Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Χρήσιμες οδηγίες για περίφραξη και περιτοίχιση της ιδιοκτησίας σας

  Πολλές φορές αποφασίζουμε να κάνουμε την περίφραξη του ακινήτου μας. Προτού όμως προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια καλό θα ήταν να γνωρίζουμε μερικά βασικά πράγματα, όπως με ποιο τρόπο και πότε μπορούμε να κάνουμε την περίφραξη, πότε απαιτείται άδεια δόμησης ή μικρής κλίμακας.

  • Ποια ακίνητα περιφράζουμε;

  Περιφράζουμε:

  Α) Τα άρτια οικόπεδα εντός σχεδίου

  Β) Τα άρτια γήπεδα εκτός σχεδίου

  Γ) Τα μη ρυμοτομούμενα τμήματα των μη άρτιων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων εντός σχεδίου.

  Δ) Στα μη άρτια γήπεδα εκτός σχεδίου, επιτρέπεται να γίνει περίφραξη μόνο με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα.

  • Είναι υποχρεωτική η περίφραξη του οικοπέδου;

  Σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις είναι υποχρεωτική η περίφραξη οικοπέδων σε κεντρικά σημεία των πόλεων, αλλά όχι στα απομακρυσμένα.

  Επειδή ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του οικοπέδου, ακόμα κι αν η ζημιά προέρχεται από τρίτους, ανάλογα με το Δήμο, επιβάλλονται κάποια πρόστιμα. Εκτός από την περίφραξη ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος σε περιοδική αποψίλωση των χόρτων και καθαριότητα του χώρου, ανάλογα με τον κανονισμό που ισχύει και αφορά την καθαριότητα του οικείου Δήμου.

  • Σε ποιο σημείο περιφράζουμε;

  Η περίφραξη τοποθετείται είτε κατά μήκος των ορίων του οικοπέδου ή στο πρόσωπο με δρόμο, εντός του οικοπέδου. Σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, μπορεί να κατασκευαστεί περίφραξη εκατέρωθεν του κοινού ορίου, εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των όμορων ιδιοκτητών.

  • Με ποιο τρόπο περιτοιχίζουμε ένα ακίνητο;

  Η περιτοίχιση με άδεια δόμησης, επιτρέπεται καταρχήν σε άρτια γήπεδα και το ύψος του περιφράγματος, που συμπεριλαμβάνει το τοιχίο, το οποίο δεν μπορεί να είναι πάνω από 1,5 μέτρο και τα κάγκελα ή το πλέγμα ή την ξύλινη κατασκευή, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία μέτρα (3) μ. συνολικά.

  Κατ’ εξαίρεση το ύψος του περιφράγματος, μπορεί να υπερβαίνει το ανωτέρω καθοριζόμενο ύψος των 3 μέτρων, μόνο για λόγους ασφαλείας (π.χ. Βιομηχανίες, Δικαστικές Φυλακές, κλπ) ή τα γήπεδα που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς. Οι λόγοι αυτοί πιστοποιούνται από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα και τη σύμφωνη γνώμη του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου.

  Αν το φυσικό έδαφος στη ρυμοτομική γραμμή είναι υψηλότερο από τη στάθμη του πεζοδρομίου από 1,00 μ. έως 2,50 μ., το περίφραγμα μπορεί να κατασκευαστεί συμπαγές έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους. Αν από τη στάθμη του πεζοδρομίου έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους στη ρυμοτομική γραμμή υπάρχει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 2,50 μ., το συμπαγές τμήμα του περιφράγματος μπορεί να έχει ύψος έως 2,50 μ. και το έδαφος κλιμακώνεται έτσι ώστε κάθε κλιμάκωση να έχει ύψος έως 2,50 μ. και πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ.

  • Σε ποιες περιπτώσεις βγάζουμε Άδεια Μικρής Κλίμακας;

  Σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για περιτοίχιση -περίφραξη στις εξής περιπτώσεις:

  1)  Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή, μέχρι ύψους 1,00 μ. ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.

  2)  Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.

  3)  Επίσης επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.

  • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την έγκριση μικρής κλίμακας;

  Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι:

  α) Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου.

  β) Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (όπως Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κ.τ.λ.) όπου αυτές απαιτούνται.

  γ) Βεβαίωση - Τεχνική Έκθεση Μηχανικού με περιγραφή όλων των εργασιών που απαιτούνται.

  δ) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο.

  ε) Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υπάρχει ή το προσαρτώμενο σε δικαιοπραξία ή νέο τοπογραφικό με τις σύγχρονες προδιαγραφές.

  στ) Φωτογραφίες του ακινήτου.

  ζ ) Σχέδιο Όψης της περίφραξης, όταν πρόκειται να γίνει σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι.

  η) Προϋπολογισμός εργασιών μέχρι 25.000 ευρώ

  Προσοχή! Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε παραθαλάσσια περιοχή κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού στην οποία δηλώνει ότι το γήπεδο απέχει περισσότερο από 500 μέτρα από τη θάλασσα.

  • Πότε απαιτείται Άδεια Δόμησης;

  1)  Στα οικόπεδα που βρίσκονται εντός πόλης/οικισμού απαιτείται άδεια δόμησης ακόμη και στην περίπτωση συρματοπλέγματος με σενάζ από σκυρόδεμα (μπετόν) στη βάση.

  2)   Σε περίπτωση κατασκευής κτιρίου με άδεια δόμησης, εάν μέχρι τη λήξη της ισχύος της ή της αναθεώρησής της, έχουν περατωθεί ο φέροντας οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη, όπου είναι υποχρεωτική, η ισχύς της άδειας δόμησης παρατείνεται σε αόριστο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε φάση μετά την ολοκλήρωση των όψεων και της στέγης, μπορεί να κατασκευαστεί και η περίφραξη εφόσον περιλαμβάνεται στην αρχική άδεια, χωρίς να χρειάζεται καινούργια διαδικασία.

  3)  Σε περίπτωση που δεν είχε περιληφθεί εξ αρχής στην οικοδομική άδεια, πρέπει να εγκριθεί άδεια δόμησης.

  • Ποια είναι τα δικαιολογητικά για Άδεια Δόμησης;
  1. Αίτηση του Ιδιοκτήτη
  2. Δηλώσεις Ανάθεσης
  3. Δηλώσεις Ανάληψης
  4. Τοπογραφικό Διάγραμμα
  5. Αρχιτεκτονική Μελέτη
  6. Τεχνική Έκθεση
  7. Φωτογραφίες
  8. Προϋπολογισμός Έργου
  9. Αμοιβές Μηχανικών – Πληρωμή Φορολογικών
  10. Διάγραμμα κάλυψης
  11. Συμβόλαιο
  12. Υψόμετρα δρόμου από Δήμο
  13. Κατά περίπτωση βεβαιώσεις φορέων (π.χ. Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου)
  • Για λιθοδομή και ελαφρά περίφραξη με άδεια μικρής κλίμακας. Τι ακριβώς επιτρέπεται;

  α) Η λιθοδομή περιλαμβάνει το κτίσιμο με πέτρες ή τσιμεντόλιθους, ενώ επιτρέπεται και η σύνδεση με κονίαμα και επίχρισμα.

  β) Η ελαφρά περίφραξη και η πρόχειρη περίφραξη δεν περιλαμβάνουν σενάζ κατά μήκος της οριογραμμής του γηπέδου.

  • Παλιά περίφραξη χωρίς άδεια είναι αυθαίρετη;

  Αν η περίφραξη κατασκευάστηκε πριν από τον Οικοδομικό Κανονισμό του 1985,δεν είναι αυθαίρετη. Θα πρέπει όμως να αποδείξετε το χρόνο κατασκευής της.

  Γενικά με βάση του πότε έχει γίνει η κατασκευή θα εξετάζεται και το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε τότε.

  • Έχω ανεξάρτητη ιδιοκτησία σε ένα οικόπεδο (κάθετη ιδιοκτησία) και δεν μπορώ να βγάλω άδεια για να χωρίσω την ιδιοκτησία μου με τοίχο. Γιατί;

  Απαγορεύεται ο «διαχωρισμός» των καθέτων ιδιοκτησιών με οποιαδήποτε περιτοίχιση - περίφραξη καθώς συνιστά άτυπη κατάτμηση. Το μόνο που επιτρέπεται είναι ο νοητός «διαχωρισμός» με κατάλληλη φύτευση.

  ης Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου - Πολεοδόμου Μηχανικού
  [email protected]  User Feedback


  Για λιθοδομή και ελαφρά περίφραξη με άδεια μικρής κλίμακας. Τι ακριβώς επιτρέπεται;

  α) Η λιθοδομή περιλαμβάνει το κτίσιμο με πέτρες ή τσιμεντόλιθους, ενώ επιτρέπεται και η σύνδεση με κονίαμα και επίχρισμα.

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ:

  Συνάδελφε,

  Στο εδάφιο που αναφέρεις τα ανωτέρω, θα ήθελα να σε ρωτήσω από ποια διάταξη, νόμο, υπουργική απόφαση ή εγκύκλιο προκύπτει αυτό.

  Ευχαριστώ
   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Από αναδημοσίευση είναι το άρθρο. Ποιον ακριβώς ρωτάς;

  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Χαίρετε καλημέρα σας,

  Η περίπτωση που θα σας αναφέρω αφορά μία περιτοίχιση, σε πρώην αυθαίρετο οικισμο (πλέον εκδόθηκε πράξη εφαρμογής και βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως), η οποία περιτοίχιση σας την επισυνάπτω στην παρακάτω φωτογραφία και είναι κτισμένη εκτός οικοδομικής γραμμής (και συμπίπτει με τη ρυμμοτομική γραμμή)  και συνορεύει με πεζόδρομο. Προβληματίζομαι στο γεγονός της έκδοσης άδειας κατεδάφισης γιατί εσωτερικά το οικόπεδο έχει διαμορφωμένο το ύψος του σύμφωνα με το ύψος της περιτοίχισης. Σίγουρα δε τακτοποιείται βάσει του 4495  , απλώς η ερώτηση μου είναι εάν οφείλω να προβώ στη διαδικασία της έκδοσης άδειας κατεδαφίσεως, αν αξίζει για ένα τοιχάκι ή εαν το λάβω υπόψιν ως τοίχο αντιστήριξης και πως θα μάθω πόσο κοστίζει η άδεια για την κατεδάφιση διότι δεν το υπολογίζει το σύστημα. Σας πολύ - ευχαριστώ. Καλή χρονιά!

  1.JPG

  2.JPG

  Edited by dlpavloss

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Και για να καταλάβω σε εκτός σχεδίου μη άρτιο γήπεδο που θέλει κάποιος να κάνει περίφραξη με συρματόπλεγμα, πως θα βγάλει άδεια μικρής κλίμακας για να κάνει την περίφραξη αφού η μικρή κλίμακα απαιτεί για να εκδοθεί το γήπεδο να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο; 

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Περιφράσσονται άρτια οικόπεδα εντός σχεδίουάρτια γήπεδα εκτός σχεδίουμη ρυμοτομούμενα τμήματα των μη άρτιων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων εντός σχεδίου.

   Τα μη άρτια γήπεδα εκτός σχεδίου, επιτρέπεται να περιφραχθούν μόνο με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα.

   

  https://arxitektones-lepantoarchitects.blogspot.com/2016/03/blog-post_8.html

  υγ

  Ε.  Εξαιρεση, επισης, υπαρχει και για την προχειρη περιφραξη,  που επιτρεπεται σε μη άρτια, εκτος σχεδιου με βαση το Δ 270/85, παρ. 1/13

    β) Επιτρέπεται η περίφραξη μη αρτίων γηπέδων με πρόχειρο κατασκευή(συρματόπλεγμα κλπ.)κατα το αρθρο 19 παρ. 9, ΝΟΚ

   ["9. Περιφράγματα α) Τα οικόπεδα οριοθετούνται με σταθερούς οριοδείκτες ή με περιφράγματα. Επιτρέπεται η περίφραξη των αρτίων οικοπέδων και γηπέδων και των μη ρυμοτομούμενων τμημάτων των μη αρτίων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων, που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές. Επιτρέπεται η περίφραξη μη αρτίων γηπέδων με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα."]

   

  Edited by dimitris GM

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • By athellier
   Καλησπέρα, 
   Είμαι νέα στο επάγγελμα και έχω αναλάβει την ανέγερση πολυκατοικίας σε προάστιο της Αθήνας, δεν έχω βγάλει ποτέ άδεια και γενικά δεν έχω κατασκευάσει κάτι καθότι εργαζόμουν μέχρι πρόσφατα στο εξωτερικό.....
   Aν αναζητάς τεχνικά γραφεία αυτό μπορεί να γίνει μόνο βάζοντας αγγελία στο φόρουμ και όχι μέσω topic διότι δεν επιτρέπεται από τους κανόνες συμμετοχής. Το μήνυμα έχει  τροποποιηθεί και το topic κλειδώνεται.
   Pavlos 33
  • By Engineer
   Άρθρο 1
   Σκοπός
   Με την παρούσα απόφαση:
   α) καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας του άρθρου 23 του ν. 4635/2019,
   β) τροποποιούνται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 4635/2019 τα οποία υποβάλλει ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός (εφεξής «Διαχειριστής»), στο e-Άδειες του ν. 4495/2017 για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας,
   γ) καθορίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης κεραιών κατά τον ν. 4635/2019.
   Άρθρο 2
   Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση «Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας»
   1. Η ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραιών άρχεται με πρωτοβουλία του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή της αίτησης. Ως διαχειριστής της αίτησης (στο εξής καλούμενος «Διαχειριστής») νοείται ένας εκ των μηχανικών του έργου ή τεχνική εταιρεία, στους οποίους έχει ανατεθεί από τον κύριο του έργου η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης δομικών κατασκευών κεραιών.
   2. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας, ο Διαχειριστής επιλέγει την αρμόδια κατά νόμο Υπηρεσία και, με ευθύνη του, εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες τα ακόλουθα στοιχεία:
   α) αίτηση για έκδοση Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας με τα απαιτούμενα στοιχεία (περιγραφή έργου, γεωχωρικός εντοπισμός, κύριος έργου κλπ),
   β) αριθμός απόφασης ΕΕΤΤ της άδειας κατασκευής κεραίας που έχει ήδη χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ,
   γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4635/2019,
   δ) σχέδιο και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του Έργου, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,
   ε) σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή για τη σύμβαση με εγκεκριμένο σύστημα ή τη σύμβαση, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,
   στ) η προγενέστερη έντυπη Έγκριση Δομικών Κατασκευών κεραίας εφόσον αναθεωρείται, στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται πρώτη φορά υποβολή στο e-Άδειες για τη συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας και δεν έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του e-Άδειες η προγενέστερη Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών.
   3. Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα και την αποδοχή από τον Διαχειριστή του δικαιώματος της αρμόδιας υπηρεσίας για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχείων που αυτός υποβάλλει, με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Από την ηλεκτρονική λήψη του οικείου αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της υποβληθείσας αίτησής του.
   4. Το σύστημα εκδίδει αυτόματα την Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, η οποία λαμβάνει μοναδιαίο αριθμό από το πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες και αναρτάται αφενός στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και αφετέρου στον καθορισμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στο έντυπο της Έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, στο τοπογραφικό διάγραμμα και, εφόσον απαιτείται, στο διάγραμμα κάλυψης που τη συνοδεύουν.
   5. Ο Διαχειριστής και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν από το πληροφοριακό σύστημα ακριβή αντίγραφα της ανωτέρω εκδοθείσας ηλεκτρονικής έγκρισης, καθώς και των στοιχείων που τη συνοδεύουν. Σε περίπτωση αναζήτησης στοιχείων, αυτά χορηγούνται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
   6. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα για να το ενημερώνει σε περίπτωση διακοπής εργασιών ή ανάκλησης της Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας.
   7. Η αναθεώρηση Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας για τροποποιήσεις και λοιπές διορθώσεις υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αφού εισαχθούν τα ακόλουθα στοιχεία:
   α) δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης διαχείρισης της αίτησης και τυχόν νέων μελετών,
   β) τεχνική αιτιολογική έκθεση,
   γ) φωτογραφίες,
   δ) οποιοδήποτε στοιχείο ή μελέτη τροποποιείται,
   ε) η δήλωση τροποποίησης που έχει υποβληθεί στο ΣΗΛΥΑ, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4635/2019.
   8. Σε περίπτωση τροποποίησης κατασκευής κεραίας, για την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4635/2019, απαιτείται τροποποίηση της «Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας» και η προγενέστερη Έγκριση Δομικών Κατασκευών Κεραίας ή η Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών Κεραίας δεν έχει εκδοθεί μέσω του e-Άδειες και είναι σε έντυπη μορφή η αναθεώρηση αυτής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4635/2019 και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή εισάγεται επιπλέον στο ηλεκτρονικό σύστημα η έντυπη προγενέστερη «Έγκριση Δομικών Κατασκευών Κεραίας» η οποία τροποποιείται και ο Διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώσει το αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης για την αναθεώρηση της έντυπης έγκρισης.
   Άρθρο 3
   Μεταβατικές διατάξεις
   Μέχρι τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων e-Άδειες και ΣΗΛΥΑ η άδεια κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και η δήλωση τροποποίησης υπάρχουσας άδειας κατασκευής κεραίας του άρθρου 28 του ν. 4635/2019 καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες, από τον Διαχειριστή της αίτησης, σε ηλεκτρονικό αντίγραφο.
   Άρθρο 4
   Έναρξη ισχύος
   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ εδώ 

   View full είδηση
  • By Engineer
   Άρθρο 1
   Σκοπός
   Με την παρούσα απόφαση:
   α) καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας του άρθρου 23 του ν. 4635/2019,
   β) τροποποιούνται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 4635/2019 τα οποία υποβάλλει ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός (εφεξής «Διαχειριστής»), στο e-Άδειες του ν. 4495/2017 για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας,
   γ) καθορίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης κεραιών κατά τον ν. 4635/2019.
   Άρθρο 2
   Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση «Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας»
   1. Η ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραιών άρχεται με πρωτοβουλία του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή της αίτησης. Ως διαχειριστής της αίτησης (στο εξής καλούμενος «Διαχειριστής») νοείται ένας εκ των μηχανικών του έργου ή τεχνική εταιρεία, στους οποίους έχει ανατεθεί από τον κύριο του έργου η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης δομικών κατασκευών κεραιών.
   2. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας, ο Διαχειριστής επιλέγει την αρμόδια κατά νόμο Υπηρεσία και, με ευθύνη του, εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες τα ακόλουθα στοιχεία:
   α) αίτηση για έκδοση Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας με τα απαιτούμενα στοιχεία (περιγραφή έργου, γεωχωρικός εντοπισμός, κύριος έργου κλπ),
   β) αριθμός απόφασης ΕΕΤΤ της άδειας κατασκευής κεραίας που έχει ήδη χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ,
   γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4635/2019,
   δ) σχέδιο και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του Έργου, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,
   ε) σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή για τη σύμβαση με εγκεκριμένο σύστημα ή τη σύμβαση, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,
   στ) η προγενέστερη έντυπη Έγκριση Δομικών Κατασκευών κεραίας εφόσον αναθεωρείται, στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται πρώτη φορά υποβολή στο e-Άδειες για τη συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας και δεν έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του e-Άδειες η προγενέστερη Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών.
   3. Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα και την αποδοχή από τον Διαχειριστή του δικαιώματος της αρμόδιας υπηρεσίας για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχείων που αυτός υποβάλλει, με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Από την ηλεκτρονική λήψη του οικείου αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της υποβληθείσας αίτησής του.
   4. Το σύστημα εκδίδει αυτόματα την Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, η οποία λαμβάνει μοναδιαίο αριθμό από το πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες και αναρτάται αφενός στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και αφετέρου στον καθορισμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στο έντυπο της Έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, στο τοπογραφικό διάγραμμα και, εφόσον απαιτείται, στο διάγραμμα κάλυψης που τη συνοδεύουν.
   5. Ο Διαχειριστής και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν από το πληροφοριακό σύστημα ακριβή αντίγραφα της ανωτέρω εκδοθείσας ηλεκτρονικής έγκρισης, καθώς και των στοιχείων που τη συνοδεύουν. Σε περίπτωση αναζήτησης στοιχείων, αυτά χορηγούνται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
   6. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα για να το ενημερώνει σε περίπτωση διακοπής εργασιών ή ανάκλησης της Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας.
   7. Η αναθεώρηση Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας για τροποποιήσεις και λοιπές διορθώσεις υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αφού εισαχθούν τα ακόλουθα στοιχεία:
   α) δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης διαχείρισης της αίτησης και τυχόν νέων μελετών,
   β) τεχνική αιτιολογική έκθεση,
   γ) φωτογραφίες,
   δ) οποιοδήποτε στοιχείο ή μελέτη τροποποιείται,
   ε) η δήλωση τροποποίησης που έχει υποβληθεί στο ΣΗΛΥΑ, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4635/2019.
   8. Σε περίπτωση τροποποίησης κατασκευής κεραίας, για την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4635/2019, απαιτείται τροποποίηση της «Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας» και η προγενέστερη Έγκριση Δομικών Κατασκευών Κεραίας ή η Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών Κεραίας δεν έχει εκδοθεί μέσω του e-Άδειες και είναι σε έντυπη μορφή η αναθεώρηση αυτής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4635/2019 και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή εισάγεται επιπλέον στο ηλεκτρονικό σύστημα η έντυπη προγενέστερη «Έγκριση Δομικών Κατασκευών Κεραίας» η οποία τροποποιείται και ο Διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώσει το αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης για την αναθεώρηση της έντυπης έγκρισης.
   Άρθρο 3
   Μεταβατικές διατάξεις
   Μέχρι τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων e-Άδειες και ΣΗΛΥΑ η άδεια κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και η δήλωση τροποποίησης υπάρχουσας άδειας κατασκευής κεραίας του άρθρου 28 του ν. 4635/2019 καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες, από τον Διαχειριστή της αίτησης, σε ηλεκτρονικό αντίγραφο.
   Άρθρο 4
   Έναρξη ισχύος
   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ εδώ 
  • By Engineer
   Σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του ΤΕΕ αναφέρει:
   Από 9/3/2020 θα είναι διαθέσιμη στο σύστημα e-Άδειες η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης μέσω αρχείου xml αντί για την πληκτρολόγηση των στοιχείων. Οι προδιαγραφές του αρχείου XML και οι επιτρεπτές τιμές των πεδίων δίνονται στην σελίδα του παρακάτω συνδέσμου
   Περιγραφή Αρχείων XML
  • By Engineer
   Σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του ΤΕΕ αναφέρει:
   Από 9/3/2020 θα είναι διαθέσιμη στο σύστημα e-Άδειες η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης μέσω αρχείου xml αντί για την πληκτρολόγηση των στοιχείων. Οι προδιαγραφές του αρχείου XML και οι επιτρεπτές τιμές των πεδίων δίνονται στην σελίδα του παρακάτω συνδέσμου
   Περιγραφή Αρχείων XML
   View full είδηση
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.