Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural


 • ΑΑΔΕ: ‘Πως εγγράφονται στη δήλωση ΦΠΑ οι κρατικές ενισχύσεις λόγω πανδημίας


  Εγκύκλιο για το πως καταχωρούνται οι ενισχύσεις των επιχειρήσεων λόγω covid-19 στις δηλώσεις ΦΠΑ εξέδωσε η ΑΑΔΕ, καθώς υπάρχει εδώ και μήνες έντονος προβληματισμός στα λογιστήρια και στους επαγγελματίες.
   
  Θυμίζουμε ότι οι ενισχύσεις αυτές θεωρούνται, σύμφωνα με όλες τις σχετικές διατάξεις, αφορολογητες και ακατάσχετες αλλά ειδικά για τον ΦΠΑ και τον προσδιορισμό του φορολογητέου τζίρου, υπήρχε ερμηνευτικό κενό.
   
  Έστι, με την Ε.2185 /18-11-2020 εγκύκλιο, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής διευκρινίζει ότι:

  Για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού θεσπίστηκαν μέτρα ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις – υποκειμένους στον Φ.Π.Α., μεταξύ των οποίων η «επιδότηση τόκων δανείων», η «αποζημίωση ειδικού σκοπού», η «κρατική συμμετοχή στο Δώρο Πάσχα» και η «επιστρεπτέα προκαταβολή». Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που απευθύνθηκαν στην Υπηρεσίας για τον τρόπο καταχώρησης των ενισχύσεων αυτών στην δήλωση Φ.Π.Α και προκειμένου για την ομοιόμορφη αποτύπωση, δίδονται οι κάτωθι οδηγίες και παράλληλα υπενθυμίζονται τα εξής : :

  1. Με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1084/2016 (Β΄1943/29.6.2016) ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 – Φ2 TAXIS», που ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.7.2016 και εφεξής σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα σε αυτή.

  2. Με τις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1082/2015 , ΠΟΛ. 1191/2015 και 1093/2016 , δόθηκαν οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Π.Α. Ειδικά για την συμπλήρωση των ενδείξεων:

  – Στον κωδικό 310 δόθηκε η οδηγία για την αναγραφή της αξίας των εξαιρουμένων από τον ΦΠΑ πράξεων (π.χ. επιδοτήσεων που δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία, οικονομικών ενισχύσεων από ΟΑΕΔ για την πρόσληψη προσωπικού, λοιπών οικονομικών ενισχύσεων, μερισμάτων δικηγόρων, εσόδων από συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, κ.λ.π.).

  – Στον κωδικό 312 δόθηκε η οδηγία για την αναγραφή του κύκλου εργασιών για σκοπούς ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες διακανονισμού του Φ.Π.Α. των εισροών, και διευκρινίστηκε ότι στο ποσό του κωδικού αυτού δεν καταχωρούνται οι εξαιρούμενες πράξεις που έχουν καταχωρηθεί στον κωδικό «310» π.χ. αποζημιώσεις, μέρισμα δικηγορικού συλλόγου κλπ, με εξαίρεση τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1056/2002, οι οποίες συνεχίζουν να καταχωρούνται στον κωδικό αυτό.

  3. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1056/2002 μεταξύ άλλων διευκρινίστηκε ότι «………………… δεν δημιουργείται πλέον κλάσμα από την επιχείρηση που πραγματοποιεί πράξεις που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης και πράξεις εξαιρούμενες του ΦΠΑ, δηλαδή πράξεις εκτός του πεδίου εφαρμογής, όπως π.χ. αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις και γενικότερα επιδοτήσεις μη φορολογητέες (που δεν αποτελούν αντιπαροχή και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή της διάθεσης των αγαθών). Από τις ανωτέρω εξαιρούμενες πράξεις λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης (προστίθενται στον παρονομαστή) μόνο οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, που δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή και μόνο στην περίπτωση που υφίσταται ήδη μερικό δικαίωμα έκπτωσης, λόγω πραγματοποίησης πράξεων υπαγόμενων στο φόρο τόσο με δικαίωμα έκπτωσης, όσο και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης…».

  4. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α – ΟΡΙΣΜΟΙ του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251/24-11-2014), κρατική επιχορήγηση ορίζεται ως η: «Ενίσχυση από το κράτος με τη μορφή μεταφοράς πόρων σε μια οντότητα, σε ανταπόδοση για παρελθούσα ή μελλοντική συμμόρφωση με συγκεκριμένες συνθήκες που σχετίζονται με τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Δεν περιλαμβάνονται στις κρατικές επιχορηγήσεις εκείνες οι μορφές κρατικής ενίσχυσης στις οποίες δεν μπορεί εύλογα να αποδοθεί μια αξία καθώς και συναλλαγές με το κράτος, οι οποίες δεν μπορούν να διακριθούν από τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της οντότητας».

  5. Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι:

  Τα ποσά που εισπράττονται από τους υποκείμενους στο φόρο που έχουν υποχρέωση για την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α ως επιδότηση τόκων υφισταμένων επιχειρηματικών δανείων και ως κρατική συμμετοχή στο Δώρο Πάσχα των εργαζομένων που τέθηκε η σύμβαση εργασίας τους σε αναστολή , η οποία έγινε με επιστροφή μέρους του Δώρου Πάσχα στους πληττόμενους εργοδότες σε χρήμα, καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου που εισπράττονται στους κωδικούς 310 και 312.

  Τα ποσά που εισπράττονται ως αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. στον κωδικό 310 και δεν συμπεριλαμβάνονται στον κωδικό 312.

  Τα ποσά που εισπράττονται ως ενίσχυση με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής δεν καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. κατά τον χρόνο είσπραξής τους . Κατά τον χρόνο που θα πληρωθούν οι όροι της μη επιστροφής μέρους του ποσού της ενίσχυσης, το ποσό που δεν επιστρέφεται καταχωρίζεται στους κωδικούς 310 και 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής περιόδου.

  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α., όπως κοινοποιήθηκαν με τις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1082/2015 , ΠΟΛ. 1191/2015 και ΠΟΛ. 1093/2016 .

  Δείτε όλη την εγκύκλιο εδώ

  Πηγή: https://www.economix.gr/2020/11/26/aade-etsi-engrafontai-sti-dilosi-fpa-oi-kratikes-enischyseis-logo-pandimias/
  User Feedback

  Recommended Comments  21 ώρες πριν, katrmp said:

  και με το 600αρι που δεν το βάλαμε τώρα τι γίνεται. 7 μήνες μετά που το είπαν?

  +1

  Link to comment
  Share on other sites

  Επειδή έχω καιρό να κάνω εκπρόθεσμη τροποποιητική ΦΠΑ σε εμπρόθεσμη αρχική δήλωση ΦΠΑ (οπότε δεν έχει και πρόστιμο), κάποια ερωτήματα ή κάποιος άλλος που έχει υποβάλλει τροποποιητική, αφού μάλλον πρέπει να γίνουν τροποποιητικές σε όσους εγκλημάτισαν και δεν δήλωσαν το 600άρι στον κ.310 της περιοδικής, (όπου πρακτικά δεν αλλάζει κάτι ως προς τον κωδ.312 αφού δεν μεταφέρεται σε αυτόν και δεν αλλάζει ο τύπος της δήλωσης, αν ηταν χρεωστική, πιστωτική ή μηδενική ... χρεωστική, πιστωτική ή μηδενική αντίστοιχα θα παραμείνει):


  Αν αφού επέλεξχθεί η τροποποιητική:
  1) Συμπλήρωσες πάλι όλα τα στοιχεία της αρχικής δήλωσης εξ' αρχής ?
  2) Η αρχική σου δήλωση ήταν χρεωστική ?
  2α) Αν ναι, στην τροποποιητική σου μετέφερε τον κ.511 της αρχικής στον κ.403 της τροποποιητικής ?
  2β) Αν ναι, στην τροποποιητική στους κ.480 και 511 σου είχε τα ποσά της αρχικής δήλωσης ? ή κάτι άλλο ? τι ?

  Την καλημέρα μου.
   

  Edited by georgegaleos
  Link to comment
  Share on other sites

  @georgegaleos

  Φίλε Γιώργο γι'αυτά που ρωτάς έχω να σου πώ τα εξής:

  1) Ναι τα συμπληρώνεις όλα εξ'αρχής

  2) Ναι ήταν χρεωστική

  2α) Ισχύει

  2β) Μόνο στον 480 ήταν συμπληρωμένο το χρεωστικό υπόλοιπο όχι στον 511 αφού είναι μηδενική 

  Θέλει μια μέρα για να την αποδεχτεί το TAXIS και θα σου την βγάλει μηδενική.

  Μπές και κάνε τροποιητική χωρίς να την υποβάλεις να δεις πως σου τα βγάζει. Δεν έχει κάτι περίεργο η δήλωση.

   

  Μόνο αν άλλαζες ποσά και χρωστούσες παραπάνω ΦΠΑ θα έβγαινε στον 480 το νέο ποσό, στο 403 αυτό που είχες πληρώσει με βάση την αρχική δήλωση και στον 511 η διαφορά που πρέπει να πληρώσεις. (Ταυτόχρονα θα έβλεπες και την καινούργια ταυτότητα οφειλής με βάση τον κωδ. 511, μετά την οριστική υποβολή της φυσικά)

  Αν έπρεπε να δηλώσεις λιγότερο ΦΠΑ και έπρεπε να σου επιστραφεί ποσό, τότε μετά την έγκριση της τροποποιητικής του ΦΠΑ από το TAXIS μετά από μια μέρα θα έπρεπε να υποβάλεις την επόμενη τροποιητική που θα σου είχε συμπληρωμένο τον κωδ. 401 με μειωμένο το ποσό στον κωδ. 501. Πας δηλαδή από την παλαιότερη δήλωση προς την νεώτερη με διαφορά μιας μέρας (μέχρι να την εγκρίνει το TAXIS) μέχρι να φτάσεις την τρέχουσα...

  Αν έχεις άλλες απορίες θα χαρώ να βοηθήσω...

  Edited by dkalam
  Link to comment
  Share on other sites

  1 ώρα πριν, johnskop said:

  Η τροποποιητική αφορά το 2ο Τρίμηνο του 2020??

  Ναι, όταν και καταβλήθηκε το επίδομα των 600 ευρώ (αν θυμάμαι καλά Απρίλιο έγινε η εκταμίευση στους περισσότερους, ίσως και αρχές Μάη σε κάποιους άλλους).

  Link to comment
  Share on other sites

  Θα γράψω λίγα (? !) ως προς τα παραπάνω τρία θέματα της εγκυκλίου (Δώρο Πάσχα, το 600άρι και τις επιστρεπτέες), με όσα έχω καταλάβει μελετωντας τις σχετικές αποφάσεις κυρίως ως προς την επίπτωση στις επιστρεπτέες προκαταβολές.

  Αρχικά υπάρχι αυτή η πολύ εύκολη ικανότητα (και με τις λιγότερες κινήσεις ... μια απλή εγκύκλιος αρκεί) να δημιουργούν πολύ ευκολα προβλήματα ... και μάλιστα εκπρόθεσμα ... είναι τραγική(-οί)... οι άνθρωποι όταν είναι να την μπουμπουνήσουν δε σε προειδοποιούν... η λειτουργάι τους είναι: αυτομάτου βολής και οπλίσεως.

  Από αυτά το πρόβλημα θα έλεγα ότι εντοπίζεται κυρίως στο Δώρο Πάσχα.

  Για το Δώρο Πάσχα
  Το πρόβλημα καταλαβάινω ότι εντοπίζεται στο Δώρο Πάσχα σε όσους έχουν εργαζόμενους. Το οποίο:

  από την μία δεν δημιουργεί κάποιο θέμα είτε καταχωρηθεί μειωμένο αντιμετωπίζοντας το υπόλοιπο ως αποζημίωση, είτε καταχωρηθεί το συνολικό ποσό και μετά αφαιρεθεί η κρατική ενίσχυση ως έσοδο αφού πρακτικά καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα (ποσό)

  από την άλλη επειδή η πρόσφατη Ε.2185/2020 θέλει να καταχωρίζεται και τον κ.312 της περιοδικής ΦΠΑ ως επιδότηση,

  όσοι λοιπόν δεν το καταχώρησαν ως επιδότηση έχουν δηλώσει πρακτικά λανθασμένα δεδομένα στην αίτηση της επιστρεπτέας!!! και μπορεί να έχουν λάβει ποσά τόσο από την τελευταία επιστρεπτέα 4, όσο και πιθανά από τις προηγούμνες τρείς.... με λανθασμένα δεδομένα.

  Οπότε σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι υπάρχει έκθεση στο κακό και την παρανομία.

  Αφού αν:

  Το διορθώνεις στην περιοδική ==>"μαστίγωμα" λόγω εσφαλμένων δεδομένων στην καταχώρη της επιστρεπτέας.

  Δεν το διορθώνεις στην περιοδική "προσθήκη πίσσας και πούπουλων (ή μήπως είναι πουπούλων) ==>τοέγραψα ήδη λάθος περιοδική ΦΠΑ

  Και σαφώς υπο προϋποθέσεις επηρεάζει τις επιστρεπτέες προκαταβολές που έχουν υποβληθεί, αφού σαφώς επηρεάζει τον κ.312 της περιοδικής ΦΠΑ, ο οποίος δηλώνεται στο "Τα Εσόδά μου" της επιστρεπτέας, με αποτέλεσμα κάποιοι που πήραν ποσά εισπρακτέων προκαταβολών με την άθροιση στον κωδ.312 να μην την έπερναν ... οπότε δημιουργείται (μάλλον) καπόιο θέμα (?)

  Για το 600άρι
  Αρχικά συμφωνώ με τον συνάδελφο στην προηγούμενη ανάρτηση.

  Το μόνο ίσως θέμα είμαι ότι αν η αρχική ΦΠΑ ήταν εΚπρόθεσμη, η τροποποιητική θα έχει πρόστιμο, χωρίς να φταίμε. 

  Παρ 'ολα αυτά δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα το 600άρι στην περιοδική ΦΠΑ, αφού είτε δηλωθεί στον κ.310 είτε όχι, δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα του κ.312. Πρέπει όμως να γίνει για λόγους συμφωνίας με την νομοθεσία, οπου η τελευταία Ε.2185/2020 θέλει τα ποσά που εισπράττονται ως αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. στον κωδικό 310 και δεν συμπεριλαμβάνονται στον κωδικό 312. Βέβαια είναι ένα ποσό οπου ο ΣΛΟΤ με την 1137/2020 αναφέρει ότι για όποιος "... τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, δεν είναι απαραίτητη η καταχώριση του ποσού στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, αλλά ο σχηματισμός και η διατήρηση αρχείου, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, με τα σχετικά δικαιολογητικά (πίστωση του επαγγελματικού λογαριασμού, δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, τυχόν αλληλογραφία κ.λπ.). ..."

  Η γνώμη μου είναι [για να μην ξεχαστεί ή "χαθεί" στα αρχεία με τα δικαιολογητικά] μπορούμε να φτιάξουμε μια νέα στήλη με χαρακτηρισμό π.χ. "Αποζημιώσεις" ή "Εκτακτα έσοδα" ή "Ασυνήθη Εσοδα" και να καταχωρηθεί εκεί.

  Ως προς το πότε θα καταχωρηθεί:
  Ως προς το χρόνο αναγνώρισης ισχύει το κριτήριο της είσπραξης το οποίο είναι αδιαμφισβήτητο. Αν δεν έχει γίνει η είσπραξη τίθεται το κριτήριο της οριστικής έγκρισής τους και ακόμη της βεβαιότητας ότι θα εισπραχθούν.

  Επομένως: 
  Φορολογικά σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 4172/2013 «Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του.»
  Λογιστικά σύμφωνα με την την παρ. 23.1.2 της Λογιστικής Οδηγίας ορίζεται επιπλέον ότι: «Συνήθως, η έγκριση των επιχορηγήσεων θεωρείται οριστική, όταν η οντότητα έχει τεκμηριωμένα συμμορφωθεί με τους όρους που διέπουν τη χορήγησή τους».
  Αρα ως ως προς το χρόνο αναγνώρισης ισχύουν τα ίδια τόσο από λογιστικής όσο και από φορολογικής πλευράς.
  Και σαφώς ΔΕΝ επηρεάζει τις επιστρεπτέες προκαταβολές που έχουν υποβληθεί, αφού σαφώς ΔΕΝ επηρεάζει τον κ.312 της περιοδικής ΦΠΑ, που δηλώνεται στο "Τα Εσόδά μου" της επιστρεπτέας


  Για τις επιστρεπτέες
  Το "πρόβλημα" (θα εξηγήσω τα εισαγωγικά) εντοπίζεται σε όσους έχουν ήδη λάβει προηγούμνες επιστρεπτέες όπου η πρόσφατη Ε.2185/2020 θέλει να καταχωρίζεται και τον κ.312 της περιοδικής ΦΠΑ , οπότε όσοι λοιπόν δεν το καταχώρησαν έχουν δηλώσει λανθασμένα δεδομένα στην αίτηση της επιστρεπτέας!!!

  και μπορεί να έχουν λάβει ποσά τόσο από την τελευταία επιστρεπτέα 4, όσο και πιθανά από τις προηγούμνες τρείς...

  Και εξηγω ατ εισαγωκά που έβαλα στην αρχή στο "πρόβλημα", όπου ίσως μπορεί να "σώσει" το προηγούμενο πρόβλημα αυτό που αναφέρει ότι καταγράφονται στην περιοδική "Κατά τον χρόνο που θα πληρωθούν οι όροι της μη επιστροφής μέρους του ποσού της ενίσχυσης ...", οπότε επειδή κάποιες επιστρεπτέες είχαν και αυτές (υπο προϋποθέσεις) μη επιστρεπτέο μέρος ... αφού δεν έχει έρθει ακόμη η πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής ... καθώς επίσης έχουν πάρει παράταση μέχρι 28/2/2021 η υποβολή των δικαιολογητικων.... θα δηλωθεί καταλαβαίνω σε μελλοντική περιοδική όταν δηλαδή "... πληρωθούν οι όροι της μη επιστροφής μέρους του ποσού της ενίσχυσης ..."
  Οπότε καλό είναι να μην ξεχαστεί να εμφανιστεί σε κάποια μελλοντική περιοφική ΦΠΑ, από όσους έχουν λάβει επιστρεπτέες.

  Και για να τρολλάρω λίγο ...

  Επίσης δεν μας είπαν ...αυτή .... την έκπτωση του 25% στις φορολογικές οφειλές Μαρτίου και Απριλίου που εξοφλούνται εμπρόθεσμα και που μείωσε άλλες υποχρεώσεις (σε αρκετούς και το ΦΠΑ περιοδικής), αν πρέπει να εμφανισθεί κάπου ... σε κανένα κωδικό της ίδια της περιοδικής που μείωσε το ποσό ... ως κρατική ενίσχυση ???!!!! σε κανέναν κωδικό 310 .???... 312 .???...  Το λέω διότι λογιστικά (ο ΣΛΟΤ) έχει εκφέρει γνώμη με την ΣΛΟΤ 834/2020 "ΘΕΜΑ: Λογιστικός χειρισμός φορολογικών ελαφρύνσεων covid 19, μελλοντικής έκπτωσης 25% ρυθμισμένων οφειλών"
   

  Link to comment
  Share on other sites

  Με το θέμα του 600αρίου που αναφέρει η Εγκύκλιος

  "

  On 11/27/2020 at 10:18 AM, Engineer said:

  Τα ποσά που εισπράττονται ως αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. στον κωδικό 310 και δεν συμπεριλαμβάνονται στον κωδικό 312.

  Το έχετε δηλώσει ? Θα το δηλώσετε με τροποποιητικές ? Οι λογιστές σας τι λένε για αυτό ? Κανεις .... που να έχει λογιστή ας πει κάτι ...

  Link to comment
  Share on other sites

  Ο λογιστής μου είναι πολύ χολωμένος με το θέμα γιατί είχε κάνει προσωπικά ο ίδιος οχλήσεις στο ΥΠΟΙΚ από τον Ιούνιο, αλλά δεν είχε πάρει καμιά απάντηση... Στην παρούσα φάση μου είπε δεν κάνει τίποτα, καθώς στον κωδικό 310  - είπε - δεν θα προκαλέσει καμία ουσιαστική αλλαγή...Από τα συμφραζόμενα του κατάλαβα ότι σε ύστερη φάση θα ασχοληθεί και πως το έχει στο μυαλό του.. Γενικώς του έχω εμπιστοσύνη και αρκούμαι σε αυτά που μου λέει γιατί προσπαθεί και είναι τυπικός. 

  Link to comment
  Share on other sites
  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.