Jump to content
 • Novatron

 • ΣτΕ: Νέα απόφαση για τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση

   Share


  Με νέα απόφαση που εξέδωσε η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για υπόθεση ανέγερσης διώροφης οικοδομής με υπόγειο σε γήπεδο εκτός σχεδίου, υπογραμμίζει πως για την εκτός σχεδίου δόμηση δεν αρκεί το ελάχιστο εμβαδόν, αλλά απαιτείται ως προϋπόθεση, ήδη από το 1985, και η ύπαρξη προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο).

  Αναλυτικά:

  Με την 176/2023 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε έφεση κατά της 369/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με την οποία ακυρώθηκε άδεια οικοδομής, όπως είχε αναθεωρηθεί, του Τμήματος Πολεοδομίας Καλύμνου της Ν. Α. Δωδεκανήσου. Με την εν λόγω οικοδομική άδεια, όπως αναθεωρήθηκε, επετράπη η ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο σε γήπεδο εκτός σχεδίου, στη θέση Λυγγίνου της νήσου Πάτμου.

  Ειδικότερα, με την ανωτέρω απόφαση, αφού απερρίφθησαν λόγοι εφέσεως που αφορούσαν το εμπρόθεσμο της αιτήσεως ακυρώσεως, καθώς και το ζήτημα αν η δίκη εξακολουθούσε να έχει αντικείμενο μετά την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας που έγινε αφού είχε ασκηθεί η αίτηση, κρίθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  1. Από το συνδυασμό των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 17 του Συντάγματος συνάγεται θεμελιώδης, από πλευράς δυνατότητας δομήσεως, διαφοροποίηση μεταξύ των εντός σχεδίου περιοχών, οι οποίες προορίζονται για δόμηση, και των εκτός σχεδίου περιοχών, οι οποίες δεν έχουν ως προορισμό, κατ’ αρχήν, την δόμηση ή την τουριστική εκμετάλλευση, αλλά την γεωργική, κτηνοτροφική και δασοπονική εκμετάλλευση και την αναψυχή του κοινού. Στις εκτός σχεδίου περιοχές, η δόμηση μόνο κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, δυνάμενη και να απαγορεύεται εν όλω ή εν μέρει ή να επιτρέπεται υπό ιδιαιτέρως αυστηρούς όρους και περιορισμούς, προσαρμοσμένους στην ιδιαίτερη φύση κάθε περιοχής. Οι όροι αυτοί δεν επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι, δηλαδή να καθιστούν ευχερέστερη τη δόμηση, σε σχέση προς τους ισχύοντες για τις εντός σχεδίου περιοχές, ούτε να οδηγούν σε εξομοίωση των εκτός σχεδίου περιοχών με εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών περιοχές ή στην εν τοις πράγμασι δημιουργία νέων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο, όπως δια της κατατμήσεως ενιαίου γηπέδου σε μικρότερα. Οι ανωτέρω αρχές είναι εφαρμοστέες και στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), οι οποίες αποβλέπουν στον οικιστικό έλεγχο των περιαστικών εκτός σχεδίου περιοχών αφ’ ενός προς πρόληψη της περαιτέρω επιδείνωσης των προβλημάτων τους και προστασία του περιβάλλοντος αυτών και αφ’ ετέρου προς παρεμπόδιση της δημιουργίας δεδομένων και πραγματικών καταστάσεων που θα είχαν ως συνέπεια να δυσχεραίνεται ο μελλοντικός σχεδιασμός της περιοχής. Εξ άλλου, εν όψει του χαρακτήρα των περιλαμβανομένων στη Ζ.Ο.Ε. περιοχών ως αποτελουμένων από ακίνητα εκτός σχεδίου, τα οποία δεν προορίζονται κατ’ αρχήν προς δόμηση, οι καθοριζόμενοι με την Ζ.Ο.Ε. όροι και περιορισμοί δομήσεως και χρήσεως δύνανται να εξικνούνται και μέχρις ολοσχερούς απαγόρευσης της δομήσεως σε περιοχές όπου η ανάγκη διαφύλαξης του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους το επιβάλλει. Εφ’ όσον δε τα μέτρα αυτά αφ’ ενός θεσπίζονται με αντικειμενικά κριτήρια χάριν της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και τεκμηριώνονται από τα στοιχεία του φακέλου και αφ’ ετέρου δεν εξαφανίζουν ούτε καθιστούν την ιδιοκτησία αδρανή σε σχέση με τον προορισμό της, δεν προσκρούουν στο άρθρο 17 του Συντάγματος ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.
  2. Οι διατάξεις της Ζ.Ο.Ε. Πάτμου (π.δ. της 16.7-1.8.2001) προβλέπουν για την περιοχή του επίδικου ακινήτου, μεταξύ άλλων όρων και περιορισμών δομήσεως, ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ. και χρήση κατοικίας, παραπέμπουν δε κατά τα λοιπά στις διατάξεις του π.δ. της 24-31.5.1985 περί της εκτός σχεδίου δόμησης, μεταξύ των οποίων και αυτές του άρθρου 1 παράγρ. 1 αυτού.  Η εν λόγω διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. της 24-31.5.1985, όπως είχε αρχικά, όριζε στην περίπτωση α΄ απλώς το ελάχιστο εμβαδόν (4.000 τ.μ.) για την κατά τον κανόνα δόμηση των εκτός σχεδίου ακινήτων, ενώ ρύθμιζε συνολικά το ζήτημα των προϋποθέσεων αυτής στην επόμενη περίπτωση β΄. Ως εκ τούτου ο νομοθέτης, προς αποφυγή παρερμηνείας και καταστρατηγήσεων, με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3212/2003 όρισε, κατά τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης α΄, ελάχιστο μήκος προσώπου των γηπέδων επί του κοινόχρηστου χώρου. Η διάταξη αυτή δεν θεσπίζει το πρώτον, ως προϋπόθεση για την οικοδομησιμότητα των εκτός σχεδίου γηπέδων, την ύπαρξη προσώπου αυτών σε κοινόχρηστο χώρο διότι την έννοια αυτή είχε εξ αρχής και η τροποποιούμενη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ. α΄ του π.δ. της 24-31.5.1985. Επομένως, και τα εκτός σχεδίου γήπεδα που δημιουργήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3212/2003, διεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. της 24-31.5.1985, όπως αυτό είχε αρχικά, είναι δομήσιμα εφ’ όσον διαθέτουν, μεταξύ άλλων, πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) νομίμως υφιστάμενο και μη προκύψαντα από ιδιωτική βούληση, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού [= άρθρο 162 παρ. 2 περ. β΄ του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.)].
  3. Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο έκρινε ότι, εφ’ όσον το επίδικο, εκτός σχεδίου και προϋφιστάμενο του ν. 3212/2003, ακίνητο δεν διέθετε πρόσωπο σε κοινόχρηστη δημόσια οδό, δεν ήταν οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του π.δ. της 24-31.5.1985 περί εκτός σχεδίου δόμησης και του π.δ. της 16.7-1.8.2001 περί Ζ.Ο.Ε. Πάτμου και συνεπώς νομίμως, αν και με διαφορετική αιτιολογία, οι προσβληθείσες οικοδομικές άδειες ακυρώθηκαν με την εκκαλούμενη απόφαση, απορρίφθηκαν δε όλοι οι αντίθετοι λόγοι εφέσεως.
  4. Περαιτέρω, ο εμπεριεχόμενος στις κρίσιμες διατάξεις των π.δ/των της 16.7-1.8.2001 και της 24-31.5.1985 όρος δομήσεως, κατά τον οποίο δομήσιμα είναι τα εκτός σχεδίου ακίνητα που έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) νομίμως υφιστάμενο, δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, συνισταμένους στην διαφύλαξη του χαρακτήρα των εκτός σχεδίου περιοχών και στην αποτροπή δημιουργίας με ιδιωτική πρωτοβουλία διάσπαρτων οικισμών χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό, όπως ορίζει, σε αρμονία με το άρθρο 24 του Συντάγματος, το άρθρο 17 του ν.δ. της 17.7.1923, όπως ισχύει (άρθρο 162 παρ. 1 του Κ.Β.Π.Ν.). Περαιτέρω, ο ανωτέρω όρος δομήσεως παρίσταται πρόσφορος και αναγκαίος για τη θεραπεία του επιδιωκόμενου με αυτόν σκοπού, δεδομένου μάλιστα ότι αφορά σε περιοχές που δεν προορίζονται κατ’ αρχήν για οικοδομική εκμετάλλευση, και είναι αναλογικός, εφ’ όσον δεν καθιστά αδόμητα τα εκτός σχεδίου ακίνητα, ούτε εξαφανίζει ή περιορίζει υπέρμετρα την ιδιοκτησία, στοιχεί δε προς βασικό κανόνα της πολεοδομικής νομοθεσίας ο οποίος ισχύει και για τα οικόπεδα εντός πολεοδομικού σχεδίου, ως προς τα οποία τα εκτός σχεδίου ακίνητα δεν νοείται να τελούν υπό ευνοϊκότερους όρους δομήσεως. Επομένως, η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη με τα άρθρα 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., όλοι δε οι αντίθετοι λόγοι εφέσεως απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι.
  5. Τέλος, λόγος ότι ο ανωτέρω περιορισμός δομήσεως αντίκειται στις αρχές της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου ενόψει και του ότι ο εκκαλών, ο οποίος απέκτησε καλοπίστως το επίδικο ακίνητο το 2015 μαζί με τα απορρέοντα από ήδη υπάρχουσες οικοδομικές άδειες δικαιώματα, δεν μπορούσε να προβλέψει την ύπαρξη του εν λόγω περιορισμού, που καθιστά το ακίνητό του αδόμητο, διότι αυτός καθιερώθηκε νομολογιακώς το πρώτον με την απόφαση ΣΕ 3504/2010 7μ., απορρίφθηκε ως αβάσιμος με την εξής αιτιολογία: Εφαρμογή του κανόνα, κατά τον οποίο τα εκτός σχεδίου ακίνητα είναι δομήσιμα μόνο αν διαθέτουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, γίνεται ρητώς ήδη στις αποφάσεις ΣΕ 2606, 3848-9/2005 7μ., οι οποίες είναι προγενέστερες των αφορωσών το επίμαχο ακίνητο οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν το 2006 και το 2011. Ενόψει τούτου ο ως άνω κανόνας, πέραν του ότι έπρεπε να είναι γνωστός στις πολεοδομικές αρχές, ήταν προβλέψιμος και για τους επιμελείς αγοραστές και τους συναλλασσομένους εν γένει. Πολλώ μάλλον ο επίμαχος κανόνας και η σχετική νομολογία, περιλαμβανομένης της αποφάσεως ΣΕ 3504/2010 7μ., με την οποία ερμηνεύθηκε έτι σαφέστερον η διάταξη της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. της 24-31.5.1985, έπρεπε ευλόγως να είναι γνωστά κατά τον χρόνο απόκτησης του επίδικου ακινήτου από τον εκκαλούντα, το έτος 2015.

  ΣτΕ Ολομ. 176/2023
  Πρόεδρος: Ε. Σαρπ, Πρόεδρος ΣτΕ
  Εισηγητής: Θ. Αραβάνης, Σύμβουλος Επικρατείας

  https://news.b2green.gr/29092/στε-νέα-απόφαση-2023-με-τις-απαραίτητες-πρ


  Πηγή: https://news.b2green.gr/29092/%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-2023-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81

  dimitris GM
   Share


  User Feedback

  Recommended Comments  Σωστός subrosaval για τη σημείωση ότι δεν μπορεί να επηρεάζει τις παρελθοντικές πράξεις. Νομίζω πάντως ότι η εν λόγω απόφαση αφορούσε σε άδεια του 2015, άρα αν ισχύσει θα μπορούσε θεωρητικά κάποιος να καταγγείλει σήμερα την αρτιότητα που αποδόθηκε σε τυφλό μετά το 1985.

  Και αν μπούμε στη λογική του παραλόγου ως προς το ΠΔ της 24-31.5.1985, τότε και για το ΠΔ της 17.10.1978, που έχει παρόμοιο λεκτικό με του 1985, μπορούμε να πούμε ότι και από το 1978 υπήρχε σε κάθε περίπτωση απαίτηση προσώπου και ότι με τις παρεκκλίσεις απλά ορίζεται ελάχιστο μέγεθος, αντί για π.χ. 1 εκατοστό.

  Δεν ξέρω αν γράφει κάτι σχετικό ο ΓΟΚ του 73 ο οποίος λαμβάνεται υπόψη από το ΠΔ του 1978.

  Edited by tettris
  Link to comment
  Share on other sites

  Νομίζω ότι δεν υπάρχει απαραίτητα κάποια συνειδητή προσπάθεια απαξίωσης της περιουσίας του κόσμου. Έχω πειστεί πλέον ότι, απλά πρόκειται για ασχετοσύνη.. τυχαίες αντικρουόμενες δικαστικές αποφάσεις, τυχαίες αντικρουόμενες νομοθεσίες..

  Δεν θα μου έκανε καν εντύπωση, όταν βγουν τα ΤΠΣ, να αναφέρουν ότι επιτρέπονται οι παρεκκλίσεις του 270Δ/85.. όλα τα περιμένω πλέον! 😅

  Link to comment
  Share on other sites

  Η ιστορικότητα των διατάξεων (δες προηγούμενα μηνύματά μου) μας δημιουργεί εύλογη καχυποψία.  Τίποτα δεν είναι αθώο όσο και αν φαίνεται έτσι.

  Link to comment
  Share on other sites

  29 λεπτά πριν, Pavlos33 said:

  Η ιστορικότητα των διατάξεων (δες προηγούμενα μηνύματά μου) μας δημιουργεί εύλογη καχυποψία.  Τίποτα δεν είναι αθώο όσο και αν φαίνεται έτσι.

  Θα συμφωνήσω και μάλιστα πολύ έντονα .

  Μιλησα πάντως με γνωστό μου σε ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ της Πελοποννήσου . Βγάζουν κανονικά άδειες σα να μην υπάρχει αυτή η απόφαση 🤷‍♂️

  Link to comment
  Share on other sites

  @subrosaval και πολύ καλά κάνουν που βγάζουν άδειες. Ο νόμος δεν έχει αλλάξει. Αυτό που φαίνεται από τις περιοριστικές διατάξεις του παρελθόντος αλλά και από τις κατά καιρούς αποφάσεις του ΣτΕ είναι ότι ο κλοιός σφίγγει (και έχει σφίξει αρκετά) γύρω από την εκτός σχεδίου δόμηση, όπως τουλάχιστον την ξέραμε μέχρι σήμερα. Προεκλογικά, δεν φαντάζομαι να γίνει το παραμικρό που θα θορυβήσει τους ιδιοκτήτες. Το θέμα είναι να υπάρχει εγρήγορση για αργότερα και να μην πιαστεί ο κόσμος στον ύπνο (όπως έγινε με τον 4759 μέσα σε περίοδο covid)

  Link to comment
  Share on other sites

  Πάντως σε ερώτηση στην ΥΔΟΜ Χανίων για την απόφαση του ΣΤΕ θα τη δεχτούν μόνο κατόπιν εντολών από το αρμόδιο Υπουργείο.

  Βέβαια σύντομα πλησιάζει η στιγμή, οπότε τρεχάτε ποδαράκια μου

  Link to comment
  Share on other sites

  On 2/6/2023 at 5:47 PM, Pavlos33 said:

  Λανθάνουν οι γέροντες...

  Ο νόμος μέχρι και τον 3212 ήταν σαφής και έλεγε ότι τα γήπεδα ήταν άρτια με ελάχιστη επιφάνεια 4.000 τμ. Έχουν εκδοθεί άδειες σε τυφλά

  Το 90% των ΟΑ στη νότια Μεσσηνία αφορά εκτός σχεδίου μεγαλύτερα των 4000τμ τυφλά γήπεδα. Αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι εκτεθειμένοι(και ο υποφαινόμενος) γιατί έχουμε βεβαιώσει αρτιοτητες για αγορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που θα γίνουν αποκλειστικά για την έκδοση αδειών και δεν κοιμόμαστε απο όταν βγήκε αυτή η μ......α περιμένοντας τις πρώτες βεβαιώσεις όρων δόμησης που βρίσκονται ακόμα σε υποβολή και έλεγχο για να δούμε την αντιδράση της ΥΔΟΜ. Αλλά τι μπορεί να ενδιαφέρει αυτό τους γραφιαδες του ΣτΕ; Ασοβαρη χώρα με ασταθές περιβάλλον για τις μικρομεσαίες επενδύσεις. 

  Link to comment
  Share on other sites

  Άσχετα με το τι κάνουν ή τι θα κάνουν οι ΥΔΟΜ ...
   
  Η υπόθεση αυτή για το ΣτΕ άνοιξε με την 551/2008 και έκλεισε οριστικά με την 3504/2010. Πάνε δηλαδή 15 χρόνια που η νομοθετική εξουσία όφειλε να προσαρμοστεί στις επιταγές των κανόνων της συνταγματικής προστασίας.
  Άσχετα λοιπόν με το αν η ερμηνεία του ΣτΕ είναι ορθή (που δεν είναι) ή αν όντως οδηγεί σε προστασία συνταγματικών διατάξεων (αμφίβολο), για την ταλαιπωρία των πολιτών, που χάνουν τη νόμιμη προσδοκία με τις ακυρώσεις αδειών από το ΣτΕ, αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι έκτοτε αρμόδιοι της νομοθετικής εξουσίας.
   
  Τίποτε πρωτότυπο δηλαδή ...
   
  Και για να θυμόμαστε (όποιος δεν θυμάται δεν έχει μέλλον) ... αυτό (επίσης 15 ετών) είναι δικό μας :
   

  Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός.png

  Edited by kan62
  Link to comment
  Share on other sites

  7 hours ago, kan62 said:
  Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός.png

  Ως νεότερος και χωρίς να έχω ασχοληθεί με το ΤΕΕ αρκετά δεν γνώριζα πως το ίδιο το τεχνικό επιμελητήριο έχει σαν θέση του τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης...

  Link to comment
  Share on other sites
  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.