αρθρο 1 παρ.θ. του ΦΕΚ 169.

Παίρνεις πάντα το δυσμενέστερο. ΟΚ ?

 

ΥΓ. Για λόγους οικονομίας χώρου του forum , δεν χρειάζεται να παραθέτεις ολόκληρο το προηγούμενο μήνυμα.

Link to comment
Share on other sites

Εννοείς πως δεν ισχύουν στην περίπτωση ύπαρξης μεγαλύτερων?

 

Εν πάσει περιπτώση, έκανα λάθος πριν, η απόσταση των 3 μέτρων είναι για τα οικισμού προ του 23.

 

Στην περίπτωση μου ισχύουν τα 15 μέτρα τα οποία δεν τα έχει για κανένα λόγο το παρόν οικόπεδο.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.