Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
eliza.pap

Αποστάσεις από όρια σε εκτός σχεδίου

Recommended Posts

Η γραμμή δόμησης είναι ξεκάθαρο ότι θα καθοριστεί από τις διατάξεις του ΠΔ 209/98 όπως προαναφέραμε. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφε sarcs , μπορείς να μας πεις και το πλάτος της οδού για να έχουμε πιο σαφή εικόνα;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε αν υπάρχουν συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις για τα υπόσκαφα κτίρια όσον αφορά τα όρια... για παράδειγμα, εφόσον το υπόσκαφο κτίριο ενσωματώνεται στο φυσικό έδαφος, η νοητή προέκτασή της διαμήκους πλευράς αντί να ακουμπά πχ. στο όριο μπορεί να εισέρχεται στον "ακάλυπτο" σε εκτός σχεδίου εφαρμογή (σαν "ακάλυπτο" για εκτός σχεδίου εννοώ τα 15, 10, 7,5 και 5 μέτρα υποχρεωτικής απόστασης σε αντιστοιχία με το Δ ή δ για τα εντός σχεδίου, όπως συχνά έχει ταυτιστεί από συναδέλφους στο forum)...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Οικοδομή με αδεια του 1989 εκτός σχεδίου εντός ζώνης αρα ελάχιστη απόσταση 5μ απο τα όρια,

Στο ΔΚ η οικοδομή ανφέρεται στα 8,00μ απο το ενα όριο (βόρειο όριο- δημοτικός δρόμος-οριο σχεδίου πόλεως)

και στα 8,80 απο το αντίστοιχο πλάγιο όριο (δυτικό όριο-αλλη ιδιοκτησία)

Στην πράξη τα 8,00 απο τον δρόμο έγιναν 6,30.

Προβλέπονταν στην βόρεια όψη εξώστη 1,80μ ο οποίος και κατακσευάστηκε. 

Σήμερα η απόσταση το εξώστη απο τον δρόμο είναι (6,3-1,80)=4,50μ αρα εντός των 5 μέτρων.

Υπάρχει καποια διάταξη για εξώστες εντός Δ σε εκτός σχεδίου? Η τα 0,50 είναι αναγκαστικά αυθαίρετα?

 

edit: Aν δε κάνω λάθος τα 16-17 του ΝΟΚ  και συγκεκριμένα το 16_3 ισχύουν κανονικά και σε εκτός, άρα το κτίριο και ο εξώστης είναι σε σύννομη θέση σήμερα.

Edited by laxanos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Άρθρο 9 παρ 5 ΓΟΚ

5. Μέσα στις ελάχιστες αποστάσεις Δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου επιτρέπονται μόνο "σκίαστρα" προστεγάσματα και αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία, σύμφωνα με το Αρθ-11 , καθώς και κατασκευές που προβλέπονται από το Αρθ-17 .

Εγκ. 113/86 παρ 5 άρθρου 9

Διευκρινίζεται ότι στις εκτός σχεδίου περιοχές η κατασκευή εξωστών δεν επιτρέπεται μέσα στην απόσταση Δ = 3,00 + 0,10 Η από τα όρια του γηπέδου ανεξάρτητα από την υποχρεωτική απόσταση της οικοδομής από τα όρια του γηπέδου την προβλεπόμενη από το ΠΔ/γμα της εκτός σχεδίου δόμησης (δηλ. 15,00 μ., 10,00 μ., 7,50 μ., 5,00 μ.). 

Επομένως ο εξώστης λόγω της εσφαλμένης θέσης ανέγερσης της οικοδομής βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 3,00+0,1Η=3,75 μ και έτσι δεν υπάρχει παραβίαση πολεοδομικής διάταξης, οπότε αν στο ακίνητο δεν υπάρχουν άλλες αυθαιρεσίες (πράγμα σπάνιο) μπορείς να κάνεις χρήση της παραγράφου ιδιδ κατηγορίας 3

ιδιδ)   αλλαγή  θέσης  του  προβλεπομένου  με  οικοδομική  άδεια  κτιρίου  σε  άλλη  θέση,  εφόσον  δεν 
παραβιάζονται  οι  πολεοδομικές  διατάξεις
,  ή  αλλαγή  θέσης  του  προβλεπομένου  με  οικοδομική 
άδεια κτιρίου σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη 
θέση και με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους. Επιτρέπεται κατ’ 
εξαίρεση  των  οριζομένων  στην  παράγραφο  10  του  άρθρου  42  η  ενημέρωση  του  φακέλου  της 
οικοδομικής άδειας με τις μελέτες του υφισταμένου κτιρίου, προκειμένου να εκδοθεί η ταυτότητα 
κτιρίου, 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδερφοι, υπάρχει κάποια διάταξη που να επιτρέπει τη δόμηση σε πλάγια απόσταση μικρότερη των 15,00 μ. για τα αγροτεμάχια που δεν μπορούν να κατασκευάσουν κτίριο στο κανόνα του Δ λόγω του φυσικού αναγλύφου τους?

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζω οικοδομική άδεια του 1996 σε αγροτεμάχιο 18 στρεμμάτων όπου ο συνάδερφος  έχει τοποθετήσει το κτίριο σε απόσταση Δ=7,50 μ   λόγω έντονου πρανούς στις θέσεις που τηρούν πλάγιες απόστασεις > 15,00 μέτρων.

Παρόλα αυτά δεν γίνεται καμιά συγκεκριμένη αναφορά στη χρήση της παρέκκλισης και η άδεια έχει θεωρηθεί κανονικά.

 

Γνωρίζουμε κάτι παραπάνω?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Υπαρχει παρεκκλιση στα 7,5μ σε περιπτώσεις κατοικιών σε αγροτεμαχια που υφίστανται προ του 81.

Θέτει και μέγιστο πλάτο.

Αρθρο 1 ΦΕΚ 270Δ/85.

 

Προκειμένου για ανέγερση κατοικίας σε γήπεδα που υφίστανται κατά τη 15-4-81 ημέρα δημοσίευσης του από ΠΔ/27-3-81 (ΦΕΚ-209/Δ) με ελάχιστο εμβαδόν 4000 μ2 οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε επτά και μισό (7,50) μέτρα εφόσον τηρουμένης της απόστασης των δέκα πέντε (15) μ. δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση. Το μέγιστο πλάτος του κτιρίου στην περίπτωση αυτή πρέπει να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) μέτρα.

Edited by netmin909
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ συνάδερφε, μήπως εννοείς την παρ.5 του Άρθρου 1 που παραθέτω?

Και τι περιθώριο ερμηνείας μας αφήνει το "μη δυνατή οικοδόμηση" ? Αδυναμία λόγω μη εγγραφής κτίριου σε απόσταση  15μ ή λόγω αδυναμίας κατασκευής του κτιρίου (τεχνικά) ?

5. Οι αποστάσεις του κτιρίου ορίζονται ως εξής:
α) Από τα όρια του γηπέδου 15 μέτρα τουλάχιστον.
β) Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω:
α) Προκειμένου για ανέγερση κατοικίας σε γήπεδα που υφίστανται κατά τη 15.4.1981 ημέρα δημοσίευσης του από 27.3.1981 π.δ/τος (ΦΕΚ 209/Δ') με ελάχιστο εμβαδόν 4000 μ2 οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 7,50 μέτρα εφόσον τηρουμένης της απόστασης των 15 μ. δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση. Το μέγιστο πλάτος του κτιρίου στην περίπτωση αυτή πρέπει να μην υπερβαίνει τα 10 μέτρα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν το οριζει,  αλλά είμαι σίγουρος οτι η συγκεκριμένη πολεοδομία με αυτό το άρθρο το δέχτηκε.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα Συνάδελφοι

Σε γεωτεμάχιο εκτός σχεδίου 5.000 τ.μ. με πρόσωπο 30,00 μ. σε αγροτικό δρόμο έχω συμβόλαιο το 1961.

Για κατασκευή κατοικίας τι αποστάσεις αφήνω από όρια?

α) 7,50 μ. λόγω_β. Κατά παρέκκλιση:  αα. Αν πρόκειται για ανέγερση κατοικίας σε γήπεδα που υπάρχουν την 15-4-81, ημέρα δημοσίευσης του ΠΔ/27-3-81 (ΦΕΚ-209/Δ/81), με ελάχιστο εμβαδόν τέσσερις χιλιάδες (4000) τμ οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε επτά και μισό (7,50) μ, εφόσον δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση αν τηρηθεί η απόσταση των δέκα πέντε (15) μ. Το μέγιστο πλάτος του κτιρίου στην περίπτωση αυτή δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10) μ.

β) 2,50 μ. ή 5,00 μ. λόγω_ββ. Οι πλάγιες και οι οπίσθιες αποστάσεις των κατά παρέκκλιση άρτιων και οικοδομήσιμων γηπέδων της παρ.2 του παρόντος άρθρου ορίζονται σε δύο και μισό (2,50) μ τουλάχιστον για τα γήπεδα της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης β και σε πέντε (5) μέτρα τουλάχιστον για τα γήπεδα της περίπτωσης α και των υποπεριπτώσεων ββ και γγ της περίπτωσης β. Για τα γήπεδα της περίπτωσης β οι αποστάσεις αυτές ισχύουν μόνο εφόσον τα μήκη προσώπου και βάθους του γηπέδου είναι μικρότερα των:
Είκοσι (20) μ για το πρόσωπο και τριάντα πέντε (35) μ για το βάθος, για τα γήπεδα της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης β και Σαράντα πέντε (45) μ για το πρόσωπο και πενήντα (50) μ για το βάθος, για τα γήπεδα των υποπεριπτώσεων ββ και γγ της ίδιας περιπτ.β.

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.