Jump to content
 • Novatron
 • Τεχνολογία

  Sign in to follow this  
  Τεχνολογία

  501 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Άρθρο 29
   Ρύθµιση επαγγέλµατος µηχανικού
    
   Α. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 του ν. 4254/2014 (Α΄ 85): «Ρυθµίσεις για το επάγγελµα του πολιτικού µηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» αντικαθίστανται ως εξής:
    
   «ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
    
   1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του Διπλωµατούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται µόνο:
    
   α. στους κατόχους διπλώµατος Μηχανικού αντιστοίχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τµηµάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής,
    
   β. σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα ασκήσεως του επαγγέλµατος του Διπλωµατούχου Μηχανικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005», όπως ισχύει.
    
   2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί:
    
   α. ως «δραστηριότητες Μηχανικής» νοούνται οι εργασίες που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της Μηχανικής στις διάφορες επιµέρους πτυχές της και ιδίως οι εργασίες εκπόνησης µελετών, επίβλεψης εκτέλεσης µελετών, υλοποίησης έργου ή εγκατάστασης, επίβλεψης και ελέγχου καλής λειτουργίας έργου ή εγκατάστασης, επιτήρησης, επισκευής και συντήρησης, χειρισµού εξοπλισµού έργου ή εγκατάστασης, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και πραγµατοποίησης πραγµατογνωµοσυνών·
    
   β. ως «επιστηµονική περιοχή» νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωµατούχου Μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από το οικείο νοµοθετικό πλαίσιο ή/και το κανονιστικό πλαίσιο της αντίστοιχης σχολής ή τµήµατος Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής. Για την περίπτωση ισότιµης σχολής της αλλοδαπής ως γνωστικό αντικείµενο νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωµατούχου Μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραµµα σπουδών της·
    
   γ. ως «επαγγελµατικό περίγραµµα» νοείται το σύνολο των βασικών και επιµέρους επαγγελµατικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων, που συνθέτουν το αντικείµενο εργασίας της ειδικότητας του Μηχανικού, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις δραστηριότητες αυτές. Με το επαγγελµατικό περίγραµµα συστηµατοποιείται αναλυτικά και καταγράφεται το περιεχόµενο της ειδικότητας του Μηχανικού και των τρόπων απόκτησης των απαιτούµενων για την άσκηση του επαγγέλµατος προσόντων και ικανοτήτων·
    
   δ. ως «επαγγελµατικό δικαίωµα» νοείται η αντιστοίχιση των ειδικοτήτων µε πρόσβαση σε δραστηριότητες Μηχανικής.
    
   3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του π. δ. της 27ης Νοεµβρίου /14ης Δεκεµβρίου 1926, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 1486/1984 (Α΄ 161), αντικαθίσταται ως εξής:
    
   «Τα µέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις ακόλουθες ειδικότητες: α) πολιτικών µηχανικών, β) αρχιτεκτόνων µηχανικών, γ) µηχανολόγων µηχανικών, δ) ηλεκτρολόγων µηχανικών, ε) αγρονόµων-τοπογράφων µηχανικών, στ) χηµικών µηχανικών, ζ) µηχανικών µεταλλείων – µεταλλουργών, η) ναυπηγών µηχανικών, θ) ηλεκτρονικών µηχανικών, ι) µηχανικών χωροταξίας, πολεοδοµίας και ανάπτυξης, ια) µηχανικών περιβάλλοντος, ιβ) µηχανικών ορυκτών πόρων, ιγ) µηχανικών παραγωγής και διοίκησης.
    
   4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα ακόλουθα θέµατα:
    
   α. η ρύθµιση του επαγγέλµατος του Μηχανικού µε καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων για κάθε ειδικότητα, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. της 27ης Νοεµβρίου/14ης Δεκεµβρίου 1926, όπως ισχύει και
    
   β. η αναλυτική απαρίθµηση και αντιστοίχιση, µε την κατά περίπτωση απαιτούµενη εξειδίκευση, των δραστηριοτήτων Μηχανικής ανά ειδικότητα βάσει αποδιδόµενων επαγγελµατικών δικαιωµάτων και η διαδικασία άσκησής τους.
    
   5. Με απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνεται και συγκροτείται εννεαµελής Επιτροπή εκπόνησης σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγατος της προηγούµενης παραγράφου. Με την ίδια ή όµοια απόφαση και εντός της ίδιας προθεσµίας συστήνονται και συγκροτούνται δεκατρείς (13) τριµελείς οµάδες έργου, µία ανά ειδικότητα, που υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής του προηγούµενου εδαφίου του παρόντος, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος.
    
   6. Η εννεαµελής Επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου συγκροτείται από τακτικά µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη και αποτελείται από: α) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), β) δύο (2) µέλη της οµάδας έργου της παραγράφου 7 του παρόντος, εκ των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος του συλλόγου διπλωµατούχων µηχανικών και ένας (1) εκπρόσωπος των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας της οποίας το αντικείµενο επεξεργάζεται, γ) τέσσερις (4) εκπροσώπους των συναρµοδίων Υπουργείων της παραγράφου 4, δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού και ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συµµετέχει άνευ ψήφου εκπρόσωπος από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Σε περίπτωση που οι φορείς της περίπτωσης β΄ δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συµπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρµόδιους Υπουργούς.
    
   Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση και υποβολή προς τους συναρµόδιους Υπουργούς σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 4. Για την υλοποίηση του έργου της λαµβάνει υπόψη τα πορίσµατα των οµάδων έργου της παραγράφου 7 του παρόντος ή, σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής τους, λαµβάνει υπόψη της, µεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου, την επιστηµονική περιοχή, τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, τη διεθνή εµπειρία και τα προγράµµατα σπουδών.
    
   Η Επιτροπή υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης στους συναρµόδιους Υπουργούς εντός πέντε (5) µηνών από τη συγκρότησή της. Η Επιτροπή εκκινεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της, άµεσα από τη συγκρότησή της, παράλληλα µε τις εργασίες των Οµάδων Έργου. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε τόπο και χώρο που ορίζεται από τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, που εκτελεί χρέη Προέδρου. Η σύνθεσή της µεταβάλλεται ως προς τη συµµετοχή των µελών της οµάδας έργου ανάλογα µε την ειδικότητα, το αντικείµενο της οποίας συζητείται. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της πέντε (5) από τα εννέα (9) µέλη της εκ των οποίων υποχρεωτικά πρέπει να παρίστανται δύο (2) µέλη από τα τέσσερα (4) συναρµόδια Υπουργεία της παραγράφου 4 και ένα (1) µέλος από τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού. Στην Επιτροπή συµµετέχουν ως παρατηρητές οι Συντονιστές των λοιπών οµάδων έργου.
    
   Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Επιτροπή δεν υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της ή αυτό είναι ελλιπές ως προς µία ή περισσότερες ειδικότητες εντός της ταχθείσας προθεσµίας, το προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου εκδίδεται υποχρεωτικά µε πρόταση των συναρµόδιων Υπουργών της παραγράφου 4, για την οποία λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, τα πορίσµατα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου της παραγράφου 7 του παρόντος, άλλως σε περίπτωση έλλειψης πρακτικών, πορισµάτων για µία ή περισσότερες ειδικότητες, λαµβάνεται υπόψη η επιστηµονική περιοχή, τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, η διεθνής εµπειρία και τα προγράµµατα σπουδών.
    
   7. Οι δεκατρείς (13), ανά ειδικότητα, τριµελείς οµάδες έργου της παραγράφου 4, υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής της προηγούµενης παραγράφου και συγκεκριµένα οφείλουν εντός δύο (2) µηνών από τη συγκρότησή τους να υποβάλουν προς την Επιτροπή ανά ειδικότητα πόρισµα µη δεσµευτικού χαρακτήρα για τα θέµατα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 4, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή θα συντάξει για όλες τις ειδικότητες το σχέδιο πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 4.
    
   Καθεµία τριµελής Οµάδα Έργου εκ των 13 ανά ειδικότητα συγκροτείται µε τακτικά και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη και αποτελείται από: α) δύο (2) εκπροσώπους των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, εκπροσωπώντας το σύνολο των ιδρυµάτων της ειδικότητας και β) έναν (1) εκπρόσωπο από το σύλλογο διπλωµατούχων µηχανικών της αντίστοιχης ειδικότητας. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο ένας εκ των εκπροσώπων των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
    
   Σε περίπτωση που οι φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους στην αντίστοιχη οµάδα έργου εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση, οι οµάδες έργου συµπληρώνονται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρµόδιους Υπουργούς.
    
   Η µη υποβολή πορίσµατος από τις Οµάδες Έργου εντός της δίµηνης προθεσµίας δεν κωλύει την Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο πρότασής της άνευ αυτών. Η επιτροπή λαµβάνει υπόψη, εφόσον υπάρχουν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου.
    
   8. Τα Υπουργεία Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής και των οµάδων έργου µέσω της παροχής της αναγκαίας υποδοµής, γραµµατειακής και νοµικής υποστήριξης.
    
   9. Σε περίπτωση αναγνώρισης νέων ειδικοτήτων από το ΤΕΕ ο καθορισµός επαγγελµατικών δικαιωµάτων επί της άσκησης των δραστηριοτήτων Μηχανικής γίνεται µε πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος εντός των ως άνω προθεσµιών.
    
   10. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 4663/1930 (Α΄ 149) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου». Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µε την παράλληλη τήρηση της αρχής της επαγγελµατικής ελευθερίας του άρθρου 1 του ν. 3919/2011.
    
   Β. Η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου Α5 εκδίδεται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
    
   Πηγή: http://www.b2green.gr/el/post/40959/to-teliko-psifisthen-keimeno-gia-ti-rythmisi-epangelmatos-michanikou

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Η Ιαπωνία διαθέτει πλέον περισσότερους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από ότι πρατήρια καυσίμων, όπως ανέφερε η Nissan σε έκθεσή της.
    
   Η εταιρεία τόνισε σχετικά ότι στη χώρα υπάρχουν σήμερα 40.000 σημεία φόρτισης έναντι 35.000 πρατηρίων. Συγκριτικά, στις ΗΠΑ υπάρχουν 9.000 σημεία φόρτισης και 114.500 πρατήρια.
    
   Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση της Ιαπωνίας επιδοτεί σημαντικά την απόκτηση ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη και του σχετικού δικτύου.
    
   Πηγή: http://energypress.gr/news/perissoteroys-stathmoys-fortisis-para-venzinadika-diathetei-pleon-i-iaponia

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Το πρώτο σημείο φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε δημόσιο χώρο λειτουργεί πλέον στη Θεσσαλονίκη.
    
   Ανήκει στο Δίκτυο ΦΟΡΤΙΖΩ, έχει τοποθετηθεί σε κλειστό χώρο στάθμευσης απέναντι από το Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Κ.Καραμανλή, ένας σταθμός που διαθέτει την τεχνολογία για να φορτίζει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όλων των κατασκευαστών.
    
   Την ανακοίνωση για τη λειτουργία του πρώτου τέτοιου σημείο έκανε ο Δημήτρης Μιχαρικόπουλος Δ/ντης Εταιρείας FORTISIS μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ‘Πρακτορείο 104,9FM’ σημειώνοντας ο αυτός είναι ο “πρώτος δημόσια προσβάσιμος σταθμός φόρτισης που μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους τύπους ηλεκτρικών αυτοκινήτων και να παράσχει μια ποιοτική, ασφαλή και γρήγορη φόρτιση.”
    
   Ο ειδικός αυτό σταθμός φόρτισης λειτουργεί με συνδρομή, χρήση πιστωτικών καρτών ή εναλλακτικά με ειδική εφαρμογή για κινητά και φορητές συσκευές και μπορεί να φορτίσει γρήγορα ένα Ι.Χ αυτοκίνητο ακόμη και με κλείσιμο ηλεκτρονικού ‘ραντεβού’. Το σημείο είναι το πρώτο στη Θεσσαλονίκη ενώ, σύμφωνα με τον κ.Μιχαρικόπουλο, σχεδιάζεται η τοποθέτηση άλλων δύο δημόσιων σημείων φόρτισης, σε χώρους κλειστής στάθμευσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέσα στο επόμενο διάστημα.
    
   Πηγή φωτογραφίας: fortizo.gr
    
   Πηγή: http://www.seleo.gr/thessalonikh/226680-to-proto-simeio-fortisis-ilektrikon-aftokiniton-sti-thessaloniki#.WDawj7KLS70

   By AlexisPap, in Τεχνολογία, ,

   Μία ερευνητική ομάδα μελέτησε σε μεγάλη κλίμακα αυτό που όλοι γνωρίζουμε ως κάτι κακό:
   Το γεγονός ότι σκυρόδεμα υφίσταται ενανθράκωση λόγω του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα.
    
   Ωστόσο, η διαδικασία αυτή σημαίνει ότι το σκυρόδεμα απορροφά C02, βοηθώντας στην μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η απορρόφηση C02 σε παγκόσμια κλίμακα αυξάνει γεωμετρικά, και το 2013 η ετήσια απορρόφηση ήταν 250Μt άνθρακα.
    
   Υπολογίστηκε ότι το σκυρόδεμα κατά την ενανθράκωση απορροφά το 43% του C02 που εκλύθηκε κατά την παραγωγή του, επομένως το πραγματικό ίχνος σε C02 του υλικού είναι σχεδόν το μισό από αυτό που λαμβάνουμε υπόψη σήμερα.
    
   Ή, όπως θα έλεγε κι ο Τάσιος, τσιμέντο το οικολογικόν...
    
   Δημοσίευση: http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2840.html
    
   Το άρθρο στον τύπο: http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1500116255

   By basgoud, in Τεχνολογία, ,

   Μπορείτε να φανταστείτε έναν κόσμο, όπου πολλές υποδομές και κατασκευές γύρω μας θα εκτυπώνονται αντί να χτίζονται και όλο αυτό το εγχείρημα θα πραγματοποιείται με ανακυκλώσιμα υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον;
    
   Η δυνατότητα εκτύπωσης αντικειμένων δεν είναι μία καινούργια ιστορία. Το 3D Printing όμως με υλικά όπως το απλό χώμα και όχι το σκυρόδεμα είναι κάτι που βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο και δείχνει ότι είναι μία πολλά υποσχόμενη μέθοδος.
    

    
   Η Greenagenda.gr παρουσιάζει σήμερα την προσπάθεια μίας ομάδας νέων επιστημόνων, στην οποία συμμετέχουν και Έλληνες και ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (ΙΑΑC). Υπεύθυνος της σχετικής έρευνας είναι ο κ. Σοφοκλής Γιαννακόπουλος, σύμβουλος έρευνας είναι η κ. Αρετή Μαρκοπούλου και σύμβουλος ρομποτικής ο κ. Alexander Dubor.
    
   Ο κ. Σοφοκλής Γιαννακόπουλος στην συνέντευξη που παραχώρησε στη Greenagenda.gr σημειώνει ότι το 3D Printing είναι μία εφαρμόσιμη μέθοδος για την κατασκευή κτηρίων και όχι μόνο.
    

    
   Ποια είναι τα γενικά πλεονεκτήματα του 3D Printing; Ποια είναι τα «πράσινα» και φιλικά στο περιβάλλον πλεονεκτήματα του 3D Printing, όσον αφορά στην δημιουργία κτηρίων και δομικών στοιχείων, καθώς και στην αρχιτεκτονική;
    
   Η τρισδιάστατη εκτύπωση διαφέρει για έναν κυρίως λόγο από τις υπόλοιπες μεθόδους κατασκευής: Η διαδικασία παραγωγής ενός αντικειμένου, στις περισσότερες των περιπτώσεων, απαιτεί μία ποσότητα υλικού από το οποίο, με κάποια μέθοδο, θα αφαιρεθεί μία ποσότητα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί, είτε το τελικό προϊόν είτε το καλούπι για το προϊόν. Αντίθετα, με την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης η διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος ξεκινά κατευθείαν με την ελεγχόμενη έκχυση του υλικού στο χώρο «χτίζοντας» το αντικείμενο, εξοικονομώντας χρόνο, υλικό αλλά και χρήματα. Επίσης η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας μας προσφέρει τη δυνατότητα κατασκευής πολύπλοκων γεωμετριών, η κατασκευή των οποίων με άλλες διαδικασίες θα ήταν χρονοβόρα και υψηλού κόστους.
    
   Στην αρχιτεκτονική, και όχι μόνο, επιπρόσθετα πλεονέκτημα της τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι η δυνατότητα επιλογής ανακυκλώσιμων υλικών, φιλικών προς το περιβάλλον. Η διαδικασία εκτύπωσης ξεκινά με τα υπολογιστικά προγράμματα σχεδίασης, με δυνατότητα σχεδίασης πολύπλοκων γεωμετριών, και συνεχίζει με την παραγωγή με φυσικά υλικά μέσα σε πολύ μικρό χρόνο. Επιπρόσθετα, κατά τη διαδικασία εκτύπωσης μπορούμε να επέμβουμε στη σύνθεση του χρησιμοποιούμενου υλικού, δημιουργώντας τελικό προϊόν με διαφορετικές ιδιότητες ανάλoγες πάντα με τις εκάστοτε ανάγκες, είτε για λόγους λειτουργικούς ή στατικής επάρκειας.
    

    
   Σε τι συνίσταται το Pylos Project και ποια η εξέλιξή του μέχρι στιγμής;
    
   Το project Pylos είναι μια απόπειρα παντρέματος της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής (Vernacular architecture) με την τεχνολογία. Η λογική είναι απλή: Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική αποτελεί πολύτιμη πηγή γνώσεων. Φανερώνει την βαθιά γνώση που είχαν προηγούμενες κοινωνίες των δυνατοτήτων, αλλά και των περιορισμών του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μακραίωνης συμβίωσής τους με την φύση. Με την αυτοσχέδια, εμπειρική αντιμετώπιση των στοιχειωδών οικιστικών του αναγκών, ο άνθρωπος κατασκεύασε εργονομικά, λειτουργικά και αισθητικά άρτια οικοδομήματα. Μου άρεσε η κουλτούρα που βασίζεται στην παράδοση, γι΄αυτό και επέλεξα ως υλικό το χώμα. Το χώμα βρίσκεται παντού, οπότε δεν υπάρχει κόστος μεταφοράς, είναι οικονομικό, οικολογικό, βιοδιασπώμενο. Οι κατασκευές με χώμα χρειάζονται βέβαια συντήρηση. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην εύρεση της κατάλληλης σύνθεσης ώστε να επιτρέπεται η εκτύπωση μεγάλων κατασκευών. Πειραματίστηκα με πάνω από 350 διαφορετικές χημικές συνθέσεις. Κατέληξα στο ότι μία πρόσμειξη με πρωτείνες λειτουργεί καλύτερα.
   Συγχρόνως κατασκεύασα τέσσερις πρωτότυπες μηχανές εκτύπωσης, με τις οποίες δοκίμαζα και κατέγραφα την συμπεριφορά του υλικού μου πάντα σε συνάρτηση με την εκτυπωμένη γεωμετρία. Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Εκτυπώθηκαν δομικά στοιχεία μεγάλης κλίμακας (Κολώνες ύψους 2m και διαμέτρου 0.5m) με πολύ μικρό χρόνο εκτύπωσης (40min) και πολύ μικρό κόστος ( 4 - 5 ευρώ).
    
   Αυτή τη στιγμή η σχετική έρευνα έχει περάσει στο δεύτερο στάδιο ανάπτυξης με μια ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (ΙΑΑC) και αποσκοπούμε με την ολοκλήρωσή της στην εκτύπωση ενός μεγαλύτερου πρωτότυπου σπιτιού. Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας υπάρχει μία δυνατή βάση υλικού, αλλά και τεχνολογίας. Ένας εξίσου σημαντικός κλάδος της έρευνας είναι ο σχεδιασμός. Ζούμε σε μια εποχή όπου η χρήση σχεδιαστικών προγράμματων CAD, μας προσφέρουν δυνατότητες για πολύπλοκες δημιουργίες, υπολογισμούς αλλά και προσομοιώσεις. Σχεδιάζουμε γεωμετρίες και προσομοιώνουμε τις ιδιότητες υλικών, αλλά και τοπικών φαινομένων για τη μέγιστη δυνατή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. Παραδείγματος χάρη μπορούμε να έχουμε «πρόσβαση» σε δομικά στοιχεία, όπως ο τοίχος, σχεδιάζοντας τον και κατασκευάζοντας τον με καινούργια χαρακτηριστικά. Ο τοίχος μέχρι σήμερα ήταν ένα διαχωριστικό στοιχείο με, κατά κανόνα, ομοιόμορφη γεωμετρία.
    
   Με την τεχνολογία της εκτύπωσης έχουμε σχεδιαστική και συγχρόνως κατασκευαστική «πρόσβαση» στην εσωτερική του γεωμετρία. Μπορείς να κατασκευάσεις τοίχους ή δομικά στοιχεία -τούβλα-, από όπου θα περνάει ο αέρας, ακόμα και το νερό της βροχής που θα μπορείς να το συλλέξεις και να το χρησιμοποιήσεις για τον κλιματισμό του χώρου. Έτσι η έννοια του τοίχου αλλάζει. Το ίδιο μπορεί να γίνει με το πάτωμα και όλα τα δομικά στοιχεία της κατασκευής.
    
   Είναι το 3D Printing μία πολλά υποσχόμενη και εφαρμόσιμη μέθοδος για την κατασκευή κτηρίων ή θα αργήσει ακόμη πολύ μέχρι να υιοθετηθεί σε ευρύτερη κλίμακα;
    
   Ναι, το 3D Printing είναι μία πολλά υποσχόμενη και εφαρμόσιμη μέθοδος για την κατασκευή κτηρίων και όχι μόνο. Υπάρχουν φιλότιμες προσπάθειες ανά τον κόσμο εκτύπωσης κτηρίων, με ορισμένες ήδη να έχουν εκτυπώσει κάποιες κατασκευές (εκτύπωση με σκυρόδεμα). Προσωπικά πιστεύω ότι ο λόγος αποτυχίας τους έγκειται στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένες έρευνες επικεντρώνονται περισσότερο στην τεχνολογία, που θα αποφέρει κέρδη μειώνοντας το εργατικό δυναμικό, και στη χρήση ενός υλικού γνωστού στον κόσμο της κατοικήσιμης κατασκευής: το σκυρόδεμα. Σε μία καινοτόμα τεχνολογία, στον κόσμο της κατασκευής, είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί το σκυρόδεμα όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Οι κατασκευαστικές μέθοδοι σε μεγάλο βαθμό βασίζονται στις εκάστοτε ιδιότητες των υλικών και το σκυρόδεμα αποδίδει πολύ καλά με τις υπάρχουσες μεθόδους. Η χρήση του ίδιου ακριβώς υλικού με μια καινούργια μέθοδο θα έχει ως αποτέλεσμα πολλούς κατασκευαστικούς, αλλά και γεωμετρικούς περιορισμούς. Κατά συνέπεια, ουσιαστικά, τα περισσότερα πλεονεκτήματα, καθώς και ο λόγος που χρησιμοποιείται μια καινούργια τεχνολογία θα ακυρωθούν, και η έρευνα θα εστιαστεί στη μείωση του εργατικού προσωπικού. Πιστεύω ότι στο κοντινό μέλλον οι έρευνες θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη ενός καινούργιου σκυροδέματος ή και άλλων υλικών και ελπίζω οτι θα λάβουν υπόψη το ήθος και τον πολιτισμό.
    
   Έχουμε robot για τα πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε με τα χέρια μας και έχουμε τα χέρια μας για να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε με robot. Το 3D Printing δεν πρέπει να αντικαταστήσει εξ’ ολοκλήρου τη κατασκευή κτηρίων μόνο από robot, όπως ακριβώς δεν μπορεί να κατασκευαστεί ένα κτήριο μόνο με ένα υλικό.
    

    
   http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2016/11/22-2-685x1024.jpg
    
   http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2016/11/27-582x1024.jpg
    
   Πηγή: Greenagenda.gr - http://greenagenda.gr/28980/

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Ένα εντυπωσιακό βήμα στον χώρο της Εικονικής Πραγματικότητας (VR) έκανε η Google, φέρνοντας τη διάσημη υπηρεσία της Google Earth στο VR, μέσα στο VR.
    
   «Δέκα χρόνια πριν, το Google Earth άρχισε ως μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οπουδήποτε να εξερευνήσουν τον πλανήτη μας. Και τώρα, με πάνω από δύο δισεκατομμύρια downloads, πολλοί το έχουν κάνει. Σήμερα παρουσιάζουμε το Google Earth VR, ως το επόμενο βήμα μας για να βοηθήσουμε τον κόσμο να δει τον κόσμο. Με το Earth VR, μπορείτε να πετάξετε πάνω από μια πόλη, να σταθείτε στην κορυφή των υψηλότερων κορυφών και ακόμη και να πετάξετε στο διάστημα» αναφέρεται σε blogpost στο επίσημο blog της εταιρείας, που τιτλοφορείται «φέρνοντας ολόκληρο τον κόσμο στην Εικονική Πραγματικότητα».
    
   Η εταιρεία αναγνωρίζει πως ο κόσμος είναι...τεράστιος, οπότε «κάναμε εύκολο να βρείτε εξαιρετικά μέρη για να επισκεφθείτε. Το Earth VR έρχεται με κινηματογραφικά tour και επιλεγμένους προορισμούς που θα σας στείλουν στον Αμαζόνιο, στον ορίζοντα του Μανχάταν, στο Γκραν Κάνιον, στις ελβετικές Άλπεις και αλλού».
    

    
    
   Το download του Google Earth VR είναι δυνατόν δωρεάν στο Steam Store. Σε πρώτη φάση, είναι διαθέσιμο αρχικά στο HTC Vive.
   Ήδη οι κριτικές ανά το διαδίκτυο είναι ενθουσιώδεις, με πολλούς να επισημαίνουν ότι ενδεχομένως να πρόκειται για μια εφαρμογή που «θα κάνει τη διαφορά» για τις VR συσκευές, καθιστώντας τις επιτέλους δημοφιλείς στο ευρύ κοινό και όχι απλά θεωρούμενες «συσκευές για τους λίγους», για τις οποίες η εύρεση συμβατού λογισμικού (κυρίως games) είναι κάτι περίπλοκο.
    
   Σημειώνεται πως ήδη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν εδώ και μήνες (πχ στο Steam Store) παιχνίδια με ένδειξη «VR», σε συγκεκριμένη κατηγορία.
    
   Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/story/1172597/google-earth-vr-otan-to-google-earth-sunantise-tin-eikoniki-pragmatikotita

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Η τεχνολογία είναι ο σημαντικότερος φορέας αλλαγών στο σύγχρονο κόσμο. Technology is perhaps the greatest agent of change in the modern world.
    
   Ενέχοντας πάντα κάποιο κίνδυνο όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα υπόσχονται καινοτόμες λύσεις στις πιο πιεστικές προκλήσεις που δεχόμαστε στη σύγχρονη πραγματικότητα όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το World Economic Forum σε πρόσφατη μελέτη του. Από μπαταρίες που μπορούν να παρέχουν ενέργεια σε ολόκληρα χωριά μέχρι μικροτσίπ που μπορούν να αντικαταστήσουν ζωτικά όργανα του σώματός μας στην ιατρική έρευνα, φτιάχνεται μια δεκάδα σημαντικών τεχνολογικών καινοτομιών που αναδεικνύονται στις μέρες μας και υπόσχονται να ανατρέψουν τη ζωή μας στο άμεσο μέλλον. Η λίστα του World Economic Forum’s Meta-Council παρακάτω, συγκεντρώνει τα επιτεύγματα που αναμένεται να αλλάξουν τη βιομηχανική παραγωγή και να βελτιώσουν τη καθημερινότητά.
    
   1. Νανο-αισθητήρες και το Δίκτυο νανο-πραγμάτων, μικροσκοπικοί αισθητήρες μπορούν να μας εξασφαλίζουν σύνδεση στο διαδίκτυο
   2. Μπαταρίες Νέας Γενιάς, οι μπαταρίες αυτές θα κάνουν πραγματικότητα τη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας σε πολύ μεγάλη κλίμακα από τη σημερινή
   3. Το Blockchain, ένα επαναστατικό σύστημα αποκεντρωμένης εμπιστοσύνης
   4. Τα δισδιάστατα υλικά, αυτά τα «υλικά θαύματα» όλο και πιο γρήγορα αποκτούν χαμηλότερο και πιο ανεκτό κόστος. Είναι μια νέα κλάση υλικών που αποτελούνται από ένα μοναδικό επίπεδο ατόμων.
   5. Αυτόνομα οχήματα, τα αυτοκίνητα που οδηγούνται μόνα τους έρχονται πιο γρήγορα από ότι αναμενόταν στη παγκόσμια αγορά
   6. Ζωτικά όργανα πάνω σε μικροκυκλώματα (τσιπς), χρήση μικροκυκλωμάτων στην ιατρική έρευνα αντί ζωτικών οργάνων
   7. Ηλιακά πάνελ από περοβσκίτη (ο περοβσκίτης είναι ορυκτό οξείδιο του ασβεστίου και του τιτανίου), η χρήση περοβσκίτη θα διευρύνει αισθητά τη χρήση ηλιακή ενέργειας νέα γενιάς
   8. Ανοικτό Οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, από τη τεχνητή νοημοσύνη θα περάσουμε σύντομα στη νοημοσύνη περιεχομένου (contextual intelligence)
   9. Οπτογενετική, χρήση του φωτός με στόχο τη γενετική τροποποίηση ζωντανών κυττάρων και νευρώνων
   10. Συστήματα Μεταβολικής Μηχανικής, χημικά νέας γενιάς θα προκύπτουν από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών μικροοργανισμών
    
   Πηγή: http://www.ered.gr/el/content/10_nees_technologies_allazoun_ton_kosmo/

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Κατά 42% μεγαλύτερη είναι η πραγματική κατανάλωση καυσίμων από ό,τι δηλώνουν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως προκύπτει από νέα έρευνα που ξεσκεπάζει άλλη μια αθέμιτη πρακτική του κλάδου.
    
   Η απόσταση που χωρίζει την πραγματική κατανάλωση καυσίμων από όσα δηλώνουν επισήμως οι μεγάλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι «μεγαλύτερη από ποτέ». Αυτό προκύπτει από νέα έρευνα που εκπόνησε το Διεθνές Συμβούλιο Καθαρών Μεταφορών (ICCT) από κοινού με την ολλανδική Οργάνωση Εφαρμοσμένων Επιστημονικών Ερευνών. Ειδικότερα, σύμφωνα με μετρήσεις, η πραγματική κατανάλωση καυσίμου ανά αυτοκίνητο ξεπέρασε το 2015 τα όσα αναγράφονται στις προδιαγραφές των μοντέλων που δίνονται στην κυκλοφορία κατά 42% (κατά μέσο όρο). Πριν από δέκα χρόνια η εν λόγω απόκλιση κυμαινόταν γύρω στο 15%, ενώ το 2013 στο 25%.
    
   Σε μεγάλο βαθμό η σκανδαλώδης απόκλιση μεταξύ πραγματικής κατανάλωσης και τυπικών προδιαγραφών οφείλεται στο γεγονός ότι οι κατασκευαστές τείνουν να «εκμεταλλεύονται συστηματικά τα κενά που υπάρχουν στην υφιστάμενη νομοθεσία», επισημαίνει ο Πέτερ Μοκ, επικεφαλής της επίμαχης έρευνας. Ο ίδιος αναφέρει ότι οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εντοπίζονται στην κατηγορία των premium μοντέλων, όπου μάλιστα η σχετική απόκλιση μπορεί να φθάνει έως και το 50%.
    
   Ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα, επτά ευρωπαϊκές χώρες
    
    
   Η αποκαλυπτική έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία που συλλέχτηκαν από περίπου ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα σε επτά ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία. Όπως σημειώνεται, παρά τις επιμέρους συνήθειες του κάθε οδηγού, η τάση που καταγράφεται είναι γενική και αφορά κυρίως τα νέα μοντέλα που κυκλοφορούν στην αγορά.
    
   Οι ερευνητές εργάζονται ήδη πάνω σε ένα νέο μοντέλο τεχνικού ελέγχου που αναμένεται να είναι έτοιμο το 2017. Χωρίς ένα τέτοιο σύστημα ελέγχου εκτιμούν ότι η επίμαχη απόκλιση θα εκτοξευθεί στο 50% το 2020. Ωστόσο επισημαίνουν ότι ακόμη κι αν οι έλεγχοι ενταθούν, οι κατασκευαστές ενδέχεται και πάλι να βρουν «παραθυράκια» στη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί θεωρούν ότι οι σχετικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε διάφορα μοντέλα αυτοκινήτων πρέπει να γίνονται απροειδοποίητα, όπως και στις ΗΠΑ.
    
   Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι το Διεθνές Συμβούλιο Καθαρών Μεταφορών είναι ο φορέας που αποκάλυψε πέρυσι το μεγάλο σκάνδαλο με τις παραποιημένες τιμές εκπομπών ρύπων από τη γερμανική Volkswagen.
    
   Πηγή: http://www.dw.com/el/%CE%B7-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CF%81%CF%8D%CE%B2%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B7/a-36422109

   By basgoud, in Τεχνολογία, ,

   Το ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo, το οποίο θα προσφέρει μακράν πιο ακριβές γεωγραφικό στίγμα σε σχέση με το GPS του αμερικανικού στρατού, θα είναι έτοιμο να αρχίσει να προσφέρει τις πρώτες υπηρεσίες μετά την εκτόξευση τεσσάρων ακόμα δορυφόρων το απόγευμα της Πέμπτης.
    
   Τα τέσσερα σκάφη εκτοξεύτηκαν στις 15.06 ώρα Ελλάδας από το ευρωπαϊκό διαστημικό κέντρο στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας, κοντά στον ισημερινό.
    
   Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται σε εκτόξευση του Galileo ο νέος ευρωπαϊκός πύραυλος «βαρέων βαρών» Ariane 5 -μέχρι σήμερα οι δορυφόροι του συστήματος εκτοξεύονταν με ρωσικά Soyuz, δύο κάθε φορά.
    
   Στην τελική του μορφή, ο αστερισμός του Galileo θα αποτελείται από 30 δορυφόρους (Πηγή: Galileo)
    
   Με την ενεργοποίηση των νέων δορυφόρων, ο αστερισμός του Galileo θα περιλαμβάνει 18 σκάφη. Στην τελική του μορφή, το σύστημα θα περιλαμβάνει 24 πρωτεύοντες δορυφόρους, μοιρασμένους σε τρία τροχιακά επίπεδα στον ουρανό, καθώς και τουλάχιστον 6 εφεδρικούς δορυφόρους.
    
   Οι δορυφόροι που έχουν εκτοξευτεί ως σήμερα είναι ωστόσο αρκετοί προκειμένου να αρχίσει το Galileo να προσφέρει τις πρώτες υπηρεσίες του τις επόμενες εβδομάδες.
    
   Ακρίβεια ενός μέτρου
    
   Έξυπνα κινητά και άλλες συμβατές συσκευές θα μπορούν έτσι να λαμβάνουν το σήμα του Galileo, το οποίο θα προσφέρει τελικά ακρίβεια στίγματος μικρότερη από ένα μέτρο -συγκριτικά με περίπου δέκα μέτρα στο αμερικανικό GPS.
    
   Το ευρωπαϊκό και το αμερικανικό σύστημα είναι πάντως συμβατά μεταξύ τους ώστε να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Τσιπ δορυφορικής πλοήγησης που λαμβάνουν σήματα και από τα δύο συστήματα διατίθενται ήδη στην αγορά.
    
   Το Galileo, κόστους άνω των 7 δισ. ευρώ, ανήκει επισήμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA να παίζει ρόλο εργολάβου και τεχνικού συμβούλου.
    
   Σε αντίθεση με το σύστημα GPS, το οποίο ανήκει επίσημα στον αμερικανικό στρατό, το Galileo έχει αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα.
    
   Θα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις μεταφορές και τα σωστικά συνεργεία, καθώς και δωρεάν υπηρεσίες για το ευρύ κοινό.
    
   Η Ρωσία, στο μεταξύ, αναπτύσσει το δικό της αντίστοιχο σύστημα Glonass, ενώ στην Κίνα λειτουργεί ήδη το σύστημα Beidυ.
    
   Πηγή: http://www.tovima.gr/science/physics-space/article/?aid=845156
    

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Μία «μεγάλη επένδυση» για την επέκταση των δραστηριότητων της στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Tesla. Η επένδυση, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας θα αφορά ένα νέο «gigafactory» για παραγωγή μπαταριών και ένα κέντρο ερευνών αυτοματοποιημένων κατασκευών.
    
   Όπως αναφέρει ο Guardian, η κίνηση αυτή ακολουθεί την αγορά της γερμανικής Grohmann Engineering, η οποία θα μετονομαστεί σε Tesla Grohmann Automation. Η εταιρεία ειδικεύεται σε αυτόματα συστήματα συναρμολόγησης για την αυτοκινητοβιομηχανία, τις τηλεπικοινωνίες, τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά και τη βιομηχανία βιοτεχνολογίας.
    
   Η συμφωνία, της οποίας οι οικονομικοί όροι δεν έγιναν γνωστοί, αναμένεται να δημιουργήσει 1.000 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στη Γερμανία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, όπως εκτιμάται σε σχετικό blogpost της εταιρείας. Σημειώνεται πως η Grohmann έχει περίπου 700 εργαζομένους και είχε έσοδα 123 εκατ. ευρώ το 2015.
    
   Η κύρια βάση της Tesla βρίσκεται στην Καλιφόρνια, με ένα κολοσσιαίο εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών – το «Gigafactory»- να κατασκευάζεται κοντά στο Ρένο της Νεβάδα. Τα ευρωπαϊκά της κεντρικά είναι στο Άμστερνταμ και υπάρχει ένα κέντρο διανομής στο Τίλμπουργκ της Ολλανδίας.
    
   Οι εγκαταστάσεις της Grohmann θα αποτελέσουν το αρχηγείο για τον κλάδο της εταιρείας στη Γερμανία.
    
   Η εταιρεία δεν αποκάλυψε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του Gigafactory 2 στην Ευρώπη, ωστόσο ο Μασκ είπε πως αυτό θα γίνει όταν δρομολογηθεί η παραγωγή του Model 3. Μακροπρόθεσμα, η Tesla θα μπορούσε να φτάσει να έχει μέχρι και τρία εργοστάσια στην Ευρώπη, είπε, προσθέτοντας πως το Gigafactory θα μπορούσε να χρησιμοποιείται και για παραγωγή οχημάτων, καθώς η εταιρεία βελτιώνει τη γραμμή αυτοματοποιημένης παραγωγής της. Η τεχνολογία της Grohmann αναμένεται να βοηθήσει την εταιρεία του Έλον Μασκ να αυξήσει την έκταση της παραγωγής και να βελτιώσει την ποιότητά της, ενώ παράλληλα μειώνει τα κόστη, καθώς επιδιώκει να έχει επιτύχει τον στόχο της παραγωγής 500.000 ηλεκτρικών οχημάτων ετησίως ως το 2018. Η Tesla ελπίζει να έχει κατασκευάσει 80.000-90.000 οχήματα το 2016, με 50.000 να κατασκευάζονται στο δεύτερο μισό του έτους.
    
   Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/story/1169799/gigafactory-stin-europi-skopeuei-na-kataskeuasei-i-tesla

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Η Χαλκίδα θα είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα όπου θα εγκατασταθούν πιλοτικά συστήματα «έξυπνης» στάθμευσης (Smart Parking) και «έξυπνου» φωτισμού (Smart Lighting), υποστηριζόμενα από μία ενιαία πλατφόρμα «έξυπνης πόλης».
    
   Με την «έξυπνη στάθμευση» φιλοδοξείται να βρίσκουν ευκολότερα και ταχύτερα θέση στάθμευσης οι οδηγοί αυτοκινήτων, να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία, και με το smart lighting να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας στην πόλη.
    
   Το έργο θα υλοποιήσουν έως τις αρχές του 2017 από κοινού ο Όμιλος ΟΤΕ, η Cisco, η ΚΑΥΚΑΣ και η OTS, με σκοπό να αποδειχτεί στην πράξη το όφελος που προκύπτει σε μια πόλη και στους κατοίκους της από την υιοθέτηση έξυπνων τεχνολογιών.
   Smart Parking: Μείωση χρόνου και ρύπων
   Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν σε κεντρικό σημείο της Χαλκίδαςειδικοί αισθητήρες έξυπνης στάθμευσης.
    
   Μέσω εφαρμογής για smartphone, η οποία αναπτύχθηκε από την OTS, οι οδηγοί θα ενημερώνονται για τις διαθέσιμες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και θα λαμβάνουν οδηγίες για να φτάσουν εκεί.
    

    
   Σε περίπτωση που η επιλεγμένη θέση καταληφθεί από άλλο οδηγό, τότε θα γίνεται αυτόματα αναδρομολόγηση στην πλησιέστερη διαθέσιμη θέση.
    
   Η εφαρμογή αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου εύρεσης θέσης στάθμευσης -20 λεπτά κατά μέσο όρο στα αστικά κέντρα- και κατ’ επέκταση στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Επίσης εκτιμάται ότι θα μειωθεί η εκπομπή ρύπων από τα οχήματα.
    
   Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή θα μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις θέσεις στάθμευσης, αφού θα έχει εικόνα τόσο για το χρόνο στάθμευσης κάθε οχήματος, όσο και για κάθε στάθμευση που παραβιάζει τον Κ.Ο.Κ.
    
   - Ξέρατε ότι... Ο Δήμος του Westminster στο Λονδίνο εφαρμόζει ένα πρόγραμμα Smart Parking στο οποίο χρησιμοποιούνται από κοινού συστήματα CCTV και αισθητήρων για τον έλεγχο της στάθμευσης. Μια δωρεάν εφαρμογή παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από αισθητήρες σε περισσότερες από 3.000 θέσεις επί πληρωμή και θέσεις ΑμεΑ στο West End, βοηθώντας στην εύρεση των κενών θέσεων γρήγορα κι εύκολα. Οι δυνατότητες της εφαρμογής περιλαμβάνουν: επισήμανση κατάστασης με “κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο” σε πραγματικό χρόνο για περισσότερες από 3.000 θέσεις, τοποθεσίες για περισσότερες από 41.000 θέσεις στάθμευσης σε δημόσιες οδούς και σε ειδικούς χώρους, φιλτράρισμα των θέσεων επί πληρωμή, των θέσεων για αναπήρους, για κατοίκους, για τροφοδοσία, για ταξί, για δίκυκλα, πλοήγηση μέσω δορυφόρου στις θέσεις στάθμευσης, αναλυτικές πληροφορίες, όπως το πλήθος των θέσεων, οι ώρες και οι χρεώσεις στάθμευσης, ταξινόμηση αποτελεσμάτων βάσει τιμής, απόστασης ή αξιολόγησης, αξιολόγηση και κοινοποίηση πληροφοριών για τις θέσεις στάθμευσης καθώς και ανάρτηση σχολίων, πληρωμή για τη στάθμευση και διαχείριση των περιόδων στάθμευσης.
    
   - Δείτε τη μελέτη των IBMερς για την Αθήνα και την προοπτική να μετασχηματιστεί σε Έξυπνη Πόλη
    
   Smart Lighting: Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
    
   Αντίστοιχα, τα συστήματα έξυπνου φωτισμού LED που θα εγκατασταθούν θα μπορούν να προσαρμόζονται, σε πραγματικό χρόνο, σε διαφορετικά επίπεδα έντασης φωτισμού, ανάλογα με την εποχή και την ώρα της ημέρας.
   Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αφού υπολογίζεται πως τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED εξοικονομούν περισσότερο από 60% στην κατανάλωση ρεύματος.
    
   Παράλληλα, μέσω εγκατάστασης ειδικής εφαρμογής θα γίνεται ευκολότερα η διαχείριση του δικτύου φωτισμού από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, το οποίο θα μπορεί να επεμβαίνει άμεσα όποτε χρειάζεται και θα έχει συνεχώς εικόνα για την κατάσταση των φωτιστικών σωμάτων.
    
   Ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης έξυπνης πόλης
    
   Τα δεδομένα και των δύο έξυπνων λύσεων θα συγκεντρώνονται, μέσω των δικτυακών υποδομών του, σε cloud υποδομές του Ομίλου ΟΤΕ και από εκεί θα επικοινωνούν με την πλατφόρμα διαχείρισης Smart & Connected Digital Platform, της Cisco.
   Μέσω της πλατφόρμας θα είναι δυνατή η αλληλεπίδραση των εφαρμοζόμενων λύσεων, η ενοποιημένη απεικόνιση των αποτελεσμάτων τους και η διαχείρισή τους από εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους του Δήμου. Επιπλέον, το Smart & Connected Digital Platform θα προσφέρει κοινή διαχείριση των παραγόμενων δεδομένων και θα έχει τη δυνατότητα μελλοντικής ενσωμάτωσης νέων λύσεων που θα λειτουργούν και αυτές ως ένα και ενιαίο σύνολο.
    
   Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων κ. Χρήστος Παγώνης δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη μας χαρά που με τη βοήθεια σημαντικών εταίρων, η Χαλκίδα γίνεται η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που εγκαθιστά έξυπνα συστήματα στάθμευσης και φωτισμού. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας και να προστατεύσουμε το περιβάλλον, με τη βοήθεια καινοτόμων τεχνολογιών. Στόχος μας είναι η Χαλκίδα να αποτελέσει πρότυπο «πράσινης» και «έξυπνης» πόλης, για όλη τη χώρα».
    
   Πηγή: http://tech.in.gr/news/article/?aid=1500114847

   By basgoud, in Τεχνολογία, ,

   Το πιο ανατριχιαστικό ρομπότ του κόσμου έχει καταφέρει να φτιάξει ο καθηγητής Hiroshi Ishiguro, στο εργαστήριό του στην Οσάκα. Ο λόγος πως το ρομπότ μοιάζει εκπληκτικά με άνθρωπο είναι όχι μόνο η όψη του αλλά και ο τρόπος που επικοινωνεί με τους ανθρώπους γύρω του.
    
   Σύμφωνα με πολλούς, ο Ishiguro είναι ένα παράξενος άνθρωπος.Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει αφιερώσει τη ζωή του για να δημιουργήσει το πιο αληθοφανές ανθρωποειδές ρομπότ του κόσμου.
    
   Η πρώτη δημιουργία του βασίστηκε στην εικόνα της κόρης του και το μηχάνημα αποδείχθηκε τόσο τρομακτικό για το παιδί του που το ρομπότ έπρεπε να παραμείνει κλειδωμένο σε ένα κλουβί. Αργότερα ο Ishiguro - ο οποίος ντύνεται συνεχώς στα μαύρα σαν την ιαπωνική εκδοχή του Johhny Cash - αποφάσισε να φτιάξει ένα ακόμα ρομπότ που θα έμοιαζε σαν εκείνον.
    
   Σήμερα πλέον έχει καταφέρει να δημιουργήσει την Erica, ένα ανδροειδές ρομπότ το οποίο σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί μια μέρα, ως ρεσεψιονίστ ή ως προσωπικός βοηθός σε επιχειρήσεις ή στο σπίτι. Το ανθρωποειδές ρομπότ καλύπτεται από ρεαλιστικό δέρμα και μπορεί να πάρει διάφορες εκφράσεις στο πρόσωπό του.
    
   Επιπλέον χρησιμοποιεί ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης μέσω του οποίου μπορεί να ακούει και να απαντάει σε διάφορα αιτήματα.
    
   Όπως μάλιστα δηλώνουν όσοι έχουν δει από κοντά την Erica, είναι τόσο πραγματική που καταντά ανατριχιαστική. Την άποψη βέβαια δεν ασπάζεται ο δημιουργός της, ο οποίος την χαρακτηρίζει την πιο όμορφη φυσιογνωμία που έχει δει ποτέ, ενώ θεωρεί ότι οι διαφορές της με τους ανθρώπους είναι έως και δυσδιάκριτες.
    
   Το νέο ρομπότ έχει τόσο βελτιωμένες ικανότητες επικοινωνίας που μιλώντας κανείς μαζί του θεωρεί την συνομιλία σχεδόν φυσική. Σε μια παρουσίασή τους στον συντάκτη του bloomberg μάλιστα η Erica απέδειξε ότι μπορεί να εκφράσει μέχρι και συναισθήματα αφού εάν θεωρήσει ότι κάποιος την κοροιδεύει απειλεί πως θα σταματήσει να μιλά μαζί του.
    

    
   Έτσι αποφάσισε να συνεργαστεί με την Υπηρεσία Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας, τα Πανεπιστήμια της Οσάκα και του Κιότο, καθώς και με το διεθνές ινστιτούτο Έρευνας Προηγμένων Τηλεπικοινωνιών και κατάφερε η Erica να μπορεί να μιλήσει πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα ρομπότ του και να επικοινωνεί -σε ένα βαθμό- μέσω και της γλώσσας τους σώματος.
    
   Η Erica ανοιγοκλείνει τα βλέφαρα, κάνει μορφασμούς με βάση τα συναισθήματα της και γέρνει το κεφάλι της ανάλογα, ενώ, όπως απέδειξε στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση, μπορεί ακόμα και να χρησιμοποιήσεις μη λεκτικές εκφράσεις (από την ιαπωνική κουλτούρα).
    
   Πηγή http://www.insider.gr/eidiseis/bloomberg/27598/erica-pio-anatrihiastiko-rompot-toy-kosmoy

   By basgoud, in Τεχνολογία, ,

   Tο λειτουργικό σύστημα Android για κινητά τηλέφωνα είναι μία από τις πιο πετυχημένες τεχνολογίες όλων των εποχών. Μπορεί η Apple να ξεκίνησε την επανάσταση των smartphones, αλλά η Android την διέδωσε στις μάζες. Το λογισμικό της Google και της μητρικής της Alphabet Inc. είναι εγκατεστημένο στο 85% των περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων smartphones που πωλούνται κάθε χρόνο.
    
   Παρά την επιτυχία του, όμως, το Android εμφανίζει σημάδια διάλυσης. Και αυτό γιατί οι εταιρείες που συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του, η Samsung και η Google, μετατρέπονται σταδιακά σε ανταγωνιστές. Η Google μόλις κυκλοφόρησε στην αγορά το Pixel, ένα κινητό που ανταγωνίζεται τα αντίστοιχα της Samsung, ενώ υπερτερεί στο θέμα του «ψηφιακού βοηθού» (όπως η Siri της Apple), που δεν έχουν οι άλλες συσκευές Android.
    
   Τώρα η Samsung ανακοινώνει ότι τα επόμενα κινητά της θα έχουν δικό της «ψηφιακό βοηθό», που θα ανταγωνίζεται εκείνον της Google. Άλλοι κατασκευαστές κινητών που χρησιμοποιούν Android, κυρίως κινεζικές εταιρείες όπως η Xiaomi, έχουν αντικαταστήσει ορισμένα στοιχεία του Android με δικά τους. Ενώ κάποτε επιτυχημένοι συνεργάτες της Google, όπως η HTC και η Lenovo, τα έχουν βρει σκούρα με τις πωλήσεις των συσκευών τους και δεν είναι πια χρήσιμοι σύμμαχοι.
    
   Οι συμμαχίες διατηρούνται μόνο όσο όλες οι πλευρές είναι επιτυχημένες και μοιράζονται κοινά συμφέροντα. Αυτό πλέον δεν θεωρείται δεδομένο για το Android.
    
   H Google δημιούργησε το Android για να εξακολουθεί να ελέγχει το Ίντερνετ καθώς η χρήση του μετακινούνταν από τους υπολογιστές προς τα κινητά. Αλλά όσο περισσότερο ο κόσμος χρησιμοποιεί το Facebook, το Snapchat ή τη Siri στο smartphone του, τόσα περισσότερα δεδομένα χάνει μέσα από τα χέρια της η Google. Για να διατηρήσει τη δύναμη της πληροφορίας, αποφάσισε να κυκλοφορήσει δικά της κινητά που θα τα σχεδιάζει και θα τα ελέγχει, από τα μικροτσίπ μέχρι τις εφαρμογές.
    
   Από την άλλη πλευρά, η Samsung και οι λοιποί κατασκευαστές ξέρουν ότι δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στη Google για την ύπαρξή τους. Η Samsung αγόρασε τον περασμένο μήνα τη Viv Labs, μία startup που εργάζεται πάνω σε τεχνολογία φωνής τύπου Siri. Στην Κίνα και την Ινδία πωλούνται κινητά με «ντόπια» app store στη θέση του Google Play. Πλέον είναι δυνατό να χρησιμοποιεί κανείς κινητά Android χωρίς να έχει πολλά πάρε-δώσε με την Google. Όλα αυτά είναι σημάδια μιας συμμαχίας υπό διάλυση.
    
   Πηγή: http://www.insider.gr/eidiseis/bloomberg/27597/i-valkanopoiisi-toy-android

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Σε τροχιά άμεσης υλοποίησης, θέτει η κυβέρνηση την παροχή δωρεάν ή με επιδότηση ίντερνετ στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της Ελλάδας, τους πρωτοετείς φοιτητές, τα άτομα με ειδικές ανάγκες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες καθώς και τη δωρεάν δορυφορική πρόσβαση των Ελλήνων που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη.
    
    
   Ειδικοτερα, οι δράσεις της κυβέρνησης, αφορούν: Την παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών. Το πρόγραμμα θα αφορά συνολικά σε 30 νησιά καλύπτοντας περίπου 30.000 κατοίκους, ενώ για την εφαρμογή του θα ληφθούν υπόψη και εισοδηματικά κριτήρια.
    
   Στόχος, όπως σημειώνουν αρμόδια στελέχη, είναι να προβληθεί η νησιωτικότητα, δίνοντας στους κατοίκους των νησιών πρόσβαση σε υπηρεσίες γρήγορου ίντερνετ. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι στη συγκεκριμένη δράση αναφέρθηκε πρόσφατα ο πρωθυπουργός (28η Οκτωβρίου από τον Αη Στράτη) τονίζοντας πως πρόκειται για «ένα πρόγραμμα που ξεκινάμε άμεσα και αφότου υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες, θα δώσει τη δυνατότητα να μην αισθάνονται οι πολίτες των απομακρυσμένων περιοχών πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
    
   Η δωρεάν πρόσβαση για κάθε οικογένεια σε internet υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης ταχύτητας είναι μια υποχρέωση της Πολιτείας». Τις επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις σε πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ). Σύμφωνα με τους αρμοδίους, από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν περίπου 50.000 από το σύνολο των 70.000 πρωτοετών φοιτητών και σπουδαστών, μιας και θα τεθούν εισοδηματικά κριτήρια.
    
   Στόχος είναι, συνολικά η σύνδεση mobile Internet με ένα στικάκι να στοιχίσει 36 ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως, δηλαδή 5 ευρώ το μήνα. Από το ποσό αυτό, τα τρία ευρώ θα επιχορηγεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων από το αποθεματικό της, ενώ τα άλλα δύο θα τα πληρώνουν οι δικαιούχοι. Ήδη έχει γίνει μια μικρή διαβούλευση της ΕΕΤΤ με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, από την οποία προέκυψε το ποσό των 5 ευρώ αλλά δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα ο όγκος δεδομένων, στον οποίο θα αντιστοιχεί. Τη δωρεάν δορυφορική πρόσβαση των Ελλήνων που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη.
    
   Ήδη έχουν γίνει συζητήσεις με τον OTE TV και τη Nova για δωρεάν πρόσβαση για την κάλυψη περίπου 30.000 νοικοκυριών (100.000 άτομα). Από την πλευρά του, το υπουργείο θα συμβάλει με την επιδότηση του δορυφορικού πιάτου και του αποκωδικοποιητή. Τέλος, δωρεάν ή επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στα άτομα με ειδικές ανάγκες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες.
    
   www.dikaiologitika.gr

   By basgoud, in Τεχνολογία, ,

   Τα απόβλητα που αφήνει ένας άνθρωπος στη διάρκεια ενός έτους φαίνεται πως αρκoύν για την παραγωγή 7 έως 11 λίτρων καυσίμων: εργαστήριο του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας ετοιμάζεται να δοκιμάσει μια τεχνική μετατρέπει τα λύματα του υπονόμου σε πολύτιμο αργό πετρέλαιο.
    
   Η τεχνολογία της «υδροθερμικής υγροποίησης» ουσιαστικά μιμείται τις γεωλογικές διαδικασίες που μετατρέπουν τις οργανικές ενώσεις σε υδρογονάνθρακες, αναφέρει το Εθνικό Εργαστήριο Pacific Northwest, το οποίο υπάγεται στο υπουργείο Ενέργειας.
    
   Το προϊόν της διαδικασίας μοιάζει με το αργό πετρέλαιο και μπορεί στη συνέχεια να διυλιστεί στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
    
   Σε πρώτη φάση, η λυματολάσπη που απομένει όταν τα λύματα περάσουν από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού υποβάλλεται σε πίεση 210 κιλών ανά τετραγωνικό, σχεδόν 100 φορές μεγαλύτερη από ό,τι η πίεση στα ελαστικά αυτοκινήτων. Η πεπιεσμένη λυματολάσπη διοχετεύεται στη συνέχεια σε έναν σωλήνα σε θερμοκρασία 349 βαθμών Κελσίου.
    
   Λόγω της πίεσης και τις θερμοκρασίας, οι οργανικές ουσίες διασπώνται σε ένα περίπλοκο μείγμα μικρότερων μορίων, όπως συμβαίνει και στο φυσικό αργό πετρέλαιο.
    
   «Το καλύτερο με αυτή τη διαδικασία είναι η απλότητά της» καμαρώνει η ερευνήτρια Κορίν Ντρέναν. «Ο αντιδραστήρας είναι στην ουσία ένας καυτός σωλήνας υπό πίεση» εξηγεί.
    
   Αλλάζει η διαδικασία επεξεργασίας της λυματολάσπης
    
   Εκτός του ότι παράγει πετρέλαιο, η νέα τεχνολογία καταργεί την ανάγκη για επεξεργασία, μεταφορά και μόνιμη αποθήκευση της λυματολάσπης: αυτό που απομένει είναι λιγοστά στερεά υπολείμματα, τα οποία μπορούν να υποβληθούν στη συνέχεια σε περαιτέρω επεξεργασία για την απομόνωση φωσφόρου, αζώτου και άλλων συστατικών για λιπάσματα.
    
   Το μέλλον θα δείξει αν η τεχνολογία της υδροθερμικής υγροποίησης θα αποδειχθεί πρακτική και οικονομικά βιώσιμη για χρήση σε ευρεία κλίμακα.
    
   Το Εθνικό Εργαστήριο Pacific Northwest έχει ήδη αδειοδοτήσει την εταιρεία Genifuel για τη δημιουργία μιας πιλοτικής μονάδας στον Καναδά, κόστους 6,7 εκατομμυρίων δολαρίων.
    
   Δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού στις ΗΠΑ επεξεργάζονται κάθε χρόνο 129 δισεκατομμύρια λίτρα λυμάτων, η παραγωγή «βιοαργού πετρελαίου» θα μπορούσε μια μέρα να φτάσει τα 30 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ανά έτος.
    
   Πηγή: tovima.gr

   By basgoud, in Τεχνολογία, ,

   Η τεχνολογία είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, με το drone να μπορεί να πετάξει μόλις 10 εκατοστά από την πηγή του μαγνητικού πεδίου.
    
   Επιστήμονες του Imperial College London πραγματοποίησαν επίδειξη μιας πρωτοποριακής μεθόδου ασύρματης μετάδοσης ενέργειας σε drone ενώ αυτό βρίσκεται εν πτήσει.
    
   Το συγκεκριμένο επίτευγμα θεωρητικά θα επέτρεπε σε drones να παραμένουν στον αέρα επ'αόρισον, απλά και μόνο αιωρούμενα από επίγεια οχήματα υποστήριξης για να επαναφορτίζονται, ανοίγοντας ένα τεράστιο εύρος νέων εφαρμογών.
    
   Η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιεί επαγωγική σύζευξη, ένα concept που είχε αρχικά επιδειχθεί από τον διάσημο εφευρέτη και πρωτοπόρο του ηλεκτρισμού Νικολά Τέσλα, πάνω από 100 χρόνια πριν. Δύο χάλκινα πηνία συντονίζονται, μέσω ηλεκτρονικών, κάτι που επιτρέπει την ασύρματη ανταλλαγή ενέργειας σε συγκεκριμένη συχνότητα.
    
   Επιστήμονες πειραματίζονται με αυτή την τεχνολογία εδώ και δεκαετίες, ωστόσο δεν ήταν σε θέση να τροφοδοτήσουν ασύρματα με ενέργεια ιπτάμενες συσκευές.
    
   Τουλάχιστον, μέχρι τώρα: Επιστήμονες του Imperial College London έβγαλαν τη μπαταρία από ένα μίνι drone που είναι διαθέσιμο στο εμπόριο και έδειξαν ότι μπορούν να του μεταδίδουν ενέργεια μέσω επαγωγικής σύζευξης.
    
   Θεωρούν πως η επίδειξή τους είναι η πρώτη όσον αφορά στο πώς η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ιπτάμενα αντικείμενα όπως τα drones, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για πιο ευρεία χρήση της τεχνολογίας.
    
   Για τους σκοπούς της επίδειξης χρησιμοποιήθηκε ένα απλό drone (quadcopter) του εμπορίου, διαμέτρου περίπου 12 εκατοστών, και προέβησαν σε μικρές αλλαγές στα ηλεκτρονικά του ενώ έβγαλαν τη μπαταρία του.
    
   Το drone φορτίζεται με ενέργεια όταν εισέρχεται σε ένα μαγνητικό πεδίο, με εναλλασσόμενο ρεύμα να δημιουργείται στην κεραία, το οποίο μετατρέπεται σε συνεχές ρεύμα από τα ηλεκτρονικά του αεροσκάφους.
    
   Η τεχνολογία είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, με το drone να μπορεί να πετάξει μόλις 10 εκατοστά από την πηγή του μαγνητικού πεδίου, ωστόσο οι ερευνητές εκτιμούν πως βρίσκονται έναν χρόνο μακριά από τη δημιουργία μιας συσκευής που θα μπορεί να διατεθεί στο εμπόριο.
    
   Τα πλεονεκτήματα που θα παρείχε είναι παραπάνω από εμφανή, ειδικά από τη στιγμή που μικρά drones χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για σκοπούς όπως αναγνωριστικές αποστολές, έρευνα και διάσωση κ.α.
    
   Επίσης, είναι πολλές οι εφαρμογές που θα μπορούσαν να υπάρξουν σε άλλους τομείς, όπως η Ιατρική (εμφυτεύματα μέσα στο σώμα) ή η αεροδιαστημική- ακόμα και σε επίπεδο διαστημικών αποστολών.
    
   Πηγή: naftemporiki.gr - http://www.naftemporiki.gr/story/1162359/drones-pou-tha-mporoun-na-epanafortizontai-asurmata-en-ptisei

   By basgoud, in Τεχνολογία, ,

   Το τμήμα Έρευνας της Microsoft κατάφερε να αναπτύξει μία οθόνη η οποία τροφοδοτείται μόνη της από το φωτισμό του περιβάλλοντος χώρου. Η «ενεργειακά ουδέτερη» οθόνη λειτουργεί αντλώντας ενέργεια από το φωτισμό των γραφείων και «συμπεριφέρεται» σαν ένα μίνι e-reader.
    
   «Αυτό που φανταζόμαστε είναι πως η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν ένα χαρτάκι για σημειώσεις», δήλωσε στο περιοδικό New Scientist ο Τομπάιας Γκρός-Πούπενταλ, μέλος της ερευνητικής ομάδας.
    
   «Ωστόσο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά, να συγχρονιστεί με σημειώσεις από άλλες τοποθεσίες, ενώ θα είναι δυνατός ο προγραμματισμός της ώστε να προβάλει καθημερινές πληροφορίες, όπως τον καιρό ή τα δρομολόγια των λεωφορείων όταν πρόκειται να φύγετε από το γραφείο», πρόσθεσε ο ίδιος.
    
   Αντλώντας ενέργεια από τον περιβάλλοντα χώρο με τη χρήση φωτοβολταϊκών κυττάρων, η συσκευή δεν χρειάζεται φόρτιση.
    
   Πηγή: http://www.skai.gr

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Αισιόδοξες προβλέψεις για την επέκταση της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη περιλαμβάνει έκθεση της οργάνωσης Transport & Environment (T&E), καθώς εκτιμά ότι ως τα τέλη του έτους θα κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους περισσότερα από 500.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
    
   Στην έκθεση αναφέρεται επίσης, ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων (τα αμιγώς ηλεκτρικά - EVs και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά - PHEVs) στις χώρες της ΕΕ ανήλθαν το 2015 σε 145.000, δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκαν έναντι του 2014.
    
   Εφόσον συνυπολογισθούν και οι πωλήσεις στη Νορβηγία, τότε η ευρωπαϊκή αγορά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο σε ότι αφορά τα EVs.
    

    
    
   Τις υψηλότερες πωλήσεις EVs σημείωσε πέρυσι η Mitsubishi με 28.175 οχήματα ή το 23% των συνολικών πωλήσεων της στην Ευρώπη.
    
   Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία πούλησε 27.977 επαναφορτιζόμενα υβριδικά Outlanders, καθιστώντας το συγκεκριμένο όχημα το πιο δημοφιλές ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη.
    
   Τις δεύτερες υψηλότερες πωλήσεις σημείωσε το μοντέλο Zoe της Renault (το οποίο είναι αμιγώς ηλεκτρικό), με 16.612 οχήματα.
   Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι το νέο Golf GTE εκτόπισε από την τρίτη θέση της κατάταξης το Nissan Leaf, με περίπου 15.000 ταξινομήσεις έναντι 11.977.
    
   Πηγή: http://www.energia.gr/article.asp?art_id=109704

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Μία από τις πολύ χρήσιμες λειτουργίες των Google Maps είναι η εμφάνιση της κίνησης στους περισσότερους δρόμους, μια λειτουργία που πολλοί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει και με τη Google να επιθυμεί να την κάνει εμφανή στο κοινό.
    
   Έτσι στην επόμενη έκδοση (9.39) των Google Maps για την πλατφόρμα του Android, η Google προσθέτει ένα νέο widget το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί στην αρχική οθόνη και με ένα πάτημα ανοίγει την εφαρμογή και εμφανίζει την κίνηση στη γύρω περιοχή. Άμεσα το Google Maps εμφανίζει μια πληρέστατη εικόνα της κίνησης, εμφανίζοντας σχετικό μήνυμα για το αν υπάρχουν καθυστερήσεις ή όχι, με τον χρήστη να μπορεί να προχωρήσει σε πλοήγηση για να βρει εναλλακτικό δρόμο για τον τελικό του προορισμό.
    
   Η λειτουργία εμφάνισης της κίνησης στους δρόμους, προστέθηκε πριν περίπου ένα χρόνο και στη χώρα μας, και σύμφωνα με την έως τώρα εμπειρία μας, δουλεύει αρκετά καλά και αξιόπιστα στις περισσότερες περιπτώσεις. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από το GPS smartphone κατόχων κινητών τηλεφώνων και με τη χρήση αλγορίθμων, η Google είναι σε θέση να εμφανίζει παράλληλα και το πόσο κίνηση έχει ένας δρόμος. Έτσι το βαθύ κόκκινο χρώμα φανερώνει μποτιλιάρισμα, το πορτοκαλί, ελαφρά κίνηση ενώ το πράσινο δείχνει δρόμους χωρίς καθόλου κίνηση.
    

    
    
   Στα στατιστικά που εμφανίζει το Google Maps περιλαμβάνεται ακόμα και ένα ιστορικό της κίνησης που υπάρχει σε ένα εστιατόριο ή άλλο δημόσιο μέρος, ανάλογα την ημέρα και φυσικά την ώρα.
    
   Πηγή: http://www.insomnia.gr/_/articles/google/earth/widget-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9-%CF%84-r12815

   By basgoud, in Τεχνολογία, ,

   Ο επικεφαλής του τμήματος μάρκετινγκ της Apple Φιλ Σίλερ προ μηνών είχε χαρακτηρίσει θλιβερό το γεγονός ότι ο κόσμος χρησιμοποιεί υπολογιστές πενταετίας. Αγαπητέ Φιλ, ετοιμάσου να πέσεις σε βαθιά κατάθλιψη: ένα συνοικιακό συνεργείο αυτοκινήτων στο Γκντανσκ της Πολωνίας χρησιμοποιεί εδώ και πάνω από 25 χρόνια έναν Commodore 64!
    
   Ναι, ο γνωστός μας Commodore 64, με ταχύτητα 1MHz και μνήμη RAM 64kB, διαχειρίζεται τη ζυγοστάθμιση κεντρικών αξόνων μετάδοσης κίνησης! Το μηχάνημα έχει κατά καιρούς υπομείνει βροχές από ένα ξεχασμένο παράθυρο, αλλά και κουτσουλιές περιστεριών.
    
   Όμως ο ιδιοκτήτης του συνεργείου το θεωρεί μέλος της ομάδας του και δεν το αλλάζει με τίποτα.
    
   Το μπεστ σέλερ της Commodore κυκλοφόρησε το 1982, αποσύρθηκε το 1994 και το 2016 εξακολουθεί να είναι χρήσιμο σε μια επιχείρηση! Εντάξει, πολλές μικρές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν υπολογιστές παλαιότερους από αυτούς που έχουμε σπίτι μας – ας μη μιλήσουμε για το ελληνικό δημόσιο – αλλά το να έχεις Commodore 64 στη δουλειά σε μια εποχή που μωρά στην κούνια παίζουν με smartphones, είναι hardcore, πώς να το κάνουμε!
    
   Πηγή http://www.insider.gr/epiheiriseis/tehnologia/24136/en-etei-2016-mia-epiheirisi-hrisimopoiei-commodore-64

   By Engineer, in Τεχνολογία, ,

   Πιο εύκολη γίνεται η στάθμευση εντός του Δήμου Αθηναίων με την επίσημη εφαρμογή Citizenpass, η οποία μεταξύ άλλων αφήνει πολλές υποσχέσεις και για το μέλλον με την προγραμματιζόμενη επέκταση λειτουργίας της.
    
   Αρχικά μέσω της εφαρμογής η οποία κυκλοφορεί για τις πλατφόρμες του Android και του iOS, ο χρήστης μπορεί να ορίσει την ακριβή θέση του οχήματος του και να αγοράσει το χρόνο στάθμευσης που επιθυμεί χωρίς να ψάχνει για περίπτερα για την αγορά των ειδικών καρτών. Κατά τη λειτουργία της εφαρμογής, γίνεται χρήση του GPS δέκτη του smartphone, με τον προσδιορισμό της τοποθεσίας του οχήματος στη ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης να μπορεί να γίνει και με το χέρι για μεγαλύτερη ακρίβεια.
    
   Στη συνέχεια εμφανίζεται ο τιμοκατάλογος χρεώσεων, με τον χρήστη να επιλέγει το χρόνο στάθμευσης που επιθυμεί. Η πληρωμή πραγματοποιείται με όλες τις κάρτες Mastercard και Visa, μέσω του συστήματος WarplyPay. Μία από τις ρυθμίσεις του Citizenpass επιτρέπει την ενημέρωση του χρήστη με push μήνυμα, 10 λεπτά πριν τη λήξη του χρόνου στάθμευσης, δίνοντας του τη δυνατότητα να την ανανεώσει και πάλι εξ' αποστάσεως.
    
   https://www.youtube.com/watch?v=vTcV2aVlPhs
    
   Όπως αναφέρει η ΔΑΕΜ, η αναπτυξιακή εταιρεία μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου, σε συνεργασία με την Warply που ανέπτυξαν την εφαρμογή, στόχος είναι οι δυνατότητες του Citizenpass να επεκταθούν και πέρα από την αγορά χρόνου στάθμευσης. Σε αυτές περιλαμβάνεται η ένταξη και άλλων δήμων στην εφαρμογή αλλά κυρίως η προσθήκη λειτουργιών που θα διευκολύνουν τους πολίτες στις καθημερινές τους συναλλαγές με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.
    
   Download: Citizenpass για Android και iOS
    
   Site: Citizenpass
    
   Πηγή: http://www.insomnia.gr/_/articles/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B1/cars/%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-citizenpass-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CE%BF-r12795
  Sign in to follow this  
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.