Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Προχωρά η ενίσχυση των δικαιούχων υποψήφιων ενεργειακών επιθεωρητών

  Το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στην υπογραφή απόφασης σύστασης και συγκρότησης οµάδας έργου για την υλοποίηση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ».

   

  Έργο της οµάδας είναι:

   

  1. Ο Προγραµµατισµός και η Αξιολόγηση πράξεων. Συγκεκριµένα:

   

  (i) Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη χρηµατοοικονοµική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιηµένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους και εισηγείται προτάσεις αναθεώρησης τους στη Μονάδα Εφαρµογής ∆ράσεων στους τοµείς Ενέργειας & Φυσικού Πλούτου Β1 (εφεξής αναφερόµενη ως Μονάδα Β1).

   

  (ii) Παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στη Μονάδα Β1 για τη σύνταξη των αναγκαίων αναφορών που ζητούνται από την αντίστοιχη ∆ιαχειριστική Αρχή για την υποβολή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοιµασία της ετήσιας εξέτασης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου ∆υναµικού (Ε.Π.ΑΝ.Α.∆.), την αξιοποίηση των συµπερασµάτων των αξιολογήσεων του Προγράµµατος.

   

  (iii) Συνεργάζεται µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού, την καθ΄ύλην αρµόδια υπηρεσία συντονισµού και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

   

  (iv) Μεριµνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για τη σωστή άσκηση των αρµοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί στην Υπηρεσία, σε συµφωνία µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π.ΑΝ.Α.∆. και την Εθνική Αρχή Συντονισµού. Μεριµνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά µε τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται. Στο πλαίσιο αυτό εκδίδει τροποποιήσεις της µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/20.09.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Ανοικτή πρόσκληση προς ∆ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ∆ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει που διαχειρίζεται για την υποβολή αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους και παρέχει προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτοµερείς πληροφορίες.

   

  (v) Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων τους.

   

  (vi) Μεριµνά για την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται, εφαρµόζοντας τα κριτήρια ένταξης, όπως αυτά καθορίζονται στον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος.

   

  (vii) Μεριµνά έτσι ώστε οι σχετικές αποφάσεις υπαγωγής των δυνητικών δικαιούχων, τροποποιήσεις ή ανακλήσεις αυτών, να δηµοσιοποιούνται στην οικεία ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ www.ypeka.gr και της επίσηµης διαδικτυακής πύλης του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών buidlingcert.gr.

   

  (viii) Παρακολουθεί την ποιότητα των υλοποιούµενων έργων και αξιολογεί την απόδοση και αποτελεσµατικότητά τους, εισηγούµενη σχετικές διορθωτικές ενέργειες, όπου απαιτείται.

   

  (ix) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των σχετικών στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ.

   

  2. Η Διαχείριση και η Παρακολούθηση πράξεων. Συγκεκριµένα:

   

  (i) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των αιτήσεων που διαχειρίζεται και µεριµνά για την υλοποίησή τους µε βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες νοµικές δεσµεύσεις καθώς και για τη συµµόρφωσή τους µε τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο της υλοποίησης τους. Στο πλαίσιο αυτό:

   

  • Εντοπίζει προβλήµατα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και µεριµνά για την έγκαιρη επίλυσή τους.

  • Συντάσσει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα δελτία παρακολούθησης της προόδου των πράξεων.

  • Εξετάζει το βαθµό επίτευξης των ετήσιων ποσοτικών στόχων των πράξεων, σύµφωνα µε τις αρχικά αναληφθείσες νοµικές δεσµεύσεις και ενηµερώνει την Μονάδα Β1 σε περίπτωση απόκλισης από τους όρους της απόφασης ένταξης ή χρονικών καθυστερήσεων µεγαλύτερων των έξι µηνών, σε σχέση µε την προγραµµατισθείσα πρόοδο.

  • Προβαίνει σε επανεξέταση της πράξης, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Μονάδα Β1, και στην περίπτωση αδικαιολόγητων αποκλίσεων, προετοιµάζει το σχέδιο ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης.

  • Μεριµνά για τη δηµοσιοποίηση των αποφάσεων ένταξης πράξεων που ανακαλούνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, της ∆ιαχειριστικής Αρχής και στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.

  • Μεριµνά για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.

  • Τηρεί πλήρη φάκελο έργου κατά τα προβλεπόµενα στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου.

   

  (ii) ∆ιενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 του ν. 3614/2007 προκειµένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγµατική πραγµατοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι καθώς και η συµµόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγει τις αιτήσεις χορήγησης της επιχορήγησης που υποβάλλονται από τους δικαιούχους και τα καταχωρεί στο ΟΠΣ, µετά από πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου για κάθε αίτηση χορήγησης της επιχορήγησης. Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει µεθόδου δειγµατοληψίας κατά τα προβλεπόµενα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.

   

  (iii) Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές επαληθεύσεις που διενεργεί σύµφωνα µε τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.

   

  (iv) Προβαίνει στην ακύρωση µέρους ή του συνόλου της δηµόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει επαλήθευσης σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 3614/2007 και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ.

   

  (v) Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εφαρµόζει τις διαδικασίες για την ανάκτηση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο ∆' της Υπουργικής Απόφασης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

   

  (vi) Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά µε τις δαπάνες και τους ελέγχους σύµφωνα µε τους κανόνες του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.

   

  (vii) Μεριµνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων στις αρµόδιες για τη χρηµατοδότηση δηµόσιες υπηρεσίες.

   

  (viii) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ σύµφωνα µε τους κανόνες του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.

   

  (ix) Συνεργάζεται µε τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, την ∆ιαχειριστική Αρχή και την Εθνική Αρχή Συντονισµού για την υποβολή απαντήσεων στα σχετικά πορίσµατα ελέγχου.

   

  (x) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ για τις επιτόπιες επαληθεύσεις, σύµφωνα µε τους κανόνες του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.

   

  Διαβάστε όλη την απόφαση εδώ: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%9A%CE%A40-3%CE%954

   

  Πηγή: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=10368&lang=el&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=%CE%95%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7+%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CF%89%CE%BD+%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD%2C+%CE%91%CE%A0%CE%95+%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%2C+%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1+%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82+%26+42+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1&utm_campaign=20140306_m119463357_%CE%95%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7+%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CF%89%CE%BD+%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD%2C+%CE%91%CE%A0%CE%95+%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%2C+%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1+%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82+%26+42+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1&utm_term=_CE_B4_CE_B9_CE_B1_CE_B2_CE_AC_CF_83_CF_84_CE_B5+_CF_80_CE_B5_CF_81_CE_B9_CF_83_CF_83_CF_8C_CF_84_CE_B5_CF_81_CE_B1#sthash.YHyNLUIp.dpuf
  User Feedback
  Άστα terry, δεν βλέπω να τα δούμε... στο 2014 τουλάχιστον..

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Εδώ απλώς να πω ότι ακόμα άνθρωποι περιμένουν επιστροφή προστίμων από τον 4014/11

   

  Πάνω από 2 χρόνια δηλαδή....

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Πιασε το αυγο και κουρευτο....

  Οι ανθρωποι ειναι γελιοι μην βασιζεστε ουτε στα λογια τους ουτε στα χρηματα που θα δωσουν..

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Τα λεφτα θα δωθουν και θα το δειτε.

  Οπως εγραψαν και αλλοι συναδελφοι, ερχονται εκλογες...

  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  επειδή έρχονται εκλογές βγάζουν είδηση (!) ότι φτιάξανε μια "ομάδα έργου" (αλά ... task force) να δουν το θέμα.. 

   

  Πλέον η ψηφοθηρία δεν είναι με υλικά αγαθά (€ δηλαδή)..

   

  Γίνεται με άυλα "αγαθά" (ελπίδα ότι ίσως , αν, μπορεί κλπ πάρω κάποιο ψίχουλο..)

  • Upvote 4

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Τα λεφτα θα δωθουν, δεν εχουν λογο να μην τα δωσουν.

  Ειναι χρηματοδοτηση ΕΣΠΑ.

  Το κακο ειναι οτι το συστημα θελει "φαι", γι'αυτο και οι επιτροπες, παραεπιτροπες κτλ

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Τουλάχιστον το περάσανε στην διαύγεια, όχι σαν το Help Desk!!!!!!!!

   

  Διακρίνω ψήγματα εγκεφαλικής λειτουργίας!!!

  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Αναρτήθηκαν οι δυνητικοί δικαιούχοι??...

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Βλέπεις την ανακοίνωση κ λες για να μου επιστραφούν 200 ευρώ από αυτά που έχω δώσει και είναι και από επιδότηση του ΕΣΠΑ δημιουργούνται όλες αυτές οι επιτροπές; Μόνο η επιτροπή για τη καταπολέμηση της φτώχειας σε τρίτες χώρες δεν έχει εμπλακεί ακόμα , είναι δυνατόν;

  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.