Jump to content
 • Novatron

 • ΣτΕ: Νέα απόφαση για τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση

   Share


  Με νέα απόφαση που εξέδωσε η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για υπόθεση ανέγερσης διώροφης οικοδομής με υπόγειο σε γήπεδο εκτός σχεδίου, υπογραμμίζει πως για την εκτός σχεδίου δόμηση δεν αρκεί το ελάχιστο εμβαδόν, αλλά απαιτείται ως προϋπόθεση, ήδη από το 1985, και η ύπαρξη προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο).

  Αναλυτικά:

  Με την 176/2023 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε έφεση κατά της 369/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με την οποία ακυρώθηκε άδεια οικοδομής, όπως είχε αναθεωρηθεί, του Τμήματος Πολεοδομίας Καλύμνου της Ν. Α. Δωδεκανήσου. Με την εν λόγω οικοδομική άδεια, όπως αναθεωρήθηκε, επετράπη η ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο σε γήπεδο εκτός σχεδίου, στη θέση Λυγγίνου της νήσου Πάτμου.

  Ειδικότερα, με την ανωτέρω απόφαση, αφού απερρίφθησαν λόγοι εφέσεως που αφορούσαν το εμπρόθεσμο της αιτήσεως ακυρώσεως, καθώς και το ζήτημα αν η δίκη εξακολουθούσε να έχει αντικείμενο μετά την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας που έγινε αφού είχε ασκηθεί η αίτηση, κρίθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  1. Από το συνδυασμό των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 17 του Συντάγματος συνάγεται θεμελιώδης, από πλευράς δυνατότητας δομήσεως, διαφοροποίηση μεταξύ των εντός σχεδίου περιοχών, οι οποίες προορίζονται για δόμηση, και των εκτός σχεδίου περιοχών, οι οποίες δεν έχουν ως προορισμό, κατ’ αρχήν, την δόμηση ή την τουριστική εκμετάλλευση, αλλά την γεωργική, κτηνοτροφική και δασοπονική εκμετάλλευση και την αναψυχή του κοινού. Στις εκτός σχεδίου περιοχές, η δόμηση μόνο κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, δυνάμενη και να απαγορεύεται εν όλω ή εν μέρει ή να επιτρέπεται υπό ιδιαιτέρως αυστηρούς όρους και περιορισμούς, προσαρμοσμένους στην ιδιαίτερη φύση κάθε περιοχής. Οι όροι αυτοί δεν επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι, δηλαδή να καθιστούν ευχερέστερη τη δόμηση, σε σχέση προς τους ισχύοντες για τις εντός σχεδίου περιοχές, ούτε να οδηγούν σε εξομοίωση των εκτός σχεδίου περιοχών με εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών περιοχές ή στην εν τοις πράγμασι δημιουργία νέων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο, όπως δια της κατατμήσεως ενιαίου γηπέδου σε μικρότερα. Οι ανωτέρω αρχές είναι εφαρμοστέες και στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), οι οποίες αποβλέπουν στον οικιστικό έλεγχο των περιαστικών εκτός σχεδίου περιοχών αφ’ ενός προς πρόληψη της περαιτέρω επιδείνωσης των προβλημάτων τους και προστασία του περιβάλλοντος αυτών και αφ’ ετέρου προς παρεμπόδιση της δημιουργίας δεδομένων και πραγματικών καταστάσεων που θα είχαν ως συνέπεια να δυσχεραίνεται ο μελλοντικός σχεδιασμός της περιοχής. Εξ άλλου, εν όψει του χαρακτήρα των περιλαμβανομένων στη Ζ.Ο.Ε. περιοχών ως αποτελουμένων από ακίνητα εκτός σχεδίου, τα οποία δεν προορίζονται κατ’ αρχήν προς δόμηση, οι καθοριζόμενοι με την Ζ.Ο.Ε. όροι και περιορισμοί δομήσεως και χρήσεως δύνανται να εξικνούνται και μέχρις ολοσχερούς απαγόρευσης της δομήσεως σε περιοχές όπου η ανάγκη διαφύλαξης του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους το επιβάλλει. Εφ’ όσον δε τα μέτρα αυτά αφ’ ενός θεσπίζονται με αντικειμενικά κριτήρια χάριν της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και τεκμηριώνονται από τα στοιχεία του φακέλου και αφ’ ετέρου δεν εξαφανίζουν ούτε καθιστούν την ιδιοκτησία αδρανή σε σχέση με τον προορισμό της, δεν προσκρούουν στο άρθρο 17 του Συντάγματος ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.
  2. Οι διατάξεις της Ζ.Ο.Ε. Πάτμου (π.δ. της 16.7-1.8.2001) προβλέπουν για την περιοχή του επίδικου ακινήτου, μεταξύ άλλων όρων και περιορισμών δομήσεως, ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ. και χρήση κατοικίας, παραπέμπουν δε κατά τα λοιπά στις διατάξεις του π.δ. της 24-31.5.1985 περί της εκτός σχεδίου δόμησης, μεταξύ των οποίων και αυτές του άρθρου 1 παράγρ. 1 αυτού.  Η εν λόγω διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. της 24-31.5.1985, όπως είχε αρχικά, όριζε στην περίπτωση α΄ απλώς το ελάχιστο εμβαδόν (4.000 τ.μ.) για την κατά τον κανόνα δόμηση των εκτός σχεδίου ακινήτων, ενώ ρύθμιζε συνολικά το ζήτημα των προϋποθέσεων αυτής στην επόμενη περίπτωση β΄. Ως εκ τούτου ο νομοθέτης, προς αποφυγή παρερμηνείας και καταστρατηγήσεων, με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3212/2003 όρισε, κατά τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης α΄, ελάχιστο μήκος προσώπου των γηπέδων επί του κοινόχρηστου χώρου. Η διάταξη αυτή δεν θεσπίζει το πρώτον, ως προϋπόθεση για την οικοδομησιμότητα των εκτός σχεδίου γηπέδων, την ύπαρξη προσώπου αυτών σε κοινόχρηστο χώρο διότι την έννοια αυτή είχε εξ αρχής και η τροποποιούμενη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ. α΄ του π.δ. της 24-31.5.1985. Επομένως, και τα εκτός σχεδίου γήπεδα που δημιουργήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3212/2003, διεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. της 24-31.5.1985, όπως αυτό είχε αρχικά, είναι δομήσιμα εφ’ όσον διαθέτουν, μεταξύ άλλων, πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) νομίμως υφιστάμενο και μη προκύψαντα από ιδιωτική βούληση, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού [= άρθρο 162 παρ. 2 περ. β΄ του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.)].
  3. Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο έκρινε ότι, εφ’ όσον το επίδικο, εκτός σχεδίου και προϋφιστάμενο του ν. 3212/2003, ακίνητο δεν διέθετε πρόσωπο σε κοινόχρηστη δημόσια οδό, δεν ήταν οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του π.δ. της 24-31.5.1985 περί εκτός σχεδίου δόμησης και του π.δ. της 16.7-1.8.2001 περί Ζ.Ο.Ε. Πάτμου και συνεπώς νομίμως, αν και με διαφορετική αιτιολογία, οι προσβληθείσες οικοδομικές άδειες ακυρώθηκαν με την εκκαλούμενη απόφαση, απορρίφθηκαν δε όλοι οι αντίθετοι λόγοι εφέσεως.
  4. Περαιτέρω, ο εμπεριεχόμενος στις κρίσιμες διατάξεις των π.δ/των της 16.7-1.8.2001 και της 24-31.5.1985 όρος δομήσεως, κατά τον οποίο δομήσιμα είναι τα εκτός σχεδίου ακίνητα που έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) νομίμως υφιστάμενο, δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, συνισταμένους στην διαφύλαξη του χαρακτήρα των εκτός σχεδίου περιοχών και στην αποτροπή δημιουργίας με ιδιωτική πρωτοβουλία διάσπαρτων οικισμών χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό, όπως ορίζει, σε αρμονία με το άρθρο 24 του Συντάγματος, το άρθρο 17 του ν.δ. της 17.7.1923, όπως ισχύει (άρθρο 162 παρ. 1 του Κ.Β.Π.Ν.). Περαιτέρω, ο ανωτέρω όρος δομήσεως παρίσταται πρόσφορος και αναγκαίος για τη θεραπεία του επιδιωκόμενου με αυτόν σκοπού, δεδομένου μάλιστα ότι αφορά σε περιοχές που δεν προορίζονται κατ’ αρχήν για οικοδομική εκμετάλλευση, και είναι αναλογικός, εφ’ όσον δεν καθιστά αδόμητα τα εκτός σχεδίου ακίνητα, ούτε εξαφανίζει ή περιορίζει υπέρμετρα την ιδιοκτησία, στοιχεί δε προς βασικό κανόνα της πολεοδομικής νομοθεσίας ο οποίος ισχύει και για τα οικόπεδα εντός πολεοδομικού σχεδίου, ως προς τα οποία τα εκτός σχεδίου ακίνητα δεν νοείται να τελούν υπό ευνοϊκότερους όρους δομήσεως. Επομένως, η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη με τα άρθρα 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., όλοι δε οι αντίθετοι λόγοι εφέσεως απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι.
  5. Τέλος, λόγος ότι ο ανωτέρω περιορισμός δομήσεως αντίκειται στις αρχές της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου ενόψει και του ότι ο εκκαλών, ο οποίος απέκτησε καλοπίστως το επίδικο ακίνητο το 2015 μαζί με τα απορρέοντα από ήδη υπάρχουσες οικοδομικές άδειες δικαιώματα, δεν μπορούσε να προβλέψει την ύπαρξη του εν λόγω περιορισμού, που καθιστά το ακίνητό του αδόμητο, διότι αυτός καθιερώθηκε νομολογιακώς το πρώτον με την απόφαση ΣΕ 3504/2010 7μ., απορρίφθηκε ως αβάσιμος με την εξής αιτιολογία: Εφαρμογή του κανόνα, κατά τον οποίο τα εκτός σχεδίου ακίνητα είναι δομήσιμα μόνο αν διαθέτουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, γίνεται ρητώς ήδη στις αποφάσεις ΣΕ 2606, 3848-9/2005 7μ., οι οποίες είναι προγενέστερες των αφορωσών το επίμαχο ακίνητο οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν το 2006 και το 2011. Ενόψει τούτου ο ως άνω κανόνας, πέραν του ότι έπρεπε να είναι γνωστός στις πολεοδομικές αρχές, ήταν προβλέψιμος και για τους επιμελείς αγοραστές και τους συναλλασσομένους εν γένει. Πολλώ μάλλον ο επίμαχος κανόνας και η σχετική νομολογία, περιλαμβανομένης της αποφάσεως ΣΕ 3504/2010 7μ., με την οποία ερμηνεύθηκε έτι σαφέστερον η διάταξη της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. της 24-31.5.1985, έπρεπε ευλόγως να είναι γνωστά κατά τον χρόνο απόκτησης του επίδικου ακινήτου από τον εκκαλούντα, το έτος 2015.

  ΣτΕ Ολομ. 176/2023
  Πρόεδρος: Ε. Σαρπ, Πρόεδρος ΣτΕ
  Εισηγητής: Θ. Αραβάνης, Σύμβουλος Επικρατείας

  https://news.b2green.gr/29092/στε-νέα-απόφαση-2023-με-τις-απαραίτητες-πρ


  Πηγή: https://news.b2green.gr/29092/%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-2023-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81

  dimitris GM
   Share


  User Feedback

  Recommended Comments  31 λεπτά πριν, tettris said:

  Και επίσης δεν κατάλαβα που "αχνοφαίνεται" ότι το πρόσωπο (στις μη διεθνείς κλπ) πρέπει να είναι συγκεκριμένα 25μ και όχι 250μ ή ό,τιδήποτε άλλο.

  Με την ευκαιρία, αν και δεν κολλάει τόσο, άλλη μία ερώτηση: Με ποιά λογική το πρόσωπο είναι μικρότερο (25μ) σε κοινόχρηστο δρόμο (προϋφιστάμενο του 1923 δηλ(?)) από το πρόσωπο (45μ) σε διεθνή κλπ δρόμο; Γιατί δηλ. στην πρώτη περίπτωση είναι ευμενέστερη (μικρότερη) η απαίτηση;

  Το ελάχιστο πρόσωπο των 25μ αναφέρεται στον 3212/03. Αφορά όμως τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν ΜΕΤΑ την ισχύ του νόμου . Και το αναφέρει σαφέστατα ο νόμος .

  Οι σοφοί γέροντες του ΣΤΕ όμως , είδαν ότι υπάρχει και απαίτηση σε πρόσωπο στον 270Δ για απλές αγροτικές οδούς κλπ !!!!!!!!!!!!!!! Που το είδαν αυτό πραγματικά μου προξενεί μεγάλη απορία. 
   

  018B78E6-C596-49F1-843C-A4CB5FAC4465.jpeg

  Link to comment
  Share on other sites

  15 minutes ago, subrosaval said:

  Το ελάχιστο πρόσωπο των 25μ αναφέρεται στον 3212/03. Αφορά όμως τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν ΜΕΤΑ την ισχύ του νόμου . Και το αναφέρει σαφέστατα ο νόμος

  Αυτό ακριβώς εννοώ ότι στο κείμενο του 270Δ' στις 31.5.1985 αναρωτιέμαι πού αναφέρεται το μέγεθος. Έστω ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι η ύπαρξη προσώπου απαιτούνταν έμμεσα από το ΦΕΚ του 1985, το ότι έπρεπε να είναι 25μ (όπως αποσαφηνίζεται το 2003,) και όχι διαφορετικού μήκους, πώς προκύπτει;

  Και επειδή δεν βλέπω να προκύπτει κάπου, ενισχύεται η αντίφαση της απόφασης του ΣΤΕ για αναδρομική ισχύ της απαίτησης προσώπου. Αν υπάρχει κάπου το 25μ, έστω "αχνά" και δεν το έχω δει, το ξανασυζητάμε.

  Ή μήπως το ΣΤΕ θέλει να πει ότι το ΦΕΚ του 1985 ήθελε πρόσωπο 45μ σε κάθε περίπτωση κατά κανόνα αρτιότητας και το 2003 μειώθηκε ρητά σε 25μ στους αναγνωρισμένους δρόμους που δεν είναι δημοτικοί, διεθνείς κλπ;

  Edited by tettris
  Link to comment
  Share on other sites

  Eίναι λες και το πάνε γύρω γύρω σαν να περιμένουμε τα "αρπακτικά" γης να ψηφιστεί αντίθετος νόμος και να κάνουν πλιάτσικο.  Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η "αντίδραση" από το ΥΠ.ΕΝ. Κάτι θα πρέπει να κάνει λογικά το υπουργείο. Να το πάει στον Άρειο Πάγο δεν ξέρω τι νομική αντίδραση μπορεί να υπάρξει. Δεν συζητάμε καν για άδειες που έχουν εκδοθεί. Αυτές δεν τις πειράζει κανείς, αλλιώς θα γίνει της κακομοίρας. Το ερώτημα είναι άλλο. Υπάρχει τελικά μεθοδευμένη προσπάθεια απαξίωσης της περιουσίας μας; Η  πρόσφατη πολεοδομική ιστορία δείχνει ο τον κλοιό να σφίγγει. Ξεκινάμε από το 2003 με τον ν 3212  ο οποίος με την απαίτηση προσώπου 25 μ σε αναγνωρισμένο δρόμο για τα γήπεδα μετά την 31.12.2003 περιορίζει τις κατατμήσεις επί της ουσίας. Ν. 3937/11 (ο νόμος της Μπιρπίλη νομίζω και του Παπακωνσταντίνου του τότε υπουργού) με τις περιοχές νατούρα και κατά την τότε αρχική έκδοση του νομοσχεδίου θέσπιζε 10.000 τμ αρτιότητα ακατέβατη. Μετά φυσικά έγινε ο κακός χαμός. Οι βουλευτές-ειδικά της επαρχίας-είπαν ότι θα έτρωγαν ξύλο αν δεν έμπαινε παρέκκλιση και τελικά στο παρά πέντε μπήκε η παρέκκλιση για τα 4.000 τμ. Ήρθε και ο Ν. 4759 επί Χατζηδάκη και το πάρτι συνεχίστηκε με κατάργηση δόμησης παρόδιων γηπέδων μικρότερων των 4.000 τμ. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι έγκριτοι νομικοί σε τέτοιες θέσεις, έμπειροι δικαστές δεν διάβασαν ή δεν κατάλαβαν ότι η διάταξη απαίτησης προσώπου ισχύει δια νόμου για τα προκύπτοντα γήπεδα μετά τις 31/12/2003. Πρέπει άμεσα όλοι οι φορείς που ασχολούνται με δόμηση και ακίνητα να πάρουν θέση "χθες", όχι σήμερα, ούτε αύριο. Πριν είναι αργά...

  Edited by Pavlos33
  Link to comment
  Share on other sites

  6 λεπτά πριν, tettris said:

  Αυτό ακριβώς εννοώ ότι στο κείμενο του 270Δ' στις 31.5.1985 αναρωτιέμαι πού αναφέρεται το μέγεθος. Έστω ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι η ύπαρξη προσώπου απαιτούνταν έμμεσα από το ΦΕΚ του 1985, το ότι έπρεπε να είναι 25μ (όπως αποσαφηνίζεται το 2003,) και όχι διαφορετικού μήκους, πώς προκύπτει;

  Και επειδή δεν βλέπω να προκύπτει κάπου, ενισχύεται η αντίφαση της απόφασης του ΣΤΕ για αναδρομική ισχύ της απαίτησης προσώπου. Αν υπάρχει κάπου το 25μ, έστω "αχνά" και δεν το έχω δει, το ξανασυζητάμε.

  Ή μήπως το ΣΤΕ θέλει να πει ότι το ΦΕΚ του 1985 ήθελε πρόσωπο 45μ σε κάθε περίπτωση κατά κανόνα αρτιότητας και το 2003 μειώθηκε ρητά σε 25μ;

  Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από την απόφαση είναι ότι τα προ 2003 δεν έχουν απαίτηση σε πρόσωπο 25. Έχουν όμως απαίτηση σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ πρόσωπο . Ακόμα και 1μ . Αν κάνω λάθος διορθώστε με .

  Link to comment
  Share on other sites

  Λανθάνουν οι γέροντες...

  Ο νόμος μέχρι και τον 3212 ήταν σαφής και έλεγε ότι τα γήπεδα ήταν άρτια με ελάχιστη επιφάνεια 4.000 τμ. Έχουν εκδοθεί άδειες σε τυφλά (τσεκαρισμένο).  Μετά τον 3212 υπήρξε η απαίτηση -και αυτός έγινε πλέον ο κανόνας της αρτιότητας-για τα γήπεδα μετά τις 31/12/2003 να απαιτείται πρόσωπο τουλάχιστον 25 μ σε αναγνωρισμένο δρόμο (προ 23 με πράξη αποκεντρωμένης, δρόμο διανομής κλπ).  Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα ήταν μια εγκύκλιος του 1977  η οποία παραπέμπει στην απαίτηση προσπέλασης  μέσω δουλείας διόδου (όχι κατ' ανάγκη δρόμου) για τα μεταβιβαζόμενα γήπεδα 4.000 τμ. Αυτό το λέγαμε και εμείς και το γνωρίζουμε ότι κατά την έκδοση άδειας θα ζητηθεί από τις Πολεοδομίες καθώς υπάρχει τα τελευταία χρόνια και αριθμός διατάξεων που αφορούν την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ αλλά και χωρίς αυτές τις διατάξεις, πρακτικά αν το δει κανείς θα πρέπει το ακίνητο με κάποιο τρόπο να έχει πρόσβαση για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά κλπ). Ακόμη και αν δεχτούμε ότι η τότε εγκύκλιος είναι σήμερα ισχυρή, το λεκτικό της δεν αλλοιώνει την αρτιότητα γηπέδων χωρίς πρόσωπο σε δρόμο (αναγνωρισμένο ή μη) για γήπεδα προ 31/12/2003.

  ΑΠΟΦ 26033--77 ΕΓΚ. 46.77 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Σ ΕΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ.pdf

  Link to comment
  Share on other sites

  Ακριβώς ! Συμφωνώ 100% , πολύ εύστοχη τοποθέτηση . 
  Όμως τι γίνεται όταν οι σοφοί λανθάνουν ; 
   

  Κατα τη γνώμη μου . Επειδή δεν κρίθηκε η συνταγματικότητα ή μη της εν λόγω διάταξης αλλά έγινε ΕΡΜΗΝΕΙΑ αυτής , η πολιτεία μπορεί άνετα να το καλύψει με νόμο . 

  Edited by Pavlos33
  Link to comment
  Share on other sites

  2 λεπτά πριν, subrosaval said:

  Ακριβώς ! Συμφωνώ 100% , πολύ εύστοχη τοποθέτηση . 
  Όμως τι γίνεται όταν οι σοφοί λανθάνουν ; 
   

  Δες στο παραπάνω ποστ τι θα πρέπει να γίνει....

   

  Edited by Pavlos33
  Link to comment
  Share on other sites

  Καλησπέρα, στο δια ταύτα, έχω κάνει τοπογραφικό πέρσι σε τυφλό προ του 2003 αγροτεμάχιο που εξυπηρετείται από αγροτικό δρόμο με δουλεία διόδου και έχω βάλει δήλωση του Ν.651/77 ότι ειναι αρτιο & οικοδομήσιμο. Σήμερα ό ιδιοκτήτης το πουλάει με σκοπό την ανοικοδόμηση. Θα βρεθώ εκτεθειμένος; Πρέπει να μπλοκάρω την αγοροπωλησία; 

  Link to comment
  Share on other sites

  Μάλλον αυτό που γράφεις subrosaval θέλει να πει (το ΣΤΕ). Και μάλλον συγκεκριμένα ότι η παράγραφος 1 διαβάζεται με έναν μαγικό τρόπο, κατά τον οποίο η υποπαρ. β' επηρεάζει και το νόημα της α' και ότι συγκεκριμένα (αλλιώς δεν βλέπω κάτι άλλο) η φράση του 270Δ' στην υποπαράγραφο β' της παραγράφου1 «Για γήπεδα που έχουν πρόσωπο...» είναι σαν να υπονοεί ότι όλα τα γήπεδα πρέπει να έχουν πρόσωπο, αλλά ειδικά για όσα από αυτά το πρόσωπό τους είναι επί Διεθνούς κλπ οδού οφείλουν ελάχιστο 45μ.

  Εντιτ: Και εμένα με ενδιαφέρει το δια ταύτα που αναφέρουν pavlos33 και ΜΚ-ΑΤΜ. Επίσης δρόμος που έχει θεωρηθεί κοινόχρηστος σε ανάρτηση του κτηματολογίου, λαμβάνεται ("de facto") ως αναγνωρισμένος;

  Edited by tettris
  Link to comment
  Share on other sites

  14 λεπτά πριν, tettris said:

  Μάλλον αυτό που γράφεις subrosaval θέλει να πει (το ΣΤΕ). Και μάλλον συγκεκριμένα ότι η παράγραφος 1 διαβάζεται με έναν μαγικό τρόπο, κατά τον οποίο η υποπαρ. β' επηρεάζει και το νόημα της α' και ότι συγκεκριμένα (αλλιώς δεν βλέπω κάτι άλλο) η φράση του 270Δ' στην υποπαράγραφο β' της παραγράφου1 «Για γήπεδα που έχουν πρόσωπο...» είναι σαν να υπονοεί ότι όλα τα γήπεδα πρέπει να έχουν πρόσωπο, αλλά ειδικά για όσα από αυτά το πρόσωπό τους είναι επί Διεθνούς κλπ οδού οφείλουν ελάχιστο 45μ.

  Εντιτ: Και εμένα με ενδιαφέρει το δια ταύτα. Επίσης δρόμος που έχει θεωρηθεί κοινόχρηστος σε ανάρτηση του κτηματολογίου, λαμβάνεται ως αναγνωρισμένος;

  ΑΚΡΙΒΩΣ ! Η υποπαράγραφος β επηρεάζει μαγικά την α . Αυτό λένε . Υπονοείται δηλαδή η ύπαρξη δρόμου ! 
   

  Για το δια ταύτα . Δεν υπάρχει σωτηρία . Όλοι σχεδόν έχουμε δώσει αρτιότητα σε τέτοια γήπεδα . Πρόσφατα (πριν ένα μήνα) έβγαλα οικοδομική άδεια με προέγκριση σε τέτοιο γηπεδο . Την προηγούμενη εβδομάδα η ΥΔΟΜ μου έδωσε βεβαίωση όρων δόμησης σε άλλο τέτοιο γηπεδο . Δηλαδή τι να κάνω ; Να ακυρώσω τη βεβαίωση όρων δόμησης ; 
   

  Για οποία γήπεδα δώσαμε οικοδομησιμότητα στο παρελθόν  δε νομίζω ότι έχουμε θέμα μιας και χτες βγήκε αυτή η απόφαση . Οφείλουμε ομως να ενημερώσουμε. Από εδώ και πέρα είναι τι κάνουμε . 

  Μεχρι να ανακοινωθεί το σκεπτικό και μέχρι να φτάσει επίσημα στα χέρια του υπουργείο θα περάσει λίγος καιρός θεωρώ . Εκλογές έρχονται , βλέπουμε .

  Και βέβαια επειδή εφαρμόζουμε νόμους και όχι δικαστικές αποφάσεις περιμένω νομοθετικά πως αυτό θα θεραπευθεί ή αποσαφηνιστεί .

  Edited by subrosaval
  Link to comment
  Share on other sites
  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.