Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής: Τι είναι και ποια τα πλεονεκτήματά της

  Η αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής (ΜΕ) είναι το σύνολο των σχεδίων που αφορά τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τα χαρακτηριστικά των υλικών και τις μεθόδους κατασκευής του έργου. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Αρχιτεκτονικής Μελέτης, ενώ ο σκοπός της είναι να καλύψει κάθε κατασκευαστική πτυχή του έργου, μέχρι την παράδοσή του.

  Η ομάδα Μηχανικών και Σχεδιαστών που την υλοποιούν, οφείλουν να ακολουθούν ένα πλαίσιο σαφήνειας και απλότητας, έτσι ώστε να είναι κατανοητή σε όλους όσους εμπλέκονται στο έργο· από τον Ιδιοκτήτη και τον προμηθευτή, μέχρι τον Μηχανικό, τον Διακοσμητή και τον υπεργολάβο. Ο Project Manager του έργου, κατευθύνει και συντονίζει τη σχεδιαστική ομάδα ώστε να συγκεντρώνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, να τις διοχετεύει προς τα εμπλεκόμενα μέρη και τελικά να συνδέσει την ομάδα με τον Ιδιοκτήτη (ή κύριο του Έργου).

  Detail-design-dry-walls-plan-1.jpg

  Η αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής για να είναι υλοποιήσιμη όταν συνταχθεί, χρειάζεται μια απαραίτητη προϋπόθεση. Την εξαίρετη γνώση της κατασκευαστικής διαδικασίας και των τεχνικών μεθόδων βάσει των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης. Δεν αρκούν μόνο οι θεωρητικές γνώσεις της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού / Αρχιτέκτονα που είναι προαπαιτούμενες ώστε οι προτάσεις της ΜΕ να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς και τους ευρωπαϊκούς κώδικες. Χωρίς την κατασκευαστική εμπειρία, μία Μελέτη Εφαρμογής θα είναι ουσιαστικά μη υλοποιήσιμη.

  Σημαντική σημείωση: Πριν την εκπόνησή της, συστήνεται ανεπιφύλακτα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης της Άδειας Δόμησης. Σε περίπτωση τροποποιήσεων των μελετών της Πολεοδομίας, αυτές θα επηρεάσουν την ΜΕ και η αναθεώρησή της, είναι μία επίπονη και χρονοβόρος διαδικασία με σημαντικό κόστος.

  Η αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής αναλύεται στις παρακάτω φάσεις:

  1. Λεπτομερής Σχεδιασμός
  2. Τεχνικές Προδιαγραφές
  3. Χρονικός Προγραμματισμός

  1. Λεπτομερής Σχεδιασμός

  Ο λεπτομερής σχεδιασμός είναι το στάδιο όπου εκπονούνται τα κατασκευαστικά σχέδια (π.χ. κατόψεις και όψεις λουτρών, κατασκευαστικές λεπτομέρειες δαπέδων, ξυλουργικών, τοιχοποιίας, ξηράς δόμησης κλπ.).

  Τα σχέδια είναι σε μοντέλα 2D κι όπου απαιτείται και σε 3D για να υπάρχει η απαιτούμενη σαφήνεια και κατανόηση των κατασκευαστικών λεπτομερειών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του Έργου.

  Η διαδικασία κατασκευής μιας κατοικίας ποικίλει ανάλογα με τη μορφή, τον τόπο, την πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις του Ιδιοκτήτη. Έτσι, κι ο λεπτομερής σχεδιασμός ποικίλει από κατοικία σε κατοικία και γενικά από έργο σε έργο ακόμα κι αν αυτά είναι συναφή μεταξύ τους.

  Ενδεικτικά λοιπόν, ο λεπτομερής σχεδιασμός συνίσταται στην παρακάτω λίστα σχεδίων:

  Αρχιτεκτονικά

  • Διάταξη Περιβάλλοντος Χώρου σε Κλίμακα 1/50 ή 1/100 ή 1/200
  • Διάγραμμα Εκσκαφών σε Κλίμακα 1/50 ή 1/100
  • Κατόψεις όλων των Στάθμεων σε Κλίμακα 1/50
  • Όψεις Κτηρίου σε Κλίμακα 1/50
  • Τομές Κτηρίου σε Κλίμακα 1/50

  Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες:

  • Τομή Οπτοπλινθοδομές – Σενάζ
  • Τομή Οπτοπλινθοδομές με Ηχομόνωση
  • Τομή Ξηρά Δόμηση (Τοιχοποιίας διπλής, Επένδυσης, Ψευδοροφής, Κρυφών φωτισμών)
  • Τομή Θερμομόνωση Δοκών – Υποστυλωμάτων
  • Τομή Θερμομόνωση – Υγρομόνωση Υπογείων και/ή Φυτεμένων Δωμάτων
  • Τομή Δαπέδου Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης
  • Τομή Υγρομόνωση Τοιχείων Υπογείων και Θεμελιώσεων 
  • Τομή Υγρομόνωση Κολυμβητικών Δεξαμενών
  • Τομή Επιστρώσεις Δαπέδων 
  • Τομή Επιστρώσεις Δαπέδων Λουτρών και WC
  • Όψη και Κάτοψη Επικαλύψεων Λουτρών και WC
  • Τομή Επιστρώσεις Δαπέδων Κλιμακοστασίων και Πλατύσκαλων
  • Τομή Επιστρώσεις Δαπέδων Εξωστών και Βεραντών
  • Τομή Δάπεδα Υπογείων Αποθηκών και Μηχανοστασίων
  • Κάτοψη Όψη και Τομή Ερμαριών Υπνοδωματίων, Κουζινών, Λουτρών, πάγκων

  Ηλεκτρομηχανολικά Σχέδια

  • Διάταξη δικτύων Η/Μ Περιβάλλοντος Χώρου σε Κλίμακα 1/50 ή 1/100 ή 1/200
  • Άνωψη οροφής φωτιστικών σωμάτων σε Κλίμακα 1/50
  • Φωτισμός Περιβάλλοντος Χώρου σε Κλίμακα 1/50 ή 1/100

  2. Τεχνικές Προδιαγραφές

  Το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών είναι τα πρότυπα της κατασκευής και το σύνολο των απαιτήσεων τις οποίες ακολουθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του έργου. Αποτελείται από τα παρακάτω παραρτήματα:

  • Υποχρεώσεις Αναδόχου
  • Προδιαγραφές Υλικών
  • Κανονισμοί και Πρότυπα
  • Πλάνο Υλικών και εγκατεστημένου εξοπλισμού
  • Μεθοδολογία για κάθε στάδιο της κατασκευής

  3. Χρονικός Προγραμματισμός

  Κατά την εκπόνηση του λεπτομερούς Σχεδιασμού, συντάσσεται το Χρονοδιάγραμμα του Έργου. Αυτό πλέον βασίζεται στην πραγματική εικόνα της κατοικίας και της αγοράς, τις παραδόσεις των υλικών και τους απαιτούμενους πόρους, και όχι σε αφηρημένες παραδοχές.

  Η αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής δεν είναι απλώς ένα σετ σχεδίων. Αποτελεί τον πλήρη οδηγό κατασκευής για την παράδοση ενός έργου αξιόπιστου κι αισθητικά άρτιου. Όλα αυτά, πάντα σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Ιδιοκτήτη.

  Τι εξασφαλίζει μια πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής;

  • Αποφυγή υπέρβασης του αρχικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού.
  • Δυνατότητα ελέγχου από τον Ιδιοκτήτη για την ποιότητα του έργου.
  • Αποφυγή παρερμηνειών της Σύμβασης και του Αντικείμενου Εργασιών.
  • Ομαλή εξέλιξη εργασιών
  • Άρτια επίβλεψη του έργου.
  • Τελικό αποτέλεσμα όπως ακριβώς το φαντάστηκε ο Ιδιοκτήτης.
  • Αρτιότητα, αξιοπιστία και έγκαιρη παράδοση του έργου.
  • Ομαλή Συνεργασία μεταξύ Ιδιοκτήτη και Αναδόχου.

   

  Detail-Design-wooden-works_01.jpg

  Cover

  Detail-Design-wooden-works_closet_01-1.j

  Closet Plan

  Detail-Design-wooden-works_closet_02.jpg

  Facade Closet

  Χωρίς την αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής, μπορεί να προκύψουν θέματα που πρέπει να λυθούν άμεσα. Αυτό πολλές φορές οδηγεί σε κακοτεχνίες, υπερβάσεις κόστους κατασκευής και αποσυντονισμό των συνεργείων.

  Ο προϋπολογισμός της κατοικίας βασίζεται πλέον σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε παραδοχές. Έτσι εξασφαλίζει στον Ιδιοκτήτη μία “κλειδωμένη” τιμή μέχρι το τέλος του έργου, αλλά και μία ομαλή συνεργασία με τον Ανάδοχο χωρίς διαφωνίες και παρερμηνείες.

  Τέλος, εξίσου σημαντικές είναι η Αισθητική κι Αρχιτεκτονική του έργου όπως ακριβώς την επιθυμεί ο Ιδιοκτήτης. Οι υφές, τα υλικά, τα πάχη και οι διατομές κάθε δομικού υλικού είναι αυτά που συνθέτουν μια καλαίσθητη κατασκευή.

  Επειδή όμως η αισθητική κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική, η αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής σάς εξασφαλίζει ότι το τελικό αποτέλεσμα θα συνάδει με τη δική σας αισθητική, την εργονομία, τη λειτουργικότητα και την ευχρηστία.


  Πηγή: https://stokasconstruction.com/el/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF/

  User Feedback

  Recommended Comments

  άλλη μια καλυμμένη (γκρίζα) διαφήμιση 

  δεν μας δίνετε και τον τιμοκατάλογο?

  Link to comment
  Share on other sites

  Πρόκειται για μελέτη εφαρμογής. Ο όρος "αρχιτεκτονική" μπροστά είναι είτε εσφαλμένος είτε εκ του πονηρού.

  Link to comment
  Share on other sites

  2 λεπτά πριν, Spiderman said:

  ...εκ του πονηρού.

  καθόσον, αν ψάξεις την πηγή, θα το ανακαλύψεις

  μα, πόσο "στόκοι" είναι μερικοί...

  Link to comment
  Share on other sites

  Εάν  την  πληρώνει  ο πελάτης  καλό  θα  είναι   να  υπάρχει . 

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.