Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Έχει εκδοθεί ο Μάρτιος και ως ειδοποιητήριο. Και στις οφειλές θα δεις ως οφειλές και τις 2ες δόσεις των εκκαθαρίσεων 2017 & 2018 και του Μαρτίου '19.
 3. που πηγαίνω για να ρυθμίσω τα βήματα του κέρσορα;;;.
 4. Καλησπέρα, υπάρχει κάποια ενημέρωση ποτέ θα αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια για τον Μάρτιο; Για τα αναδρομικά καταληκτική είναι η 30/4.
 5. Συμφωνώ με την ισχύ του άρθρου 3 και συνυπολογισμό επιφάνειας θεωρητικών μεσότοιχων. Επιπλέον έχουμε και την ΣτΕ 1442/15 η οποία μεν μιλάει για τακτοποίηση με συνυπολογισμό πάχους θεωρητικών (υποθετικών) μεσότοιχων προς απόκτηση αρτιότητας λόγω έλλειψης ικανού μήκους προσώπου στο οικόπεδο, όμως μας δίνει τη δυνατότητα να την επικαλεστούμε και για την έλλειψη εμβαδού. Αυτό που ενδιαφέρει σε κάθε περίπτωση είναι να αποφευχθεί το επαχθές μέτρο για τους ιδιοκτήτες που είναι η προσκύρωση. ΣΤΕ-1442/15 (Τμήμα Ε της 7-3-2012 - 5-6-2015) ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - Αν δεν είναι δυνατόν να γίνει τακτοποίηση του οικοπέδου ως προς το πρόσωπο, μπορεί αυτό να καταστεί άρτιο και οικοδομήσιμο με το συνυπολογισμό θεωρητικών μεσοτοιχιών πάχους 0,60, (0,30 μ. ένθεν και ένθεν του οικοπέδου). - Η ρύθμιση αυτή, του Αρθ-3 του ΝΔ-690/48 δεν αντιβαίνει στο Αρθ-24 (παρ.2) του Συντάγματος, διότι δεν εισάγεται εξαίρεση από τις οριζόμενες στο οικείο πολεοδομικό σχέδιο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση αρτιότητες ώστε να ανατρέπεται ή να αποδυναμώνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός της περιοχής, αλλά αποτρέπεται μόνο η προσκύρωση οικοπέδων, τα οποία ελάχιστα υπολείπονται των προϋποθέσεων της αρτιότητας, η μη προσκύρωση δε των οικοπέδων αυτών δεν συνεπάγεται υποβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και επιδείνωση των όρων διαβίωσης. Πρόεδρος: Κων. Μενουδάκος Εισηγήτρια: Μ. - Ελ. Κωνσταντινίδου Δικηγόροι: Ι. Γιαννακόπουλος, Δ. Γιατράς .................................................................................. 2. Επειδή, με την έφεση αυτή ζητείται εμπροθέσμως και εν γένει παραδεκτώς η εξαφάνιση της 2050/08 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως των εκκαλουσών κατά της υπ' αριθμ. 13/06 πράξεως της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Βούλας Αττικής, με την οποία αναθεωρήθηκε η υπ' αριθμ. 285/05 οικοδομική άδεια της ίδιας Πολεοδομικής υπηρεσίας. Με την άδεια αυτή, όπως αναθεωρήθηκε, επετράπη στην εφεσίβλητη εταιρεία "Αναστάσιος Ιωνάς και Σία ΟΕ" η ανέγερση δύο ανεξάρτητων πολυκατοικιών, τριώροφης και τετραώροφης, με pilotis, υπόγειο και πισίνα καθώς και η κοπή τριών δένδρων σε κατά παρέκκλιση άρτιο οικόπεδο εμβαδού 861,48 τμ επί των οδών Αντιοχείας 38 και Ν. Πλαστήρα 37, στο ΟΤ 179 του Δήμου Βούλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-3 του ΝΔ-690/48. 3. Επειδή, σύμφωνα με το Αρθ-1 παρ.2 περιπτ.5.3.11 του Ν-3852/10 (ΦΕΚ-87/Α/10), σε συνδυασμό με το Αρθ-283 παρ.1 του ίδιου νόμου, μετά την κατάργηση του Δήμου Βούλας καθ' ου στρέφεται η έφεση, η παρούσα δίκη νομίμως συνεχίζεται κατά του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. 4. Επειδή, οι εκκαλούσες, είναι ιδιοκτήτριες οικοδομής σε οικόπεδο όμορο προς εκείνο, για το οποίο εκδόθηκε η επίδικη οικοδομική άδεια. 5. Επειδή, το Αρθ-301 του εγκριθέντος με το ΠΔ/14-7-99 (ΦΕΚ-580/Δ/99) Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΚΒΠΝ) με το οποίο αποδίδεται το περιεχόμενο των Αρθ-43 , Αρθ-44 και Αρθ-45 του ΝΔ/17-7-23 (ΦΕΚ-228/Α/23), όπως τροποποιήθηκαν ορίζει ότι "1. Κάθε οικόπεδο του οποίου το μετά τη ρυμοτομία υπολειπόμενο τμήμα δεν έχει τουλάχιστον το οριζόμενο από τα Αρθ-243 και Αρθ-244 ή από τις κείμενες διατάξεις για την περιοχή εμβαδόν ή έχει μεν τούτο, αλλά στερείται των απαιτούμενων ελάχιστων διαστάσεων, που ορίζονται από τις ίδιες διατάξεις ή παρόλο που από άποψη εμβαδού και διαστάσεων είναι άρτιο δεν έχει όμως την κατάλληλη θέση (στερείται προσώπου σε οδό), η δε τακτοποίηση του και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις καθίσταται ανέφικτη, θεωρείται μη οικοδομήσιμο και αφαιρούμενο αναγκαστικά από τον ιδιοκτήτη, προσκυρώνεται σε κάποιο από τα γειτονικά οικοδομήσιμα οικόπεδα, για να αποτελέσει με αυτό ενιαίο οικόπεδο ...", στο Αρθ-302 του ίδιου Κώδικα, με το οποίο αποδίδεται το περιεχόμενο του Αρθ-3 του ΝΔ-690/48 (ΦΕΚ-133/Α/48), προβλέπεται ότι: "1. Η προσκύρωση οικοπέδων, που επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις, τα οποία στερούνται του ελαχίστου εμβαδού, αποκλείεται εάν το εμβαδόν του οικοπέδου, αφού συνυπολογιστεί σ' αυτό και το εμβαδόν του εδάφους των ομόρων οικοπέδων που καταλαμβάνεται ή μπορεί να καταληφθεί από τους υπάρχοντες ή εκείνους που μπορούν να αναγερθούν, κατά τις σχετικές διατάξεις, μεσοτοίχους επί των ορίων του οικοπέδου, ανταποκρίνεται στο απαιτούμενο σε κάθε περίπτωση ελάχιστο εμβαδόν, εφόσον το τελευταίο αυτό μετά το συνυπολογισμό δεν είναι μικρότερο των τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων. Ο παραπάνω συνυπολογισμός του εδάφους των ομόρων οικοπέδων σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την αφαίρεση ή προσκύρωση του εδάφους αυτού. Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς το ελάχιστο πρόσωπο ή το ελάχιστο βάθος, εφόσον αποκλείεται η απόκτηση του με τακτοποίηση, λόγω ύπαρξης οικοδομών. Πάντως για την εφαρμογή των παραπάνω το πάχος του μεσότοιχου υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση σε 0,60 μ.. 2. ...". Εξάλλου, στο Αρθ-24 του Ν-1577/85, (ΦΕΚ-210/Α/85) που κωδικοποιήθηκε στο Αρθ-303 του ως άνω Κώδικα, ορίζεται στην παρ.5, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το Αρθ-21 παρ.2 του Ν-2831/00 (ΦΕΚ-140/Α/00), ότι: "Οικόπεδο άρτιο κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση ως προς το εμβαδόν, το οποίο δεν έχει το κατά παρέκκλιση ελάχιστο πρόσωπο, εάν δεν μπορεί να τακτοποιηθεί κατά τρόπο ώστε να αποκτήσει το κατά κανόνα πρόσωπο, θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο, εφόσον με την τακτοποίηση αποκτήσει το κατά παρέκκλιση πρόσωπο ή εάν το οικόπεδο πληροί τις προϋποθέσεις του Αρθ-25 του Ν-1337/83, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός αν η παραπάνω έλλειψη οφείλεται σε υπαίτια κατάτμηση από τους ιδιοκτήτες ή τους δικαιοπαρόχους τους με δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου μετά την ισχύ του Ν-651/77...". 6. Επειδή, σύμφωνα με τη ρύθμιση της ανωτέρω διατάξεως του Αρθ-3 του ΝΔ-690/48, η οποία έχει κωδικοποιηθεί στο Αρθ-302 ΚΒΠΝ αποκλείεται η προσκύρωση οικοπέδων, τα οποία δεν έχουν μεν το προβλεπόμενο ελάχιστο εμβαδόν ή μήκος προσώπου ή βάθους, συμπληρώνεται όμως το ελλείπον τμήμα αν συνυπολογιστεί το τμήμα εδάφους, το οποίο καταλαμβάνεται από υφιστάμενο μεσότοιχο ή στο οποίο μπορεί να ανεγερθεί μεσότοιχος. Εξάλλου, οι ανωτέρω ρύθμιση, η οποία αφορά την προσκύρωση οικοπέδων, δεν καταργήθηκε με το Αρθ-24 παρ.5 του Ν-1577/85 (ΓΟΚ/85) που κωδικοποιήθηκε στο Αρθ-303 παρ.5 ΚΒΠΝ, με το οποίο ρυθμίζεται διαφορετικό ζήτημα, δηλαδή ζήτημα αναφερόμενο σε τακτοποίηση οικοπέδων. Τέλος, η ρύθμιση του Αρθ-3 του ΝΔ-690/48 δεν αντιβαίνει στο Αρθ-24 (παρ.2) του Συντάγματος, διότι δεν εισάγεται εξαίρεση από τις οριζόμενες στο οικείο πολεοδομικό σχέδιο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση αρτιότητες ώστε να ανατρέπεται ή να αποδυναμώνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός της περιοχής, αλλά αποτρέπεται μόνο η προσκύρωση οικοπέδων, τα οποία ελάχιστα υπολείπονται των προϋποθέσεων της αρτιότητας η μη προσκύρωση δε των οικοπέδων αυτών δεν συνεπάγεται υποβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και επιδείνωση των όρων διαβίωσης. 7. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου και την εκκαλουμένη απόφαση προκύπτουν τα ακόλουθα: Με το ΒΔ/9-12-61 (ΦΕΚ-151/Δ/61) τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο Βούλας Αττικής και καθορίσθηκαν όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων αυτού. Ειδικότερα, για τον τομέα II, που περιλαμβάνει το ΟΤ 179 στο οποίο βρίσκεται η επίδικη οικοδομή, σύμφωνα με τα συνημμένα στο βδ αυτό διαγράμματα, ορίσθηκε ελάχιστο πρόσωπο δώδεκα (12) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν εξακόσια (600) τμ και σύστημα δόμησης το σύστημα των πανταχόθεν ελεύθερων οικοδομών με πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις δύο μέτρων από τα όρια των οικοδομών. Με το Αρθ-33 παρ.1 του ΝΔ-8/73 (ΓΟΚ/73) ορίσθηκε σε 15 μέτρα το ελάχιστο πρόσωπο για τις περιοχές, στις οποίες ίσχυε το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα δόμησης, στην παρ.3 του ίδιου ως άνω άρθρου προβλέφθηκε ότι, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ.1, οικόπεδα, που κατά τη δημοσίευση του νδ αυτού είχαν μικρότερα όρια εμβαδού και διαστάσεων είτε κατά τον κανόνα είτε κατά παρέκκλιση "τυγχάνουν άρτια και οικοδομήσιμα εντός των περιοχών των σχεδίων δι' ας εθεσπίσθησαν τα μικρότερα ταύτα όρια" στη δε παρ.4 ότι διατάξεις, με τις οποίες προβλέπονται όρια εμβαδού και διαστάσεων μεγαλύτερα αυτών που καθορίζονται στην παρ.1, εξακολουθούν να ισχύουν. Εξάλλου, με την 285/2005 οικοδομική άδεια της Διευθύνσεως Πολεοδομίας του Δήμου Βούλας Αττικής επετράπη στην εφεσίβλητη εταιρεία η ανέγερση δύο ανεξάρτητων πολυκατοικιών, τριώροφης και τετραώροφης, με pilotis, υπόγειο και πισίνα, καθώς και η κοπή τριών δένδρων σε κατά παρέκκλιση άρτιο οικόπεδο εμβαδού 861,48 τμ στις οδούς Αντιοχείας 38 και Ν. Πλαστήρα 37, στο ΟΤ 179 του Δήμου Βούλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-25 του Ν-1337/83, όπως τούτο ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το Αρθ-27 του Ν-2742/99. Με την 13/2006 πράξη της ίδιας πολεοδομικής υπηρεσίας αναθεωρήθηκε η ως άνω οικοδομική άδεια και επετράπη η ανέγερση του ανωτέρω οικοδομών με βάση τις διατάξεις του Αρθ-3 του ΝΔ-690/48 . Ειδικότερα, σύμφωνα με την τεχνική - αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πράξη αναθεώρησης, το επίδικο οικόπεδο έχει μεν το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν κατά τον κανόνα, και συγκεκριμένα, εμβαδόν 861,48 τμ ενώ το οριζόμενο κατά τον κανόνα, με το από 9-12-1961 διάταγμα, είναι 600 τμ, έχει όμως πρόσωπο επί της οδού Ν. Πλαστήρα 11,65 μ., υπολείπεται δηλαδή του ελάχιστου προσώπου κατά παρέκκλιση το οποίο ορίζεται σε 12 μ.. Περαιτέρω, στην ίδια αυτή έκθεση αναφέρεται ότι οι όμορες ιδιοκτησίες έχουν οικοδομηθεί και δεν είναι δυνατόν να γίνει τακτοποίηση του οικοπέδου ως προς το πρόσωπο, μπορεί όμως αυτό να καταστεί άρτιο και οικοδομήσιμο με το συνυπολογισμό θεωρητικών μεσοτοιχιών πάχους 0,60, (0,30 μ. ένθεν και ένθεν του οικοπέδου) με το συνυπολογισμό δε αυτόν το μήκος του προσώπου θα ανέρχεται σε 12,25 μ. και θα υπερβαίνει το κατά παρέκκλιση προβλεπόμενο ελάχιστο πρόσωπο των 12 μ.. Τέλος, στην έκθεση διαλαμβάνεται ότι ο συνυπολογισμός αυτός μη συνεπαγόμενος αφαίρεση ή προσκύρωση εδάφους δεν επιφέρει μεταβολή στο τοπογραφικό διάγραμμα της αρχικής οικοδομικής άδειας, τοποθέτησης των κτιρίων. Κατά της ως άνω πράξεως αναθεώρησης ασκήθηκε από τις ήδη εκκαλούσες, αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η οποία απορρίφθηκε με την εκκαλουμένη απόφαση. Ειδικότερα, οι αιτούσες προέβαλαν ότι το Αρθ-3 του Ν-690/48 έχει καταργηθεί με το Αρθ-24 του Ν-1577/85, αν δε θεωρηθεί ότι η διάταξη αυτή δεν είναι καταργημένη είναι πάντως αντισυνταγματική, διότι επιτρέπει τη δόμηση σε οικόπεδο που δεν έχει το ελάχιστο πρόσωπο ούτε κατά τον κανόνα ούτε κατά παρέκκλιση. Το Διοικητικό Εφετείο με την εκκαλουμένη απόφαση του έκρινε αφενός ότι η επίμαχη διάταξη του Αρθ-3 του ΝΔ-690/48 , η οποία έχει κωδικοποιηθεί στο Αρθ-302 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, δεν έχει καταργηθεί με το Αρθ-24 παρ.5 του Ν-1577/85, το οποίο ρυθμίζει το διαφορετικό ζήτημα της τακτοποίησης οικοπέδων, και αφετέρου ότι δεν συντρέχει περίπτωση αντιθέσεως της διατάξεως αυτής στο Αρθ-24 παρ.2 του συντάγματος, αφού δεν εισάγει παρέκκλιση και της κατά παρέκκλιση αρτιότητας των οικοπέδων, "αλλά τρόπο αποφυγής της προσκύρωσης οικοπέδων, τα οποία ελάχιστα υπολείπονται των προϋποθέσεων αρτιότητας, δηλαδή λίγες σχετικώς περιπτώσεις, μη αφορώσες συγκεκριμένη περιοχή". Η κρίση αυτή είναι, κατά τα εκτεθέντα στην σκέψη 5 νόμιμη, πρέπει δε να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου λόγοι εφέσεως. 8. Επειδή, τέλος, είναι απορριπτέοι οι λόγοι με τους οποίους προβάλλεται αντισυνταγματικότητα του Αρθ-5 παρ.8 του Ν-2052/92, το οποίο αντικατέστησε το Αρθ-25 του Ν-1337/83, διότι δεν πλήττουν σκέψη της εκκαλουμένης, οι δε αναφερόμενοι σε περιορισμό ηλιασμού και αερισμού ειδικότεροι λόγοι είναι επίσης απορριπτέοι, διότι οι σχετικοί ισχυρισμοί που είχαν προβληθεί, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου δεν ήταν ουσιώδεις αφού δεν επηρέαζαν την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και, συνεπώς, δεν έχρηζαν απαντήσεως με την εκκαλουμένη απόφαση. 9. Επειδή, κατόπιν τούτων, μη προβαλλομένου άλλου λόγου εφέσεως, η κρινόμενη έφεση πρέπει να απορριφθεί. Διά ταύτα Απορρίπτει την κρινόμενη έφεση. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου. Επιβάλλει εις βάρος των εκκαλουσών τη δικαστική δαπάνη του Δήμου Βούλας (ήδη Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης), η οποία ανέρχεται στο ποσόν των τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ και τη δικαστική δαπάνη της εφεσίβλητης εταιρείας "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ", η οποία ανέρχεται στο ποσόν των τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ. Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου 2012 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 23 Απριλίου 2015. Θεωρήθηκε 5-5-2015 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητα τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί. Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος. Αθήνα, 5-6-2015
 6. συναδελφε, σε ευχαριστω.. η jgc μου ελεγε να δωσω τετοιες εποχες 4 χιλιαρικα. η λυση σου με εσωσε οικονομικα και οτι με σωσες. δεν χρειαζεται να κανω 250χλμ ταξιδι. να εισαι καλα. ελπιζω καποιος admin να κανει pin.
 7. Έχω τρία διαμερίσματα σε αυλή που ανήκουν σε μια οριζόντια ιδιοκτησία, ο αριθμός πρωτοκόλλου δηλώσεις και αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου είναι ένας. Στην περίπτωση αυτή βάζουμε τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου δηλώσεις και αριθμό ιδιοκτησίας κτηματολογίου και στα τρία διαμερίσματα ; Ευχαριστώ
 8. Συνάδελφοι καλησπέρα. Έχετε υπόψη αν η ως άνω οδηγία του συναδέλφου καλύπτεται από κάποια ΚΥΑ? Επειδή διίστανται οι απόψεις σχετικά με την αποτύπωση αν πρέπει να είναι δηλαδή όπως περιγράφει ο συνάδελφος, ή αν πρέπει να αποτυπωθούν ΟΛΕΣ οι χρήσεις ως τα 100μ, γνωρίζετε κάτι σχετικό? Η ύπαρξη εκκλησίας επηρεάζει κάτι? και αν ναι από που προκύπτει? Ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλώς σας βρήκα.
 9. Όσο δύσκολο είναι να γράψεις στον κώδικα να τραβάει δήλωση από συγκεκριμένο έτος, δηλώνοντάς το αριθμητικά, άλλο τόσο δύσκολο είναι να ορίζεις την τιμή του έτους από το τρέχον -1, -2 κλπ. Άλλη μία γραμμή κώδικα είναι. Από την άλλη το γεγονός ότι ζητάγανε άλλα πράγματα και είχαν άλλα κουτάκια, για την κάθε τράπεζα που έπερνες δάνειο, μαρτυράει τις προτεραιότητές τους στο γράψιμο.
 10. Στον ΚΕΝΑΚ, θεωρούν ημερήσια κατανάλωση για κάθε άτομο 50lt ZNX. Αν δεν υπάρχει τέτοια κατανάλωση (βάσει σεναρίου και όχι γενικών παραδοχών), έχω ακούσει ότι μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στον συλλέκτη. Εκτός αν υπάρχει βαλβίδα ασφαλείας στο κύκλωμα;
 11. Αίτηση από Σεπτέμβριο 2017 και ακόμα περιμένω, με λάθος εισφορές κλπ. Αν κάποιος φύγει εξωτερικό, προφανώς και μέχρι να ασφαλιστεί εκεί, αξίζει να μην την διακόψει.... Βέβαια και εάν δεν την διακόψει, δεν ξέρω πώς θα ενημερωθούν στον ΕΦΚΑ ότι ο Χ είναι ασφαλισμένος κλαι έξω, εκτός εάν το δηλώσει μόνος του (οκ προφανώς βέβαια κανείς δεν θέλει να πληρώνει και εδώ και εκεί για υπηρεσίες εις διπλούν) Απλά για την Ευρωπαϊκή κάρτα (και ότι αυτή προσφέρει) θέλει ανα μήνα; ή τρίμηνο (δεν θυμάμαι) ανανέωση...
 12. Κάθε μία από τις άδειες, έδειχνε άδειο οικόπεδο και έχτιζε κάτι άλλο, οπότε τα κτίρια των δύο πρώτων είναι σαν να μην υπάρχουν βάσει της τρίτης. Και η τρίτη τυπικά δεν αφορούσε αυτό το οικόπεδο, καθώς εκεί που βγήκε υπήρχαν κτίσματα, ενώ η άδειά σου μίλαγε για άδειο οικόπεδο. Δεν θα τις λάμβανα υπόψη. Δεν νομίζω ότι μπορείς να βγάλεις άκρη βασιζόμενος σε αυτές. Υ.Γ. Είναι που είναι οι αυθαιρετονόμοι χάλια..... η περίπτωση το σκότωσε.
 13. Today
 14. @kostavrosΘα ανέβαζα τουλάχιστον τα στελέχη. Είναι ήδη ψηφιοποιημένα, αφού μιλάς για τακτοποίηση. @desptsoukΔοκίμασε να το κάνεις pdf. Μήπως η υπάλληλος δεν ξέρει να το ανοίξει ή μήπως το θέλουν αποκλειστικά σε pdf για να μπορεί το σύστημα να βάλει λογότυπο πάνω του. Σε άλλους τύπους αρχείων δεν μπορεί το σύστημα να γράψει (πρωτόκολλο, άδεια, κλπ).
 15. Μπηκα να δω το δικο μου. Εχει εκδοθει του Μαρτιου και ειναι 71,50 € Αναλυτικα γραφει απο κατω ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 7,00% 45,50 € ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4,00% 26,00 € Σύνολο 71,50 €
 16. Για την ταυτοποίηση διεύθυνσης ο Δήμος ζητά την οικοδομική άδεια κατασκευής, φωτοτυπία ΔΕΗ, απόσπασμα κτηματολογίου και γενικά ότι άλλο μπορεί να βοηθήσει. Σε δύσκολες περιπτώσεις, όπου ποτέ δεν έχει δοθεί αριθμός σε αρκετή απόσταση από την οικεία του ενδιαφερόμενου, ο Δήμος κάνει αυτοψία. Σε γενικές γραμμές είναι μια τυπική αίτηση αλλά ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω κτηματογραφησης αυτές τις ημέρες (μιας και όπως με πληροφόρησαν από τον οικείο Δήμο ίδιες αιτήσεις απαιτούνται και για την κτηματογράφηση των ακινήτων αυτό το διάστημα -δεν ξέρω γιατί και δεν ξέρω ποιος τις ζητά-) Ως προς το παραστατικό πλέον πάντα επισυνάπτω και μια Υ.Δ. του ιδιοκτήτη που δηλώνει αναλυτικά ποιες κινήσεις έγιναν διατραπεζικά και για ποιον σκοπό.
 17. Σε αλλαγή χρήσης με πολύ περιορισμένες εργασίες απαιτείται ΣΔΑ ? Μιλάμε τώρα για γκρέμισμα ενός τοίχου. Δηλαδή 1μ3 μπάζα..
 18. σχετικό και αυτό του ΤΕΕ του 2012 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/PALAIOTERA_SEMINARIA/SHMEIWSEIS_SEM_PRAKSEWN/pr_taktopoiisis.pdf
 19. ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ : Παρακαλούμε αναρτήστε τραπεζικά παραστατικά εξόφλησης της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) με εμφανή τα στοιχεία χρέωσης (ωφελούμενου) και τα στοιχεία πίστωσης (μηχανικού). Στο παραστατικό της τράπεζας εμφανίζεται ξεκάθαρα ποιος πληρώνει και ποιος λαμβάνει τα χρήματα. Έχει αντιμετωπίσει κανείς κάτι τέτοιο? ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ : Παρακαλούμε αναρτήστε τη Βεβαίωση από τον οικείο ΟΤΑ από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση της διεύθυνσης του ακινήτου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου το ζητάνε αυτό? Από το δήμο το βγάζεις? Τι πρέπει να τους πάς για να στο βγάλουν και τι πρέπει να λέει επάνω?
 20. Σωστός!.....θα το έχω υπόψη μου στα πιο πολλά. Σε ένα βάλανε μόνο κουφώματα και δεν θα έχω ΕΕΜΚ, αλλά θα μπορούσε στην ίδια λογική να στηριχτούμε στο ΠΕΑ.
 21. Και αυτό να ήταν (δηλαδή στο 70%)[1] πάλι δεν βγαίνει ... κάτι λείπει ... ας περιμένουμε να δούμε τα ειδοποιητήρια .. αν τα ανεβάσει ο συνάδελφος... [1] Το ειδοποιητήριο του Φεβρουαρίου '19, έχει δύο μήνες τον Ιανουάριο 19 ως αναδρομικά και τον Φεβρουάριο '19 ως τρέχοντα (τότε) μήνα. Ιαν'19 (αναδρομικα) 410,26x4%=16,41 410,26x7%=28,72 Σύνολο 45,12 Φεβ'19 αυτό βγάζει το 50€ (που γράφει ο συνάδελφος) 455x4%=18,20 455x7%=31,85 Συνολο Φεβ' 19 50,05€ Το ειδοποιητήριο του Μαρτίου '19, έχει ένα μήνα τον Μάρτιο '19. 455x4%=18,20 (αυτό δίνει το 18€ που γράφει ο συνάδελφος) αλλά το υπόλοιπο 455x7%=31,85 τι έγινε ??? Για αυτό ας περιμένουμε να δούμε τα ειδοποιητήρια.
 22. Ευχαριστώ dimitris GM και ΚΑΝΑ για τις άμεσες απαντήσεις. Βλέπω ότι συμφωνούμε. Προσπαθώ να αποδείξω ότι προηγείται η εξαίρεση της μεσοτοιχίας και μόνο αν δεν με καλύπτει πάω με αρθ.25, όπως ανέφερε και ο dimitris GM. Θα επικοινωνήσω με αποκεντρωμένη διοίκηση μήπως υπάρχει καμία εγκύκλιος σχετική.
 23. PROMARK 3 & GNSS SOLUTION ΛΥΣΗ STEP 1 1. CREATE NEW PROJECT (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ TEST 1) 2. DOWNLOAD OR IMPORT DATA ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΟΝΟ (BASE OR ROVER) 3. IMPORT 4. EXIT FROM PROGRAM- ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STEP 2 1. ΤΡΕΞΕ ΤΟ GNSS SOLUTION 2. ΑΝΟΙΞΕ ΕΝΑ ΥΠΑΡΧΩΝ PROJECT (TEST 1) 3. DOWNLOAD OR IMPORT DATA ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (BASE OR ROVER) 4. IMPORT 5. PROCCESS AND AdJUST
 24. Κανένα. Μόνο τα στοιχεία καταχώρησης στο buildingcert (διεύθυνση ΤΚ κτλ) λόγω συσχέτισης των δύο επιθεωρήσεων. Είτε μιλάς με τον συνάδερφο που εξέδωσε το Α΄ ΠΕΑ για να σου δώσει το xml, είτε ελπίζεις να είχε κάνει σωστή επίλυση και να μην πάρεις μεγάλες διαφορές στο κτίριο αναφοράς (κάτι που άνετα επηρεάζει το ποσοστό εξοικονόμησης και μπορεί να βρεθείς προ εκπλήξεων)
 1. Load more activity
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.