Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 11/09/2021 in all areas

 1. Από προσωπική εμπειρία αλλά και μετά απο συζήτηση με συναδέλφους που χρησιμοποιούν το ΡΑΦ και είναι καλοί γνώστες του προγράμματος και των κανονισμών, θα ήθελα να επισημάνω μια πρώτη λίστα απο ελλείψεις και λάθη του προγράμματος που χρησιμοποιείται απο ολοένα και περισσότερους συναδέλφους και διαφημίζεται ως Καινοτόμο-Διαφανές-Ελέγξιμο. Ευτυχώς που το ΡΑΦ είναι σε μεγάλο βαθμό διαφανές και ελέγξιμο αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε εύκολα τα λάθη του και θα ζούσαμε με την ψευδαίσθηση χρήσης του τέλειου προγράμματος. Η παρακάτω λίστα αφορά την κύρια μονάδα και την υπομονάδα Ο/Σ. Τα προβλήματα για τις υπόλοιπες υπομονάδες θα αναφερθούν μετέπειτα. Σκοπός είναι να λάβουν γνώση οι συνάδελφοι για τα θέματα αυτά που ίσως να μην τα γνωρίζουν και να συμπληρώσουν όσοι θέλουν τις δικές τους παρατηρήσεις. 1) Δεν γίνεται έλεγχος συνάφειας κόμβου (για τον καθορισμό μέγιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου οπλισμού δοκών/ελάχιστου απαιτούμενου πλάτους του στύλου). 2) Δεν υπάρχει δυνατότητα προσαύξησης εντατικών μεγεθών σε μαλακό όροφο (πχ λόγω έλλειψης τοιχοπληρώσεων). 3) Δεν γίνεται έλεγχος της ελάχιστης διαμέτρου τυμπάνου κάμψης, ούτε και μπορεί να οριστεί από τον χρήστη. 4) Δεν γίνεται έλεγχος ελάχιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων δοκών, υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων. 5) Δεν γίνεται έλεγχος μέγιστης εκκεντρότητας δοκού-υποστυλώματος. 6) Δεν γίνεται μετάθεση διαγράμματος καμπτικής ροπής δοκών. 7) Δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι κανονικότητας και μέγιστου επιτρεπόμενου q. 8] Δεν υπάρχει ορθή αντιμετώπιση υψίκορμων δοκών (αντιμετωπίζονται ως συμβατικές). 9) Δεν εκτελείται σωστά ο έλεγχος κόμβων σε διάτμηση σε ΚΠΥ όταν τα υποστυλώματα δεν είναι ορθογωνικά. 10) Δεν αντιμετωπίζεται η συνέχεια οπλισμού σε συνεχείς δοκούς (επηρεάζει τον ικανοτικό έλεγχο κόμβων) και δεν υπολογίζεται το απαιτούμενο μήκος αγκύρωσης τους. 11) Δεν συνυπολογίζεται ο οπλισμός πλακών εντός του συνεργαζόμενου πλάτους πλακοδοκών για τον ικανοτικό έλεγχο. 12) Δεν υπάρχει δυνατότητα εναλλακτών φορτίσεων πλακών σε μια κάτοψη. 13) Δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι λειτουργικότητας στις απλές πλάκες, παρά μόνο έλεγχος του κριτηρίου απαλλαγής από αναλυτικό έλεγχο βέλους κάμψης (l/d). 14) Ο χρήστης δεν μπορεί να τοποθετήσει δισδιαγώνιο οπλισμό σε δοκούς ΚΠΜ. 15) Δεν γίνεται έλεγχος της επικάλυψης και της κατηγορίας αντοχής του σκυροδέματος και δεν μπορεί να οριστεί κατηγορία έκθεσης που θα καθόριζε την ελάχιστη επικάλυψη και αντοχή. 16) Δεν μπορεί να οριστεί η τιμή των συντελεστών ψ ανά φόρτιση, παρά μόνο ανά όροφο. 17) Στις πλάκες ελέγχεται μόνο ένας συνδυασμός φόρτισης και όχι αυτοί που ορίζει ο χρήστης στους συνδυασμούς. 18) Δεν ελέγχονται σωστά τα μέγιστα και ελάχιστα ποσοστά οπλισμού σε δοκούς και τοιχώματα. 19) Απουσιάζουν υποστυλώματα και τοιχώματα μορφής Z και Η. 20) Οι δοκοί δεν ελέγχονται σε όλο το μήκος τους έναντι κάμψης (μόνο σε αρχή μέσον και τέλος) και ενώ μπορεί να εμφανίζεται υπέρβαση στο διάγραμμα αυτή δεν αντικατοπτρίζεται στον έλεγχο του μέλους και στον λόγο εξάντλησης. 21) Σε διαιρεμένες δοκούς δημιουργούνται προβλήματα (σημ. ο χρήστης δεν μπορεί να ορίσει ποια δοκός είναι στηρίζουσα για να θεωρηθεί ως ενιαία για να γίνουν οι έλεγχοι) όπως: α) δεν ελέγχεται η ικανοτική τέμνουσα στα διαιρεμένα μέλη, β) υπολογίζεται λάθος το μήκος διάτμησης (άρα λάθος και το θy και ο m και τα αποτελέσματα της pushover και η διατμητική αντοχή κατά ΚΑΝΕΠΕ... αλλά για τα λάθη στην Αποτίμηση θα γίνει χωριστή αναφορά), γ) δεν εκτελείται σωστά ο έλεγχος λυγηρότητας, δ) υπολογίζεται λάθος το beff των πλακοδοκών, εκτός αν οριστεί μακροδοκός (το ΡΑΦ χρησιμοποιεί ούτως ή αλλως προσεγγιστικό τύπο για τον υπολογισμό του beff και όχι τον ακριβή τύπο του EC2). O τωρινός ρυθμός ουσιαστικής βελτίωσης του προγράμματος είναι πολύ αργός και οι αναβαθμίσεις παρότι σχετικά τακτικές περιορίζονται συνήθως σε λίγες διορθώσεις κάθε φορά και δεν αγγιζουν τα παραπάνω ουσιαστικά χρονίζοντα προβλήματα τα οποία πολλοί συνάδελφοι αγνούν αφού δεν αναφέρονται πουθενά στο εγχειρίδιο. Παρόλαυτά, ελπίζω η ομάδα ανάπτυξης του προγράμματος να προχωρήσει με ταχύτερο ρυθμό στη διόρθωση τους. Εμπιστευτήκαμε ένα πρόγραμμα, πληρώνουμε συμβόλαια υποστήριξης και δεν θέλουμε να διακυβεύεται η αξιοπιστία των μελετών μας και η ασφάλεια των κατασκευών.
  9 points
 2. Παράδειγμα καταχώρισης τιμολογίου Μηχανικός εκδίδει τιμολόγιο καθαρής αξίας 1250€ για υπηρεσίες που παρείχε σε τεχνική εταιρεία. Έλαβε 1300€ γιατί ο ΦΠΑ είναι 300€ και η παρακράτηση 250€. Πληρώθηκε εν μέρει με κατάθεση στον λογαριασμό του (700€) και εν μέρει με επιταγή (600€). Αφού εισέλθουμε στην ειδική φόρμα καταχώρησης, επιλέγουμε "Εισαγωγή παραστατικού". Είδος παραστατικού: Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών Τύπος παραστατικού: Τιμολόγιο παροχής Γενικά στοιχεία παραστατικού Συμπληρώνουμε αριθμό σειράς (0, αν δεν υπάρχει), αύξοντα αριθμό και ημερομηνία έκδοσης. Τρόπος εξόφλησης: Επαγγελματικός λογαριασμός ημεδαπής Ποσό: 700 Επιλέγουμε: "Προσθήκη τρόπου εξόφλησης" Τρόπος εξόφλησης: Επιταγή Ποσό: 600 Στοιχεία εκδότη Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας Στοιχεία αντισυμβαλλομένου Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του λήπτη Σύνοψη — Χαρακτηρισμοί παραστατικού Καθαρή αξία: 1250 Συντ. ΦΠΑ: 24% Ποσό ΦΠΑ: 300 (υπολογίζεται αυτόματα) Επιλέγουμε: "Προσθήκη χαρακτηρισμών γραμμής" Επιλέγουμε: "Προσθήκη χαρακτηρισμού" Κατηγορία: 1.3 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Είδος: Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές – επιτηδευματιών (Ε3_561_001) Ποσό: 1250 Επιλέγουμε: "Επιστροφή στο παραστατικό" Φόροι παραστατικού Επιλέγουμε: "Προσθήκη νέου φόρου" Τύπος φόρου: Φόροι παρακρ. Κατηγορία φόρου: Περίπτ. δ’ – αμοιβές συμβουλών διοίκησης Υποκείμενη αξία: 1250 Ποσό: 250 (υπολογίζεται αυτόματα) Σύνολα παραστατικού (υπολογίζονται αυτόματα) Καθαρή αξία, ΦΠΑ, Παρακρ. φόροι Συνολική αξία: 1300
  8 points
 3. Version X4.3

  47,095 downloads

  Το κείμενο του Ν.4495/2017 με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα αλλαγές και επικεφαλίδες κατ' άρθρο. Αλλαγές με τον Ν.4849/21 (ΦΕΚ 207Α/5.11.2021) Προσθήκη με την ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/93311/3679 (ΦΕΚ 4874Β/21.10.2021) Αλλαγές με τον Ν.4843/21 (ΦΕΚ 193Α/20.10.2021) Αλλαγές με τον Ν.4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23.7.2021) Αλλαγές με τον Ν.4811/21 (ΦΕΚ 108Α/26.6.2021) Αλλαγές με την ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/39105/1618 (ΦΕΚ 1851Β/7.5.2021) Αλλαγές με τον Ν.4787/21 (ΦΕΚ 44Α/26.3.2021) Αλλαγές με τον Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36Α/9.3.2021) Αλλαγές με τον Ν.4764/20 (ΦΕΚ 256Α/23.12.2020) Αλλαγές με τον Ν.4759/20 (ΦΕΚ 245Α/9.12.2020) Αλλαγές με την ΠΝΠ – Covid19 - (ΦΕΚ 157Α/10.8.2020) Αλλαγές με τον Ν.4715/20 (ΦΕΚ 149Α/1.8.2020) Αλλαγές με τον Ν.4710/20 (ΦΕΚ 142Α/23.7.2020) Αλλαγές με την ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460 (ΦΕΚ 1940Β/21.5.2020) Αλλαγές με τον Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92Α/7.5.2020) Αλλαγές με την ΠΝΠ – Covid19 - (ΦΕΚ 75Α/30.3.2020) Αλλαγές με τον Ν.4676/20 (ΦΕΚ 67Α/19.3.2020) Αλλαγές με τον Ν.4674/20 (ΦΕΚ 53Α/11.3.2020) Αλλαγές με τον Ν.4647/19 (ΦΕΚ 204Α/16.12.2019) Αλλαγές με τον Ν.4643/19 (ΦΕΚ 193Α/3.12.2019) Αλλαγές με τον Ν.4635/19 (ΦΕΚ 167Α/30.10.2019) Αλλαγές με τον Ν.4613/19 (ΦΕΚ 78Α/24.5.2019) Αλλαγές με τον Ν.4612/19 (ΦΕΚ 77Α/23.5.2019) Αλλαγές με τον Ν.4610/19 (ΦΕΚ 70Α/7.5.2019) Αλλαγές με τον Ν.4602/19 (ΦΕΚ 45Α/9.3.2019) Αλλαγές με τον Ν.4585/18 (ΦΕΚ 216Α/24.12.2018) Αλλαγές με τον Ν.4546/18 (ΦΕΚ 101Α/12.06.2018) Αλλαγές με τον Ν.4513/18 (ΦΕΚ 9Α/2018-23.01.2018) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 – α.π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019 ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ οι μέχρι σήμερα σχετικές αποφάσεις ΥΠΕΝ : ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/72311/2992–28.07.2021 - Προέγκριση οικοδομικών αδειών, εγκρίσεις φορέων και κατηγορίες έκδοσης αδειών μετά την ισχύ του ν.4759/2020 ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/61939/2576–25.06.2021 - Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 116 του ν.4495/17, όπως ισχύει ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174-13.05.2020 - Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670–22.10.2018 - Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος "Ηλεκτρονική Πολεοδομία" ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983–31.7.2018 - Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής αδειών (ενημερωμένη έως 20.5.2021) ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507–11.5.2018 - Εφαρμογή της παρ. η του άρθ. 99 του ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631–14.11.2017-Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου Σε μορφή word (για το γραφείο) + σε μορφή pdf (για κινητό ή tablet)
  6 points
 4. Ανέβηκαν νέα αρχεία που διορθώνουν σοβαρή παράλειψη εδαφίου που επεσήμανε ο συνάδελφος tzankan τον οποίο ευχαριστώ για την υπόδειξη. Ονομάστηκαν ως νέα έκδοση Χ4.3 για να γίνει έγκαιρα απομάκρυνση της προηγούμενης έκδοσης.
  6 points
 5. Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα να ξεκινήσω αυτό το θέμα για να εκφράσουν όσοι θέλουν την διαμαρτυρία τους για τακτική που ακολουθείται σε ότι αφορά την έναρξη του προγράμματος εξοικονομώ 2021. Και συγκεκριμένα : 1. Εξαγγέλλεται εδώ και τρεις μήνες το νέο πρόγραμμα και με συνεχείς αναβολές έχει φθάσει τέλος Νοέμβρη και η τελευταία εξαγγελία είναι και πάλι ασαφής : "αρχές Δεκέμβρη". Πόση πια αφερεγγυότητα; 2. Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη ο πλήρης και τελικός οδηγός του προγράμματος. Μετά την προδημοσίευσή του και την διαβούλευση που ακολούθησε, αναρτήθηκαν τμήματά του στην πλατφόρμα, τα οποία όμως χωρίς καμμία ενημέρωση αλλάζουν κατά το δοκούν. Με αυτή την τακτική πως μπορείς να ενημερώσεις τον πελάτη σου και να του ετοιμάσεις τον φάκελλο; 3. Επειδή στο πρόγραμμα θα υπάρχει για πρώτη φορά βαθμολογία και επειδή δεν υπάρχει προηγούμενο, βαδίζουμε όλοι στα τυφλά. Γιαυτό και μετά την δημοσίευση του οριστικού οδηγού (ΦΕΚ) χρειαζόμαστε επιπλέον χρόνο σε σχέση με τα παλαιότερα προγράμματα, για να αξιολογήσουμε και συναποφασίσουμε με τον πελάτη τι πρόταση παρεμβάσεων θα κάνουμε για να έχει σοβαρές πιθανότητες να επιλεχθεί. 4. Αν ισχύει το "αρχές Δεκέμβρη" και ο ένας μήνας περιθώριο για αιτήσεις, σκοπεύουν να μας βάλουν όλους όσους ασχολούμαστε με το πρόγραμμα (και είμαστε πολλοί), να κάνουμε Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά στα γραφεία μας, παλεύοντας με τον χρόνο και την γκρίνια των πελατών. Κατόπιν των παραπάνω προβλημάτων και σίγουρα και όσων επιπλέον διατυπωθούν και από άλλους συναδέλφους, θεωρώ ότι πρέπει : Είτε να μετατεθεί η έναρξη του προγράμματος για την νέα χρονιά και πάντως τουλάχιστον 15 μέρες μετά την δημοσίευση του οριστικού οδηγού (ΦΕΚ), είτε αν ξεκινήσει αρχές Δεκέμβρη, να παραταθεί η διάρκεια υποβολής αιτήσεων μέχρι τέλος Ιανουρίου το νωρίτερο.
  6 points
 6. Συγνώμη, αλλά νομίζω πως αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης ενός φόρουμ μηχανικών. Επίσης με τόση έξαρση λογοκρισίας καλό θα ήταν να μπορούμε να εκφραζόμαστε και να ρωτάμε ελεύθερα ότι θέλουμε στο διαδίκτυο. Απο'κεί και πέρα όποιος δεν επιθυμεί δεν απαντάει. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα φόρουμ στο οποίο τα μέλη θα έχουν πρόσβαση μόνο με Αρ.Μητρώου ΤΕΕ.
  6 points
 7. Μην κουράζεις το μυαλό σου με τόσες λεπτομέρειες.... Οι αυθαιρετονόμοι στηρίχθηκαν στη φιλοσοφία "ψεκάστε - σκουπίστε - τελειώσατε"! Δηλαδή, η Κατηγορία 1 όλα τα ξεπλένει....
  5 points
 8. Θα ήθελα οι συνάδελφοι που έχουν άλλα προγράμματα να γράψουν ένα αντίστοιχο post με λάθη/ελλείψεις/προβλήματα για το FESPA, το SCADA, το STATICS ή το STRAD κ.α. Δεν είναι τέλεια και ας μην τρίβουν τα χέρια τους οι άλλες εταιρείες για τα προβλήματα του ΡΑΦ, ίσως τα άλλα προγράμματα να είναι χειρότερα, δεν το ξέρω. Αλλά το ότι "στη χώρα των τυφλών, βασιλεύει ο μονόφθαλμος", σας καλύπτει εσάς; Αν καλύπτει τους περισσότερους συναδέλφους, δε πρόκειται να αλλάξει τίποτα και ποτέ. Ολες οι εταιρείες θα συνεχίζουν να επαναπαύονται και εμείς θα πληρώνουμε σαν τα κορόιδα να αγοράζουμε προγράμματα + τεχνική υποστήριξη και στο τέλος θα βάζουμε και μια υπογραφή και ο Θεός βοηθός. Και όταν βαρεθείς να λες "και ο Θεός βοηθός", και θελήσεις να πουλήσεις το ΡΑΦ σου, όχι δεν θα έχεις το δικαίωμα...! Πόσο δύσκολο είναι άραγε να υλοποιηθούν σωστά αυτά τα 21 σημεία που έθιξα στο αρχικό μου post; Πάρα πολύ δύσκολο οι προτεραιότητες σου είναι άλλες (νέες υπομονάδες και άλλα "πυροτεχνήματα"). Είναι καινούργια αυτά προβλήματα και δεν έχουν προλάβει να τα διορθώσουν; Κάθε άλλο... Υ.Γ. Περιμένω με αγωνία τις νέες προσφορές του ΤΟΛ για μεγάλες εκπτώσεις εν όψει Black Friday συνοδευόμενες απο webinars και ίσως κάποια νέα υπομονάδα. Καλές αγορές!
  5 points
 9. Και όμως σε άλλα προγράμματα γίνονται. Πχ: Δεν κάνει το FESPA έλεχγχο συνάφειας κόμβου; Δεν κάνει το STRAD επαύξηση εντατικών μεγεθών σε μαλακό όροφο; Υπάρχει θέμα όσο δεν ψάχνει ο χρήστης σε βάθος το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί. Ανάλογα θα ισχύουν και στα υπόλοιπα προγράμματα. Απλά ανέφερα τα του ΡΑΦ γιατί αυτό ξέρω. Η εταιρεία γνωρίζει. Αν θέλει ας απαντήσει και εδώ. Η ανάπτυξη του ΡΑΦ έχει περιοριστεί σε λανσάρισμα νέων υπομονάδων (Λειτουργικότητα, πεπερασμένα κλπ) τη στιγμή που οι υπάρχουσες πάσχουν σοβαρά ή είναι ημιτελείς. Όντως, η εταιρεία γνωρίζει. Το γιατί δεν κάνει κάτι τόσο καιρό το ξέρει αυτή και μόνο. Ναι στην πιστοποίηση και στην απόλυτη διαφάνεια. 1. Εγχειρίδια που τεκμηριώνουν πλήρως τι κάνει = δεν ισχύει. Ψάξε βρες τα 21 σημεία που έγραψα στα εγχειρίδια. 2. Οχι, δεν ειναι δυνατόν να γνωρίσεις αυτά τα 21 ενδεικτικά σφάλματα αν δεν εντρυφήσεις. Απαιτείται αριθμός μελετών και προσπάθεια που δεν τελειώνει σε 1-2 μέρες. 3. Δεν εννοώ ότι δεν είναι καλό πρόγραμμα επειδή έχει ελλείψεις που ίσως έχουν και άλλα προγράμματα. Είναι όμως πολύ κακό να κοροιδεύεις τους πελάτες σου με το να κωφεύεις στις παρατηρήσεις τους για τον εντοπισμό λαθών και ελλείψεων. 4. Δεν είναι ο σκοπός της δημοσίευσης να προτείνω ανταγωνιστικά προγράμματα. Δεν με ενδιαφέρει.
  5 points
 10. @dib Δεν αφορά εμάς η παράταση, απλώς μέχρι το τέλος του έτους δεν θα επιβληθούν πρόστιμα σε περίπτωση λάθους ή μη διαβίβασης των εσόδων.
  5 points
 11. Εἶναι πολύ εὔκολο, διότι εἶναι ἐνσωματωμένα ἀπό τόν "Bill" στίς γλῶσσες τῶν windows (τή στιγμή πού "ἐμεῖς" καταργήσαμε τήν ἱστορική γραφή γιά λόγους δῆθεν εὐκολίας). Στήν ἔκδοση πού χρησιμοποιῶ (w. 7 prof.) τά βήματα εἶναι : Control Panel, Region and Language, Keyboard languages, change language, General, Add ...Greek Polytonic. Δέν χρειάζεται τίποτα ἄλλο. Στέλνω καί τό παρακάτω κείμενο " Πολυτονικό στά windows" γιά βοήθεια. Πολυτονικά στα Windows (XP, Vista & 7) Απαραίτητες ενέργειες: 1. Ενεργοποιούμε την Πολυτονική ρύθμιση πληκτρολογίου: δεξί κλικ στο εικονίδιο της Γλώσσας (κάτω-δεξιά, εκεί που γράφει ΕL ή ΕΝ) -> Ρυθμίσεις -> Προσθήκη -> Επιλέγουμε: Γλώσσα εισαγωγής Ελληνική, και διάταξη πληκτρολογίου Ελληνική Πολυτονική. Με αυτές τις ενέργειες θα έχουμε δύο ρυθμίσεις στην ελληνική γλώσσα: την Ελληνική (δηλ. την μονοτονική ρύθμιση) και την Ελληνική πολυτονική. Εφόσον η εναλλαγή μεταξύ αγγλικών και ελληνικών γίνεται με Alt + Shift, η εναλλαγή μεταξύ ελληνικών μονοτονικών και πολυτονικών γίνεται με Ctrl + Shift. Μπορούμε να καταργήσουμε την μονοτονική ρύθμιση· η πολυτονική ρύθμιση καλύπτει όλες τις ανάγκες (έχοντας όμως υπόψη αυτό που επισημαίνεται στην πρώτη παράγραφο της επόμενης σελίδας). 2. Χρησιμοποιούμε πολυτονική γραμματοσειρά. Στα Windows ΧΡ είναι προεγκατεστημένες οι Palatino Linotype, Tahoma, Microsoft Sans Serif και Arial Unicode MS. Στα Windows Vista υπάρχουν επιπλέον οι Arial, Times New Roman, Courier New και Segoe UI, και στα Windows 7 υπάρχουν επίσης και οι Calibri, Cambria, Consolas και Gabriola. Οι πολυτονικοί χαρακτήρες παράγονται με τον τρόπο που δείχνει ο επόμενος πίνακας (πατάμε το πλήκτρο ή τον συνδυασμό των πλήκτρων, τα αφήνουμε, και μετά πατάμε το γράμμα). Το πλήκτρο AltGr είναι το δεξί Alt και ισοδυναμεί με το αριστερό Ctrl + Alt. Βλέπε επίσης τις απεικονίσεις των συνδυασμών πληκτρολογίου στις επόμενες σελίδες. Πλήκτρο Παραγόμενο πολυτονικό σύμβολο Παράδειγμα AltGr + Shift + ] ή Shift + ] και μετά τελεία Άνω τελεία · [ Περισπωμένη ᾶ { (δηλ. Shift + [) Υπογεγραμμένη ᾳ ' (πλήκτρο δεξιά του τόνου) Ψιλή ἀ " (πλήκτρο δεξιά του τόνου με Shift) 3ασεία ἁ / Ψιλή-Οξεία ἄ ? 3ασεία-Οξεία ἅ = Ψιλή-Περισπωμένη ἆ + 3ασεία-Περισπωμένη ἇ ] Βαρεία ὰ \ Ψιλή-Βαρεία ἂ | 3ασεία-Βαρεία ἃ ~ (πλήκτρο πάνω από το Tab με Shift) 3ιαλυτικά-Βαρεία ῢ AltGr + ` 3ιαλυτικά-περισπωμένη ῧ Οι συνδυασμοί της υπογεγραμμένης (π.χ. ᾷ, ᾀ, ᾁ, ᾄ, ᾅ, ᾆ, ᾇ κ.λπ.) παράγονται με πατημένο το δεξί Alt (AltGr) την στιγμή που πατάμε το πλήκτρο του τόνου ή της περισπωμένης ή του πνεύματος (π.χ. για να γράψουμε ᾄ πατάμε AltGr + / και μετά α). ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Στις περιπτώσεις του συνδυασμού οξείας με υπογεγραμμένη (π.χ. ᾴ) 2 χρησιμοποιηθούμε το πλήκτρο Q αντί για το πλήκτρο του τόνου, δηλ. πατάμε AltGr + q και μετά το γράμμα. Εάν θέλουμε να γράψουμε τους χαρακτήρες που αναγράφονται πάνω στα πολυτονικά πλήκτρα, δηλ. ; : - + " ' / ? [ ] { } _ =, μετά το πάτημα του αντίστοιχου πλή- κτρου πατάμε το κενό διάστημα (space). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: για την απρόσκοπτη γραφή πολυτονικού κειμένου στο MS Word, πρέπει να απενεργοποιηθεί η επιλογή "Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση" (Εργαλεία -> Επιλογές Αυτόματης 3ιόρθωσης).
  5 points
 12. Ναι, οτιδήποτε είναι πριν το 1975 (για κατοικία), είναι κατηγορία 1.
  4 points
 13. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 69019 οικ. Φ.700.13 Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Δι- άταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξε- ων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκατα- στάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020». ΦΕΚ B 5519/2021 το νέο ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου
  4 points
 14. Αρχικά συμφωνώ με τον ΙΑΣΟΝΑ στην τοποθέτησή του. Ναι μεν ο νόμος (από το 2011 μέχρι και τον 4495) αναφέρει ότι μπορεί να υποβληθεί ενιαία δήλωση για περισσότερες της μιας, οριζόντιες ιδιοκτησίες, αλλά είναι απορίας άξιο γιατί ποτέ σε καμία εγκύκλιο δεν δόθηκε ουδεμία οδηγία για τον υπολογιστικό τρόπο αντιμετώπισης. Η άποψη που έχει σχηματιστεί (και στο φόρουμ) από μεγάλο μέρος των συναδέλφων είναι να αποφεύγεται η ενιαία δήλωση ειδικά δε σε περίπτωση διαφορετικών ιδιοκτητών. Φανταστείτε για παράδειγμα να κάνουν μια δήλωση 10 οριζόντιες, να εξοφλούν το πρόστιμο με δόσεις και κάποια στιγμή κάποιος ιδιοκτήτης από αυτές τις 10 ιδιοκτησίες να θέλει να μεταβιβάσει (εξόφληση τουλάχιστον στο 30%), ενώ άλλος ή άλλοι να κάνουν στάση πληρωμών και το πρόστιμο να μην εξοφλείται. Προσωπική μου γνώμη είναι να κάνεις μια δήλωση ανά οριζόντια ιδιοκτησία και μια ξεχωριστή δήλωση για τους κοινόχρηστους χώρους, ελέγχοντας όλους τους κοινόχρηστους κτιρίου και οικοπέδου.
  4 points
 15. Στα γρήγορα αυτά που είδα: 1. Έναρξη στις 13 Δεκεμβρίου και διάρκεια 50 ημέρες (έως 1/2/2022) - Σελ 61 2. Κλήρωση για επιθεωρητή Β ΠΕΑ - Σελ 81 3. Έμεινε το pgen στη θέρμανση κτηρίου/ κτηριακής μονάδας, έφυγε η παράγραφος για την ψύξη - Σελ 47 4. Άλλαξε και η πρόβλεψη για τμηματική ολοκλήρωση - προθεσμία. Πρέπει να γίνει το 25% (σελ 80) σε 6 μήνες (σελ 77)
  4 points
 16. Στο στάδιο που βρισκόμαστε η νομοθεσία ξεχειλώνει μέχρι να βρίσκουν όλα στον όγκο. Όταν αυτό επιτευχθεί θα καταργηθούν οι λοιπές διατάξεις και θα μείνει μόνο ο όγκος. Μετά θα αρχίσει να ξεχειλώνει και αυτός ...
  4 points
 17. Πουθενά. Ασχολείσαι μόνο με έσοδα. Λόγω του ότι το μηδέν δεν έχει φυσικό νόημα, δεν υπάρχει σειρά 0 όπως δεν υπάρχει τιμολόγιο 0. Η τιμή 0 είναι διαθέσιμη γιατί μπορεί κάποιος (που θα κάνει έναρξη εργασιών το νέο έτος, για παράδειγμα) να μην θέλει να χρησιμοποιήσει σειρά στο παραστατικό που θα εκδώσει. Πρέπει να υπάρχει ενιαία αρίθμηση σε κάθε τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο) εντός μίας διαχειριστικής περιόδου (δηλαδή, ενός έτους). Συνεπώς, δεν μπορούμε να έχουμε τιμολόγια 15,16,17,18 και μετά 1,2 στην ίδια σειρά (π.χ. 1) ή χωρίς σειρά. Η ύπαρξη σειράς (που είναι προαιρετική) μας βοηθάει να έχουμε ταυτόχρονα μπλοκ και ηλεκτρονικά τιμολόγια. Με λίγα λόγια: Μπλοκ ΑΠΥ και μπλοκ ΤΠΥ, άνευ σειράς. Δηλαδή, δύο μπλοκ που συμπληρώνονται χειρόγραφα. Εφαρμογή timologio, ΑΠΥ και ΤΠΥ, σειρά 1, αρίθμηση από το 1. Δηλαδή, δύο κατηγορίες ηλεκτρονικών παραστατικών.
  4 points
 18. Να μην το κάνεις αυτό. Σειρά 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχει αριθμός σειράς και αντιστοιχεί στα χειρόγραφα παραστατικά όταν δεν συμπληρωνόταν το ανάλογο πεδίο. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση (εφαρμογή timologio) και η πλατφόρμα myDATA είναι διαφορετικά θέματα.
  4 points
 19. Συνεχίζοντας το θέμα, η απάντηση που έλαβα από την ace hellas όταν τους παρέθεσα λίστα από προβληματισμούς μου και θέματα που το scada είτε ανεπαρκώς είτε καθόλου δεν αντιμετωπίζει, ήταν.....αβαβα. "Έχουμε αποδείξει τον πελατοκεντρικό χαρακτήρα της εταιρείας, εργαζόμαστε σκληρά μπουρου μπουρου, θα συμπεριλάβουμε σε καινούριες εκδόσεις μπουρου μπουρου". Επανήλθα με δεύτερο μήνυμα όπου τους τόνιζα ότι στην ουσία του μηνύματος (ελλείψεις) δεν απαντούσαν ΤΙΠΟΤΑ, και τους ρώτησα εάν τις "αναβαθμίσεις" που θα διορθώνουν-περιλαμβάνουν πράγματα που υπάρχουν ως κανονιστικό πλαίσιο στον ευρωκώδικα χρόνια τώρα, οι μηχανικοί θα καλούνται να τις πληρώνουν. Εάν έχουν κριθεί (τα όσα δεν υπάρχουν) ως ήσσονος σημασίας και αν αυτό είναι ορθό τεχνικά/επικίνδυνο. Φυσικά εδώ και 9 μέρες δεν έχει απαντηθεί τίποτα. Βέβαια οι προσφορές μπλακ φραιντει σκάνε 5-5 την μέρα. Αυτά, τα συμπεράσματα δικά σας.
  4 points
 20. Αναρτήθηκε και το ειδοποιητήριο εισφοράς 10/2021.
  4 points
 21. Version 1.0.0

  419 downloads

  Θεωρωντας ευκολοτερη την καταχωρηση σε excel, με βασει την νομοθεσια , δημιουργησα αυτο το ημερολογιο εργου , που μπορει να χρησιμοποιηθει ως ημερησιο , εβδομαδιαιο ή και μηνιαιο, κυριως για μικρα και μεσαια εργα. Μαλιστα πολλες υπηρεσιες , ζητουν ημερησια καταγραφη αλλα εβδομαδιαια ή μηνιαια αποστολη. Φυσικα μεχρι να συμπληρωθει, η σελιδα Α3, αποστελεται επαναλαμβανοντας τις προηγουμενες εγγραφες. Αν απαιτηθει μεγαλυτερο κενο για εγγραφες απλα θα χωρεσει η σελιδα Α3 λιγοτερες εβδομαδες , αυξανοντας τον χωρο που καταλαμβανουν οι εγγραφες μας. Τοτε χρειαζεται ρυθμιση της σελιδας. Προτεινεται η δημιουργια Α3 σελιδας σε καθε αποστολη , που διαγραφονται μολις συμπληρωθει η σελιδα , οποτε δοατηρηση μονο της πληρως συμπληρωμενης σελιδας. Μεχρι στιγμης το παρον εχει γινει αποδεκτο απο τις υπηρεσιες στις οποιες εχει υποβληθει. Βελτιωσεις γινονται αποδεκτες.
  4 points
 22. Σίγουρα έχεις παράβαση αναλυτικού για το ξεμπάζωμα. Αν το υπόγειο συνδέεται εσωτερικά (δεν είναι αυτοτελές) θα βάλεις όλα την επιφάνεια στο κελί του μειωτικού 0,30. Αν έχει πρόσβαση μόνο εξωτερικά θα το βάλεις στο άλλο κελί με 0,50. Στην Τ.Ε γράφεις το τι έχει γίνει. Για την πληρότητα του θέματος υπάρχει και η εγκ. 2 Ν. 4495 που αναφέρει΄ότι "Για να θεωρηθεί ένας χώρος υπόγειος, ούτως ώστε να εφαρμοστεί ο μειωτικός συντελεστής της παρ.6, θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του ν.1577/85" Από την στιγμή που ο νόμος (και οι προηγούμενοι νόμοι αναφέρουν το ίδιο) αναφέρει "υπόγειες στάθμες" φαίνεται ότι η εγκύκλιος "αυθαιρετεϊ" και εισάγει νόμο ενώ δεν έχει τέτοια δικαιοδοσία, πέραν της ορθής ερμηνείας του. Αν ο νομοθέτης ήθελε να συνδέσει τον μειωτικό προστίμου υπογείων με τον ορισμό τους κατά ΓΟΚ, θα το είχε ήδη κάνει από το Ν. 4014/11. Όμως, δεν το έκανε και άφησε "ανοιχτό" το θέμα ερμηνείας για τις "υπόγειες στάθμες". Η δική μου γνώμη μου είναι να κάνεις χρήση μειωτικού.
  4 points
 23. Άδεια δόμησης όταν ο συνιδιοκτήτης έχει αυθαίρετο… Με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών και ιδιωτών που αφορούν στη δυνατότητα χορήγησης έγκρισης και άδειας δόμησης σε συνιδιοκτησίες, διευκρινίζονται τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 α και 3 του ν.4067/2012 (Ν.Ο.Κ), «Στην κάλυψη και στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, που έχει πραγματοποιηθεί, προσμετρώνται τα υπάρχοντα κτίσματα, νομίμως υφιστάμενα ή όχι. Η συνολική εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ισχύοντα κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας δόμησης προσθήκης, συντελεστή δόμησης της περιοχής». Σε περίπτωση έκδοσης άδειας δόμησης προσθήκης, δηλαδή ανέγερσης νέας κατασκευής σε οικόπεδο ή γήπεδο όπου έχει ανεγερθεί κτίριο με τμήματα τα οποία εμπίπτουν στην παρ.2 του άρθρου 1 του ν.4178/2013, στο διάγραμμα δόμησης θα απεικονίζονται πέραν των νομίμως υφισταμένων χώρων και οι παραπάνω χώροι, οι οποίοι προσμετρούνται στα συνολικά επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη του οικοπέδου (δόμηση, κάλυψη, ύψος κ.λ.π). Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, υπέρβαση των επιτρεπομένων πολεοδομικών μεγεθών μπορεί να γίνει: «Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τις 28.7.2011, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία». (άρθρο 25 παρ.2 του ν.4178/2013). Είναι δυνατή, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 25 του ν.4178/2013, η έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης για οικοδομικές εργασίες σε διηρημένη ιδιοκτησία επί ακινήτου στο οποίο έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες πριν την 28/7/2011, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.
  4 points
 24. Ο συνάδερφος @trellovoskosανέφερε μερικά μόνο από τα προβλήματα που υπάρχουν. Τίθεται όμως ένα ηθικό δίλλημα: Αν συνεχίσουν να δημοσιεύονται τα γνωστά προβλήματα του ΡΑΦ από συναδέρφους, θα καταρρακωθεί ανεπανόρθωτα η μέχρι τώρα καλή φήμη του ΡΑΦ, την ίδια στιγμή που τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά σε αυτό προγράμματα, τα οποία έχουν επίσης προβλήματα αλλά παρουσιάζουν εξίσου αργούς ρυθμούς βελτίωσης, χαίρουν "αμνηστίας" διότι δεν έχει βγει κάποιος "trellovoskos" να γράψει δημοσίως για αυτά. Από την άλλη, αν δεν δημοσιευθούν, διαιωνίζεται η υπάρχουσα κατάσταση. Δεν περιμένω ιδιαίτερη εξέλιξη από κανένα ελληνικό πρόγραμμα. Άντε στην καλύτερη των περιπτώσεων να διορθωθούν κάποια λάθη ή βασικές ελλείψεις και αυτό δεν πρόκεται να γίνει σύντομα (μην ξεχνάμε ότι σε λίγα χρόνια θα υπάρξει και ριζική αναθεώρηση των Ευρωκωδίκων). Στη χώρα της χαμηλοταβανίας έχει επικρατήσει στρεβλή θεώρηση για το τι εστί μελέτη και αυτός είναι ο λόγος που δεν υπάρχει πίεση από πλευράς χρηστών για να αλλάξει το τοπίο στα λογισμικά. Έτσι, τα ξένα λογισμικά αποβαίνουν ασύμφορα ως προς το κόστος απόκτησης και συντήρησής τους, αλλά και ως προς τις ώρες που πρεπει να αφιερώσει κανείς σε αυτά για να κάνει μια μελέτη (άλλωστε υπάρχει και το κομμάτι των ικανοτικών ελέγχων που καλύπτεται μερικώς έως καθόλου από αυτά), οπότε βρίσκουν εφαρμογή τα ελληνικά λογισμικά για κοινά οικοδομικά τα οποία κάνουν σχεδόν τα πάντα αυτόματα, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει ο μεγάλος αυτός βαθμός αυτοματοποίησης. Κι όποιος βρει και κανά λάθος, κακό του κεφαλιού του, ας "πρόσεχε". Απλά θα τον τρώει το άγχος κάθε φορά που κάνει μελέτη (έως ότου πια αποκτηνωθεί και δεν σκέφτεται για να μην χαλάει την υγεία του), και θα τον βλέπουν σαν τον τρελό του χωριού όποτε μιλάει για αυτά τα προβλήματα.
  4 points
 25. οι αυθαιρεσιες στους κοινοχρηστους ειναι οι εξης α] Μια ΟΙ που μπηκε σε κοινοχρηστο. [πχ. τμημα διαδρομου] Τακτοποιει ο ιδιοκτητης της ΟΙ και κανει μονομερη τροποποιηση της συστασης, με το αρθρο 98. β] Μια ΟΙ σε βαρος της οποιας επεκταθηκαν τα κοινοχρηστα. [πχ μεγαλωμα διαδρομου σε βαρος ΟΙ] Τακτοποιει ο ιδιοκτητης της ΟΙ και κανει μονομερη τροποποιηση της συστασης, με το 98. γ] Αυτοτελεις αυθαιρεσιες επί κοινοχρηστων, που εξυπηρετουν ολη την οικοδομη [συνηθως μεγαλωμα της εισοδου της οικοδομης, αποθηκη στον ακαλυπτο] Δεν απαιτειται σημερα ειδικη αναφορα στη βεβαιωση νομιμοτητας. Τι θα γινει "αυριο" με την ΗΤΑ.... και τι προβληματα θα δημιουργησει μεταξυ των συνιδιοκτητων....ειναι ενα "θεμα" Προς το παρον, βαζουμε το προβλημα κατω απο το χαλί και το καρφωνουμε με κατι ταβανοπροκες...τόοοσες με το συμπαθειο..
  4 points
 26. Για την τακτοποίηση αυθαιρεσιών επί κοινοχρήστων απαιτείται η συναίνεση άνω του 50% των συνιδιοκτητών. Στην περίπτωσή σου πρέπει να συμφωνούν και οι δύο. Μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, γιατί δεν προαπαιτείται τακτοποίηση κοινοχρήστων για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού.
  4 points
 27. Το μπετόν έχει φιλότιμο. O ΤΟΛ έχει;
  4 points
 28. @the_topo Μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση μηχανικού, ανεξαρτήτως των αυθαιρεσιών στον κοινόχρηστο χώρο, γιατί αφορά μόνο την οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα.
  4 points
 29. Συνάδελφε πρώτα διαβάζουμε τις ΤΟΤΕΕ (1,2,3,...) και στη συνέχεια πάμε στο οδηγίες του help!
  4 points
 30. Γράφουμε στην Τεχνική έκθεση ότι η επικρατούσα χρήση του κτιρίου είναι κατοικία κι έτσι η οριζόντια ιδιοκτησία του καταστήματος μπορεί να υπαχθεί στην Κατηγορία 1,σύμφωνα με το άρθρο 96,Κατ.1,αλλά επειδή δεν υπάρχει άλλο φύλλο Καταγραφής στη δήλωση,και οι επιλογές Επικρατούσας χρήσης και Είδους χρήσης του Φύλλου Καταγραφής πρέπει να ταυτίζονται λόγω του συστήματος,επιλέξαμε στο φύλλο Καταγραφής "Άλλη Κατοικία",για να ταυτίζεται με την επιλογή Επικρατούσα χρήση=Άλλη κατοικία,καθώς και ότι από την παραπάνω επιλογή δεν επέρχεται μεταβολή του προστίμου (παράβολο Κατ.1).
  3 points
 31. Οι δασικές αναρτήσεις έχουν βασιστεί στα στοιχεία που έχουν πάρει (ανεπίσημα συνήθως) από τις ΥΔΟΜ και, ως εκ τούτου, δεν είναι αξιόπιστες. Άλλωστε δεν οριοθετούν οικισμούς, αλλά δασικές εκτάσεις. πάντως, για τα κακοτυπωμένα ΦΕΚ, υπάρχουν λύσεις - βρίσκουμε το εγκεκριμένο σχέδιο στην ΥΔΟΜ. Αν και με αυτό δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε την έκθεση περιγραφής ορίων - κάνουμε αίτηση στην ΥΔΟΜ για χορήγηση βεβαίωαης Το πιο σωστό πάντως, είναι η οριοθέτηση βάσει ΕΓΣΑ 87, κι έκδοση Π.Δ.(*). Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να πιεστούν οι τοπικοί άρχοντες, μιας και τα "σαϊνια" του τεε κοιμούνται μακαρίως. (*) η έκδοση ΠΔ είναι μονόδρομος, δεδομένου ότι οι αποφάσεις νομαρχών (μεμονωμένες περιπτώσεις) έχουν κριθεί από το ΣτΕ ως μη νόμιμες
  3 points
 32. Διαφωνώ συνάδελφε,ακολουθούμε τη διοικητική πράξη που ορίζεται στο Νόμο,την οποία δεν την ορίζει μια παράβλεψη στο ηλεκτρονικό σύστημα(υπάρχουν αρκετές).
  3 points
 33. @jimd6776 Θα διαβάσεις την πρώτη προτεινόμενη δημοσίευση του θέματος, όπου περιγράφεται η διαδικασία όταν έχουμε τιμολόγιο με παρακράτηση 20%. Στην περίπτωσή σου, υπάρχει και παρακράτηση εισφορών από τον εργοδότη σου. Άρα πριν ολοκληρώσεις την διαδικασία στο myDATA, θα προσθέσεις νέο φόρο όπου ως τύπο φόρου θα διαλέξεις "κρατήσεις" και θα συμπληρώσεις το ποσό. Έτσι, η συνολική αξία (δηλαδή τα χρήματα που πήρες) θα είναι ίση με καθαρή αξία + ΦΠΑ – παρακράτηση 20% – κρατήσεις.
  3 points
 34. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Pavlos33. Το δικαίωμα της επικαρπίας δεν κληρονομείται. Ο ψιλός κύριος είχε ήδη την αποψιλωμένη (από το δικαίωμα της επικαρπίας) κυριότητα. Δεν υπάρχει κληρονομική διαδοχή.
  3 points
 35. @body125z Καλησπέρα. Κατά τη γνώμη μου όχι, διότι η συνένωση της παρακράτησης επικαρπίσς με την ψιλή κυριότητα γίνεται αυτοδικαίως μετά θάνατο και δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια (πχ δημοσίευση διαθήκης, αποδοχή κληρονομιάς κλπ). Πριν το θάνατο της μητέρας, ο γιος ήταν μεν κύριος του ακινήτου (αλλά είχε στερηθεί την επικαρπία). Άρα, μετά θάνατον της μητέρας, δεν έγινε κάποια κληρονομική διαδοχή. Απλώς συνενώθηκε η επικαρπία με την ψιλή κυριότητα και έτσι έγινε απόλυτος κύριος του ακινήτου (ήταν ψιλός κύριος). Έτσι τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι.
  3 points
 36. Αγαπητέ αν σου αρέσει τόσο πολύ το ΡΑΦ θες να στο πουλήσω για να μπορέσω να αγοράσω άλλο πρόγραμμα; Ξέρεις, δε μου περισσεύουν λεφτά για επιπλέον στατικό πρόγραμμα. Υ.Γ. Τα ΣΚ πληρώνεσαι υπερωρίες;
  3 points
 37. Συνάδελφοι και εγώ στο timologio σειρα μηδέν έβαλα. Αν είναι λάθος δεν ξέρω. Δεν θα καθίσουμε να λύσουμε το γρίφο του κόσμου. Ας βγάλουν οδηγίες της προκοπής να ξέρουμε τι θα βάζουμε. Έφτιαξαν μια εφαρμογή άρον άρον μόνο και μόνο για να υπάρχει. Γιατί δεν έβαζαν βοήθεια σε κρίσιμα κελιά και με το που κλικάρεις με το ποντίκι να σου βγάζει οδηγίες...Γιατί όλες οι πλατφόρμες από δημόσιο και ΝΠ είναι συνήθως δύσχρηστες...
  3 points
 38. Καλημέρα συνάδελφοι. Καταρχήν θα συμφωνήσω απόλυτα με την πρόταση του Νίκου . Επίσης πιστεύω ότι είναι λάθος χειρισμός η έναρξη του προγράμματος χριστουγεννιάτικα και χωρίς να έχει εκδοθεί ο τελικός οδηγός, τουλάχιστον 4 εβδομάδες νωρίτερα ώστε οι συνάδελφοι να μελετήσουν τον οδηγό και να συζητήσουν με τον πελάτη τους τη μελέτη που θα καταθέσουν. (Και όχι Γκρίνια !) Τέλος, θα ήθελα να τονίσω το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την τελική εκταμίευση του προηγούμενου προγράμματος και τα αρνητικά αποτελέσματα ελέγχου τελικής εκταμίευσης. Π.χ. 1) Όταν το στέλεχος της οικ. άδειας είναι δισέλιδο δεν μπορεί να έχει περισσότερες σελίδες . (Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο , ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ : Παρακαλούμε αναρτήστε ολόκληρο το έγγραφο της Οικοδομικής Αδείας (όλες τις σελίδες) αυτό το θεωρώ κοροϊδία, 2) Όταν η ταυτοποίηση της διεύθυνσης του ακινήτου προκύπτει από 5 διαφορετικά δημόσια έγγραφα αλλά θα πρέπει να αναρτήσουμε βεβαίωση από τον οικείο ΟΤΑ αυτό το θεωρώ ταλαιπωρία , (και όχι δουλειά !) Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο , ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ : • Παρακαλούμε αναρτήστε τη Βεβαίωση από τον οικείο ΟΤΑ από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση της διεύθυνσης του ακινήτου.
  3 points
 39. Καλημέρα. Επειδή με απασχόλησε και εμένα αυτό, έστειλα το παρακάτω μήνυμα στο Helpdesk: "Παρακαλώ ενημερώστε για τα πεδία της Πράξης Προσδιορισμού Φόρου της εμπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης από τα οποία θα προκύπτει το ατομικό ή οικογενειακό «εισόδημα» που θα προσμετράται για τον καθορισμό της επιχορήγησης το πλαίσιο του νέο προγράμματος. Στους Οδηγούς Εφαρμογής των 3 προηγούμενων προγραμμάτων ήταν σαφές ότι το ως άνω εισόδημα προέκυπτε από το πεδίο "ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" του εκκαθαριστικού σημειώματος του/της υπόχρεου και του/της συζύγου. Ευχαριστώ." Η απάντηση που έλαβα φαίνεται στο screenshot:
  3 points
 40. Καλησπέρα,μπορείς εφόσον το σύνολο των εξωστών ως επιφάνεια δεν υπερβαίνει το 20% του εμβαδού των εξωστών της άδειας και τα 20 cm πέφτουν πάνω και όχι έξω από το πεζοδρόμιο σε κάτοψη...
  3 points
 41. Καλησπέρα,το ότι υπολογίζεται πρόστιμο στο ΦΚ δεν σημαίνει ότι θα προχωρήσει η δήλωση με Κατ.4 και Οικοδομική Άδεα=Όχι.Κατά την υποβολή θα εμφανιστεί το εξής: ΦΚ: Για την επιλογή "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4" είναι απαραίτητη η ύπαρξη οικοδομικής άδειας.
  3 points
 42. Καλημέρα,το πατάρι που δεν υπάρχει στην οικοδομική άδεια και δημιουργήθηκε στην πραγματικότητα,χρεώνεται με συντελεστή υπέρβαση δόμησης μειωτικού συντελεστή (μειωτικού εφόσον πληροί της προϋποθέσεις παταριού κατά ΝΟΚ),όχι επειδή εγώ το θεωρώ,αλλά επειδή ο νόμος το υπαγορεύει.Ως προς το αν η επέκταση των γραφείων θεωρείται αλλαγή χρήσης ή εσωτερική διαρρύθμιση,αυτό εξαρτάται από το εγκεκριμένο διάγραμμα κάλυψης που έχεις στα χέρια σου και που εγώ δεν έχω δει.
  3 points
 43. Καλησπέρα,σχετικά με το αυθαίρετο πατάρι,αυτό υπολογίζεται με υπέρβαση δόμησης χώρου μειωτικού συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.6,και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις ορισμού παταριού του ΝΟΚ.Η αλλαγή χρήσης από βιοτεχνία σε γραφεία εντός του νομίμου περιγράμματος του κτιρίου,είναι αλλαγή χρήσης από κύρια χρήση σε κύρια χρήση και υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό (διάβασε προσεκτικά την παράγραφο 7 του άρθρου 100 προς επιβεβαίωση ότι στην περίπτωση που έχεις δεν επέρχεται αύξηση συντελεστή δόμησης).
  3 points
 44. Για τον αγαπητό συνάδελφο @Adamtsi: Επίσης ένα όμορφο προίμιο απο το εγχειρίδιο της υπομονάδας Ο/Σ για αυτούς που έχουν διαβάζουν τα εγχειρίδια: + bonus αυτό : https://tol.com.gr/Company/work_with_us.php Αγαπητέ @loser η υλοποίηση του STRAD για την περίπτωση μαλακού ορόφου μου αρέσει (ίσως να την έχει και το FESPA), γιατί να μην ενσωματωθεί και στο ΡΑΦ; Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε τη ζωή μας δυσκολότερη. Απο το πολύ χειροκίνητο, θα πάθουμε τενοντίτιδα. Οσο για την χρονοιστορία (μυρίζομαι νέα υπομονάδα), εγώ επιμένω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για διορθώσεις των υφιστάμενων υπομονάδων και όχι για νέα μαρκετίστικα τεχνάσματα προς άγρα πελατών. Στο τέλος θα μείνουμε με 10 ημιτελείς υπομονάδες και μια τρύπα στο νερό.
  3 points
 45. Δεν ξέρω αν παρατήρησε κάνεις με ποιο εισόδημα κατατάσσεται ο ωφελούμενος πλέον στις εισοδηματικές κατηγορίες του εξοικονομώ. Αντί του κλασικού εισοδήματος επιβολής εισφοράς από το πεδίο Γ2 του εκκαθαριστικού, σήμερα αναγράφεται "Στο πλαίσιο του Προγράμματος στο ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό «εισόδημα» προσμετρούνται το Συνολικό Δηλωθέν εισόδημα, τα Απαλλασσόμενα και Αυτοτελή Φορολογούμενα εισοδήματα καθώς και η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος. " Προσοχή μεγάλη
  3 points
 46. Συνάδελφοι έχουμε να κάνουμε με μία εταιρεία η οποία δηλώνει στα εγχειρίδια του προγράμματος της τι κάνει το πρόγραμμα ΑΛΛΑ: -αρκετούς ελέγχους (απο αυτούς που αναφέρει πάντα το εγχειρίδιο) το πρόγραμμα τους εκτελεί λάθος, -γνωρίζει ότι αυτοί οι έλεγχοι εκτελούνται λάθος, -γνωρίζει ότι δεν εφαρμόζει πλήρως το κανονιστικό πλαίσιο, ΚΑΙ παρόλαυτά δεν κάνει σχεδόν τίποτα για να διορθώσει την κατάσταση. Αυτή είναι η ουσία του post μου. Τώρα αν θέλει να μεταφέρει την ευθύνη στον χρήστη όπως κάνει ο @Adamtsi("ας διάβαζες τα εγχειρίδια να δεις τι κάνει το πρόγραμμα") αυτό ας το κρίνουν οι νέοι πελάτες που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα οι οποίοι δεν πρέπει να σπεύσουν να το αγοράσουν πρωτού διαβάσουν προσεκτικά τις 2000+ σελίδες των εγχειριδίων του και λύσουν αρκετά παραδείγματα με το demo (με τους περιορισμούς που έχει...) για να δουν αν κάνει 100% αυτά που νομίζουν ότι κάνει ή αυτά που θα περίμεναν σαν αφελείς ότι θα έπρεπε να κάνει. Αν είναι δυνατόν να απαιτούμε τα αυτονόητα απο ένα πρόγραμμα. Εκεί φτάσαμε; Καθόλου άσχημη προσφορά δεν είναι, αλλά μόνο για gaming όχι για μελέτες. Εχω βρει και φθηνότερο πρόγραμμα, να το πάρω τώρα στις εκπτώσεις με ένα ζευγάρι παπούτσια που θέλω;
  3 points
 47. Ανεβάζουμε πίνακα χιλιοστών σε Ο.Ι. Για τα πλήρη δικαιολογητικά δες την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4495/2017
  3 points
 48. Κ έσπαγα το κεφάλι μου, για να βρω τι μου θυμίζει..
  3 points
 49. Πρέπει να έχετε υπόψιν ότι μιλάμε για αγροτεμάχια σε πολύ ορεινές περιοχές. Δε μιλάμε για οικόπεδα φιλέτα στη Μύκονο. Στα περισσότερα, όπως στο συγκεκριμένο, η πρόσβαση είναι με μονοπάτι. Επειδή Μηχανικοί σπουδασαμε και όχι αλπινιστές είναι αυτονόητο ότι πολλά θα μετρηθούν κατά προσέγγιση. Και αυτονόητο ότι με το μάτι "μετριούνταν" μια ζωή γι αυτό και δεν υπάρχουν τίτλοι. Τώρα αν εσείς συντάσσετε εξαρτημένα τοπογραφικά σε τέτοια αγροτεμάχια, τι να πω, τα συγχαρητήριά μου. Επίσης, η ειρωνεία δε σας τιμά. Ειδικά αν δε γνωρίζετε όλα τα δεδομένα.
  3 points
This leaderboard is set to Athens/GMT+02:00
 • Our picks

  • Η αλπική περιοχή της Δρακολίμνης στον Σμόλικα σε υψόμετρο 2.050 μέτρα
   Σμόλικας είναι το δεύτερο υψηλότερο βουνό της Ελλάδας μετά τον Όλυμπο, με υψόμετρο 2.637 μέτρα. Καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα του νομού Ιωαννίνων και το δυτικό του νομού Γρεβενών.

   Περικλείεται από τον Γράμμο στα βόρεια, την Τύμφη στα νότια και την Πίνδο στα νότια και ανατολικά. Ουσιαστικά πρόκειται για τμήμα της ευρύτερης οροσειράς της Πίνδου που καταλαμβάνει ολόκληρη την δυτική Ελλάδα.

   Στον Σμόλικα βρίσκονται μερικά από τα ορεινότερα χωριά της Ελλάδας, όπως η Σαμαρίνα,η Σμίξη,η Φούρκα, οι Πάδες, το Παλαιοσέλλι και άλλα.

   Απο τον Σμόλικα πηγάζουν οι παραπόταμοι του Αλιάκμονα, Βενέτικος και Γρεβενιώτικος.

   Ο Σμόλικας καλύπτεται από πλούσια βλάστηση που περιλαμβάνει κυρίως μαυρόπευκο, ρόμπολο, οξιά και διάφορα φυλλοβόλα. Κάτω από την υψηλότερη κορυφή του σχηματίζεται η δρακόλιμνη. Μικρότερες παροδικές αλπικές λίμνες σχηματίζονται σε λοιπά σημεία του βουνού.  

    
   • 1 reply
  • Γεωδυναμικό Ινστιτούτο: Νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα σχετική με τους σεισμούς
   Μια νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα με την ονομασία «ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ – Ε.Α.Α» παρουσίασε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), με σκοπό την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα σεισμικά γεγονότα στον ελλαδικό χώρο.

   Η εφαρμογή αποτελεί ένα άμεσο σημείο επαφής του κοινού, του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και της επιστημονικής κοινότητας γύρω από τα σεισμικά φαινόμενα στη χώρα μας. Χάρη στη συμμετοχική δράση των χρηστών, η εφαρμογή προβάλλει μια συνολική εικόνα του μεγέθους και των επιπτώσεων ενός σεισμού.

   Κύρια χαρακτηριστικά της εφαρμογής, που είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά, είναι:

   Ενημέρωση για σεισμικά γεγονότα σε πραγματικό χρόνο.


   Δυνατότητα προβολής των σεισμικών γεγονότων σε χάρτη και παρατήρηση της γεωγραφικής τους θέσης.


   Εξατομικευμένη προβολή συμβάντων (μέγεθος σεισμού, ημερομηνία, απόσταση από τη θέση του χρήστη).


   Δυνατότητα διαμοιρασμού σεισμικών γεγονότων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικών δικτύων κλπ.


   Λειτουργία «ένιωσα ένα σεισμό» όπου οι χρήστες καταχωρούν τις εμπειρίες τους αλλά και προβάλλεται η περιοχή που έχει γίνει αισθητός ένας σεισμός, σύμφωνα με καταχωρήσεις των χρηστών.
   Μπορεί κανείς να «κατεβάσει» την εφαρμογή σε συσκευές Android μέσω του Google Play και σε συσκευές iOS μέσω του Apple Store.

   Η εφαρμογή εδώ: https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.noa.gein.seismicity
   • 0 replies
  • Ερχεται «τακτοποίηση» καταπατημένων του Δημοσίου - Πώς θα δοθούν τίτλοι κυριότητας
   Η πλειονότητα των δημοσίων ακινήτων στην Αττική είναι μερικώς ή εξ ολοκλήρου καταπατημένα, σε ποσοστό που φτάνει το 80% - Από το 1998 και μετά σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις επεδίωξαν τη νομιμοποίηση καταπατημένων ακινήτων.

   άξη στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου αντιμετωπίζοντας το χρόνιο πρόβλημα των καταπατημένων ακινήτων, γαιών και οικισμών επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Οικονομικών με νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να καταθέσει το επόμενο διάστημα.

   Στόχος του νέου σχεδίου νόμου είναι η οριστική αντιμετώπιση των αυθαίρετων καταπατήσεων της περιουσίας του Δημοσίου, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται στο κόστος της απόκτησης των οριστικών τίτλων κυριότητας από τους καταπατητές, η οποία αναμένεται να είναι ένα ποσοστό επί της τρέχουσας αντικειμενικής αξίας.

   Το χρονικό των καταπατήσεων

   • 0 replies
  • Κλήρωση για δωρεάν συμμετοχή στο 2ο σεμινάριο AutoCAD 2D με πιστοποίηση Autodesk
   Η εταιρία GAELEARNING LAB - Autodesk Training Center προσφέρει εντελώς δωρεάν στα μέλη του Michanikos.gr τρια (3) σεμινάρια με αντικείμενο το AutoCAD 2D Modeling.

   Η GAELEARNING LAB - Autodesk Training Center διεξάγει μαθήματα σε προγράμματα υπολογιστών και κυρίως σε προγράμματα ψηφιακής σχεδίασης.

   Έκπτωση 15% σε όλα τα σεμινάρια

   Για όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία των κληρώσεων όλα τα μέλη της κοινότητας μας κερδίζουν μια έκπτωση 15% με το κουπόνι: michanikosgr σε οποιοδήποτε σεμινάριο.

   Μαθήματα AutoCAD 2D με πιστοποίηση Autodesk®

   Στα μαθήματα AutoCAD 2D που θα παρακολουθήσετε αναφέρονται όλες οι εντολές που θα σας βοηθήσουν να αποτυπώσετε τα σχέδιά σας με ευκολία και άνεση.

   Οι χρήστες που μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν το AutoCAD 2D μπορούν να δημιουργήσουν σχέδια και να τα εκτυπώσουν σε συγκεκριμένη κλίμακα. Τα σχέδια αυτά χρησιμοποιούνται για την κατασκευή βιομηχανικού εξοπλισμού, για το σχεδιασμό ηλεκτρoλογικών κυκλωμάτων και το σχεδιασμό κτιρίων.

    • Thanks
   • 77 replies
  • Γεωπληροφοριακός χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ με όλα τα αιολικά πάρκα της Ελλάδας
   Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΑΕΝ η ηλεκτρονική εφαρμογή με τον γεωπληροφοριακό χάρτη της ΕΛΕΤΑΕΝ. Ο χάρτης περιλαμβάνει όλα τα αιολικά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες σε λειτουργία στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2021.

   Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στον χάρτη της Ελλάδας και να επιλέγει πολύγωνα αιολικών πάρκων ή ανεμογεννήτριες που επιθυμεί. Επιλέγοντας κάποιο πολύγωνο θα του εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο με πληροφορίες του αιολικού πάρκου, μεταξύ των οποίων η ισχύς του, το πλήθιος και ο τύπος των ανεμογεννητριών, η βεβαίωση παραγωγού, η εταιρεία έργου, το έτος έναρξης λειτουργίας, κ.ο.κ.

   Ομοίως και αν επιλέξει κάποια ανεμογεννήτρια. Κάθε αιολικό πάρκο έχει ένα μοναδικό κωδικό ή και υποκωδικό. Οι υποκωδικοί υποδηλώνουν τις περιπτώσεις επέκτασης, αποξήλωσης, repowering ή συνδυασμό αυτών για το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο.

   Στη δεξιά πλευρά του χάρτη εμφανίζεται μία μπάρα που δίνει δυνατότητα στο χρήστη να αλλάξει το υπόβαθρο του χάρτη, να εμφανίσει το υπόμνημα του χάρτη, να μετρήσει αποστάσεις, να εκτυπώσει τον χάρτη και να διαμοιραστεί τον σύνδεσμο. Επιπλέον, δίνονται ενδιαφέρουσες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ στην Ελλάδα, πού βρισκόμαστε συγκριτικά με τον εκτιμώμενο στόχο για το 2030, πόσα MW αιολικής ενέργειας προστέθηκαν ανά έτος κλπ.

   Η βάση δεδομένων του χάρτη αποτελεί συνδυασμό στοιχείων από τα ανοιχτά δεδομένα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και από τη βάση δεδομένων της Στατιστικής Αιολικής Ενέργειας που δημοσιεύει η ΕΛΕΤΑΕΝ και στόχος είναι να επικαιροποιείται κάθε εξάμηνο.

   Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασταυρώσει και να επιβεβαιώσει τα δεδομένα. Ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Ο χάρτης δημιουργήθηκε μέσω της εφαρμογής ArcGIS Pro της ESRI.


   Δείτε τον χάρτη: https://eletaen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=875b7ea838cf4fe6a937c4be90fa8edd&extent=2070592.4486%2C4027438.181%2C3489263.6936%2C5196618.9657%2C102100
    • Like
   • 0 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.