Jump to content

spafent

Members
 • Content Count

  142
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

spafent last won the day on April 11 2012

spafent had the most liked content!

Community Reputation

22 Καλή

1 Follower

About spafent

 • Rank
  Παλιό Μέλος

Profile Information

 • Φύλο
  Άντρας
 • Τοποθεσία
  Θεσσαλονίκη
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. [ΕΡΩΤΗΣΗ μέσω mail ] Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε : γιατί δεν φαίνεται ακόμα, η πληρωμή που έχουμε κάνει μέσω Εθνικής τράπεζας από 4/4/19, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ταμείου; [ΑΠΑΝΤΗΣΗ] Φαίνονται ανεξόφλητα γιατί θα λάβουμε ενημέρωση από τον ΔΙΑΣ στο τέλος του μήνα. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών(ΕΤΕΑΕΠ) Φιλελλήνων 13-15 105 57 Αθήνα Τηλ. 210 3275000 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών www.eteaep.gov.gr
 2. Νόμος 960/79 Άρθρο 3 1. Εις περίπτωσιν προσθήκης καθ' ύψος ή κατ' επέκτασιν υφισταμένου κτιρίου οι θέσεις σταθμεύσεως υπολογίζονται βάσει της επιφανείας προσθήκης του κτιρίου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα υπό των προεδρικών διαταγμάτων του άρθρου 2 του παρόντος. 2. Εις τις περιπτώσεις ακινήτων τα οποία εμπίπτουν εις τις απαγορεύσεις δημιουργίας χώρων σταθμεύσεως ως αυτές καθορίζονται υπό των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος και των αποφάσεων της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου 2 δύναται να εφαρμόζεται η περίπτωσις β' ή γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος, καταβαλλομένης κατά την εφαρμογήν της περιπτώσεως γ μειωμένης εισφοράς, ως ειδικότερα υπό του άρθρου 5 του παρόντος ορίζεται. 3. Ομοίως μειωμένη εισφορά καταβάλλεται εις τις περιπτώσεις: …………… ε) Μεταβολής της χρήσεως υφισταμένων κτιρίων ή μέρος αυτών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), με την παράγραφο 7 του άρθρου 51 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).
 3. μάλλον: Προεδρικό διάταγμα 350/96 Άρθρο 6 1. Για την εξαγορά μέρους ή του συνόλου των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή για νομικούς ή τεχνικούς λόγους η δημιουργία των αναγκαίων χώρων στο γήπεδο όπου ανεγείρεται το κτίριο κατ' εφαρμογή της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 960/1979 όπως ισχύει, και τον υπολογισμό της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη επιφάνεια ίση με 25,00 m2 για κάθε θέση στάθμευσης. 2. Για τον υπολογισμό της κατά την περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 960/1979 ως ισχύει, εισφοράς όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 5 του αυτού νόμου, λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία των ακινήτων όπου αυτή έχει καθορισθεί.
 4. Προεδρικό διάταγμα 350/96 ΑΡΘΡΟ 4 1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης μεγαλύτερος του 15 επιβάλλεται η εξασφάλιση ποσοστού τουλάχιστον 50% των θέσεων στο αυτό ακίνητο ή σε άλλο, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 300 m μετρούμενη σε νοητή ευθεία γραμμή μεταξύ των πλησιέστερων σημείων των δύο ακινήτων. 2. Ειδικά για χρήσεις υπεραγορές τροφίμων ή άλλων ειδών και πολυκαταστήματα εν γένει επιβάλλεται η εξασφάλιση του ως άνω ποσοστού στο αυτό ακίνητο ή σε όμορο αυτού. 3. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης σε νομίμως υφιστάμενα προ της ισχύος του νόμου 960/1979 κτίρια, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου. Δηλαδή;
 5. Εχω κάνει πληρωμή από 4/4/19 μέσω e-banking εθνικής, αλλά δεν φαίνεται τίποτα στις καταβολές στην πλατφόρμα του ΕΤΕΑΕΠ, βλέπει κάποιος την πληρωμή του, στις καταβολές;
 6. 31 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3136 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017. Άρθρο 2 Διαδικασία έκδοσης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ........ 4. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε αίτηση έκ- δοσης άδειας κατηγορίας 3 η οποία εκδίδεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, η διαδικασία είναι η εξής: α) Γίνεται αίτηση από τον Διαχειριστή για τη χορήγηση βεβαίωσης, προκειμένου να οριστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και οι ισχύοντες όροι δόμησης για την περιοχή του ακινήτου. β) Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και χρε- ώνεται ηλεκτρονικά από τον προϊστάμενο σε αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος εκδίδει την βεβαίωση, ηλεκτρονικά, εντός δέκα ημερών ορίζοντας ταυτόχρονα τα υποχρεω- τικά πεδία εγκρίσεων του συστήματος που θα πρέπει να συμπληρωθούν προκειμένου να εκδοθεί η άδεια, σύμ- φωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης για την περιοχή του ακινήτου.
 7. Κανονικά δεν επιβάλλεται από κάπου χρονικό όριο ισχύος στην Βεβαίωση όρων Δόμησης Απαιτούμενων Εγκρίσεων
 8. Νόμος 4389/16 - Άρθρο 156 Άρθρο 156: Τροποποίηση των διατάξεων περί ελεγκτών δόμησης Β. Το άρθρο 10 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής: {Άρθρο 10: Ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης 1. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης αποκτάται με την εγγραφή του στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 2. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 3. Οι ελεγκτές δόμησης υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 160/Α/2004)), σε περίπτωση που διενεργήσουν ελέγχους για κτίρια και κατασκευές επιφάνειας άνω των 1000 m2. Η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) παραμένει εκτός λειτουργίας προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν.4571/2018 (ΦΕΚ Α' 186/2018). Όλες οι υποχρεώσεις υποβολής των ΔΠΚ & ΔΟΣ του έτους 2018 καθώς και επανυποβολής των ΔΠΚ & ΔΟΣ των ετών 2016, 2017 και 2018 θα μπορούν να εκπληρωθούν από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2019 με την επαναλειτουργία της εφαρμογής. Η περίοδος κατά την οποία η εφαρμογή υποβολής θα παραμείνει κλειστή, παρατείνει την προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής αρχικών ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018. Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/42607
 9. Αν είναι μόνο τα υποστυλώματα ή άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία, ογκοπλαστικές προεξοχές, αρχιτεκτονικές προεξοχές, εντός Ρ.Γ. η εκτός, σε αντίστοιχο ύψος και πλάτος, βάσει νομοθεσίας δέν προσμετρούνται.....
 10. Καταρχήν με την ιδιότητα του Χημικού Μηχανικού, όπως φαίνεται στο προφίλ σας, δεν νομίζω να δικαιούστε ούτε την έκδοση ΕΕΔΜΚ.
 11. Θά υπάρχει εφαρμογή στο taxis για περιορισμένο αριθμό τιμολογίων, όπως στις συγκεντρωτικές που θα καταργηθούν...
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.