Jump to content

Elounda

Core Members
 • Posts

  860
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by Elounda

 1. Όχι για το ΕΚ.Απλα δεν είναι 0 50 στα εντος Εγώ ρωτάω τοπογραφικο με τοπογραφικο μετά το 2013 @tetris .Δλδ αν είχε μετρήσει συνάδελφος το 2017 πχ και μετράω και εγώ τι αποκλιση είναι αποδεκτή? 5% σίγουρα όχι εφόσον είναι μετά το 2013
 2. ΦΕΚ 1494 Β 2019 Αριθμ. 60/16/3.4.2019 (4) Διορθώσεις και μικρής κλίμακας αλλαγές των εγκεκριμένων με την απόφαση των Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλο- ντος και Ενέργειας 15649/31.9.2016 (ΦΕΚ 923/ Β’/5.4.2016) Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α΄) και ειδικό- τερα το άρθρο 40 παρ. 7. 17658 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1494/03.05.2019 2. Τις διατάξεις του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 16 του ν. 4164/2013 (ΦΕΚ156 Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 3 εδάφιο β. 3. Την 15649/31.3.2016 (ΦΕΚ 923/Β΄/5.4.2016) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλ- λοντος και Ενέργειας «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας». 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη ούτε σε βάρος του κρατικούπροϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», αποφασίζουμε: Α. Τη διόρθωση των κατωτέρω σημείων της 15649/31.3.2016 (ΦΕΚ 923/Β’/5.4.2016) υπουργικής απόφασης Τε- χνικών Προδιαγραφών Μελετών Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας ως εξής: 1. Ο πίνακας στο Κεφ. 7 «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ» και συγκεκριμένα στην παρ. 7.3.3. «Γε- ωμετρική ακρίβεια κτηματολογικών διαγραμμάτων» να αντικατασταθεί με τον ορθό πίνακα: Είδος Ελέγχου Αστικές περιοχές Αγροτικές περιοχές 1.RMSExy όπως αυτό προκύπτει από τη σύ- γκριση σημείων γνωστών συντεταγμένων στο έδαφος με τις συντεταγμένες των ίδιων σημείων στα κτηματολόγια RMSEx <= 0,50m, RMSEy <= 0,50m RMSExy <= 0/71m RMSEx <= 1,00m, RMSEy<= 1,00m RMSExy< = 1,41m Είδος Ελέγχου Αστικές περιοχές Αγροτικές περιοχές διαγράμματα. 2 Απόλυτη Ακρίβεια Απόλυτη ακρίβεια <= 1,22m (RMSExy * 1.73m), για επίπεδο εμπιστοσύνης Απόλυτη ακρίβεια <= 2,45m (RMSExy * 1.73 m), για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% 2. Στο Κεφ. 7 «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ» και συγκεκριμένα η παρ. 7.3.4. «Γεωμετρική Συμ-βατότητα γεωτεμαχίων»: να αντικατασταθεί με το ορθό: «Ως Ζ.Σ.Σ. ορίζεται η ζώνη η οποία βρίσκεται μεταξύ του περιγράμματος ενός εσωτερικού και ενός εξωτερικού πολυγώνου με πλευρές παράλληλες προς τις πλευρές του γεωτεμαχίου της Κτηματογράφησης, σε απόσταση Uoεκατέρωθεν ως εξής: 1 Αστικές περιοχές Uo=0,62μ 2 Αγροτικές περιοχές Uo=2,0μ » 3. Στο Κεφ. 6 «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ» και ειδικότερα στην παρ. 6.4 μετίτλο «Έλεγχος νομιμότητας των κτηματολογικών εγγραφών» να αντικατασταθεί η τελευταία παράγραφος ως εξής:«Λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τη διενέργεια του νομικού ελέγχου, το υπόδειγμα του εντύπου του νομικού ελέγχου και τη συμπλήρωσή του, τον τρόπο ενημέρωσης των δικαιούχων, καθορίζονται με σχετική οδηγία του φορέα. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί αρχείο των εντύπων των νομικών ελέγχων και να ενημερώνει σχετικά τον φορέα ΕΛΛΗ-ΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ εφόσον του ζητηθεί». Β. Την αλλαγή μικρής κλίμακας στο Κεφ. 4 «Διαδικασίες συλλογής δηλώσεων του ν. 2308/1995 και εντοπισμού ακινήτων» και ειδικότερα στην παρ. 4.2 με τίτλο «Έγγραφα συνυποβαλλόμενα με τη δήλωση» να απαλειφθεί ο χρόνος σύνταξης των ενόρκων βεβαιώσεων που προσκομίζονται ως αποδεικτικά χρησικτησίας έγγραφα και αντί της τελευταίας περίπτωσης «Ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο, οι οποίες έχουν συνταχθεί σε ανύποπτο από την έναρξη της διαδικασίας κτηματογράφησης χρόνο» να τεθεί «Ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος BΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ Συμφωνα με το συνημμένο έγγραφο το οποίο βρήκα σε προηγούμενη σελίδα στο θέμα αυτό, αν κατάλαβα καλά αν έχω πχ τοπογραφικό 2020 και τοπογραφικό 2022 σε ιδιο οικόπεδο η ανεκτή απόκλιση είναι 40 cm (για το οικόπεδο μιλάω) επί των διαστάσεων ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ.pdf
 3. Μια πόρτα αν ανοιξει στην γυψοσανιδα καλύπτεται η ένα παράθυρο ας πούμε, δεν είναι αυτό το θέμα. Απλά δεν καταλαβαίνω γιατί είναι διαμερισματωση. Διαρρύθμιση είναι Κατ εμέ
 4. Ωραία αν πας να κάνεις σύσταση στην σύσταση επιτρέπεται.?Δεν νομίζω εφόσον δεν έχει λειτουργική αυτοτέλεια οπότε εξου και εσωτερική διαρρύθμιση
 5. Μα το περίγραμμα της Ο.Ι δεν αλλάζει .Επίσης λειτουργικά δεν είναι ανεξάρτητη η αποθήκη.Απλα δεν επικοινωνεί Συγνώμη αν ξέφυγε λίγο το θέμα
 6. Το μόνο που δεν έχει είναι εσωτερικη πόρτα. Παρά ταύτα το θεωρώ διαρρυθμιση και οχι διαμερισματωση γιατί όπως έγραψα μπλεκει το θέμα με την ταυτότητά ,επίσης το περίγραμμα της Ο.Ι δεν άλλαζει
 7. Μα δεν είναι λειτουργικά ανεξαρτητο ,δεν έχει wc δεν έχει πίνακα ρευματοσ κτλ.Είναι αποθήκη τύπου.Διαμερισματωση έχεις με οριζοντιες ιδιοκτησίες. Από ότι θυμάμαι αυτά είναι διαρρυθμίσεις (από παλιές συζητήσεις).Επίσης αν πας έτσι η Ο.Ι. είναι μικρότερη λοιπόν ποιος οφείλει να την δηλώσει και μέτα στην Ταυτότητα μπλέκει.Δεν θεωρώ πως είναι διαμερισματωση αλλά διαρρύθμιση@Pavlos33
 8. (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Να ρωτήσω το αντίστροφο.Ο.Α 1 διαμέρισμα 100τμ , σύσταση ιδια με Ο.Α. Πραγματικότητα 95 τμ το διαμέρισμα και τα 5 τμ έχουν γίνει δωμάτιο -αποθήκη που εξυπηρετεί τοι διαμέρισμα χωρίς αλλαγές σε Η/Μ πέραν μια γυψοσανίδα-χώρισμα μεταξ΄υ τους και μια πόρτα προς το Κ/Χ .Ουσιαστικά δλδ είναι διαρρύθμιση δλδ. Οπότε τακτοποιώ χωρίς Διαμερισμάτωση σαν εσωτερική διαρρύθμιση (αν δεν είχαμε την ταυτότητα θα θεωρούταν παράβαση?) Στις επιφάνειες τα δηλώνω όλα όμως έτσι δεν αλλάζει κάτι σωστά? Δλδ 100 τμ θα βάλω
 9. Στις ετήσιες καταναλώσεις CO2 και Ενεργειας στα αντίστοιχα κελιά περνάμε ότι γραφει το ΠΕΑ δλδπχ 73/m2 (χωρίς μονάδα ) η κάνετε πολλαπλασιασμο 100 τμ πχ × 73 για να δείτε το σύνολο ανά έτος
 10. Δλδ θεωρεί ότι υπάρχει υποχρεωτικός ακαλυπτος Δ= 3,7 ας πούμε από τα όρια. Εκεί λοιπόν μπορείς να κάνεις στεγαστρο πλάτους Δ/4 0,93 δλδ. Αν βάλεις σε συνέχεια στεγαστρα με κενό 1 cm μεταξύ τους το δέχονται?????
 11. Μα αφού το άρθρο 17 αναφέρεται στο πλάτος του στεγαστρου Δ/4
 12. Δεν δέχεται το άρθρο 17 παρ 4? Δεν κατάλαβα πως το δικαιολογεί?
 13. Δεν είναι το πρόβλημα το όριο του οικοπέδου αν αυτό εννοείς @akis73.Ο συνάδελφος έχει στεγαστρο σε επαφή. Αν δεν είναι από το ίδιο υλικό μπορεί να κολλήσει. Αν όχι όμως ,εδώ τώρα είναι η διχογνωμια, πρέπει να αφήσει δ/4.Οπως όμως είχα γράψει πως προκύπτει το δ στα εκτος?Απλά δεν έχει καταλάβει ότι εγώ έθεσα τον μόνο περιορισμό το δ/4 όπως ορίζει ο ορισμός του στεγαστρου @gkar
 14. Μα από που προκύπτει ότι πρέπει να γίνει ανασύσταση?Δεν νομίζω να υπάρχει υποχρέωση. Σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφο 1α δεν υποβάλλω τίποτα πέραν της βεβαίωσης απώλειας από υδομ οσο αφορα σχέδια κτλ .Επισης σαν προ 75 η τακτοποιηση δεν ζητάει τίποτα τον φάκελο αδειας @Pavlos33 Τέλος στο άρθρο 83 εφόσον είμαι πριν το 83 και εκεί το αναφέρει. Εγω έχω μικρή διαφορά με την συσταση <2% στα τμ.Απλα κάνω τακτοποιηση για ασφάλεια
 15. @Pavlos33 δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Υπάρχει Ο.Α που αναφέρεται στα παλιά συμβόλαια (2006 συσταση) καθώς και φύλλο αδείας ασε που εγείρει νομικά θέματα η απόκρυψη της Ο.Α. Εγω επειδή είναι προ 1975 κάνω μονο κατόψεις + βεβαιωση απώλειας φακέλου στην ταυτότητα και είμαι καλυμένος βάσει των δαικιολογητικών που απαιτεί ο νόμος.Το ερώτημα είναι πως τα περνάω μέσα οταν δηλώσω τους χώρους
 16. Ναι @ChristinaK και τον μετράει κανονικά στα τμ της οριζοντιας. Αυτό είναι το ένα σκέλος της ερώτησης. Για το δεύτερο κάποια άποψη?Όταν θα βάλω την τακτοποίηση δλδ στην Ταυτότητα θα περάσω τμ η οχι εφόσον η αδεια γράφει 100 (όλος ο όροφος) η σύσταση γράφει 90 για την ΟΙ και εγώ μετράω 97 τμ όλο τον όροφο(κλιμακοστασιο κχ βάσει συστασης) και 90,6 μετράω την ΟΙ , μαζί με τον φωταγωγο πάντα.(κλίνω στο 0,6τμ να βάλω)
 17. Καλημέρα Δημήτρη. Το ερώτημα έχει να κάνει τον φωταγωγο τον περνάω σαν λοιπούς χώρους?Δεν έχει κλείσει ο φωταγωγος.Επισης επειδή κάνω τακτοποιηση σαν προ 1975 η αδεια γράφει 100 συνολικά ανά όροφο μετρώντας κλιμακοστασια φωταγωγος κτλ (φυλλο αδειας) εγώ έχω συνολικά 97 τμ .Η οριζόντια ιδιοκτησία σύμφωνα με την σύσταση είναι 90. Εγώ την μετράω 90,6. Η τακτοποιηση έγινε γιατί έχει χαθεί ο φάκελος και επειδή είναι προ 1975 ώστε να αποφύγουμε την ανασύσταση αλλά και για είμαστε σίγουροι για πας ενδεχόμενο. Το θέμα είναι στο σύστημα γράφω την Ο.Α τι χώρους θα περάσω σαν τμ. Ομοίως γράφω την τακτοποιηση θα περάσω μηδενικά νούμερα και απλά θα περιγράψω?
 18. Σε οριζόντια ιδιοκτησία σε άδεια ΓΟΚ 1973 ,υπάρχει φωταγωγός ο οποίος μέτρησε στην δόμηση και στην Οριζόντια ιδιοκτησία τον περιλαμβάνει στα τμ. έχω λοιπον εμβαδον Ο.Ι Εορι =90 τμ από τα οποια τα 10 ας πουμε εάναι φωταγωγός.Εγώ θα γράψω 80 στους ΚΧ και 10 στους λοιπους? Επίσης αν έχω απώλεια φακέλου , η άδεια γράφει 100 (το φύλλο) τμ εγώ μετράω και τα βγάζω 90,6 η οριζόντια + 11 τμ τα κλιμακοστάσια (εξού και το 100 στο φύλο) επίσης προφανως έχω τακτοποιήσει γιατί δεν είμαι σίγουρος τι και πώς ώστε να μην προβώ και σε ανασύσταση, το ερώτημα είναι πως το περνάω μέσα? Γράφω πχ Ο.Α 111111/1973 εμβαδον ΚΧ 90 και προσθέτω 0,6 από την τακτοποίηση? Τα νουμερα είναι θεωρητικα για το παράδειγμα (δεν υπάρχει φωταγωγός 10 τμ συχνά πχ)
 19. Εγώ γράφω γενικά για περιορισμούς. Ο μόνος που προκύπτει είναι το δ/4 απλά και μόνο για λόγους ασφαλείας όπως γράφω .Δεν θυμάμαι πότε είχα κάνει το ποστ και αν έχει αλλάξει κάτι στους ορισμους
 20. Μα αυτό λέω και γω Δημήτρη οτι πλέον με την Ταυτότητα ,στην δεδομένη στιγμη με το μπάχαλο που επικρατεί, θα πρέπει να τακτοποιούμε . ΥΓ Τις καληνύχτες μου
 21. Η ειδική μνεία ομως αφορά ,τωρα που το ξαναδιαβάζω, αν τακτοποιήσεις .Τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω (για τον 4178) Τεσπα καταλήγουμε όμως οτι μπορείς να τακτοποιήσεις εκ των υστέρων ,πριν την ταυτότητα άσχετα αν έγραφε ή οχι η βεβαίωση ( καθαρή χωρίς ΤΕ) επί 4178 ''ειδική μνεία'' σε ΚΑΤ3 (εσύ λές μετά ,εγώ διαφωνώ όπως είναι η παρούσα φάση και μόνο καθώς νομικά δεν είσαι οκ αστικα)
 22. Συμφωνώ οτι πλέον με την ταυτότητα τακτοποιείς .Ο συνάδελφος είπε αν μπορεί να τακτοποιήσει τώρα πριν την Ταυτότητα καθώς είχε δοθεί βεβαίωση επί 4178. ,καθαρή. Προφανώς ναι αν είναι ΚΑΤ3. Επίσης ,προφανώς επειδή είναι αρχή ακόμα όσον αφορά την ταυτότητα θα πρέπει μέχρι να βγουν διευκρινιστικές-εγκύκλιοι κτλ να τακτοποιείς πλέον πάντα άσχετα αν μπορείς να μεταβιβάσεις και χωρίς (πέριπτωση θ κτλ). Η καταγραφή έχει να κάνει με αστικό κυρίως ''ατόπημα'' τύπου δεν μου είπες δεν ήξερα κτλ κτλ κτλ .
 23. To TEE απάντησε προφορικά πρόσφοτα οτι μπορείς. @jbosdas Δεν υπήρχε η υποχρέωση στον 4178 όπως και στον 4495 για υποχρεωτική αναφορά αυτών.Εκτός αν δεν είδα κάτι στον 4495 και μου διαφεύγει.Επίσης σε ερώτηση σε συμβολαιογράφο δεν θα τραβήξει ''ζορι'' αν το γράψεις τεκμηριωμένα όπως και ο ίδιος λές
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.