Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/15/2019 in all areas

 1. 3 points
 2. 1 point

  1,413 downloads

  Πηγές κινδύνου που μπορουν να φανούν χρήσιμες σε μελέτη εκτίμησης επαγγελματικου κινδύνου.
 3. 1 point
  Πάμε να δώσουμε απαντήσεις Θέματα τιμολόγησης Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων πώλησης, επιτρέπεται να συντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική. Τα λογιστικά βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι τα ποσά του τιμολογίου μπορεί να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Το πόσο Φ.Π.Α. του τιμολογίου εκφράζεται και στο εθνικό νόμισμα. Αυτά ισχύουν ως προς το ζήτημα της τιμολόγησης . Θέματα ΦΠΑ Για τους σκοπούς του ΦΠΑ, ο τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι ο τόπος όπου μια υπηρεσία φορολογείται και υπάγεται σε ΦΠΑ. Υπάρχει μια σειρά κανόνων που καθορίζουν σε ποιο κράτος υπάγονται σε ΦΠΑ οι διάφορες υπηρεσίες. Όταν ο τόπος παροχής των υπηρεσιών βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, η πράξη υπόκειται στους κανόνες ΦΠΑ του κράτους μέλους αυτού και αν το κράτος αυτό δεν είναι η Ελλάδα η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν υπάγεται σε ελληνικό ΦΠΑ και οι ελληνικές αρχές δεν μπορούν να αξιώσουν την είσπραξη ελληνικού φόρου. Περαιτέρω, αν ο τόπος φορολογίας των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η Ελλάδα (σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 14 ΦΠΑ), o φόρος οφείλεται στην Ελλάδα και αποδίδεται σε αυτή, σε κάποιες περιπτώσεις με χρέωση στο τιμολόγιο από τον παρέχοντα την υπηρεσία και σε κάποιες περιπτώσεις μέσω του λήπτη μέσω της αντιστροφής της υποχρέωσης. Αντίθετα, αν ο τόπος φορολογίας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποδεικνύεται ότι δεν είναι η Ελλάδα ο προμηθευτής δεν χρεώνει ελληνικό ΦΠΑ. Δεν θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην Ελλάδα η παροχή υπηρεσίας που παρέχεται από υποκείμενο εγκατεστημένο στην Ελλάδα προς υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος (Κ-Μ) ή τρίτη χώρα (Τ-Χ). Ωστόσο εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις . Μια απο τις εξαιρέσεις σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών σχετική με ακίνητα Παροχή υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14, ο τόπος παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται σε ακίνητα, είναι ο τόπος στον οποίο βρίσκονται τα συγκεκριμένα ακίνητα. Η διάταξη αυτή αποτελεί παρέκκλιση των γενικών κανόνων που τίθενται με τις παραγράφους 2α και 2β του άρθρου 14 και εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την ιδιότητα του λήπτη (Δεν ενδιαφέρει εάν είναι Β2Β ή Β2C). Υπηρεσίες συναφείς με ακίνητα είναι κυρίως οι εργασίες των αρχιτεκτόνων, μηχανικών, τοπογράφων και των γραφείων μελετών και επιβλέψεων, οι οποίες συνδέονται με συγκεκριμένο ακίνητο, συντήρησης ακινήτων, των κτηματομεσιτών και πραγματογνωμόνων, εφόσον συνδέονται με συγκεκριμένο ακίνητο, των συμβολαιογράφων, μεταγγραφοφυλάκων και λοιπών προσώπων, εφόσον συνδέονται με τη μεταβίβαση ακινήτων, εκμετάλλευσης ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και οικιών, κατασκηνώσεων και λοιπών παρόμοιων εγκαταστάσεων, όπως χώρων κάμπινγκ, εγκαταστάσεων χειμερινού τουρισμού κ.λπ., εκμετάλλευσης χώρων στάθμευσης κάθε μορφής μεταφορικών μέσων, ως και κάθε άλλης μορφής χρήση ακινήτου, μίσθωσης χρηματοθυρίδων τραπεζών και βιομηχανοστασίων, αποθήκευσης αγαθών. Ακίνητο για τις ανάγκες του ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών θεωρείται μεταξύ άλλων και κάθε κτίριο ή κατασκευή στερεωμένα στο έδαφος πάνω ή κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, το οποίο δεν μπορεί εύκολα να μετακινηθεί, καθώς και κάθε είδος εξοπλισμού ή μηχανής μόνιμα εγκατεστημένης σε ένα κτίριο, τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν χωρίς να καταστραφεί το κτίριο και κάθε εγκατάσταση ή συναρμολόγηση μηχανών, τα οποία μετά την εγκατάσταση ή συναρμολόγηση θεωρούνται ακίνητη περιουσία (π.χ. υπηρεσίες σχετικές με φωτοβολταϊκά πάρκα). Οι υπηρεσίες αυτές φορολογούνται στην Ελλάδα, εφόσον αφορούν ακίνητο που βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας και εκτός Ελλάδας, εφόσον αφορούν ακίνητο που δε βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας και ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του παρέχοντος ή του λήπτη. Για την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού, απαιτείται η άμεση σύνδεση της υπηρεσίας με συγκεκριμένο ακίνητο που αφορά η παροχή της υπηρεσίας. Στην περίπτωση δε που δεν υπάρχει άμεση σύνδεση της υπηρεσίας με συγκεκριμένο ακίνητο, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2α και 2β. Η απάντηση για τους σκοπούς του ΦΠΑ βρίσκεται στο σκιασμένο με κόκκινο τμήμα της παραπάνω ανάλυσης. Ελπίζω να βοήθησα ...
 4. 1 point
  Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαφήμισης και προβολής προς αλλοδαπή εταιρεία από Έλληνα υποκείμενο στον ΦΠΑ, τόπος παροχής θεωρείται η χώρα εγκατάστασης του λήπτη της υπηρεσίας. Ο γενικός αυτός κανόνας ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που η παροχή της υπηρεσίας γίνεται μέσω τρίτων (προμηθευτών) οι οποίοι συναλλάσσονται με την ελληνική επιχείρηση. Συνεπώς, στο τιμολόγιο της ελληνικής ΑΕ προς την ξένη επιχείρηση δεν θα υπολογισθεί ΦΠΑ με συντελεστή 24%, αλλά θα αναγραφεί η φράση: «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡ. 2, ΑΡΘΡΟ 14, Ν. 2859/2000 Είναι από εδώ: http://epixeirisi.gr/ΒΗΜΑ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ/22342/Τιμολόγηση-παροχής-υπηρεσίας-σε-αλλοδαπή-εταιρεία-τρίτης-χώρας
 5. 1 point
  ΑΣΦΑΛΩΣ και περιλαμβανονται τα κινητά φορτία Q, δεν χωρεί .....διαλογισμο αυτό...!!!! Όσο για το 1.35G+1.50Q που ρωτάς, αυτό αποτελεί ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ και όχι ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΦΟΡΤΙΑ που αναφερει το αρθρο και που είναι πάντα το G+Q. Για το τελευταίο περί κατ2 + 25μ2 σωστά αναρωτιεσαι, εγώ παντως έχω τοποθετηθεί....
 6. 1 point
  Ο 4495 έχει πιο αυστηρό πλαίσιο για τις μελέτες επάρκειας, ζητώντάς τις πολλές φορές και σε κατοικίες (που δεν απαιτούσε ο 4178). Οπότε, ναι μεν μπορεί να μην υπάρχει σαφής οδηγία, αλλά το πνεύμα είναι ότι σε τέτοιες ακραίες αναντιστοιχίες σχεδίων - κατασκευής, δεν θα είσαι 100% καλυμμένος.
 7. 1 point
  η Υ.Α του 2014 ΦΕΚ 57β/2014 αναφέρει ότι μπορείς ή να καλέσεις 2 φορές Ε.Δ ή 1 φορά μετά την ολοκλήρωση α) της κατασκευής προς την όμορη και β) του κατασκευαστικού σταδίου που σου προανέφερα για την υπόλοιπη οικοδομή
 8. 1 point
  Δεν είναι απαραίτητος ο σεισμός. Και με το ι.β. (ίδιο βάρος) μπορεί να γίνει το κακό, ειδικά αν έχει φάει όλο το "ψαχνό" του τοίχου
 9. 1 point
  Έγκλημα και ένας λόγος παραπάνω που ο μισός τοίχος είναι YTONG και όχι τούβλο που είναι ακόμα πιο ευαίσθητο και κανονικά δεν σκάβεται ούτε καν με κομπρεσέρ αλλά με ειδικό πριόνι..
 10. 1 point
  ξαναδες τους νομους...γινεται υπο προυποθεσεις. σωστα [και, ας συνενωθει αυτο με το ιδιο σημερινο άλλο τού ιδίου.......πιγκ-πογκ εγινε το θεμα αυτο...]
 11. 1 point
  αποκλείεται να συμπεριλαμβάνεται καθώς το μόνο που κάνεις είναι ο έλεγχος της θέσης και του περιγράμματος του
 12. 1 point
  Για προυφιστάμενα του 2011 με τους αυθαιρετονόμους γίνεται κάθετη εκτός σχεδίου υπό προυποθέσεις.
 13. 1 point
 14. 1 point
  Απάντησα στο άλλο θέμα σου, πριν να δω αυτό. Δυνατόν ....είναι (μέχρι να γίνει ένας σεισμός), και γιαυτό είναι και τελείως λάθος !
 15. 1 point
  1. όχι, πάει με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο ανέγερσης και όχι με όποιες μας συμφέρει. 2. θα πρεπει να δηλωθεί η πραγματική της χρήση. 3. ναι, υπαρχει παραβαση. Στην ουσία, αυθαίρετη είναι οποια κατασκευή (ή χρήση) δεν εχει αδειοδοτηθεί. Αρα οτι δεν υπάρχει στην αδεια ειναι αυθαίρετο. Ακόμα και η μετατόπιση των κουφωματων, οι διαστάσεις τους, η μη εφαρμογή του κτιριοδομικού κανονισμού, οι πλακοστρώσεις, η υπερυψωμένη μαντρα κλπ κλπ... Το θεμα των αυθαιρετων ειναι μεγάλο κ θα πρέπει να βρεις μηχανικό να στα υπολογίσει. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να βγάλεις το σωστό πρόστιμο κ αδικα ταλαιπωρείσαι. Οι κατασκευές ειναι προ του 28/7/2011; ή οχι; Αποδεδειγμένα με αεροφωτό ή δημόσια εγγραφα, και οχι με ορκο...
 16. 1 point
  Κάτι τέτοιο μήπως? (Menu Express -> Text->Arc-aligned text)
 17. 1 point
  Ανατρέχωντας στις προηγούμενες σελίδες του thread είδα ότι πολλοί συνάδελφοι προτείνουν τον συνδυασμό G+Q πριν και μετά την αυθαιρεσία. Προκύπτει από πουθενά αυτό; Γιατί όχι σκέτο G ή 1.35G+1.50Q; Επίσης, υπάρχει κάποια νεώτερη ετυμηγορία για το αν το εμβαδόν των χώρων που απαλλάσονται από ΜΣΕ (κατηγορία 1, 2 και 3, υπόγεια κτλ.) αφαιρούνται από τον έλεγχο των 25μ2 ή όχι; Κτήριο με συνολικές αυθαιρεσίες κατηγορίας 2 ίσες με 30μ2 και κατηγορίας 4 ίσες με 17μ2: 1)Θα εξαιρεθεί από απαίτηση ΜΣΕ γιατί τα 30μ2 απαλλάσσονται γιατί είναι κατηγορία 2 και τα 17 είναι < 25μ2 ή 2)Δε θα εξαιρεθεί από απαίτηση ΜΣΕ γιατί το άρθρο λέει και το σύνολο εν προκειμένω είναι 47μ2>25μ2 Οι γνώμες που έχουν δωθεί στο παρελθόν υποστηρίζουν πειστικά και τις δυο απόψεις, ήθελα να μάθω αν είχαμε κάποια νεώτερη αποσαφήνιση.
 18. 1 point
  venezia Για να είμαι σίγουρος στον Chrome ανοίγω New Incognito Window (Ctrl+Shift+N) το οποίο δεν "συμβουλεύεται" το ιστορικό και δουλεύει πάντα και χωρίς να διαγράφω το ιστορικό!
 19. 1 point
  παρ. 6 άρθρου 50 Ν 4495 όπως συμπληρώθηκε με την με την παρ.2 Αρθ-12 του Ν-4612/19 ΦΕΚ-77/Α/23-5-19. "6. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) είτε σύμφωνα με τον Ν-4030/11 (ΦΕΚ-249/Α/11) κατά το χρονικό διάστημα από 1-3-2012 έως 31-12-2017, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως 31-12-2021". Για την άδεια του 2008 έχουμε την παρ 5 και ημερομηνία λήξης την 31/12/2020. 5. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών και τυχόν αναθεωρήσεών τους, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1-3-11, καθώς και άδειες που εκδόθηκαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και έως την 1-3-12 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/13-7-93), παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως τις 31-12-20".(τροποποίηση σύμφωνα με την παρ.3 Αρθ-30 του Ν-4513/18 ΦΕΚ-9/Α/23-1-18)
 20. 1 point
  Αφού πρόκειται για βεβαίωση δεν πρέπει να συμπληρώσεις τίποτα στα φύλλα καταγραφής αν θες μπορείς νατο αναφέρεις στη τεχνικη εκθεση.Αυτο που σου ζητάει είναι όταν δηλώνεις αυθαίρετο και χρειάζεται έγκριση επιτροπής.
 21. 1 point
  Συμφωνώ με το συνάδελφο ΙΑΣΟΝΑ. Δεν είναι κάτι νέο αυτό που ρωτάς και απορώ πως δεν το γνωρίζεις έχοντας περάσει 3 νόμοι αυθαιρέτων τα τελευταία 8 χρόνια. Δεν υπολογίζεται το πρόστιμο όπως θα υπολόγιζες χώρους στο ΣΔ αν είχες να εκδώσεις μια οικοδομική άδεια. Με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια έχεις 50 τμ παραπάνω υπόγειο ως αυθαίρετη κατασκευή. Αυτη η επιφάνεια λογίζεται ως ΥΔ με μειωτικό (είτε 0,50 είτε 0,30). Το ίδιο θα υπολόγιζες και αν είχες 50 τμ αλλαγής χρήσης από νόμιμο υπόγειο σε κατοικία. Πρέπει να το δεις ως ένα δώρο του νομοθέτη στους αυθαιρετούχους χώρων σε υπόγειες στάθμες (πρόσεξε τη διατύπωση. Ουδεμία σύνδεση κάνει και πότε δεν έκανε κανένας νόμος, του υπογείου με βάση τον ορισμό του κατά ΓΟΚ) 6. Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου εφαρμόζεται συντελεστής 0,30 για τους χώρους σε: α) υπόγειες στάθμες που δεν αποτελούν αυτοτελή χώρο, αλλά συνδέονται λειτουργικά με τον υπερκείμενο όροφο, β) εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) και σοφίτες που δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο. Στις υπόγειες στάθμες, που αποτελούν αυτοτελή χώρο, καθώς και σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κ.λπ.) επιφάνειας έως 50 τ.μ., εφαρμόζεται συντελεστής 0,50.
 22. 1 point
  δεν υπαρχει καμμια "πρωτη φαση" Εχει δυο ανεξαρτητα γηπεδα. Παει στον συμβ/φο και συντασεται το συμβολαιο για τα 30 στρ. με επικληση χρησικτησιας. Και το αλλο το εχει απο τιτλο μεταγεγραμμενο. Συννεννοήσου με τον συμβ/φο
 23. 1 point
  Οι 'υπόγειες στάθμες" αποτελούν διαχρονικά, τα τελευταία χρόνια ίσως την πιο "δημιουργική ασάφεια" των δυο τελευταίων νόμων αυθαιρέτων. Αν ο νομοθέτης ήθελε να εξαρτήσει την έκπτωση του προστίμου με τον απόλυτο ορισμό του υπογείου κατά ΓΟΚ 85/00 είχε κάθε ευκαιρία να το κάνει, στον αρχικό ν. 4178, στην τροποποίησή του καθώς και στο ν. 4495. Για παράδειγμα εξάρτησε κατά απόλυτο τρόπο τον μειωτικο σε σοφίτες σύμφωνα με τον ορισμό τους κατά ΝΟΚ (αφού δεν υπήρχε προφανώς ορισμός κατά ΓΟΚ). Δεν έκανε όμως την ίδια εξάρτηση ούτε με το πατάρι ενώ θα μπορούσε. ¨Οπως διαπιστώσατε πουθενά δεν αναφέρεται ο ορισμός υπογείου κατά ΓΟΚ. Αντιθέτως αναφέρεται το αφηρημένο "υπόγειες στάθμες" αφήνοντας κατά τη γνώμη μου ένα κρυφό "δώρο" στη διακριτική ευχέρεια του μηχανικού να το δεχτεί. Τόσο η εγκύκλιος όσο και μια άποψη του άλλοτε help desk που διαφοροποιήθηκαν από το λεκτικό του νόμου ερμηνεύοντάς τον με πλήρη διαστρέβλωση δεν ήταν ποτέ υποχρεωτική η εφαρμογή τους και για καμία εγκύκλιο, η οποία "παράαγει" νόμο μη έχοντας τέτοια δικαιοδοσία, δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της.
 24. 1 point
  Αν τηρήθηκε η στάθμη του κτιρίου και έχεις απλώς ξεμπάζωμα της μιας πλευράς τότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις μειωτικό + αναλυτικό για το ξεμπάζωμα. Αν το κτίριο θεμελιώθηκε ψηλότερα και δεν έχεις πλέον υπόγειο αλλά ισόγειο πρέπει να υπολογίσεις υπέρβαση δόμησης χωρίς μειωτικό + υπέρβαση ύψους
 25. 1 point
  δες αυτο ΕΓΚ 525//1997: Αποδοχή γνωμοδότ.σχετ.με εφαρμογ.άρθρ.25 Ν.1337/83 (180144) Αρθρο 0 Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ., ΤΜΗΜΑ Βύ, αριθ. πρωτ. 52502/13-6-1997, Θέμα : Αποδοχή της με αρ. 752/97 γνωμοδότησης Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου μας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν. 1337/83, όπως ίσχυε πριν από τον Ν. 2052/92. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ.Ο.Κ.Κ. Τμήμα Β` Σχετ.: α) 31223/95/14.3.95 έγγραφό σας β) 21/2798/1.9.95 Δ/νση Πολεοδομίας Πιερίας γ) 21/3031/7.9.95 Δ/νση Πολεοδομίας Πιερίας Απαντώντας στο (α) σχετικό σας γνωρίζουμε τα εξής : Κατά τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 29 του ΓΟΚ/85, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα και τα μέχρι τη δημοσίευση του εν λόγω ΓΟΚ, παραχωρηθέντα από το κράτος οικόπεδα, όπως αυτά έχουν απομείνει μετά τη ρύθμιση, εφόσον έχουν είτε τα ελάχιστα όρια αρτιότητας που προβλέπονται κατά τον κανόνα, ή κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που ισχύουν για την περιοχή, είτε εκείνα που προβλέπονται από το άρθρο 25 του Ν. 1337/83. και τα ΠΜ
 26. 1 point
  Συνάδελφοι μια επιβεβαίωση για την ερμηνεία του ποσοστού 10% δόμησης Το άρθρο αναφέρει τα παρακάτω : '' Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων που βρίσκονται μέσα στον όγκο του διατηρητέου κτιρίου ή προσθήκες καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής δόμησης αυτού, ........'' Συγκρίνουμε το 10% με τον υπάρχοντα συντελεστή του υφιστάμενου κτηρίου και όχι τον επιτρεπόμενο του οικοπέδου . Σωστά ? Το ρωτάω γιατί η δόμηση του διατηρητέο υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο Σ.Δ. του οικοπέδου
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
 • Our picks

  • Όλες οι προθεσμίες που ισχύουν για διόρθωση τετραγωνικών στους Δήμους, αυθαίρετα, Κτηματολόγιο, δασικούς χάρτες
   Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν πολλά να σκεφτούν. Οι υποχρεώσεις είναι πολλές και υπάρχει δικαιολογημένη σύγχυση γύρω από τις προθεσμίες και τις παρατάσεις που δόθηκαν ή δε δόθηκαν.

   Εδώ θα δείτε όλες τις προθεσμίες που ισχύουν για:

   Τη διόρθωση των τετραγωνικών στους Δήμους


   Την τακτοποίηση αυθαρέτων (πολεοδομικές αυθαιρεσίες)


   Τη δήλωση στο Κτηματολόγιο


   Τους δασικούς χάρτες
   1. ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

   Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Οι δηλώσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr/

   2. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5

   Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 η δυνατότητα υπαγωγής στο Νόμο 4495/17.
   Αυτή η προθεσμία αφορά τα κτίσματα που κτίσηκαν εξ ολοκλήρου χωρίς οικοδομική άδεια ή κτίσματα με μεγάλες αυθαιρεσίες (υπέρβαση δόμησης και κάλυψης άνω του 40% και ύψους άνω του 20%) και ανήκουν στην κατηγορία 5 του Ν. 4495/17. 
    
   3. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1 - 4

   Τα συγκεκριμένα αυθαίρετα θα μπορούν να τακτοποιηθούν και μετά τηΝ 30ή Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2026 αλλά με ετήσιες κλιμακωτές προσαυξήσεις. 
    
   4. ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

   Λήγει στις 13 ή 14 ή 15 ή 18 Σεπτεμβρίου 2020 (ανάλογα την Περιφερειακή Ενότητα) η δήλωση κτισμάτων που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια και βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων, προκειμένου να γίνει η αναθεώρηση του δασικού χάρτη και να εξαιρεθούν.
    
   5. ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

   Λήγει στις 13 ή 14 ή 15 ή 18 Σεπτεμβρίου 2020 (ανάλογα την Περιφερειακή Ενότητα) η δήλωση αγροτικών ακινήτων που έχουν νόμιμη άδεια εκχέρσωσης με πράξεις της διοίκησης, ώστε να αναμορφωθούν οι δασικοί χάρτες που θα χρησιμοποιεί από το 2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις.

   6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

   Λήγει 31 Οκτωβρίου 2020 η άτυπη παράταση που έδωσε η κυβέρνηση για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις κτηματολογίου χωρίς πρόστιμα.

   Με πληροφορίες από το taxydromos.gr
   • 4 replies
  • Για πρώτη φορά αναπαραγωγή φλαμίνγκο στην Ελλάδα στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής
   Μπροστά σε μια έκπληξη βρέθηκαν εθελοντές της Δράσης για την Άγρια Ζωή όταν διαπίστωσαν ότι στη Λιμνοθάλασσα του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική, υπήρχαν μωρά φλαμίνγκο, αναπαραγωγή που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.   Ωστόσο, αν και πρόκειται για μοναδικό γεγονός, η όχληση από ιδιώτη με drone για τη λήψη βίντεο και φωτογραφιών, είναι πιθανό να έχει καταστρέψει φωλιές.  

   Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, στη Λιμνοθάλασσα καταγράφηκαν στις αρχές Μαΐου, 180 φωλιές φοινικόπτερων από εθελοντές της Δράσης, οι οποίοι κράτησαν κρυφή την πληροφορία προκειμένου να μη συρρεύσουν επισκέπτες και ενοχλήσουν τα πουλιά, προκαλώντας ενδεχομένως εγκατάλειψη των φωλιών και αποτυχία της αναπαραγωγής.


   Ωστόσο και παρά το γεγονός ότι οι πτήσεις drone απαγορεύονται στις περιοχές Natura 2000, «κυκλοφόρησε βίντεο αυτές τις ημέρες στα κοινωνικά δίκτυα, στο οποίο εμφανώς τα πουλιά της αποικίας πετούν σε πανικό και είναι πιθανόν να έχουν καταστραφεί φωλιές».   «Όσο και αν θέλουμε να τα δούμε από κοντά, είναι σημαντικό να κρατάμε τις αποστάσεις μας.

   Είναι κρίμα να αποτύχει αυτή η πρώτη προσπάθεια αναπαραγωγής του είδους στη χώρα μας από τη δική μας απερισκεψία και περιέργεια», τονίζει στην ανακοίνωση η βιολόγος του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, Εύα Κατράνα.   Τα φοινικόπτερα, με την επιστημονική ονομασία Phoenicopterus roseus, έκαναν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα τα τελευταία τριάντα χρόνια και έκτοτε η παρουσία τους έχει επεκταθεί σε πολλούς υγροτόπους, όπου συναντώνται σε μεγαλύτερους αριθμούς το χειμώνα. Την άνοιξη, τα ενήλικα άτομα πηγαίνουν για την αναπαραγωγή σε αποικίες της Μεσογείου (στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία την Τουρκία και τη Βόρεια Αφρική).  

   Στην Ελλάδα είχαν γίνει προσπάθειες αναπαραγωγής σε υγροτόπους όπως η Λιμνοθάλασσα Αλυκής Κίτρους, η Κορώνεια και το έλος Πτελέας, δίχως όμως επιτυχία.    • Like
   • 0 replies
  • e-Άδειες: 129.390 χιλιάδες οικοδομικές άδειες έχουν διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά – Στατιστικά στοιχεία από την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών
   Η απολύτως επιτυχημένη λειτουργία και τα οφέλη που προκύπτουν  για την οικονομία, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις επισφραγίζονται από τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία για τον ενάμιση χρόνο λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, μέσω του συστήματος e-adeies, που δίνει το ΤΕΕ στη δημοσιότητα.

   Η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών αποτελεί μία από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει υποστηρίξει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και έχει βοηθήσει ήδη σημαντικά, στον ενάμιση χρόνο εφαρμογής του, να συντομευθούν οι χρόνοι για την έκδοση αδειών και να μειωθεί το κόστος.

   Το σύστημα e-adeies, που διαρκώς αναπτύσσεται και διευρύνεται, εντάσσοντας νέες υπηρεσίες και διαδικασίες στη λειτουργία του, ως  εμβληματική  ψηφιακή μεταρρύθμιση,   που υλοποίησε και λειτουργεί το ΤΕΕ, με την ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή των ελλήνων διπλωματούχων μηχανικών, συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του ίδιου του έργου των μηχανικών, στην αξιοπιστία και τη διαφάνεια της αδειοδότησης τεχνικών έργων και επενδύσεων αλλά και στην  ψηφιακή μετάβαση του κράτους. Ταυτοχρόνως ανοίγει το δρόμο για την επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση,  τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, που αποτελεί πρωτοβουλία του ΤΕΕ και του Προέδρου του Γιώργου Στασινού, η οποία έχει υιοθετηθεί και θεσμοθετηθεί ήδη από την κυβέρνηση, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή του και να τεθεί σε λειτουργία σε σύντομο, σχετικά, χρόνο.
   • 1 reply
  • ΝΟΚ_v13_1 + Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών
   Το κείμενο του Ν.4067 (ΝΟΚ) με ενσωματωμένες τις Τεχνικές Οδηγίες εφαρμογής του και επικεφαλίδες κατ' άρθρο.

   Αλλαγές με τον ν.4664/20 (ΦΕΚ 32Α/14.2.2020)

   Αλλαγές με τον ν.4663/20 (ΦΕΚ 30Α/12.2.2020)

   Αλλαγές με τον ν.4643/19 (ΦΕΚ 193Α/3.12.2019)

   Αλλαγές με τον ν.4635/19 (ΦΕΚ 167Α/30.10.2019)

   Αλλαγές με τον ν.4605/19 (ΦΕΚ 52Α/1.4.2019)

   Αλλαγές με τον ν.4602/19 (ΦΕΚ 45Α/9.3.2019)

   Αλλαγές με τον ν.4546/18 (ΦΕΚ 101Α/12.6.2018)

   Αλλαγές με τον ν.4513/18 (ΦΕΚ 9Α/23.1.2018)

   Αλλαγές με τον ν.4495/17 (ΦΕΚ 167Α/3.11.2017)

   Αλλαγές με τον ν.4467/17 (ΦΕΚ 56Α/13.4.2017)

   Αλλαγές με τον ν.4414/16 (ΦΕΚ 149Α/9.8.2016)

   Αλλαγές με τον ν.4342/15 (ΦΕΚ 143Α/9.11.2015)

   Αλλαγές με τον ν.4315/14 (ΦΕΚ 269Α/24.12.2014)

   Αλλαγές με τον ν.4280/14 (ΦΕΚ 159Α/8.8.2014)

   Αλλαγές με τον ν.4258/14 (ΦΕΚ 94Α/14.4.2014)

   Αλλαγές μέχρι και τη δημοσίευση του ν.4178/13 (ΦΕΚ 174Α/8.8.2013)

   Σχετικά αποσπάσματα από τις Τεχνικές Οδηγίες ΝΟΚ (απόφαση 63234/19.12.2012)

    

   Σε μορφή word (για το γραφείο) + σε μορφή pdf (για κινητό ή tablet)
    • Upvote
    • Thanks
    • Like
   • 381 replies
  • Αυτά είναι τα μεγάλα έργα του πακέτου των 13δισ. ευρώ του Υπουργείου Υποδομών
   Όχι μία, αλλά δύο φορές έχει μιλήσει το τελευταίο διάστημα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής για το σχεδιασμό έργων υποδομής, αξίας 13δισ. ευρώ που σχεδιάζει το υπουργείο του για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας την επόμενη μέρα από κρίση που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού.

   Η νέα περίοδος που σχεδιάζεται από την κυβέρνηση θα φέρει το υπουργείο ΥΠΟΜΕ, μετά από πολλά χρόνια, στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος και θα αποτελέσει ένα από τα καίρια εργαλεία για να πέσει ζεστό χρήμα στην πραγματική οικονομία.

   Επιπλέον, μεγάλος στόχος είναι να βγει ο κλάδος από την περιδήνηση στην εσωστρέφεια που έχει πέσει τα τελευταία χρόνια και να δοθεί το σήμα πως ήρθε η ώρα των έργων. Σύμφωνα με κυβερνητικό στέλεχος, στόχος είναι να ξεκινήσει μέσα στο 2020, σειρά δημοπρατήσεων μεγάλων έργων με τα αντιπλημμυρικά και τα σιδηροδρομικά σε πρώτο πλάνο.

   ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΩΝ 13ΔΙΣ.ΕΥΡΩ

   Ο σχεδιασμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περιλαμβάνει πολλά έργα και έχει ορίζοντα μέχρι το 2023, αλλά με μία εμπροσθοβαρή πολιτική. Τα έργα καλύπτουν όλη τη βεντάλια αντικειμένων του υπουργείου, δηλαδή οδικά, Μετρό, σιδηροδρομμικά, περιβαλλοντικά κ.α.

   Τα βασικά έργα του σχεδιασμού αυτού σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com είναι:

   -Η γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας με κόστος 1,8δισ.ευρώ
   –Σιδηροδρομικά έργα νέας γενιάς με κόστος περίπου 3,5δισ.ευρώ
   –Επεκτάσεις της Αττικής Οδού με περίπου 1,5δισ.ευρώ
   -Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης με περίπου 2δισ.ευρώ
   –Αντιπλημμυρικά έργα (περιλαμβάνονται και εκείνα στις παραχωρήσεις) περίπου 800εκατ.ευρώ
   –Έργα Οδικής Ασφάλειας περίπου 450εκατ.ευρώ
   -Ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Ε65 με 700εκατ.ευρώ
   –Πάτρα-Πύργος & Άκτιο-Αμβρακία με 450εκατ.ευρώ
   -H αναβάθμιση της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με 300εκατ.ευρώ
   -Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στα δυτικά με περίπου 500εκατ.ευρώ
   -Ο Οδικός Άξονας Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη με 300εκατ.ευρώ.
   • 0 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.