Jump to content
 • Novatron

 • ΣτΕ: Νέα απόφαση για τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση

   Share


  Με νέα απόφαση που εξέδωσε η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για υπόθεση ανέγερσης διώροφης οικοδομής με υπόγειο σε γήπεδο εκτός σχεδίου, υπογραμμίζει πως για την εκτός σχεδίου δόμηση δεν αρκεί το ελάχιστο εμβαδόν, αλλά απαιτείται ως προϋπόθεση, ήδη από το 1985, και η ύπαρξη προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο).

  Αναλυτικά:

  Με την 176/2023 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε έφεση κατά της 369/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με την οποία ακυρώθηκε άδεια οικοδομής, όπως είχε αναθεωρηθεί, του Τμήματος Πολεοδομίας Καλύμνου της Ν. Α. Δωδεκανήσου. Με την εν λόγω οικοδομική άδεια, όπως αναθεωρήθηκε, επετράπη η ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο σε γήπεδο εκτός σχεδίου, στη θέση Λυγγίνου της νήσου Πάτμου.

  Ειδικότερα, με την ανωτέρω απόφαση, αφού απερρίφθησαν λόγοι εφέσεως που αφορούσαν το εμπρόθεσμο της αιτήσεως ακυρώσεως, καθώς και το ζήτημα αν η δίκη εξακολουθούσε να έχει αντικείμενο μετά την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας που έγινε αφού είχε ασκηθεί η αίτηση, κρίθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  1. Από το συνδυασμό των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 17 του Συντάγματος συνάγεται θεμελιώδης, από πλευράς δυνατότητας δομήσεως, διαφοροποίηση μεταξύ των εντός σχεδίου περιοχών, οι οποίες προορίζονται για δόμηση, και των εκτός σχεδίου περιοχών, οι οποίες δεν έχουν ως προορισμό, κατ’ αρχήν, την δόμηση ή την τουριστική εκμετάλλευση, αλλά την γεωργική, κτηνοτροφική και δασοπονική εκμετάλλευση και την αναψυχή του κοινού. Στις εκτός σχεδίου περιοχές, η δόμηση μόνο κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, δυνάμενη και να απαγορεύεται εν όλω ή εν μέρει ή να επιτρέπεται υπό ιδιαιτέρως αυστηρούς όρους και περιορισμούς, προσαρμοσμένους στην ιδιαίτερη φύση κάθε περιοχής. Οι όροι αυτοί δεν επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι, δηλαδή να καθιστούν ευχερέστερη τη δόμηση, σε σχέση προς τους ισχύοντες για τις εντός σχεδίου περιοχές, ούτε να οδηγούν σε εξομοίωση των εκτός σχεδίου περιοχών με εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών περιοχές ή στην εν τοις πράγμασι δημιουργία νέων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο, όπως δια της κατατμήσεως ενιαίου γηπέδου σε μικρότερα. Οι ανωτέρω αρχές είναι εφαρμοστέες και στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), οι οποίες αποβλέπουν στον οικιστικό έλεγχο των περιαστικών εκτός σχεδίου περιοχών αφ’ ενός προς πρόληψη της περαιτέρω επιδείνωσης των προβλημάτων τους και προστασία του περιβάλλοντος αυτών και αφ’ ετέρου προς παρεμπόδιση της δημιουργίας δεδομένων και πραγματικών καταστάσεων που θα είχαν ως συνέπεια να δυσχεραίνεται ο μελλοντικός σχεδιασμός της περιοχής. Εξ άλλου, εν όψει του χαρακτήρα των περιλαμβανομένων στη Ζ.Ο.Ε. περιοχών ως αποτελουμένων από ακίνητα εκτός σχεδίου, τα οποία δεν προορίζονται κατ’ αρχήν προς δόμηση, οι καθοριζόμενοι με την Ζ.Ο.Ε. όροι και περιορισμοί δομήσεως και χρήσεως δύνανται να εξικνούνται και μέχρις ολοσχερούς απαγόρευσης της δομήσεως σε περιοχές όπου η ανάγκη διαφύλαξης του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους το επιβάλλει. Εφ’ όσον δε τα μέτρα αυτά αφ’ ενός θεσπίζονται με αντικειμενικά κριτήρια χάριν της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και τεκμηριώνονται από τα στοιχεία του φακέλου και αφ’ ετέρου δεν εξαφανίζουν ούτε καθιστούν την ιδιοκτησία αδρανή σε σχέση με τον προορισμό της, δεν προσκρούουν στο άρθρο 17 του Συντάγματος ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.
  2. Οι διατάξεις της Ζ.Ο.Ε. Πάτμου (π.δ. της 16.7-1.8.2001) προβλέπουν για την περιοχή του επίδικου ακινήτου, μεταξύ άλλων όρων και περιορισμών δομήσεως, ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ. και χρήση κατοικίας, παραπέμπουν δε κατά τα λοιπά στις διατάξεις του π.δ. της 24-31.5.1985 περί της εκτός σχεδίου δόμησης, μεταξύ των οποίων και αυτές του άρθρου 1 παράγρ. 1 αυτού.  Η εν λόγω διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. της 24-31.5.1985, όπως είχε αρχικά, όριζε στην περίπτωση α΄ απλώς το ελάχιστο εμβαδόν (4.000 τ.μ.) για την κατά τον κανόνα δόμηση των εκτός σχεδίου ακινήτων, ενώ ρύθμιζε συνολικά το ζήτημα των προϋποθέσεων αυτής στην επόμενη περίπτωση β΄. Ως εκ τούτου ο νομοθέτης, προς αποφυγή παρερμηνείας και καταστρατηγήσεων, με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3212/2003 όρισε, κατά τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης α΄, ελάχιστο μήκος προσώπου των γηπέδων επί του κοινόχρηστου χώρου. Η διάταξη αυτή δεν θεσπίζει το πρώτον, ως προϋπόθεση για την οικοδομησιμότητα των εκτός σχεδίου γηπέδων, την ύπαρξη προσώπου αυτών σε κοινόχρηστο χώρο διότι την έννοια αυτή είχε εξ αρχής και η τροποποιούμενη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ. α΄ του π.δ. της 24-31.5.1985. Επομένως, και τα εκτός σχεδίου γήπεδα που δημιουργήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3212/2003, διεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. της 24-31.5.1985, όπως αυτό είχε αρχικά, είναι δομήσιμα εφ’ όσον διαθέτουν, μεταξύ άλλων, πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) νομίμως υφιστάμενο και μη προκύψαντα από ιδιωτική βούληση, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού [= άρθρο 162 παρ. 2 περ. β΄ του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.)].
  3. Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο έκρινε ότι, εφ’ όσον το επίδικο, εκτός σχεδίου και προϋφιστάμενο του ν. 3212/2003, ακίνητο δεν διέθετε πρόσωπο σε κοινόχρηστη δημόσια οδό, δεν ήταν οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του π.δ. της 24-31.5.1985 περί εκτός σχεδίου δόμησης και του π.δ. της 16.7-1.8.2001 περί Ζ.Ο.Ε. Πάτμου και συνεπώς νομίμως, αν και με διαφορετική αιτιολογία, οι προσβληθείσες οικοδομικές άδειες ακυρώθηκαν με την εκκαλούμενη απόφαση, απορρίφθηκαν δε όλοι οι αντίθετοι λόγοι εφέσεως.
  4. Περαιτέρω, ο εμπεριεχόμενος στις κρίσιμες διατάξεις των π.δ/των της 16.7-1.8.2001 και της 24-31.5.1985 όρος δομήσεως, κατά τον οποίο δομήσιμα είναι τα εκτός σχεδίου ακίνητα που έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) νομίμως υφιστάμενο, δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, συνισταμένους στην διαφύλαξη του χαρακτήρα των εκτός σχεδίου περιοχών και στην αποτροπή δημιουργίας με ιδιωτική πρωτοβουλία διάσπαρτων οικισμών χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό, όπως ορίζει, σε αρμονία με το άρθρο 24 του Συντάγματος, το άρθρο 17 του ν.δ. της 17.7.1923, όπως ισχύει (άρθρο 162 παρ. 1 του Κ.Β.Π.Ν.). Περαιτέρω, ο ανωτέρω όρος δομήσεως παρίσταται πρόσφορος και αναγκαίος για τη θεραπεία του επιδιωκόμενου με αυτόν σκοπού, δεδομένου μάλιστα ότι αφορά σε περιοχές που δεν προορίζονται κατ’ αρχήν για οικοδομική εκμετάλλευση, και είναι αναλογικός, εφ’ όσον δεν καθιστά αδόμητα τα εκτός σχεδίου ακίνητα, ούτε εξαφανίζει ή περιορίζει υπέρμετρα την ιδιοκτησία, στοιχεί δε προς βασικό κανόνα της πολεοδομικής νομοθεσίας ο οποίος ισχύει και για τα οικόπεδα εντός πολεοδομικού σχεδίου, ως προς τα οποία τα εκτός σχεδίου ακίνητα δεν νοείται να τελούν υπό ευνοϊκότερους όρους δομήσεως. Επομένως, η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη με τα άρθρα 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., όλοι δε οι αντίθετοι λόγοι εφέσεως απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι.
  5. Τέλος, λόγος ότι ο ανωτέρω περιορισμός δομήσεως αντίκειται στις αρχές της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου ενόψει και του ότι ο εκκαλών, ο οποίος απέκτησε καλοπίστως το επίδικο ακίνητο το 2015 μαζί με τα απορρέοντα από ήδη υπάρχουσες οικοδομικές άδειες δικαιώματα, δεν μπορούσε να προβλέψει την ύπαρξη του εν λόγω περιορισμού, που καθιστά το ακίνητό του αδόμητο, διότι αυτός καθιερώθηκε νομολογιακώς το πρώτον με την απόφαση ΣΕ 3504/2010 7μ., απορρίφθηκε ως αβάσιμος με την εξής αιτιολογία: Εφαρμογή του κανόνα, κατά τον οποίο τα εκτός σχεδίου ακίνητα είναι δομήσιμα μόνο αν διαθέτουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, γίνεται ρητώς ήδη στις αποφάσεις ΣΕ 2606, 3848-9/2005 7μ., οι οποίες είναι προγενέστερες των αφορωσών το επίμαχο ακίνητο οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν το 2006 και το 2011. Ενόψει τούτου ο ως άνω κανόνας, πέραν του ότι έπρεπε να είναι γνωστός στις πολεοδομικές αρχές, ήταν προβλέψιμος και για τους επιμελείς αγοραστές και τους συναλλασσομένους εν γένει. Πολλώ μάλλον ο επίμαχος κανόνας και η σχετική νομολογία, περιλαμβανομένης της αποφάσεως ΣΕ 3504/2010 7μ., με την οποία ερμηνεύθηκε έτι σαφέστερον η διάταξη της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. της 24-31.5.1985, έπρεπε ευλόγως να είναι γνωστά κατά τον χρόνο απόκτησης του επίδικου ακινήτου από τον εκκαλούντα, το έτος 2015.

  ΣτΕ Ολομ. 176/2023
  Πρόεδρος: Ε. Σαρπ, Πρόεδρος ΣτΕ
  Εισηγητής: Θ. Αραβάνης, Σύμβουλος Επικρατείας

  https://news.b2green.gr/29092/στε-νέα-απόφαση-2023-με-τις-απαραίτητες-πρ


  Πηγή: https://news.b2green.gr/29092/%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-2023-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81

  dimitris GM
   Share


  User Feedback

  Recommended Comments  Καλημέρα σας, μήπως υπάρχει κάποια διάταξη ή απόφαση (που δεν γνωρίζω), η οποία να επιτρέπει την εκτός σχεδίου δόμηση σε οικόπεδο με πρόσωπο σε δρόμο λιγότερο από 10μ? 

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  Link to comment
  Share on other sites

  εκτος σχεδιου "γηπεδο"...

  ν 4759 αρθρο 40  και Δ 270/85

  αα) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά την 12η.11.1962, ημέρα δημοσίευσης του από 24.10.1962 βασιλικού διατάγματος (Δ’ 142), ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα, ελάχιστο βάθος: δεκαπέντε (15) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν: επτακόσια πενήντα (750) τ.μ.,

   

  Link to comment
  Share on other sites

  Καλησπέρα συνάδελφοι, ισχύει το ίδιο και στα τυφλά εντός ζώνης σε περιοχές με ΣΧΟΑΠ/ΓΠΣ ;

  Edited by civil910
  Link to comment
  Share on other sites

  44 λεπτά πριν, civil910 said:

  Καλησπέρα συνάδελφοι, ισχύει το ίδιο και στα τυφλά εντός ζώνης σε περιοχές με ΣΧΟΑΠ/ΓΠΣ ;

  τι ακριβώς εννοείς?

  Link to comment
  Share on other sites

  Για άλλη μια φορά διαβάζουμε ένα μάτσο καλλιαρντά που για να βγάλεις νόημα πρέπει να πετάς από το μυαλό σου το 70% του κειμένου. Δεν μπορούν να μάθουν να γράφουν πια, έλεος. Από την απόφαση αυτή ανάθεμα αν καταλαβαίνουν οι δικαστές τους ίδιους τους νόμους τους. Και με την ευκαιρία να ρωτήσω και γω, να δούμε έχει κολλήσει και άλλος συνάδελφος στα παρακάτω...

  1) Ο Ν.4759 (ΦΕΚ245Α/2020) τροποποιεί το ΦΕΚ 270Δ/1985 καταργώντας τις παρεκκλίσεις και περιορίζοντας τον συντελεστή κάλυψης. Ο 270Δ αντλεί τις παρεκκλίσεις από τη μαμά του το ΦΕΚ538Δ/1978. Για τα εκτός σχεδίου και εκτός ΖΟΕ στην αττική ισχύει και ο 707Δ/1979 που χωρίζει την Αττική σε ζώνες Α και Β και αντλεί τις αρτιότητες και παρεκκλίσεις από τη μαμά του τον 538Δ. Άρα δεδομένου ότι ο Ν4759 κατήργησε τις παρεκκλίσεις του 270Δ και όχι του 538Δ, της μαμας δηλαδη, (όπως θα έπρεπε να γράφουν αν ήταν σοβαροί δεδομένου ότι ο 270Δ κάνει επίκληση του 538Δ και δεν τον καταργεί [όπως όφειλε να κάνει αν ήμασταν σοβαρό κράτος και όχι μπου.... δεν το λέω]), αν έχω εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο εντός του 707Δ, μπορώ να χτίσω με παρέκκλιση?

  2) Η απαίτηση για πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό μήκους 25m, ισχύει και για τις παρεκκλίσεις των 4στρ στις ΖΟΕ Λαυρεωτικής και Μεσογείων επίσης?

  Ας μου απαντήσει κάποιος να έχω μια ακόμη άποψη.

   

  Link to comment
  Share on other sites

  Παράθεση
  1. Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο έκρινε ότι, εφ’ όσον το επίδικο, εκτός σχεδίου και προϋφιστάμενο του ν. 3212/2003, ακίνητο δεν διέθετε πρόσωπο σε κοινόχρηστη δημόσια οδό, δεν ήταν οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του π.δ. της 24-31.5.1985 περί εκτός σχεδίου δόμησης και του π.δ. της 16.7-1.8.2001 περί Ζ.Ο.Ε. Πάτμου και συνεπώς νομίμως, αν και με διαφορετική αιτιολογία, οι προσβληθείσες οικοδομικές άδειες ακυρώθηκαν με την εκκαλούμενη απόφαση, απορρίφθηκαν δε όλοι οι αντίθετοι λόγοι εφέσεως.

  Τα τελευταία 13 χρόνια ο νομικός μας πολιτισμός έχει καταρρεύσει. Ή θα στελεχωθούν οι κρίσιμες θέσεις με ανθρώπους με γνώσεις ή σε λίγο θα πηγαίνουμε στο τούρκικο υπουργείο να ρωτάμε για διευκρινήσεις. Είναι ΝΤΡΟΠΗ να διαβάζουμε τέτοια κείμενα. Πραγματικά ΘΛΙΨΗ. Με αυτή την απόφαση δεν οικοδομείται το 99.99% της Εκτός Σχεδίου Περιοχής πλήν αυτών που έχουν πρόσωπο σε Εθνικές, Επαρχιακές, Δημοτικές Οδούς και σε οδούς αναδασμού. Γιατί για να βρεις οδό προ του 1923 ... άστο καλύτερα.

  Ή θα επιστρέψει η αξιοκρατία στη χώρα ή πάμε για φούντο. Αν δεν σας αρέσει η ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ δόμηση καταργήστε τη να τελειώνουμε. Αλλά νομικοί ακροβατισμοί 40 χρόνια μετά το ΦΕΚ 270 του 1985 μας ξεφτιλίζουν όλους.

  Υ.Γ. 1 Και μιας και ξεκίνησα ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ τον έλεγχο μελετών στις Πολεοδομίες που καταργήσατε το 2010 γιατί οι Στατικοί Φορείς των Αντιπαροχών έχουν γυρίσει στο 1970. Ρε καρμοιριδες βάλτε κανένα τοίχωμα επαρκού μήκους στις πυλωτές, μην κοιτάτε μόνο τη τσέπη. Δεν σας είπα να γράψετε διαγώνισμα σε ΕΑΚ ή EC-8, τα βασικά να κάνετε λέω. Πάλι κροκοδείλια δάκρυα θα χύνουν ορισμένοι (βασικά πολλοί είναι) όταν θα γίνει η στραβή....

   

   

   

  Link to comment
  Share on other sites

  Και η ερώτηση είναι η εξής... Υπάρχει αυτή η πρόσφατη απόφαση αλλά η νομοθεσία παραμένει ως έχει...

  Μπορούν στην πολεοδομία να δώσουν αρτιότητα επικαλούμενοι αυτήν την απόφαση, ενώ η νομοθεσία φαίνεται να το επιτρέπει;;;

  Link to comment
  Share on other sites

  Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε . Ξαναγράφουμε την πολεοδομική νομοθεσία από την αρχή . 

  Ουσιαστικά καταργούν το 90% της εκτός σχεδίου δόμησης καθώς ποιος μπορεί να αποδείξει ότι ένας αγροτικός δρόμος υπάρχει πριν το 1923 ώστε να θεωρείται κοινόχρηστος; 


  Διάβασα αρκετές φορές το κείμενο και κατάλαβα ότι θεωρούν , ότι η απαίτηση σε δρόμο υπονοείται στον 270Δ/85 και ότι ο 3212 απλά το ξεκαθαρίζει και θέτει όχι απλά μια οποιαδήποτε απαίτηση σε πρόσωπο αλλά 25μ. 

  Δεν ξέρω που «αχνοφαίνεται» η απαίτηση σε πρόσωπο στον 270Δ/85 αλλά έχει να πέσει πολύ γέλιο (και κλάμα).

  Edited by subrosaval
  Link to comment
  Share on other sites

  16 hours ago, subrosaval said:

  Δεν ξέρω που «αχνοφαίνεται» η απαίτηση σε πρόσωπο στον 270Δ/85

  Και επίσης δεν κατάλαβα που "αχνοφαίνεται" ότι το πρόσωπο (στις μη διεθνείς κλπ) πρέπει να είναι συγκεκριμένα 25μ και όχι 250μ ή ό,τιδήποτε άλλο.

  Με την ευκαιρία, αν και δεν κολλάει τόσο, άλλη μία ερώτηση: Με ποιά λογική το πρόσωπο είναι μικρότερο (25μ) σε κοινόχρηστο δρόμο (προϋφιστάμενο του 1923 δηλ(?)) από το πρόσωπο (45μ) σε διεθνή κλπ δρόμο; Γιατί δηλ. στην πρώτη περίπτωση είναι ευμενέστερη (μικρότερη) η απαίτηση;

  Link to comment
  Share on other sites
  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.