Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural


 • Πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και το κλίμα: Η ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί 171 νέα έργα


  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα 171 νέα έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος LIFEια το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, αξίας άνω των 396 εκατ. ευρώ. Χάρη στις ανάγκες συγχρηματοδότησης του προγράμματος, θα κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις άνω των 722 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 28,5 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Έργα από όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ θα λάβουν στήριξη από την ΕΕ στο πλαίσιο των ακόλουθων υποπρογραμμάτων: φύση και βιοποικιλότητα· κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής· μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτήν· και μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

  Τα έργα LIFE συμβάλλουν στην επίτευξη του ευρέος φάσματος στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Στηρίζουν τη βιοποικιλότητα και την αποκατάσταση της φύσης, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων μέσω της μείωσης των ρύπων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αυξάνουν την κυκλικότητα στην οικονομία και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και επιταχύνουν τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

  Παραδείγματα έργων που ανατέθηκαν

  Ένα από τα μεγαλύτερα έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα αφορά 13 κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την αντιμετώπιση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στα ύδατα του Βόρειου Ατλαντικού, της Βαλτικής και της Μεσογείου. Υπό την καθοδήγηση των Κάτω Χωρών, το έργο αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση — και, όπου είναι δυνατόν, στην εξάλειψη των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στις εμπλεκόμενες περιοχές σύμφωνα με τη στρατηγική της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030.

  Για την προώθηση μιας πιο κυκλικής οικονομίας και ποιότητας ζωής, ένα έργο στη Βουλγαρία θα προωθήσει τη βιώσιμη κατανάλωση, την πρόληψη και τη χωριστή συλλογή αποβλήτων, με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Στόχος του έργου είναι να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο η παραδοσιακή απόρριψη αποβλήτων στη Βουλγαρία μπορεί να αντικατασταθεί από νέα συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων από πόρτα σε πόρτα.

  Στηρίζοντας τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, ένα γαλλικό έργο έχει ως στόχο να καταδείξει την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα ενός καινοτόμου και οικονομικά αποδοτικού φωτοβολταϊκού συστήματος πριν από τη διάθεσή του στην αγορά. Η τεχνολογία αποτελείται από διμερείς ηλιακούς συλλέκτες που αναρτώνται πάνω από ανεκμετάλλευτους χώρους, όπως κανάλια, λεκάνες και ταμιευτήρες. Η τεχνολογία αυτή θα συμβάλει στην παραγωγή περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη μείωση του ανταγωνισμού για τη χρήση γης.

  Ένα νέο πολυκρατικό έργο θα στηρίξει επίσης τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας στην αξιακή αλυσίδα HORECA (ξενοδοχεία, εστιατόρια, εστίαση) σε επτά χώρες της ΕΕ. Στόχος του έργου είναι η κατάρτιση περισσότερων από 500 εργαζομένων και η συμμετοχή περίπου 10 000 ενδιαφερόμενων μερών στον κλάδο των υπηρεσιών στέγασης και εστίασης για την εξοικονόμηση ισοδύναμης ενέργειας 390 εκατομμυρίων λαμπτήρων ετησίως.

  Τα νέα έργα στο πλαίσιο της ενωσιακής χρηματοδότησης των 396 εκατ. ευρώ

  Φύση και βιοποικιλότητα

  29 έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 211 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει περίπου 140 εκατ. ευρώ) θα αποκαταστήσουν τα οικοσυστήματα γλυκών υδάτων, τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα και τους οικοτόπους· βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτηνών, των εντόμων, των ερπετών, των αμφιβίων και των θηλαστικών· ενίσχυση της διακυβέρνησης· και στήριξη της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, όπως οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικότοπους και η στρατηγική της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Με τον τρόπο αυτό, θα συμβάλουν εξίσου στην εφαρμογή από την ΕΕ της παγκόσμιας συμφωνίας Κουνμίνγκ/Μόντρεαλ για τη βιοποικιλότητα.

  Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής

  Τα έργα LIFE θα κινητοποιήσουν πάνω από 298 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα διαθέσει πάνω από 94 εκατ. ευρώ για να συμβάλει στην κυκλική οικονομία και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής. 

  Συνολικά 36 έργα θα επικεντρωθούν στη χρήση των υδάτων, στα ηλεκτρικά απόβλητα, στις χημικές ουσίες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην ηχορύπανση, ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της ΕΕ και στην ανάπτυξη τεχνολογιών για τη στήριξη του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία. 

  Επιπλέον, πέντε έργα θα ενισχύσουν την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση, παρέχοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ζουν χωρίς τοξικές ουσίες και κάνοντας βιώσιμες διατροφικές επιλογές, καθώς και στηρίζοντας τους δήμους να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση των αποβλήτων και να εφαρμόσουν το σύμφωνο οικολογικών πόλεων. Η ΕΕ θα συνεισφέρει περίπου 6 εκατ. ευρώ για συνολικό προϋπολογισμό έργων ύψους σχεδόν 10 εκατ. ευρώ. 

  Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

  Συνολικά, 34 έργα αξίας περίπου 110 εκατ. ευρώ (στα οποία η ΕΕ θα διαθέσει περίπου 65 εκατ. ευρώ) θα συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη διακυβέρνηση του κλίματος, καθώς και στην ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις της. Θα ενισχύσουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και της στρατηγικής της Ε.Ε. για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή διευκολύνοντας τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη και ανθεκτική ευρωπαϊκή οικονομία.

  Τα έργα αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· απορροφήσεις άνθρακα σε γεωργικές και δασικές εκτάσεις· βιώσιμα συστήματα τροφίμων· τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης· φιλικές προς το κλίμα εναλλακτικές λύσεις αντί των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου· προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στις αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και μεγαλύτερη ετοιμότητα για ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως καύσωνες και πλημμύρες. 

  Μετάβαση σε καθαρή ενέργεια

  67 έργα με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 102 εκατ. EUR (εκ των οποίων η ΕΕ παρέχει περίπου 97 εκατ. EUR) θα βελτιώσουν τις συνθήκες της αγοράς και τις κανονιστικές συνθήκες στην ΕΕ για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, ιδίως με την προώθηση και την ανάπτυξη λύσεων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρής κλίμακας. 

  Τα έργα αυτά στηρίζουν την εφαρμογή των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ορίζονται στο σχέδιο REPowerEU και στη δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55%, καθώς και των πρωταρχικών στόχων της Ενεργειακής Ένωσης. 

  Ιστορικό

  Κατά τη διάρκεια των 31 ετών ύπαρξής του, το πρόγραμμα LIFE έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 6 000 έργα δράσης για το περιβάλλον και το κλίμα σε ολόκληρη την ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες. Τα 171 έργα που ανακοινώθηκαν σήμερα επιλέχθηκαν από περισσότερες από 751 αιτήσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του LIFE 2022, η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2022.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε τη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα LIFE κατά σχεδόν 60 % για την περίοδο 2021-2027, ανεβάζοντας το ποσό αυτό σε 5.43 δισ. ευρώ. Οι επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE τελούν υπό τη διαχείριση του CINEA — Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον.

  GTnews

  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.