Jump to content

[ΑΡΘΡΟ 096 - Ν. 4495/17] Κατηγορία 3 αυθαιρέτων κατασκευών


Recommended Posts

Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 96 (Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3) του Ν. 4495/17.  

Edited by ilias
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Σημαντικές προσθήκες (μπλε χρώμα και σχόλιο με μαύρο bold) και διαφοροποιήσεις στην κατηγορία 3 σε σχέση με την αντίστοιχη κατηγορία του Ν. 4178:

 

γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: 
Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις: Υπάγονται στις δι-
ατάξεις του παρόντος και εξαιρούνται οριστικά από 
την κατεδάφιση, με την καταβολή παραβόλου ποσού 
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και χωρίς την καταβολή 
ειδικού προστίμου,
(Μειώθηκε το παράβολο στο μισό έναντι του Ν. 4178 που ήταν 500 Ε)
οι εξής παραβάσεις, ανεξαρτήτως 
του αριθμού αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές 
δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 30 του 
παρόντος νόμου:
 
αα) μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευ-
σης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου έως είκοσι 
τις εκατό (20%),--Στο ν. 4178 ήταν 5%
ββ) προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις, 
γγ) αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκα-
λεί υπέρβαση της επιφανείας τους έως είκοσι τις εκατό 
(20%). Συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση 
και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης και ανοικτοί 
εξώστες που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της 
πόλης, εφόσον εξασφαλίζεται κάτω από την επιφάνειά 
τους καθαρό ελεύθερο ύψος τουλάχιστον τριών (3) μέ-
τρων, (Στο Ν. 4178 το ποσοστό ήταν 10%, αλλά προστέθηκε η απαραίτητη προυπόθεση των 3 μ ελέυθερου ύψους)
δδ) αλλαγή των διαστάσεων των ανοιγμάτων και με-
τατόπιση αυτών, (Στο ν. 4178 υπήρχε περιορισμός έως και 10%-πλέον χωρίς περιορισμό)
εε) κατασκευή πέρκγολας έως (50) τ.μ. σύμφωνα με την 
παρ. 60 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), (Μπήκε περιορισμός επιφάνειας πέργκολας 50 τμ που δεν υπήρχε στο Ν. 4178)
στστ) φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθ-
μευσης, (δεν υπήρχε στο Ν. 4178)
ζζ) δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητι-
κές, καθώς και δεξαμενές νερού,
ηη) οικίσκοι που καλύπτουν αντλητικές εγκαταστάσεις, 
εφόσον έχουν τις συγκεκριμένες διαστάσεις που ορίζει 
το π.δ. της 24ης.5.1985 (Δ΄270). Για την εν λόγω περίπτω-
ση δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου,
θθ) εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00 
μέτρο,
ιι) υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μέτρο για 
κατοικίες και 2,00 μέτρα για βιομηχανίες και ειδικά κτίρια, (προστέθηκε η υπέρβαση ύψους περιτοιχισης για βιομηχανικά και ειδικά κτίρια)
ιαια) υπέρβαση νομίμου ύψους καμινάδας έως 1,50 
μέτρο, και πέργκολας ύψους έως τέσσερα (4) μέτρα για 
ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα, (προστέθηκε η υπέρβαση και για πέργκολες τουρ. καταλυμάτων)
ιβιβ) αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τ.μ. και ύψους 
έως 2,50 μέτρα,
ιγιγ) υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, βιομηχα-
νικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως είκοσι 
τοις εκατό (20%)του ύψους που προβλέπεται στην οικο-
δομική άδεια,
ιδιδ) αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδο-
μική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση, εφόσον δεν παραβιά-
ζονται οι πολεοδομικές διατάξεις, ή αλλαγή θέσης του 
προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη 
θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της 
κάτοψης σε νόμιμη θέση και με την προϋπόθεση ότι δεν 
μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους. Επιτρέπεται 
κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 10 του 
άρθρου 42 η ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής 
άδειας με τις μελέτες του υφισταμένου κτιρίου, προκει-
μένου να εκδοθεί η ταυτότητα κτιρίου,
ιειε) αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περι-
γράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας 
έως πέντε τοις εκατό (5%) και εφόσον δεν μεταβάλλεται 
η επιφάνεια άνω του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) 
και κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 89, ( αλλαξε το μέγιστο ποσοστό ανοχής επιφάνειας από 2% σε 5%)
ιστιστ) παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού, 
ο  οποίος  εγκρίθηκε  με  την  3046/304/30-1/3.2.1989 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ΄ 59). Για τις παρα-
βάσεις αυτές γίνεται ειδική μνεία στις βεβαιώσεις των 
μηχανικών, κατά την τεχνική έκθεση,
ιζιζ) πρόχειρες και προσωρινές κατασκευές από πανί, 
νάϋλον ή άλλα ευτελή υλικά που χρησιμοποιούνται για 
αυτοστέγαση ή για προσωρινή αποθήκευση υλικών και 
προϊόντων εμπορίου σε βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτί-
ρια με νόμιμη άδεια,
ιηιη) πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρή-
σης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων, που το-
ποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο. (προστέθηκε στον παρόντα νόμο)
Για την υπαγωγή υποβάλλεται αίτηση και υπεύθυνη 
δήλωση του ιδιοκτήτη, τεχνική έκθεση μηχανικού, καθώς 
και φωτογραφίες, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 
του παρόντος.
Σε περίπτωση παραβάσεων που δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις των διαστάσεων που τίθενται με την παρούσα 
κατηγορία, εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 
100, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ιστ΄, για την 
οποία εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις υπολογισμού 
του προστίμου του ίδιου άρθρου.
Edited by Pavlos33
  • Like 1
  • Upvote 8
Link to comment
Share on other sites

On 5/11/2017 at 4:03 ΜΜ, Pavlos33 said:

 

Σημαντικές προσθήκες (μπλε χρώμα και σχόλιο με μαύρο bold) και διαφοροποιήσεις στην κατηγορία 3 σε σχέση με την αντίστοιχη κατηγορία του Ν. 4178:

 

γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: 
Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις: Υπάγονται στις δι-
ατάξεις του παρόντος και εξαιρούνται οριστικά από 
την κατεδάφιση, με την καταβολή παραβόλου ποσού 
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και χωρίς την καταβολή 
ειδικού προστίμου,
(Μειώθηκε το παράβολο στο μισό έναντι του Ν. 4178 που ήταν 500 Ε)
οι εξής παραβάσεις, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές 
δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος νόμου:
 

γίνεται κατά κάποιο τρόπο ένας μικρός χαμός!

(άντε να βρεις άκρη -στο ποιες εργασίες προβλέπονται στην παραπάνω κατηγορία

και ποιες στο άρθρο 30!)

 

 

Άρθρο 30

 

Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

1.                      Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο:

α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής,

β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012,

γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων,

δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων,

ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα,

στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων,

ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος,

η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4067/2012,

θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις παραγράφους 2β και 2γ του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,

ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων,

ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,

ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας,

ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή,

ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,

ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών,

ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου,

ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορ- ροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων,

ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.,

ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση άδειας ή η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

δδ) αλλαγή των διαστάσεων των ανοιγμάτων και με-

τατόπιση αυτών(Στο ν. 4178 υπήρχε περιορισμός έως και 10%-πλέον χωρίς περιορισμό)

εε) κατασκευή πέρκγολας έως (50) τ.μ. σύμφωνα με την 

παρ. 60 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), (Μπήκε περιορισμός επιφάνειας πέργκολας 50 τμ που δεν υπήρχε στο Ν. 4178)

στστ) φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθ-

μευσης, (δεν υπήρχε στο Ν. 4178)

Σε περίπτωση παραβάσεων που δεν πληρούν τις προ-

ϋποθέσεις των διαστάσεων που τίθενται με την παρούσα 

κατηγορία, εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 

100, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ιστ΄, για την 

οποία εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις υπολογισμού 

του προστίμου του ίδιου άρθρου.

 

Το μεν πρώτο το θεωρώ πολυ σημαντικό κυρίως ως προς το γραφειοκρατικό κομμάτι αναλυτικός κλπ. Έτσι όλα τα ανοίγματα αυθαίρετα η τροποποιημένα πάνε κατηγορία 3.

Το δε δευτερο, ειναι παράδοξο οπως αναφέρει και ο ΚΑΝΑ. Δηλαδή αν παω και δω μια πέργκολα την βάζω κατηγορία 3. Αν θελω να κάνω ομως μια δε χρειάζομαι ο.α  :shock: με βάση το άρθρο 30.

Μήπως θελαν να γράψουν μεγαλύτερες του 50τ.μ στην κατηγορία 3?

Στο τελευταίο έγινε λάθος στο copy paste και δε διορθώθηκε το το ιστιστ σε ιειε.. :mrgreen:

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Αν κατάλαβα καλά, όσον αφορά τα ανοίγματα:

 

Πχ. έχουμε διαμέρισμα-οριζόντια ιδιοκτησία σε οικοδομή που ως προς δόμηση-κάλυψη-ύψος είναι οκ, και ένα άνοιγμα έχει μετατοπιστεί ή έχει αλλάξει διάσταση σε σχέση με τα σχέδια της άδειας, θα το βάλουμε στο νέο νόμο ως παράβαση Κατηγορίας 3;

Link to comment
Share on other sites

Έτσι ήταν και στον 4178. Απλά είχε περιορισμό ως προς το μέγιστο ποσοστό της τροποποίησης του εμβαδού, 10%, και της μετατόπισης έως 2 μέτρα. Αλλιώς πήγαινε με αναλυτικό.

Link to comment
Share on other sites

 

Στο τελευταίο έγινε λάθος στο copy paste και δε διορθώθηκε το το ιστιστ σε ιειε.. :mrgreen:

 

 

Με "καταστροφικές" συνέπειες για τα κρατικά ταμεία αφού νομίμως πλέον ΟΛΕΣ οι κατ'επέκταση υπερβάσεις ή προσθήκες επιφάνειας κλειστών χώρων σε νόμιμο κτίριο μπορούν να υπολογιστούν με αναλυτικό. Ας πρόσεχαν.....

Edited by armenopoulos
  • Upvote 4
Link to comment
Share on other sites

Πράγματι οι άνθρωποι είναι πρόχειροι

 

 

Σε περίπτωση παραβάσεων που δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις των διαστάσεων που τίθενται με την παρούσα
κατηγορία, εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου
100, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ιστ΄, για την
οποία εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις υπολογισμού
του προστίμου του ίδιου άρθρου.

όπου ιστ' είναι

 

ιστιστ) παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού,
ο οποίος εγκρίθηκε με την 3046/304/30-1/3.2.1989
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ΄ 59). Για τις παρα-
βάσεις αυτές γίνεται ειδική μνεία στις βεβαιώσεις των
μηχανικών, κατά την τεχνική έκθεση,

 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 

δδ) αλλαγή των διαστάσεων των ανοιγμάτων και με-
τατόπιση αυτών(Στο ν. 4178 υπήρχε περιορισμός έως και 10%-πλέον χωρίς περιορισμό)
εε) κατασκευή πέρκγολας έως (50) τ.μ. σύμφωνα με την 
παρ. 60 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), (Μπήκε περιορισμός επιφάνειας πέργκολας 50 τμ που δεν υπήρχε στο Ν. 4178)
στστ) φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθ-
μευσης, (δεν υπήρχε στο Ν. 4178)
Σε περίπτωση παραβάσεων που δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις των διαστάσεων που τίθενται με την παρούσα 
κατηγορία, εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 
100, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ιστ΄, για την 
οποία εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις υπολογισμού 
του προστίμου του ίδιου άρθρου.
 
Το μεν πρώτο το θεωρώ πολυ σημαντικό κυρίως ως προς το γραφειοκρατικό κομμάτι αναλυτικός κλπ. Έτσι όλα τα ανοίγματα αυθαίρετα η τροποποιημένα πάνε κατηγορία 3.
Το δε δευτερο, ειναι παράδοξο οπως αναφέρει και ο ΚΑΝΑ. Δηλαδή αν παω και δω μια πέργκολα την βάζω κατηγορία 3. Αν θελω να κάνω ομως μια δε χρειάζομαι ο.α  :shock: με βάση το άρθρο 30.
Μήπως θελαν να γράψουν μεγαλύτερες του 50τ.μ στην κατηγορία 3?
Στο τελευταίο έγινε λάθος στο copy paste και δε διορθώθηκε το το ιστιστ σε ιειε.. :mrgreen:

 

Αυθαίρετη διάνοιξη κουφώματος δε θεωρώ ότι συμπεριλαμβάνεται στην Κατηγορία 3...

Εδώ μας μιλάει καθαρά για αλλαγή διαστάσεων.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.