Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
danaikaterina

[ΑΡΘΡΟ 40 - Ν. 4495/17] Δικαιολογητικά χορήγησης οικοδομικής άδειας

Recommended Posts

Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας του Άρθρου 40 του Ν. 4495/17.

 

1. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα τα εξής δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

 

α) αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων,
 
β) εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται. Όπου απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, προσκομίζεται και βεβαίωση περί μη υποβολής ένστασης ή η απόφαση του ΠΕ.Σ.Α.,
 
γ) τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό φύλλο και απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο,
 
δ) αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων,
 
ε) αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, όπου απαιτείται,
 
στ) στατική μελέτη,
 
ζ) μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
 
η) μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου,
 
θ) μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου,
 
ι) μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων,
 
ια) μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις για την πυροπροστασία, όπου απαιτείται,
 
ιβ) μελέτη καύσιμου αερίου εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου,
 
ιγ) σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 305/1996 (Α΄ 212),
 
ιδ) σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ), σύμφωνα με την κ.υ.α. 36259/2010 (Β΄1312),
 
ιε) συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1221/1981 (Α΄ 292), και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισής της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς,
 
ιστ) αιτιολογική έκθεση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210),
 
ιζ) αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δημοσίου, ΕΦΚΑ και δήμου,
 
ιη) αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο που αφορά την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής των μελετητών μηχανικών, καθώς και το ΦΕΜ αυτής.
 
Αν έχει εκδοθεί προέγκριση οικοδομικής αδείας, δεν απαιτείται εκ νέου η προσκόμιση των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν για την έκδοση αυτής.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Για την έκδοση προέγκρισης ή οικοδομικής άδειας δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση εγκρίσεων άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, αν οι εν λόγω εγκρίσεις έχουν χορηγηθεί και ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 1650/1986 και του ν. 4014/2011, εφόσον οι όροι αυτοί βρίσκονται σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, υπο-
βάλλονται και λαμβάνονται υπόψη ως δικαιολογητικά οι αρχικές εγκρίσεις.
 
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται δικαιολογητικά και ειδικότερα θέματα αναφορικά με τη διαδικασία των εγκρίσεων του παρόντος άρθρου.
 
5. Για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών, όπου αυτές προβλέπονται, υποβάλλονται στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στοιχεία και δικαιολογητικά. Η Υ.ΔΟΜ. μετά τον έλεγχο αυτών εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της παρέκκλισης εντός είκοσι (20) ημερών.
 
6. Για την έκδοση άδειας νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και εγκαταστάσεων, επιτρέπεται η εκ των υστέρων έγκριση χορήγησης παρέκκλισης, εφόσον πληρούνται, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος παρέκκλισης, οι προϋποθέσεις χορήγησής της. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση δε δεσμεύεται για την εκ των υστέρων χορήγηση παρέκκλισης, ιδιαίτερα εφόσον αυτή δεν αιτιολογείται επαρκώς.
 
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και το έντυπο εισήγησης.
Edited by danaikaterina
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μηχανολόγοι Μηχανικοί βιομηχανικού και κτιριακού σχεδιασμού (BIM/CAD)

Δηλ. για έκδοση οικοδομικής αδείας δεν απαιτείται Ασφαλιστική ενημερότητα? Ούτε ενημερότητα ΤΕΕ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όταν η διοίκηση αναγκάζεται να βγάζει εγκυκλίους αυτού του είδους, καταλαβαίνεις πόσο χαμηλά έχει πέσει το επίπεδο της διοίκησης. Και στις δύο πλευρές ...

 

7Χ824653Π8-1ΕΧ.pdf

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Απ οτι ακούω δεν έχουν βγει όλες οι ερμηνευτικές, γνωρίζετε αν έχει αρχίσει η εφαρμογή του?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι μήπως γνωρίζετε να μου δώσετε τα φώτα σας για ένα θέμα που αντιμετώπισα στην πολεοδομία;

Πρόκειται να βγάλω Αδεια ΜΚ για μια πέργκολα σε δώμα τετραορόφου και ο υπάλληλος μου ζήτησε να γράψω στην

Τ.Ε. οτι δεν υπάρχει αυθαιρεσία στο κτίριο (σε ολόκληρο το κτίριο) ή αν υπάρχει και έχει τακτοποιηθεί να προσκομίσω 

την βεβαίωση... Το κτίριο φυσικά δεν ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη, έχει οροφοδιαμερίσματα, και Κ.Χ φυσικα΄, αλλά στο δώμα

ο ιδιοκτήτης που θέλει την άδεια για πέργκολα έχει αποκλειστική χρήση.

Γνωρίζει κανείς αν πρέπει να βεβαιώσει ο μηχανικός αν υπάρχει ή όχι αυθαιρεσία στο κτίριο; 

Ευχαριστώ πολύ

Share this post


Link to post
Share on other sites

 αφου η οικοδομη εχει υπαχθει σε καθεστως ΟΙ και ανηκει σε διαφορους ιδιοκτητες,

ειναι προφανες οτι δεν μπορεις να ξερεις εάν και ποσοι εχουν αυθαιρεσιες ή εάν και πόσοι τις εχουν τακτοποιησει

εκτος απο τον πελατη σου.

και αυτο θα του γραψεις.

[το δικαιωμα για  "περγκολα" απο πού προκύπτει?]

εδιτ

βλεπεις  εδω

https://et.diavgeia.gov.gr/search?query=q:"ΕΕΜΚ περγκολα σε δωμα"&page=0&sort=relative

 

 

Edited by dimitris GM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το σύστημα του ΤΕΕ για την έκδοση αδειών εμφανίζει πως δεν είναι ενημερωμένο περί του Ν.4495/17, οπότε ουσιαστικά δεν είναι χρήσιμο σε περίπτωση έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας;

αν όντως δεν είναι λειτουργικό, τότε που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά; εφόσον η διαδικασία σύμφωνα και με τον νόμο πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για να ισχύσει η ηλεκτρονική υποβολή του Ν 4495/17 πρέπει (κατά τον ίδιο νόμο) πρώτα να εκδοθεί μια Υπουργική Απόφαση (Υ.Α)

Αυτή δεν εκδόθηκε

Σύμφωνα λοιπόν με μια εγκύκλιο μέχρι να εκδοθεί η Υ.Α η  έκδοση οικ αδειών συνεχίζει να γίνεται όπως προβλέπονταν πριν τον 4495/17

δηλ υποβάλλεται στην ΥΔΟΜ (σύμφωνα με τα άρθ 1 έως 8 του Ν 4030/11 και την ΚΥΑ 7533/12)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ευχαριστώ πολύ ΚΑΝΑ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.