Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/15/2019 in all areas

 1. 3 points
 2. 1 point
  Πάμε να δώσουμε απαντήσεις Θέματα τιμολόγησης Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων πώλησης, επιτρέπεται να συντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική. Τα λογιστικά βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι τα ποσά του τιμολογίου μπορεί να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Το πόσο Φ.Π.Α. του τιμολογίου εκφράζεται και στο εθνικό νόμισμα. Αυτά ισχύουν ως προς το ζήτημα της τιμολόγησης . Θέματα ΦΠΑ Για τους σκοπούς του ΦΠΑ, ο τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι ο τόπος όπου μια υπηρεσία φορολογείται και υπάγεται σε ΦΠΑ. Υπάρχει μια σειρά κανόνων που καθορίζουν σε ποιο κράτος υπάγονται σε ΦΠΑ οι διάφορες υπηρεσίες. Όταν ο τόπος παροχής των υπηρεσιών βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, η πράξη υπόκειται στους κανόνες ΦΠΑ του κράτους μέλους αυτού και αν το κράτος αυτό δεν είναι η Ελλάδα η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν υπάγεται σε ελληνικό ΦΠΑ και οι ελληνικές αρχές δεν μπορούν να αξιώσουν την είσπραξη ελληνικού φόρου. Περαιτέρω, αν ο τόπος φορολογίας των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η Ελλάδα (σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 14 ΦΠΑ), o φόρος οφείλεται στην Ελλάδα και αποδίδεται σε αυτή, σε κάποιες περιπτώσεις με χρέωση στο τιμολόγιο από τον παρέχοντα την υπηρεσία και σε κάποιες περιπτώσεις μέσω του λήπτη μέσω της αντιστροφής της υποχρέωσης. Αντίθετα, αν ο τόπος φορολογίας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποδεικνύεται ότι δεν είναι η Ελλάδα ο προμηθευτής δεν χρεώνει ελληνικό ΦΠΑ. Δεν θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην Ελλάδα η παροχή υπηρεσίας που παρέχεται από υποκείμενο εγκατεστημένο στην Ελλάδα προς υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος (Κ-Μ) ή τρίτη χώρα (Τ-Χ). Ωστόσο εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις . Μια απο τις εξαιρέσεις σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών σχετική με ακίνητα Παροχή υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14, ο τόπος παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται σε ακίνητα, είναι ο τόπος στον οποίο βρίσκονται τα συγκεκριμένα ακίνητα. Η διάταξη αυτή αποτελεί παρέκκλιση των γενικών κανόνων που τίθενται με τις παραγράφους 2α και 2β του άρθρου 14 και εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την ιδιότητα του λήπτη (Δεν ενδιαφέρει εάν είναι Β2Β ή Β2C). Υπηρεσίες συναφείς με ακίνητα είναι κυρίως οι εργασίες των αρχιτεκτόνων, μηχανικών, τοπογράφων και των γραφείων μελετών και επιβλέψεων, οι οποίες συνδέονται με συγκεκριμένο ακίνητο, συντήρησης ακινήτων, των κτηματομεσιτών και πραγματογνωμόνων, εφόσον συνδέονται με συγκεκριμένο ακίνητο, των συμβολαιογράφων, μεταγγραφοφυλάκων και λοιπών προσώπων, εφόσον συνδέονται με τη μεταβίβαση ακινήτων, εκμετάλλευσης ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και οικιών, κατασκηνώσεων και λοιπών παρόμοιων εγκαταστάσεων, όπως χώρων κάμπινγκ, εγκαταστάσεων χειμερινού τουρισμού κ.λπ., εκμετάλλευσης χώρων στάθμευσης κάθε μορφής μεταφορικών μέσων, ως και κάθε άλλης μορφής χρήση ακινήτου, μίσθωσης χρηματοθυρίδων τραπεζών και βιομηχανοστασίων, αποθήκευσης αγαθών. Ακίνητο για τις ανάγκες του ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών θεωρείται μεταξύ άλλων και κάθε κτίριο ή κατασκευή στερεωμένα στο έδαφος πάνω ή κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, το οποίο δεν μπορεί εύκολα να μετακινηθεί, καθώς και κάθε είδος εξοπλισμού ή μηχανής μόνιμα εγκατεστημένης σε ένα κτίριο, τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν χωρίς να καταστραφεί το κτίριο και κάθε εγκατάσταση ή συναρμολόγηση μηχανών, τα οποία μετά την εγκατάσταση ή συναρμολόγηση θεωρούνται ακίνητη περιουσία (π.χ. υπηρεσίες σχετικές με φωτοβολταϊκά πάρκα). Οι υπηρεσίες αυτές φορολογούνται στην Ελλάδα, εφόσον αφορούν ακίνητο που βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας και εκτός Ελλάδας, εφόσον αφορούν ακίνητο που δε βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας και ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του παρέχοντος ή του λήπτη. Για την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού, απαιτείται η άμεση σύνδεση της υπηρεσίας με συγκεκριμένο ακίνητο που αφορά η παροχή της υπηρεσίας. Στην περίπτωση δε που δεν υπάρχει άμεση σύνδεση της υπηρεσίας με συγκεκριμένο ακίνητο, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2α και 2β. Η απάντηση για τους σκοπούς του ΦΠΑ βρίσκεται στο σκιασμένο με κόκκινο τμήμα της παραπάνω ανάλυσης. Ελπίζω να βοήθησα ...
 3. 1 point
  Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαφήμισης και προβολής προς αλλοδαπή εταιρεία από Έλληνα υποκείμενο στον ΦΠΑ, τόπος παροχής θεωρείται η χώρα εγκατάστασης του λήπτη της υπηρεσίας. Ο γενικός αυτός κανόνας ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που η παροχή της υπηρεσίας γίνεται μέσω τρίτων (προμηθευτών) οι οποίοι συναλλάσσονται με την ελληνική επιχείρηση. Συνεπώς, στο τιμολόγιο της ελληνικής ΑΕ προς την ξένη επιχείρηση δεν θα υπολογισθεί ΦΠΑ με συντελεστή 24%, αλλά θα αναγραφεί η φράση: «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡ. 2, ΑΡΘΡΟ 14, Ν. 2859/2000 Είναι από εδώ: http://epixeirisi.gr/ΒΗΜΑ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ/22342/Τιμολόγηση-παροχής-υπηρεσίας-σε-αλλοδαπή-εταιρεία-τρίτης-χώρας
 4. 1 point
  ΑΣΦΑΛΩΣ και περιλαμβανονται τα κινητά φορτία Q, δεν χωρεί .....διαλογισμο αυτό...!!!! Όσο για το 1.35G+1.50Q που ρωτάς, αυτό αποτελεί ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ και όχι ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΦΟΡΤΙΑ που αναφερει το αρθρο και που είναι πάντα το G+Q. Για το τελευταίο περί κατ2 + 25μ2 σωστά αναρωτιεσαι, εγώ παντως έχω τοποθετηθεί....
 5. 1 point
  Ο 4495 έχει πιο αυστηρό πλαίσιο για τις μελέτες επάρκειας, ζητώντάς τις πολλές φορές και σε κατοικίες (που δεν απαιτούσε ο 4178). Οπότε, ναι μεν μπορεί να μην υπάρχει σαφής οδηγία, αλλά το πνεύμα είναι ότι σε τέτοιες ακραίες αναντιστοιχίες σχεδίων - κατασκευής, δεν θα είσαι 100% καλυμμένος.
 6. 1 point
  η Υ.Α του 2014 ΦΕΚ 57β/2014 αναφέρει ότι μπορείς ή να καλέσεις 2 φορές Ε.Δ ή 1 φορά μετά την ολοκλήρωση α) της κατασκευής προς την όμορη και β) του κατασκευαστικού σταδίου που σου προανέφερα για την υπόλοιπη οικοδομή
 7. 1 point
  Δεν είναι απαραίτητος ο σεισμός. Και με το ι.β. (ίδιο βάρος) μπορεί να γίνει το κακό, ειδικά αν έχει φάει όλο το "ψαχνό" του τοίχου
 8. 1 point
  Έγκλημα και ένας λόγος παραπάνω που ο μισός τοίχος είναι YTONG και όχι τούβλο που είναι ακόμα πιο ευαίσθητο και κανονικά δεν σκάβεται ούτε καν με κομπρεσέρ αλλά με ειδικό πριόνι..
 9. 1 point
  ξαναδες τους νομους...γινεται υπο προυποθεσεις. σωστα [και, ας συνενωθει αυτο με το ιδιο σημερινο άλλο τού ιδίου.......πιγκ-πογκ εγινε το θεμα αυτο...]
 10. 1 point
  αποκλείεται να συμπεριλαμβάνεται καθώς το μόνο που κάνεις είναι ο έλεγχος της θέσης και του περιγράμματος του
 11. 1 point
  Για προυφιστάμενα του 2011 με τους αυθαιρετονόμους γίνεται κάθετη εκτός σχεδίου υπό προυποθέσεις.
 12. 1 point
 13. 1 point
  Απάντησα στο άλλο θέμα σου, πριν να δω αυτό. Δυνατόν ....είναι (μέχρι να γίνει ένας σεισμός), και γιαυτό είναι και τελείως λάθος !
 14. 1 point
  1. όχι, πάει με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο ανέγερσης και όχι με όποιες μας συμφέρει. 2. θα πρεπει να δηλωθεί η πραγματική της χρήση. 3. ναι, υπαρχει παραβαση. Στην ουσία, αυθαίρετη είναι οποια κατασκευή (ή χρήση) δεν εχει αδειοδοτηθεί. Αρα οτι δεν υπάρχει στην αδεια ειναι αυθαίρετο. Ακόμα και η μετατόπιση των κουφωματων, οι διαστάσεις τους, η μη εφαρμογή του κτιριοδομικού κανονισμού, οι πλακοστρώσεις, η υπερυψωμένη μαντρα κλπ κλπ... Το θεμα των αυθαιρετων ειναι μεγάλο κ θα πρέπει να βρεις μηχανικό να στα υπολογίσει. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να βγάλεις το σωστό πρόστιμο κ αδικα ταλαιπωρείσαι. Οι κατασκευές ειναι προ του 28/7/2011; ή οχι; Αποδεδειγμένα με αεροφωτό ή δημόσια εγγραφα, και οχι με ορκο...
 15. 1 point
  Κάτι τέτοιο μήπως? (Menu Express -> Text->Arc-aligned text)
 16. 1 point
  Ανατρέχωντας στις προηγούμενες σελίδες του thread είδα ότι πολλοί συνάδελφοι προτείνουν τον συνδυασμό G+Q πριν και μετά την αυθαιρεσία. Προκύπτει από πουθενά αυτό; Γιατί όχι σκέτο G ή 1.35G+1.50Q; Επίσης, υπάρχει κάποια νεώτερη ετυμηγορία για το αν το εμβαδόν των χώρων που απαλλάσονται από ΜΣΕ (κατηγορία 1, 2 και 3, υπόγεια κτλ.) αφαιρούνται από τον έλεγχο των 25μ2 ή όχι; Κτήριο με συνολικές αυθαιρεσίες κατηγορίας 2 ίσες με 30μ2 και κατηγορίας 4 ίσες με 17μ2: 1)Θα εξαιρεθεί από απαίτηση ΜΣΕ γιατί τα 30μ2 απαλλάσσονται γιατί είναι κατηγορία 2 και τα 17 είναι < 25μ2 ή 2)Δε θα εξαιρεθεί από απαίτηση ΜΣΕ γιατί το άρθρο λέει και το σύνολο εν προκειμένω είναι 47μ2>25μ2 Οι γνώμες που έχουν δωθεί στο παρελθόν υποστηρίζουν πειστικά και τις δυο απόψεις, ήθελα να μάθω αν είχαμε κάποια νεώτερη αποσαφήνιση.
 17. 1 point
  venezia Για να είμαι σίγουρος στον Chrome ανοίγω New Incognito Window (Ctrl+Shift+N) το οποίο δεν "συμβουλεύεται" το ιστορικό και δουλεύει πάντα και χωρίς να διαγράφω το ιστορικό!
 18. 1 point
  παρ. 6 άρθρου 50 Ν 4495 όπως συμπληρώθηκε με την με την παρ.2 Αρθ-12 του Ν-4612/19 ΦΕΚ-77/Α/23-5-19. "6. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) είτε σύμφωνα με τον Ν-4030/11 (ΦΕΚ-249/Α/11) κατά το χρονικό διάστημα από 1-3-2012 έως 31-12-2017, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως 31-12-2021". Για την άδεια του 2008 έχουμε την παρ 5 και ημερομηνία λήξης την 31/12/2020. 5. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών και τυχόν αναθεωρήσεών τους, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1-3-11, καθώς και άδειες που εκδόθηκαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και έως την 1-3-12 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/13-7-93), παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως τις 31-12-20".(τροποποίηση σύμφωνα με την παρ.3 Αρθ-30 του Ν-4513/18 ΦΕΚ-9/Α/23-1-18)
 19. 1 point
  Αφού πρόκειται για βεβαίωση δεν πρέπει να συμπληρώσεις τίποτα στα φύλλα καταγραφής αν θες μπορείς νατο αναφέρεις στη τεχνικη εκθεση.Αυτο που σου ζητάει είναι όταν δηλώνεις αυθαίρετο και χρειάζεται έγκριση επιτροπής.
 20. 1 point
  Συμφωνώ με το συνάδελφο ΙΑΣΟΝΑ. Δεν είναι κάτι νέο αυτό που ρωτάς και απορώ πως δεν το γνωρίζεις έχοντας περάσει 3 νόμοι αυθαιρέτων τα τελευταία 8 χρόνια. Δεν υπολογίζεται το πρόστιμο όπως θα υπολόγιζες χώρους στο ΣΔ αν είχες να εκδώσεις μια οικοδομική άδεια. Με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια έχεις 50 τμ παραπάνω υπόγειο ως αυθαίρετη κατασκευή. Αυτη η επιφάνεια λογίζεται ως ΥΔ με μειωτικό (είτε 0,50 είτε 0,30). Το ίδιο θα υπολόγιζες και αν είχες 50 τμ αλλαγής χρήσης από νόμιμο υπόγειο σε κατοικία. Πρέπει να το δεις ως ένα δώρο του νομοθέτη στους αυθαιρετούχους χώρων σε υπόγειες στάθμες (πρόσεξε τη διατύπωση. Ουδεμία σύνδεση κάνει και πότε δεν έκανε κανένας νόμος, του υπογείου με βάση τον ορισμό του κατά ΓΟΚ) 6. Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου εφαρμόζεται συντελεστής 0,30 για τους χώρους σε: α) υπόγειες στάθμες που δεν αποτελούν αυτοτελή χώρο, αλλά συνδέονται λειτουργικά με τον υπερκείμενο όροφο, β) εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) και σοφίτες που δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο. Στις υπόγειες στάθμες, που αποτελούν αυτοτελή χώρο, καθώς και σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κ.λπ.) επιφάνειας έως 50 τ.μ., εφαρμόζεται συντελεστής 0,50.
 21. 1 point
  δεν υπαρχει καμμια "πρωτη φαση" Εχει δυο ανεξαρτητα γηπεδα. Παει στον συμβ/φο και συντασεται το συμβολαιο για τα 30 στρ. με επικληση χρησικτησιας. Και το αλλο το εχει απο τιτλο μεταγεγραμμενο. Συννεννοήσου με τον συμβ/φο
 22. 1 point
  Οι 'υπόγειες στάθμες" αποτελούν διαχρονικά, τα τελευταία χρόνια ίσως την πιο "δημιουργική ασάφεια" των δυο τελευταίων νόμων αυθαιρέτων. Αν ο νομοθέτης ήθελε να εξαρτήσει την έκπτωση του προστίμου με τον απόλυτο ορισμό του υπογείου κατά ΓΟΚ 85/00 είχε κάθε ευκαιρία να το κάνει, στον αρχικό ν. 4178, στην τροποποίησή του καθώς και στο ν. 4495. Για παράδειγμα εξάρτησε κατά απόλυτο τρόπο τον μειωτικο σε σοφίτες σύμφωνα με τον ορισμό τους κατά ΝΟΚ (αφού δεν υπήρχε προφανώς ορισμός κατά ΓΟΚ). Δεν έκανε όμως την ίδια εξάρτηση ούτε με το πατάρι ενώ θα μπορούσε. ¨Οπως διαπιστώσατε πουθενά δεν αναφέρεται ο ορισμός υπογείου κατά ΓΟΚ. Αντιθέτως αναφέρεται το αφηρημένο "υπόγειες στάθμες" αφήνοντας κατά τη γνώμη μου ένα κρυφό "δώρο" στη διακριτική ευχέρεια του μηχανικού να το δεχτεί. Τόσο η εγκύκλιος όσο και μια άποψη του άλλοτε help desk που διαφοροποιήθηκαν από το λεκτικό του νόμου ερμηνεύοντάς τον με πλήρη διαστρέβλωση δεν ήταν ποτέ υποχρεωτική η εφαρμογή τους και για καμία εγκύκλιο, η οποία "παράαγει" νόμο μη έχοντας τέτοια δικαιοδοσία, δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της.
 23. 1 point
  Αν τηρήθηκε η στάθμη του κτιρίου και έχεις απλώς ξεμπάζωμα της μιας πλευράς τότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις μειωτικό + αναλυτικό για το ξεμπάζωμα. Αν το κτίριο θεμελιώθηκε ψηλότερα και δεν έχεις πλέον υπόγειο αλλά ισόγειο πρέπει να υπολογίσεις υπέρβαση δόμησης χωρίς μειωτικό + υπέρβαση ύψους
 24. 1 point

  1,307 downloads

  Πηγές κινδύνου που μπορουν να φανούν χρήσιμες σε μελέτη εκτίμησης επαγγελματικου κινδύνου.
 25. 1 point
  δες αυτο ΕΓΚ 525//1997: Αποδοχή γνωμοδότ.σχετ.με εφαρμογ.άρθρ.25 Ν.1337/83 (180144) Αρθρο 0 Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ., ΤΜΗΜΑ Βύ, αριθ. πρωτ. 52502/13-6-1997, Θέμα : Αποδοχή της με αρ. 752/97 γνωμοδότησης Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου μας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν. 1337/83, όπως ίσχυε πριν από τον Ν. 2052/92. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ.Ο.Κ.Κ. Τμήμα Β` Σχετ.: α) 31223/95/14.3.95 έγγραφό σας β) 21/2798/1.9.95 Δ/νση Πολεοδομίας Πιερίας γ) 21/3031/7.9.95 Δ/νση Πολεοδομίας Πιερίας Απαντώντας στο (α) σχετικό σας γνωρίζουμε τα εξής : Κατά τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 29 του ΓΟΚ/85, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα και τα μέχρι τη δημοσίευση του εν λόγω ΓΟΚ, παραχωρηθέντα από το κράτος οικόπεδα, όπως αυτά έχουν απομείνει μετά τη ρύθμιση, εφόσον έχουν είτε τα ελάχιστα όρια αρτιότητας που προβλέπονται κατά τον κανόνα, ή κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που ισχύουν για την περιοχή, είτε εκείνα που προβλέπονται από το άρθρο 25 του Ν. 1337/83. και τα ΠΜ
 26. 1 point
  Συνάδελφοι μια επιβεβαίωση για την ερμηνεία του ποσοστού 10% δόμησης Το άρθρο αναφέρει τα παρακάτω : '' Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων που βρίσκονται μέσα στον όγκο του διατηρητέου κτιρίου ή προσθήκες καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής δόμησης αυτού, ........'' Συγκρίνουμε το 10% με τον υπάρχοντα συντελεστή του υφιστάμενου κτηρίου και όχι τον επιτρεπόμενο του οικοπέδου . Σωστά ? Το ρωτάω γιατί η δόμηση του διατηρητέο υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο Σ.Δ. του οικοπέδου
This leaderboard is set to Athens/GMT+02:00
 • Our picks

  • Καθορισμός περιεχομένου Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα
   Δημοσίευθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΝ, με την οποία γίνεται ο καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών, που προσαρτάται σε δικόγραφα του ν. 2664/1998 (Α’ 275) ενώπιον Δικαστηρίων και το οποίο επιφέρει μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, καθώς και της Δήλωσης του συντάκτη Μηχανικού.

   Αναλυτικά στην απόφαση αναφέρεται:

   Άρθρο 1
   Μορφή και Περιεχόμενο του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών (ΤΔΓΜ)

   1. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών (ΤΔΓΜ), που προσαρτάται, με ποινή απαραδέκτου, στα δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών του ν. 2664/1998 που ασκούνται και κατατίθενται ενώπιον Δικαστηρίων και επιφέρουν γεωμετρικές, άλλως χωρικές, μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, συντάσσεται στο σύστημα συντεταγμένων του Εθνικού Κτηματολογίου (ΕΓΣΑ’87) και περιλαμβάνει την υπό κλίμακα γεωμετρική πληροφορία της περιοχής ενδιαφέροντος, καθώς και την περιγραφική πληροφορία, με τους πίνακες συντεταγμένων, τους πίνακες μεταβολών, τις σημειώσεις,
   τις δηλώσεις του μηχανικού και το υπόμνημα.
   2. Η γεωμετρική πληροφορία της συντασσόμενης πινακίδας (Σχέδιο) συνίσταται:
   Α) Στα στοιχεία της τρέχουσας χωρικής κτηματολογικής βάσης κατά μεταφορά από το κτηματογραφικό διάγραμμα, που το περιεχόμενό του καθορίζεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 37842/30-08-2011 (Β’ 2288), σχετιζόμενα με τα όρια του γεωτεμαχίου που αφορά η επίδικη γεωμετρική μεταβολή, καθώς και με όρια των λοιπών επίδικων επηρεαζόμενων από την ίδια μεταβολή όμορων γεωτεμαχίων.

   Β) Στα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.
   • 1 reply
  • Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες
   Η απόφαση αναφέρει:

   1. Η επικαιροποίηση, των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ ), σειράς ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 ΧΧΧΧ :2009, αποτελεί άμεση προτεραιότητα, λόγω της εν τω μεταξύ εξέλιξης της τεχνολογίας και της επιστήμης στον τομέα κυρίως των υλικών και των ευρωπαϊκών προτύπων.

   2. Η χώρα μας υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της 1ης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ – TOOLKIT I (OECD Competition Assessment Reviews, Greece/Sector: Building Materials, σελ. 328, No 12-15).

   3. Τα κείμενα των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών συνιστούν σημαντική ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικών ή Ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στις δημόσιες συμβάσεις
   κατασκευής έργων.

   4. Με τα εν λόγω κείμενα εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, και διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και στον τομέα των Δομικών Έργων.

   5. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ολοκλήρωσε το έργο της επεξεργασίας των 70 Τεχνικών Προδιαγραφών, της Δημόσιας και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κρίσης των κειμένων αυτών και, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής του ΕΛΟΤ ΤΕ99, προώθησε την έκδοση των κειμένων αυτών, ως Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.

   • 9 replies
  • Σήμανση Ασφαλείας - ISO 7010 - ΠΔ 105/1995
   Σημάνσεις ασφαλείας κατά το πρότυπο ISO-7010 και το ΠΔ 105/1995.

   Το pdf περιλαμβάνει ανά σελίδα τη σήμανση, τον τίτλο και την αρίθμηση καθώς και σύντομη περιγραφή. Τα σήματα βρίσκονται και μεμονωμένα εδώ.

   Πηγή:

   Wikipedia, Πρότυπο ISO-7010, σήμανση


   ΠΔ 105/1995


   Ίδια επεξεργασία για την παραγωγή pdf και μορφής προς εκτύπωση.
    
    • Upvote
    • Thanks
    • Like
   • 0 replies
  • Σχεδιάζονται θεσμικές αλλαγές με επίβλεψη δημόσιων έργων και μελετών από ιδιώτες μηχανικούς
   Θα περιλαμβάνεται στο πακέτο θεσμικών μέτρων που ετοιμάζουν στο υπουργείο Υποδομών. Στόχος να περιοριστούν οι παράλογες εκπτώσεις και να παραδίδονται ποιοτικά έργα.

   Η επίβλεψη δημόσιων έργων και μελετών και από πιστοποιημένες ιδιωτικές εταιρείες που θα επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια, μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τη γενική εποπτεία και ευθύνη του οποίου θα έχει το υπουργείο Υποδομών, περιλαμβάνεται στο πακέτο των θεσμικών αλλαγών που θα καταθέσει στις αρχές του νέου έτους το υπουργείο Υποδομών. Το πακέτο θα περιλαμβάνει θεσμικές αλλαγές, ώστε να σταματήσει ο φαύλος κύκλος των υψηλών εκπτώσεων στα δημόσια έργα, που ενίοτε φτάνουν το 70%-80% του προϋπολογισμού.

   Εξαιτίας των παράλογων εκπτώσεων έχει δημιουργηθεί ένα σπιράλ καταστροφής στον κατασκευαστικό κλάδο αφού οι υγιείς επιχειρήσεις βλέπουν θρασείς ανταγωνιστές τους να παίρνουν τα λιγοστά δημόσια έργα με παράλογα υψηλές εκπτώσεις. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τις τρύπες του θεσμικού πλαισίου και τις αδυναμίες των κρατικών υπηρεσιών, διεκδικούν αυξήσεις του κόστους. Ετσι ένα έργο που δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό ένα εκατ. ευρώ, ανατίθεται με έκπτωση 60% (δηλαδή με κόστος 400.000 ευρώ) και τελικά μπορεί να κοστίσει 1,2 ή 1,5 εκατ. ευρώ!

   Η ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και μελέτες, υπό αυστηρό θεσμικό πλαίσιο παρακολούθησης, αποτελεί μία από τις προεκλογικές εξαγγελίες της ΝΔ και του τότε τομεάρχη Υποδομών (και σήμερα υπουργού) Κώστα Καραμανλή. Θα λειτουργήσει συμπληρωματικά σε άλλες πρωτοβουλίες όπως η επικαιροποίηση των τιμολογίων και των προδιαγραφών κ.ά.
   • 0 replies
  • Νέα Σχέδια δράσεων Πολιτικής Προστασίας για πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές
   Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), με κύρια αποστολή το συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της διαχείρισης κινδύνων από την εκδήλωση καταστροφών, ολοκλήρωσε την Εγκύκλιο για το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, Εγκύκλιο, η οποία εστάλη με συστημένη αποστολή σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, Δ/νσεις Υπουργείων, Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, κ.α.).

   Ταυτόχρονα η ΓΓΠΠ προχώρησε στην ολοκλήρωση και έκδοση των δύο Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης Διαχείρισης Βραχείων Συνεπειών τόσο από πλημμυρικά φαινόμενα όσο και εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.

   Τα δύο αυτά σχέδια, με κωδικές ονομασίες “ΔΑΡΔΑΝΟΣ” [1] (για το σχέδιο που αφορά στις πλημμύρες) και “IΟΛΑΟΣ” [2](για τις δασικές πυρκαγιές), θα παρουσιαστούν σε συνέντευξη Τύπου στις εγκαταστάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, την Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00.

   Σημειώνεται ότι με τα σχέδια επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με το νέο δόγμα και δομή της ΓΓΠΠ, που αποτυπώθηκε πρόσφατα με τον Ν.4623/19.

   [1] ΔΑΡΔΑΝΟΣ: Ο Δάρδανος, γιός του Δία και Ηλέκτρας κόρης του Άτλαντα, ήταν μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας, που έζησε στα χρόνια μετά τον κατακλυσμό, σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία. Σύμφωνα με το Διόνυσο τον Αλικαρνασσέα, ο Δάρδανος έφυγε απ’ την Αρκαδία για να ιδρύσει μια αποικία στο βορειοανατολικό Αιγαίο Πέλαγος. Ο Δάρδανος βρέθηκε στην Σαμοθράκη μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του Ιασίωνα και την αδελφή του Αρμονία κατά την διάρκεια ενός κατακλυσμού στον οποίο βούλιαξε το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού.

   [2] ΙΟΛΑΟΣ: O Ιόλαος ήταν γιος του ετεροθαλούς αδελφού του Ηρακλή, βοηθός και συμπαραστάτης του τελευταίου τον οποίο υποστήριζε στην επιτέλεση των άθλων του.

   Κατεβάστε απο εδώ την εγκύκλιο
   • 0 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.