Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural


 • Εγκύκλιος 38/2023 του ΕΦΚΑ με θέμα: Διαχείριση Εγκρίσεων Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας


  Διευκρινίσεις από την κεντρική υπηρεσία γενική διεύθυνση ελέγχων δ/νση σχεδιασμού & συντονισμού ελέγχων 
  τμήμα υποστήριξης ελέγχων. 

  Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη διαχείριση  μεγάλου αριθμού «Εγκρίσεων Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», που παραμένουν  σε εκκρεμότητα στις Τοπικές Διευθύνσεις του Φορέα και έχοντας υπόψη: 

  - τις διατάξεις του ν.2972/2001 (ΦΕΚ 291/τ.Α΄/27/12/2001) περί «Εκσυγχρονισμού της  οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις», - τις διατάξεις του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12/05/2016), όπως ισχύει, με τίτλο «Ενιαίο  Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», - τις οδηγίες που έχουν δοθεί τις υπ’ αριθμ. 7/1993, 16/1997, 10/2015 και 33/2023  εγκυκλίους, 
  σας κοινοποιούμε τα κάτωθι: 

  Με τις διατάξεις του ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/03/11/2017) όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει, επαναπροσδιορίστηκαν οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση ΕΕΔΜΚ (σχετ.  παράρτημα) και ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν τη διαδικασία έκδοσής τους. 

  1. Υποβαλλόμενα Γενικά Δικαιολογητικά

  Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 (ΦΕΚ 1843/τ.Β`/13.05.2020), Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη χορήγηση της ΕΕΔΜΚ υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα αδειών (e-Άδειες), μεταξύ άλλων, τα εξής  γενικά δικαιολογητικά: 

  - Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη  στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου. 

  - Βεβαίωση - Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και Προϋπολογισμός Έργου.
  ∙ Στη βεβαίωση - τεχνική έκθεση εκτός των άλλων, αναγράφεται ο αριθμός της οικοδομικής  άδειας ή άδειας δόμησης ή άλλης άδειας, ή/και ο ηλεκτρονικός αριθμός οριστικής δήλωσης  υπαγωγής αυθαιρέτου ή της δήλωσης εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή στοιχεία οριστικής  εξαίρεσης από την κατεδάφιση δυνάμει άλλου νόμου και περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, τα 
  κτίσματα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά. 

  Την Τεχνική Έκθεση συνοδεύουν σχέδια, εφόσον απαιτούνται, για να τεκμηριωθεί επαρκώς. ∙ Προϋπολογισμός εργασιών μόνο για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται έλεγχος υπέρβασης  ή μη του οριζομένου ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000), σύμφωνα με την παρ. 2 του  άρθρου 29 του ν.4495/2017, όπως ισχύει, υπολογιζόμενος σύμφωνα με το Παράρτημα Β του ν.  4495/2017. 

  - Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο. 

  - Φωτογραφίες του ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού. 

  - Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες  πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή  κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη. Η συναίνεση  αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο τρόπο (όπως υπεύθυνες δηλώσεις με θεωρημένο το γνήσιο της  υπογραφής, πρακτικό γενικής Συνελεύσεως συνιδιοκτητών κ.λπ.). 

  Για καθεμία από τις εργασίες δόμησης Μικρής Κλίμακας, όπως αυτές ορίζονται με το άρθρο  29 παρ. 2 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, καθορίζονται κατά περίπτωση, επιπλέον απαιτούμενα  δικαιολογητικά (άρθρο 4 Υ.Α.). 
  Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 της εν λόγω Υ.Α., η αρμόδια ΥΔΟΜ αποστέλλει αντίγραφο  του ηλεκτρονικού εντύπου της ΕΕΔΜΚ αμελλητί στον οικείο ασφαλιστικό φορέα (e-ΕΦΚΑ) και στον  Δήμο. 

  2. Διάρκεια ισχύος των ΕΕΔΜΚ

  Οι Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ισχύουν για ένα (1) έτος από την έκδοσή  τους, με δυνατότητα αναθεώρησης του χρόνου ισχύος τους κατά ένα επιπλέον (1) έτος. Σε  περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της έγκρισης εντός του ανωτέρω διαστήματος, είναι  δυνατή η παράταση της διάρκειας ισχύος της Έγκρισης Εργασιών για ένα έτος ακόμη μετά από  σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και αιτιολογημένη έκθεση του μηχανικού (άρθρο 5, παρ. 4 της Υ.Α.: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/20). 

  3. Διαχείριση ΕΕΔΜΚ από τις Τοπικές Διευθύνσεις

  Με βάση το ισχύον νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 34, παρ. 13, περ. γθ΄ του Π.Δ. 8/2019, εγκ. 33/2023 του e-ΕΦΚΑ κ.λπ.), για τον καθορισμό των απαιτητών ασφαλιστικών  εισφορών και την παρακολούθηση των έργων μικρής κλίμακας, οι Τοπικές Διευθύνσεις  προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

  - Διαπιστώνουν την υποβολή ΑΠΔ για όλες τις ημέρες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Ι,  ΙΙ και ΙΙΙ του άρθρου 38 του Κ.Α. και για όλες τις εργασίες που αναφέρονται στην ΕΕΔΜΚ. Για  περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκτελούμενες εργασίες δύναται να ζητηθεί η Τεχνική  Έκθεση του μηχανικού (που σύμφωνα με τα ανωτέρω υποχρεωτικά συνοδεύει την αίτηση για τη  χορήγηση ΕΕΔΜΚ) και λοιπά στοιχεία κατά περίπτωση. 

  - Μέτα την αποπεράτωση των εργασιών προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την  εκκαθάριση των έργων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκ. 7/1993,  16/1997, 10/2015 κ.λπ. 

  - Όταν διαπιστώνεται η εκτέλεση εργασιών από προσωπικό εστεγασμένης εταιρείας, ζητείται  η προσκόμιση τιμολογίων - ιδιωτικών συμφωνητικών κ.λπ. και διενεργείται έλεγχος καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (μισθωτών και μη μισθωτών). 

  Για τη διαπίστωση ανασφάλιστης εργασίας σε εν εξελίξει έργα μικρής κλίμακας, ή όπου  υπάρχουν ενδείξεις εικονικής ασφάλισης όπως αναφέρεται και στην εγκ. 33/2023, ή και σε  εξαιρετικές περιπτώσεις που διαπιστώνεται μεγάλη απόκλιση μεταξύ των εργασιών που  αναφέρονται στις ΕΕΜΚΔ, σε σχέση με τις πραγματικά εκτελεσθείσες εργασίες (λαμβάνοντας  υπόψη και τις οδηγίες τις εγκ. 10/2015), αποστέλλεται αίτημα προς το αρμόδιο ΠΕΚΑ για τη  διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (σχετ. το άρθρο 14 του ΠΔ 8/2019).  

  Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 (παρ. 9α) του Α.Ν. 1846/51 και τον  ν.4387/2016, όπως ισχύει, τα αρμόδια όργανα του e-ΕΦΚΑ μπορούν να ζητούν από τις δημόσιες ή  δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις τράπεζες, τις  ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική,  γεωργική, οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρούν αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου τους.

  Επομένως σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του εργοδότη σε πρόσκληση της υπηρεσίας για την  προσκόμιση δικαιολογητικών - στοιχείων που συνοδεύουν την ΕΕΔΜΚ (τεχνική έκθεση μηχανικού,  φωτογραφικό υλικό, κατόψεις κατά περίπτωση κ.λπ.), είναι δυνατόν αυτά να αναζητηθούν από την  αρμόδια Υ.ΔΟΜ.  

  GTnews

  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.